Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Werken aan Eenheid

Homoseksualiteit op GKv-synode

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 7
LaagsteHoogste 

Onderwegonline.nl meldt dat vragen over homoseksualiteit op de komende GKv-synode aan de orde komen via twee wegen:

 1. via een bezwaarschrift tegen het beleid van de GKv Rotterdam-Oost die signaleert dat er in de GKv verdeeldheid en onzekerheid bestaat over homoseksualiteit en mede daarom samenlevende homo's die Jezus Christus willen volgen als lid wil aanvaarden en met hen het avondmaal vieren,
  en tegen het oordeel van de provinciale synode van Zuid-Holland uit 2015, dat ‘er ruimte is voor de vraag of de Bijbel iets zegt over homoseksuele relaties van liefde en trouw’ en dat er reden is om ‘terughoudend te zijn in tuchtmaatre­gelen wanneer over het antwoord op deze vraag (nog) geen duidelijkheid bestaat’.
 2. en via een vraag van de classis Hardenberg. De GKv van Hardenberg Baalder en Hardenberg-Centrum verzochten de classis om de volgende vraag voor te leggen aan de GS Meppel 2017: "de Bijbel lijkt de homoseksueel die de Here oprecht liefheeft en leeft in een relatie van liefde en trouw niet te kennen. Is er voor deze broeders en zusters in de gemeente van Christus ruimte voor een plaats in volle rechten en plichten?"
Laatst aangepast op dinsdag 10 januari 2017 13:13
 

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK - ds. Rob Visser

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 29
LaagsteHoogste 

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de redacteur van het RD niet zomaar iets geschreven heeft toen hij kennis had genomen van dit besluit.

Laatst aangepast op maandag 09 januari 2017 22:08
 

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 18
LaagsteHoogste 

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te lichten aan deputaten DGK. Daarmee hebben de GKN opnieuw besloten om niet over te gaan tot de door DGK begeerde gesprekken.

Wat is puntsgewijs de stand van zaken tot nu toe?

Laatst aangepast op maandag 09 januari 2017 22:07
 

Dr. Pieter Boonstra over Zonen & dochters profeteren: bijbelteksten buitenspel

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 12
LaagsteHoogste 

De suggestie die gewekt wordt op het congres en in het boek Zonen & dochters profeteren is dat het volkómen Bijbels is om vrouwen toe te laten tot alle ambten. Bovendien wordt indringend gewaarschuwd dat de tijd van vandaag niet de doorslag mag geven. Vervolgens wordt geclaimd: en als het mag dan móet het ook.
Dr. P. Boonstra (GKv) toont duidelijk aan in zijn Kroniek in Nader Bekeken december 2016 dat hier wordt geprobeerd om de teksten van Paulus buitenspel te zetten en dat bepaalde gedeelten uit het, door de Geest geïnspireerde, Woord worden ‘overruled’ door de gebeurtenissen van hier en nu.

Bijbelteksten buitenspel gezet en

geschiedenis krijgt soort openbaringskarakter

Laatst aangepast op vrijdag 16 december 2016 11:55
 

Onze ervaring tot hermeneutische sleutels geworden - boekbesprekingen prof.dr. HJ Selderhuis

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 6
LaagsteHoogste 

Update 14/12: Dr. Hans Burger mailde mij dat in onderstaand artikel de weergave van zijn positie zoals hij die in Cruciaal verwoordt, onjuist is. Ik kom daar nog op terug.

CGK Prof.dr. H.J. Selderhuis bespreekt deze week een aantal boeken in zijn rubriek in het Reformatorisch Dagblad. Omdat deze boeken gaan over de uitleg van de Bijbel en deze boekbesprekingen belangrijk zijn in de huidige discussie over wel/geen GKv-vrouw in het ambt, hieronder enkele citaten:

De vraag hoe de Bijbel uitgelegd moet worden is bijna zo oud als de Bijbel zelf. In de gereformeerde traditie zijn daarvoor bepaalde regels ontwikkeld die alle uitgaan van Luthers devies: ”Das Wort sie sollen lassen stahn” (het Woord moeten ze laten staan).

