Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Werken aan Eenheid

DGK gespreksavond voor GKv-leden in Zwolle e.o. op wo 13 sept.

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 7
LaagsteHoogste 

UITNODIGING voorlichtings- en contactavond voor leden van de GKv in de regio Zwartewaterland / Zwolle
Plaats: kerkgebouw de Hoeksteen, Scheldelaan 141, 8032 PB Zwolle
Tijd: 19.45 - 22:00 uur 
Korte inleiding: DGK ds. M.A. Sneep, opening: ds. S. de Marie en leiding: br. M.S. Godschalk
Ruime pauze voor vragen en contact, daarna in gesprek en beantwoording vragen.

BESLUITEN GS MEPPEL – WAT NU?

Geliefde broeders en zusters,

De recente drastische synodebesluiten over de vrouw in alle ambten en verdere stappen op de weg naar eenwording met de NGK brengen veel GKv-ers ertoe zich af te vragen waar hun Gereformeerde Kerk is gebleven.
Is de GKv nog de kerk waar Christus ons roept? Is het nog verantwoord voor onszelf en onze kinderen hier lid te blijven?
En als wij afscheid nemen, hoe doen we dat? En waarheen zullen wij gaan?
Is er nog een gereformeerde kerk waar wel aan Gods Woord en de gereformeerde Confessie wordt vastgehouden met de DKO als richtsnoer voor kerkelijk samenleven?

Laatst aangepast op donderdag 17 augustus 2017 17:08
 

werkenaaneenheid.nl offline tijdens vakantieperiode

E-mailadres Afdrukken PDF

Deze website is vanaf 2 tot 14 augustus offline geweest. De voornaamste reden is dat in de vakantieperiode deze website niet meer kan worden 'bewaakt' tegen hackers e.d.

Misschien gaat deze site ook nog weer offline van 18/8 t/m 21/8.

Laatst aangepast op maandag 14 augustus 2017 12:20
 

Beoordelingen synodebesluiten M/V en ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 24
LaagsteHoogste 

Hieronder vindt u verwijzingen naar beoordelingen van de synodebesluiten rond M/V en ambt van de GKv Synode Meppel, m.n. van critici.

Aan het eind van dit artikel is een overzicht van alle beoordelingen per schrijver. O.a. van Dolf te Velde, Gerrit Veldman en D.J. Bolt.

De besluiten van de GKv synode vindt u hier, de begeleidende brief vindt u hier.

UPDATE 14-08-2017: Gerrit Veldman: oudere vrouwen (Titus 2) = vrouwelijke ouderlingen ?

Volgens Gerrit Veldman zegt Titus 2 - over ‘oudere-oudste vrouwen’ - niets over de mogelijkheid dat vrouwen ouderling worden.

De GKv-synode heeft het over ‘oudere-oudste vrouwen’ in de gronden voor het besluit om vrouwen toe te laten als ouderling. (Zie besluit 5, grond 3).
Gerrit Veldman snapt niets van deze argumentatie, het is hem een raadsel hoe deze passage uit Titus 2 terecht is gekomen in de gronden van het synodebesluit. En hij vraagt zich daarbij af:

 • Wat bedoelt de synode met de term ‘oudere-oudsten’?
 • En wat heeft deze oproep van Paulus nu te maken met de vraag of vrouwen ouderling mogen worden?

Hij gelooft er helemaal niets van dat Paulus in Titus 2 doelde op personen met een specifieke leidinggevende taak. Hij toont dat aan door te wijzen op de betekenis in het Nieuwe Testament van het woord 'presbutus' en uit het verband van de tekst. Maar Paulus geeft toch juist de oudere vrouwen een onderwijzende taak? Inderdaad - zegt Veldman - maar daarbij vallen twee dingen op:

 • Die taak is niet gericht op heel de gemeente, maar beperkt tot alleen de jongere vrouwen. Hen moeten ze leren hoe ze een goede christenvrouw moeten zijn.
 • En een belangrijk onderdeel daarvan is dat jongere vrouwen moeten leren zich te schikken onder hun man.