Nu echter lijkt in een deel van de gereformeerde gezindte hermeneutiek weer op de agenda te worden gezet met als doel oude standpunten naar nieuwe standpunten te masseren. Onze voorouders hebben de Bijbel door een bepaalde bril gelezen en die bril is aan vervanging toe. Men wil de Bijbel als norm niet loslaten maar poogt toch standpunten in te nemen die maatschappelijk meer aanvaardbaar zijn.

Laatst aangepast op woensdag 14 december 2016 15:35
 

GKN Ds. Rob Visser over verhouding Bijbel en cultuur bij GKv ds. Matthijs Haak

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 3
LaagsteHoogste 

Voor de derde keer plaatst (9-12-16) ds. Rob Visser enkele opmerkingen bij het actuele debat over de vrouw in het ambt.

Ds. Rob Visser voelt zich verbonden met en waardeert het volgende van ds. Matthijs Haak:

 • Ds. Visser voelt zich verbonden met ds. Haak (en ook dr. S. Paas) omdat zij benadrukken dat we kerk zijn in de wereld van 2016.
  Visser: "We zijn het aan de broeders en zusters in de kerk en heel in het bijzonder ook aan de jeugd in de kerk verplicht om de wereld van vandaag te kennen. Om op de vragen die er in onze tijd leven en op het gevoel dat er in onze tijd is antwoord vanuit Gods Woord te geven. We komen er niet met te denken en te zeggen dat we terug moeten naar hoe het 40 jaar geleden was."
Laatst aangepast op maandag 12 december 2016 20:11
 

Ds. Rob Visser over twee opvallende argumenten in de vrouw-in-ambt discussie

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 9
LaagsteHoogste 

GKN Ds. Rob Visser weegt en bespreekt op zijn website evangelie-voor-elke-dag.nl nog twee opvallende argumenten die gaan over het uitleggen van de Bijbel in de discussie over de vrouw in het ambt:

 1. dat het in 1 Timotheus 2:12 niet gaat om de vrouw in het algemeen maar om vrouwen die zich gezag willen toe-eigenen.
 2. dat Paulus hier schrijft dat vrouwen niet mogen leren en geen gezag over mannen mogen hebben  omdat de vrouwen in die tijd heel weinig kennis hadden.
Laatst aangepast op woensdag 30 november 2016 22:55
 

Zeer uitvoerige analyse van Woord- en woordgebruik M/V en ambt - door René de Groot

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 2
LaagsteHoogste 

René de Groot (GKv Bruchterveld) analyseert het rapport 'Samen dienen' van GKv deputaatschap 'M/V en ambt' zeer uitvoerig. Hij toetst in detail het Schriftgebruik en de argumentatie van deze deputaten. Om zijn studie goed te kunnen volgen is het belangrijk dat u het rapport 'Samen dienen' erbij hebt. Dat deputatenrapport adviseert de GKv om alle bijzondere ambten open te stellen voor vrouwen.

Zijn aanpak:

Ik volg de hoofdstukindeling van het rapport. Al lezend geef ik de hyperlinks naar de genoemde Bijbelteksten (als ‘service’ voor de lezer), en mijn eventuele commentaar. Zo hier en daar zal ik een stuk uit het rapport citeren om duidelijk te laten uitkomen waarbij ik commentaar geef. Voor het gemak zal ik af en toe tussen haakjes het paginanummer uit het rapport erbij zetten.

Het geheel is te uitvoerig om het samen te vatten. U moet het echt zelf bestuderen.

Br. De Groot concludeert aan het eind van zijn waardevolle bijdrage:

Laatst aangepast op donderdag 08 december 2016 14:30
 

Dr. Dolf te Velde kritisch over rapport M/V en ambt: hermeneutiek en ambtsleer

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 5
LaagsteHoogste 

Op zeer genuanceerde wijze beschrijft dr. Te Velde op zijn weblog 'Theologieplus' zijn kritiek op het rapport 'Samen dienen' van deputaatschap 'M/V en ambt'. In dat rapport wordt voorgesteld aan de Generale Synode 2017 van de GKv om alle bijzondere ambten te openen voor vrouwen. In zijn artikel gaat hij in op twee hoofdpunten uit het rapport: de hermeneutiek en de ambtsleer.

De hermeneutiek in het deputatenrapport

Hermeneutische werkwijze deputaten
Exegese (wat zegt de Bijbel) en hermeneutiek (rekening houden met verschil in culturele context) kunnen tegenover elkaar komen te staan. Bijvoorbeeld als Paulus iets zegt (exegese) waar wij in onze context niets meer mee kunnen (hermeneutiek). In die brute vorm komt het 'cultuur-argument' op gespannen voet te staan met de aanvaarding van het gezag van de bijbel, schrijft Te Velde. Hij doet een poging de hermeneutische werkwijze van het rapport te typeren:

Laatst aangepast op vrijdag 25 november 2016 19:00
 

Gnostische invloed bij M/V en ambt - ds. Dick de Jong

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 8
LaagsteHoogste 

KNOOP 26

Nou breekt m'n knoop: wat gaat GKv betekenen?

Oorsprong en betekenis 'gnostiek'
Voordat ik aandacht vraag voor het op 31 oktober 2016 verschenen rapport Man/Vrouw En Ambten maak ik eerst duidelijk waar het begrip 'gnostiek' vandaan komt en wat het betekent. Daartoe citeer ik hier het begin van de inmiddels wat bijgewerkte knoop 25.

Toen ik in 1953 in Kampen bij lector Buwalda zijn colleges Patristisch Grieks en Latijn volgde besteedde hij veel tijd en energie aan de Gnostiek. Hij deed dit om ons, studenten, in en door die literatuur de voor de vroeg-christelijke kerk uiterst gevaarlijke stroming van de Gnostiek en wat haar kenmerkt te leren onderkennen. Hij leerde ons hoe hun leer aan de Heilige Schrift te toetsen, en ook hoe die leer te herkennen en te bestrijden in haar hedendaagse vormen.

Laatst aangepast op donderdag 24 november 2016 17:34
 

Deputaten zeggen wel dat je Paulus' woorden niet mag negeren, maar ze doen het toch - Gerrit Veldman

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 6
LaagsteHoogste 

GKv br. Gerrit Veldman analyseert op zijn website het deputatenrapport 'Samen dienen' van deputaatschap 'M/V en ambt'. Deputaten stellen unaniem de synode van 2017 voor om alle ambten open te stellen voor vrouwen. Br. Veldman kan met geen mogelijkheid instemmen met dit rapport en legt uit waarom.

Deputaten: eerst ambten openstellen, daarna bezinnen op verschillen tussen man en vrouw
Hij schrijft het absurd te vinden dat deputaten eerst voorstellen om alle ambten volledig open te stellen voor vrouwen en pas daarna voor te stellen om de kerken op te roepen om zich te bezinnen op de vraag hoe recht kan worden gedaan aan de verschillen tussen man en vrouw.

GS Ede 2014: vanuit gelijkwaardigheid en verschillen onderzoeken
Dit terwijl de laatste synode al had uitgesproken dat de Bijbel twee lijnen laat zien: gelijkwaardigheid en verschil in verantwoordelijkheid. Deputaten moesten juist vanuit die beide lijnen onderzoeken hoe vrouwen zich zouden kunnen inzetten binnen de ambtelijke structuur.