Deze passage in Titus 2 lijkt hem eerder bedoeld

als aansporing om als vrouw (maar natuurlijk ook als man) zonder duidelijk omschreven functie verantwoordelijkheid te nemen in de gemeente. Helemaal als je al wat ouder bent…

Hij concludeert dan ook:

Kortom, deze aanwijzingen van Paulus zijn op geen enkele manier te gebruiken als argument voor gelijke posities en taken voor mannen en vrouwen. Integendeel! Je krijgt volgens mij veel meer de indruk dat Paulus met deze aanwijzingen juist het verschil wil onderstrepen. En daarom zijn ze ook prima te rijmen met Paulus’ woorden in 1 Timotheüs 2:12, waar hij vrouwen juist verbiedt om onderwijs te geven.

Bron: gerritveldman.nl 05-08-2017 Oudere vrouwen of vrouwelijke oudsten?.

 


Volgens Gerrit Veldman was Mirjam NIET net als haar broers geroepen om het volk te besturen

 

Laatst aangepast op donderdag 17 augustus 2017 16:40
 

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks roepen kerken in Nederland op om geen vrouw in ambt aan te stellen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 34
LaagsteHoogste 

UPDATE 20-07-2017

Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale Synode (2020) geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen. Omdat dan geloofwaardig nog revisie kan worden aangevraagd bij de eerstvolgende Generale Synode in 2020 van de GKv.

De emeritus dominees Pieter Schelling en Aryjan Hendriks hebben een vrijwel identieke oproep gedaan in een brief aan de kerken in Oost-, Midden- en Zuid-Nederland. Aldus het Nederlands Dagblad d.d. 19-07-2017: Dominees: 'Wacht tot 2020 met vrouw in het ambt'

Stel tot de volgende vrijgemaakt-gereformeerde synode in 2020 geen vrouwelijke dominees, ouderlingen en diakenen aan. Die oproep doen emeritus dominees Pieter Schelling en Aryjan Hendriks in een brief aan de vrijgemaakte gemeenten in Oost-, Midden- en Zuid-Nederland.

De twee sluiten zich aan bij een vrijwel identiek pleidooi dat Alko Driest en Jan Haveman een week geleden hielden. Zij richtten zich toen tot de regio Noord-Nederland.

De dominees geven aan ‘verontrust en teleurgesteld’ te zijn over het besluit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt dat vrouwen alle kerkelijke ambten mogen bekleden. De meest voor de hand liggende manier om dit besluit aan te vechten is via een ‘revisieverzoek’ (bezwaarschrift) op de volgende synode. Omdat die pas in 2020 plaatsvindt, vrezen critici dat al voor die tijd in veel gemeenten vrouwelijke dominees, oud …


Artikel werkenaaneenheid.nl d.d. 13-07-2017:

De emeritus predikant ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman, beiden lid van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), hebben vandaag onderstaande brief gemaild naar alle kerken in Noord-Nederland. Zij vragen de kerkenraden uit te spreken om in ieder geval tot de eerstkomende Generale Synode (in 2020) geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen. Als de kerken daarmee in zouden stemmen, zou volgens hen geloofwaardig 'de koninklijke weg' (= in beroep / revisie gaan bij de eerstvolgende Generale Synode) bewandeld kunnen worden.

Laatst aangepast op woensdag 16 augustus 2017 12:12
 

OPC voorstel op de ICRC - Dr. Wes Bredenhof

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 11
LaagsteHoogste 

Onderstaand artikel, over de aanleiding tot de schorsing van de GKv, heeft dr. Wes Bredenhof (FRCA) gepubliceerd op 15 juli. Een paar dagen voordat de ICRC besloot om de GKv te schorsen als lid. Als bijlage nu hieraan toegevoegd: de originele brief van de OPC aan de ICRC d.d. 6 juli 2017.


De Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken (ICRC) vergadert momenteel in Jordan, Ontario. Er wordt veel aandacht gegeven aan de status van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv), die onlangs vrouwen tot de ambten toelieten. Het is wel ironisch dat de ICRC gastvrijheid ontvangt van de United Reformed Churches (URC) – die hun eigen bestaan grotendeels te danken hebben aan de aanvaarding van de vrouw in het ambt door de Christian Reformed Church (CRC) begin jaren 90 van de vorige eeuw. De URC lopen echter niet voorop om de GKv te schorsen van de ICRC. Het is de Orthodox Presbyterian Church (OPC) die leiding geeft.

Laatst aangepast op vrijdag 21 juli 2017 09:38
 

De ICRC schorst de GKv als lid

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 17
LaagsteHoogste 

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen met onmiddellijke ingang. De reden is dat de GKv in leer en/of leven niet meer in overeenstemming is met de basis van de ICRC: de Heilige Schriften zoals nagesproken in de Drie Formulieren van Eenheid1 en de Westminster Standards2.

 

Het Nederlands Dagblad schreef vandaag5 dat de ICRC bij de opening van de conferentie afgelopen donderdag nieuwe regels had vastgesteld in de constitutie3 (soort van statuten). Namelijk dat kerken geen lid kunnen zijn van de ICRC als ze toestaan dat vrouwen ouderling of dominee kunnen worden. Maar het is zeker niet zo dat er in deze conferentie nieuwe regels zijn vastgesteld. Al in 2013 is in  Cardiff deze constitutie vastgesteld en de afgevaardigden van de GKv hadden toen geen bezwaar. Ja, zelfs de synode van de GKv heeft deze constitutie geratificeerd. En daarin wordt uitdrukkelijk genoemd dat de lidkerken ook niet tegen art. 30 NGB mogen ingaan6. In art. 30 NGB gaat het over de regering van de kerk. De opstellers van de constitutie bedoelden daarmee dat lidkerken geen vrouwelijke regerende ouderlingen of predikanten mogen hebben. Zie de tekst van en de schriftverwijzingen bij art. 30. En ook art. 31 gaat heel concreet uit van mannelijke bijzondere ambtsdragers7. Deze verwijzing zal zo uitdrukkelijk zijn opgenomen vanwege de negatieve ervaringen van de diverse lidkerken met kerken die de vrouw in de bijzondere ambten hebben toegelaten. Volgens GKv afgevaardigde en synodpreses dr. Oosterhuis daarentegen zegt de NGB niets over de vrouw-in-het-ambt.
Hoe dan ook: ook wij8 zijn er van overtuigd dat de vrouw-in-het-ambt-besluiten van de GKv ingaan tegen de grondslag1 en 2 van de ICRC. En naar die grondslag wordt verwezen in de constitutie.

Wel is waar dat de GKv zelf aanbood om het lidmaatschap op te zeggen, omdat ze niet meer op dezelfde basis staan als de ICRC. De GKv zouden dan nog wel graag als waarnemer toegelaten willen worden.

Historisch besluit!
Een historisch besluit! Het is de eerste keer vanaf de oprichting van de ICRC in 1982 dat een lidkerk wordt geschorst. Het betreft zelfs een van de grootste lidkerken die zelfs initiatiefneemster is geweest van de oprichting van de ICRC. De grootste is de Presbyterian Church in Korea (Koshin)9 met 362.000 leden, daarna volgde de GKv met 120.000 en daarna de CGK met 73.000 leden. Bij de ICRC hebben zich wereldwijd ongeveer 30 kerken aangesloten. Ongeveer 100 personen nemen deel aan deze vergadering.