Veldman toont heel duidelijk aan hoe deputaten de zaken hebben omgedraaid. In plaats van uit te gaan van het vorige synodebesluit over gelijkwaardigheid & verschil van man en vrouw, willen deputaten de kerken oproepen om zich daarover te bezinnen... (Terwijl ze dit zelf eerst hadden moeten doen.) En die bezinning moet dan, volgens deputaten, plaatsvinden pas nadat alvast alle ambten volledig zijn opengesteld voor de vrouwen... (Terwijl die bezinning vooraf had moeten gaan aan een voorstel hoe vrouwen zich kunnen inzetten binnen de ambtelijke structuur.)

Laatst aangepast op dinsdag 22 november 2016 19:17
 

Andreas Jongeneel: 'amper een ambt overgebleven om open te stellen voor vrouwen'

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 5
LaagsteHoogste 

Andreas Jongeneel: 30 jaar, vanaf vroegste jeugd bij evangelische pinkstergemeente, sinds 2009 lid van de GKv, in 2014 Bachelor gehaald en gestart met Predikantsmaster aan de Theologische Universiteit te Kampen.
Op zijn blog 'Geneefs pad' schrijft hij een kort stukje over een grotere lijn tussen de lijnen door in alle M/V discussies.

Enkele citaten:

Er is namelijk naar mijn idee amper een ambt overgebleven om open te stellen voor vrouwen. Het rapport MV en Ambt maakt duidelijk dat vrouwen al veel taken uitvoeren, dus is er geen reden om ze uit te sluiten van het ambt. Dit is een nogal functionele opvatting van het ambt dat het reduceert tot een takenpakket.

Laatst aangepast op donderdag 17 november 2016 18:18
 

Een eerlijke evenwichtige reactie op M/V en ambt door voorstander vrouwelijke ambtsdragers

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 6
LaagsteHoogste 

Vandaag las ik een zeer kritisch artikel van een dominee uit de GKv over het deputatenrapport 'Samen dienen' van het GKv deputaatschap 'M/V en ambt'. Weliswaar liggen de standpunten van hem en mij zeer ver uit elkaar (nee, ze raken elkaar niet) met name wat de verhouding betreft tussen Gods Woord en onze huidige cultuur, maar hij geeft m.i. wel een openhartige en eerlijke beoordeling van de ontwikkelingen op dit gebied in de GKv. Volgens mij raakt hij de kern van de omgang met de Bijbel in de vrijgemaakt gereformeerde kerken. Het is geschreven door ds. Matthijs Haak.

Ik hoop van harte dat hier een even evenwichtige en gelijkwaardige publieke reactie op komt uit 'het andere kamp' waar men een heel andere richting wijst als het gaat over de verhouding van Gods Woord en de huidige cultuur. Naschrift 14/11: waarschijnlijk - en DV - zal een reactie eind volgende week worden gepubliceerd op deze site!
Naschrift 30/11: de planning van de reactie is verschoven naar volgende week (de week van 7/12/16). Zie: werkenaaneenheid.nl 12-12-2016 GKN Ds. Rob Visser over verhouding Bijbel en cultuur bij GKv ds. Matthijs Haak

Laatst aangepast op maandag 12 december 2016 18:44
 

GKN ds. Rob Visser - Zonen en dochters profeteren

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 9
LaagsteHoogste 

Enkele opmerkingen bij de actuele discussie over de vrouw in het ambt

Waarom?

In de GKV wordt de discussie over de vrouw in alle ambten op weg naar de synode van Meppel al intenser. Op weg naar deze synode zijn twee heel opvallende documenten verschenen. Het eerste is het boek: Zonen & Dochters profeteren. Dit boek is geschreven door een groep mensen die pleit voor de openstelling van alle ambten voor de vrouw in de GKV en andere kerken waar dit nog niet zo is. De schrijvers komen vooral uit de GKV. Dit boek pleit hartstochtelijk voor de vrouw in het ambt. Het zou vanaf het begin zo geweest zijn dat dit de wil van God was. Dit boek gaat uit van de stelling dat man en vrouw samen het beeld van God vormen en alleen lichamelijk verschillen maar verder precies dezelfde taak in het leven hebben.