Laatst aangepast op donderdag 20 juli 2017 15:38
 

Korte update ICRC & schorsing GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 18
LaagsteHoogste 

Gisteravond vergaderde de ICRC (International Conference of Reformed Churches) - in Jordan, Toronto, Canada - ongeveer 2 uur over het lidmaatschap van de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt). Dit in verband met de onlangs genomen GKv-synodebesluiten om de vrouw in alle bijzondere ambten toe te laten. Het volgende is besproken:

Laatst aangepast op maandag 17 juli 2017 07:27
 

GKv en de ICRC: er in of er uit? - Dr. Wes Bredenhof

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 11
LaagsteHoogste 

Op hun synode vorige maand hebben de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland (GKv) besloten om met onmiddellijke ingang vrouwen tot alle ambten van de kerk toe te laten. De GKv behoorden begin jaren tachtig van de vorige eeuw tot de oprichters van de Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken (ICRC). Tot heden is de ICRC nog nooit in een situatie terechtgekomen, waarin een lid zich op zo'n expliciete wijze losmaakte van Bijbelse orthodoxie. Maar er zijn kerken binnen de ICRC die vergelijkbare ervaringen hebben gehad met een andere kerk binnen een soortgelijke oecumenische organisatie.

Laatst aangepast op vrijdag 14 juli 2017 17:08
 

Referaat ds. H.G. Gunnink d.d. 12 juli 2017

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 59
LaagsteHoogste 

Voorlichting, bijeenkomst Bedum (Maranathakerk, Grotestraat)

De bijgevoegde presentatie is zakelijk van opzet. Daarom is het belangrijk om geen moment te vergeten, dat het gaat over voluit Geestelijke zaken:

 • ook nu spreekt God de Heilige Geest Zijn levende Woorden tot ons;
 • ook nu geldt dat de Heere, Jezus Christus, Zijn gemeente wil onderwijzen om te onderhouden alles wat Hij bevolen heeft, ook wat betreft de regering van Zijn gemeente.

Het gaat dus om hartelijke onderwerping aan en eerbied voor God en Zijn Woord.
Moge God de Heilige Geest ons dat geven, moge Hij ons verstand verlichten!

Laatst aangepast op donderdag 20 juli 2017 17:10
 

Vergadering Gunnink/Van Egmond in Bedum, NIET in Zuidwolde

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 12
LaagsteHoogste 

Op woensdag 12 juli 2017 om 20:00 uur wordt Deo Volente een bijeenkomst gehouden in Bedum voor hen die de synodebesluiten van 15-17 juni niet kunnen aanvaarden. Ds. H.G. Gunnink en ds. H.W. van Egmond zullen deze avond leiden. Het onderwerp is: En nu?

De nogmaals gewijzigde lokatie is: Maranathakerk (PKN), Grotestraat 33, 9781 HB in Bedum

Deze vergadering wordt, zoals eerder is aangekondigd, NIET gehouden in Zuidwolde en ook NIET in de Martyriakerk in BEDUM, maar in de Maranathakerk (PKN), Grotestraat 33, 9781 HB in Bedum. Zie hier voor de locatie op google maps.

Naar aanleiding van vragen over het mogelijk online volgen van deze bijeenkomst kunnen we u berichten dat deze bijeenkomst NIET zal worden uitgezonden via internet.

Laatst aangepast op zaterdag 29 juli 2017 16:53
 

Prof.dr. C. van Dam en zijn hoop op vrijmaking van het onbijbelse juk

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 22
LaagsteHoogste 

Emeritus prof.dr. Cornelis van Dam (CanRC) schreef d.d. 4 juli jl. een artikel op Een in Waarheid getiteld 'Onze zusterkerken openen alle kerkelijke ambten voor de vrouw'. Op dezelfde dag citeerde het Reformatorisch Dagblad (RD) daaruit onder de door hen bedachte kop

„Verlaat GKV om synodebesluiten”

wellicht omdat prof. Van Dam had geschreven:

Moge de belangrijkste consequentie van dit besluit zijn dat velen zich vrijmaken van het onbijbelse juk dat de Synode Meppel hun heeft opgelegd.