Laatst aangepast op dinsdag 29 november 2016 19:55
 

Ds. H.W. van Egmond en H.G. Gunnink missen het spreken vanuit het gezag van de Schriften

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

De predikanten ds. H.W. van Egmond (GKv) en ds. H.G. Gunnink (GKv) hebben een artikel gepubliceerd op eeninwaarheid.info d.d. 12 november 2016: 'Pijnpunten: verdoven of genezen?'. Zij bespreken daarin kritisch het rapport “Pijnpunten rond vrouw en ambt” dat geschreven is door het GKv deputaatschap M/V en ambt.

Na bespreking van het deputatenrapport concluderen zij dat deputaten er op gericht zijn om de kerkelijke eenheid te bewaren. De beide predikanten wijzen er nadrukkelijk op dat:

de eenheid in de Gereformeerd Kerken rust niet op het accepteren van wederzijdse meningen c.q. principes. Deze kerkelijke eenheid staat vast op de Schrift en de belijdenis.

Zij schrijven dat de Schriftplaatsen in het rapport worden overbelicht vanuit de tegenwoordige cultuur. Terwijl geen confrontatie plaatsvindt met

Laatst aangepast op zaterdag 12 november 2016 17:59
 

GKv-er René de Groot over Pijnpunten rond vrouw en ambt

E-mailadres Afdrukken PDF

René de Groot schreef onlangs een kritisch stukje over het GKv deputatenrapport 'Pijnpunten rond vrouw en ambt' op de site van GKv Bruchterveld. Dat rapport is geschreven door het deputaatschap M/V en ambt dat als opdracht heeft meegekregen om te onderzoeken hoe de ambtelijke structuur zo kan worden ingericht dat de gaven van vrouwen daarbinnen kunnen worden ingezet voor Gods Koninkrijk, op basis van bijbelse gronden en daarbij zowel de praktijk, de mening van zusterkerken als de kerkordelijke consequenties in beeld te brengen. Ter voorbereiding op de generale synode van Meppel in 2017, bracht het deputaatschap M/V en ambt een eerste rapport (gedateerd 8 juli 2016) uit. Dit rapport benoemt de pijnpunten die er liggen rond vrouw en ambt. Een confrontatie met deze pijnpunten is namelijk - volgens het deputaatschap - een noodzakelijke voorwaarde voor verdere besluitvorming.

Ik besteed aandacht aan het artikel van De Groot omdat het m.i. een goede analyse is die heel concreet het gebruik van bijbelteksten in het rapport door deputaten M/V en ambt beoordeelt. Het is bovendien een heel goed leesbaar artikel geworden (zie link onderaan deze pagina) dat van begin tot eind gelezen moet worden.

Een paar citaten uit het artikel van De Groot om een beetje in de sfeer te komen:

Laatst aangepast op woensdag 07 december 2016 19:39
 

GKv deputaten M/V en ambt stellen voor om selectief bijbelse bouwstenen in te zetten

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 10
LaagsteHoogste 

GKv deputaten M/V en ambt stellen voor om te breken met het verleden door anders te spreken over mannen, vrouwen en ambten. Hoe komt zo'n verandering tot stand in een kerk waar eeuwenlang de vrouw niet tot het bijzonder ambt werd toegelaten? In een artikel in het ND werden twee factoren benoemd die zo'n snelle verandering veroorzaken en die elkaar ook nog eens versterken:

 1. de open houding van de kerk naar de wereld;
 2. de invloed van buiten die kerk.
Laatst aangepast op dinsdag 08 november 2016 14:47
 


Pagina 1 van 2

Nieuws

Dr. Pieter Boonstra over Zonen & dochters profeteren: bijbelteksten...

De suggestie die gewekt wordt op het congres en in het boek Zonen & dochters profeteren is dat het volkómen Bijbels is om vrouwen toe te laten tot alle ambten. Bovendien wordt indringend... [More...]

Onze ervaring tot hermeneutische sleutels geworden - boekbesprekingen...

Update 14/12: Dr. Hans Burger mailde mij dat in onderstaand artikel de weergave van zijn positie zoals hij die in Cruciaal verwoordt, onjuist is. Ik kom daar nog op terug. CGK Prof.dr. H.J.... [More...]

GKN Ds. Rob Visser over verhouding Bijbel en cultuur bij GKv ds....

Voor de derde keer plaatst (9-12-16) ds. Rob Visser enkele opmerkingen bij het actuele debat over de vrouw in het ambt. Ds. Rob Visser voelt zich verbonden met en waardeert het volgende van ds.... [More...]

Ds. Rob Visser over twee opvallende argumenten in de vrouw-in-ambt...

GKN Ds. Rob Visser weegt en bespreekt op zijn website evangelie-voor-elke-dag.nl nog twee opvallende argumenten die gaan over het uitleggen van de Bijbel in de discussie over de vrouw in het... [More...]

Zeer uitvoerige analyse van Woord- en woordgebruik M/V en ambt - door...

René de Groot (GKv Bruchterveld) analyseert het rapport 'Samen dienen' van GKv deputaatschap 'M/V en ambt' zeer uitvoerig. Hij toetst in detail het Schriftgebruik en de argumentatie van deze... [More...]

Dr. Dolf te Velde kritisch over rapport M/V en ambt: hermeneutiek en...

Op zeer genuanceerde wijze beschrijft dr. Te Velde op zijn weblog 'Theologieplus' zijn kritiek op het rapport 'Samen dienen' van deputaatschap 'M/V en ambt'. In dat rapport wordt voorgesteld aan de... [More...]

Gnostische invloed bij M/V en ambt - ds. Dick de Jong

KNOOP 26 Nou breekt m'n knoop: wat gaat GKv betekenen? Oorsprong en betekenis 'gnostiek'Voordat ik aandacht vraag voor het op 31 oktober 2016 verschenen rapport Man/Vrouw En Ambten maak ik... [More...]

Deputaten zeggen wel dat je Paulus' woorden niet mag negeren, maar ze...

GKv br. Gerrit Veldman analyseert op zijn website het deputatenrapport 'Samen dienen' van deputaatschap 'M/V en ambt'. Deputaten stellen unaniem de synode van 2017 voor om alle ambten open te... [More...]

Andreas Jongeneel: 'amper een ambt overgebleven om open te stellen...

Andreas Jongeneel: 30 jaar, vanaf vroegste jeugd bij evangelische pinkstergemeente, sinds 2009 lid van de GKv, in 2014 Bachelor gehaald en gestart met Predikantsmaster aan de Theologische... [More...]

Een eerlijke evenwichtige reactie op M/V en ambt door voorstander...

Vandaag las ik een zeer kritisch artikel van een dominee uit de GKv over het deputatenrapport 'Samen dienen' van het GKv deputaatschap 'M/V en ambt'. Weliswaar liggen de standpunten van hem en mij... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

RD kerknieuws

RD opinie


Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]

Mondige kerk - een wereldse kerk

Zr. N. van Dijk schrijft op eeninwaarheid.info een zeer interessant artikel over de relatie van kerk en wereld. Zij citeert daarbij uit ‘De dienst van de mondige kerk’, een publicatie uit 1971... [More...]

Reformatie roept om eenheid

DGK br. B. de Roos schrijft op zijn weblog d.d. 15 april 2016: Vele, zeer vele kerkmensen zijn druk bezig met kerkelijke eenheid. Dat is mooi. Heel mooi.Maar denkt u vooral niet dat dat iets... [More...]

Meer dan een feest - artikel van P.S. Kuijper op SMN-site

Br. P.S. Kuijper plaatste op de site van Studiegroep Midden-Nederland een artikel over wat DGK en GKN kunnen leren van de perikelen rond de aanloop naar de Vereniging in 1892. Ik citeer daaruit de... [More...]

ND geloof