Meteen ontstond een heftige discussie op Social media. Een prominent lid van de GKv schreef zelfs, en hij doelde daarbij op prof. Van Dam:

Scheurmakerij (en oproep tot) is vooral in een ambtsdrager een tuchtwaardige zonde (KO art 79), ook in Canada

Omdat hoor en wederhoor een belangrijk gereformeerd principe is heb ik professor Van Dam gevraagd wat hij nu precies bedoelde. Op dezelfde dag dat het RD het artikel had gepubliceerd had hij al een brief gemaild. Het RD beloofde om die vrijdag 6 juli a.s. te plaatsen1. Hieronder volgt de inhoud van zijn ingezonden brief.

Laatst aangepast op maandag 10 juli 2017 13:23
 

Besluiten GS GKv Meppel 2017 M/V en ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 10
LaagsteHoogste 

Hieronder vindt u de synodebesluiten van de Generale Synode GKv Meppel 2017 over MV en ambt, inclusief de gronden.

Laatst aangepast op woensdag 05 juli 2017 12:35
 

Vrouwen mogen ook dominee worden in de GKv, "Gods Woord is vogelvrij verklaard"

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 28
LaagsteHoogste 

Een historisch besluit! Met 21 stemmen voor, 10 tegen en 1 onthouding is vanmiddag, vrijdag 16 juni 2017, het ambt van predikant opengesteld voor de vrouwen in de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Op 17 juni besloot de synode dat elke kerk mag kiezen of en zo ja op welke wijze en wanneer ze dat in praktijk brengt. De volledige besluiten worden definitief afgerond op een zitting d.d. 29 juni 2017. De synode besloot 29 juni om een deputaatschap 'M/V de kerk' in het leven te roepen dat plaatselijke kerken en classes -zo zij dat wensen- gaat informeren en adviseren. En het moderamen stuurt een brief naar de kerken waarin zij informeert over het vrouwenbesluit en de kerken verzoekt hoe samen de weg te vinden in deze gekozen richting.

In deze bijdrage:

 • Verwijzingen naar verslaglegging op eeninwaarheid.info over de besluitvorming op de GKv GS.
 • Highlights in deze bijdrage
 • Verwijzingen en citaten van schrijvers die tegen de (motivatie van de) vrouw in het ambt zijn (in chronologische volgorde). Stand t/m 10 juli 2017.

NB: Toegevoegd: een update van 26-07-2017 van Ewout Klei over de ontwikkelingen binnen de GKv na het GKv-vrouwenbesluit en het ICRC-schorsingsbesluit.

Laatst aangepast op woensdag 26 juli 2017 16:43
 

De GKv hebben besloten om vrouwen toe te laten tot ambt van ouderling en diaken

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 3
LaagsteHoogste 

In de loop van vanmiddag zal de Generale Synode van de GKv spreken over vrouwelijke dominees. Gisteren, op donderdag 15 juni 2017, heeft de Generale Synode van de GKv al besloten om de bijzondere ambten van diaken en ouderling open te stellen voor de vrouw:

 • met 23 stemmen voor en 9 tegen is het ambt van ouderling opengesteld voor de vrouwen;
 • met 30 stemmen voor en 2 tegen is het ambt van diaken opengesteld voor de vrouwen.

In de nieuwsbrief van Een in Waarheid van de afgelopen nacht konden we het besluit t.a.v. de openstelling voor het ambt van ouderling lezen:

 

Laatst aangepast op dinsdag 20 juni 2017 10:12
 

Nou, daar gaan we dan...

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 6
LaagsteHoogste 

...

...

Vandaag, donderdag 15 juni, vergadert de synode 2017 van de GKv voor 't laatst over de vrouw in het ambt: van 13:30 - 19:30 uur.

Diverse tweets over het verloop van deze vergadering (van jong naar oud): AUB VEEL GEDULD VOOR DE LAADTIJD VAN DE TWEETS

Tweets tot en met 17:00 uur, morgenvroeg meer DV.

Laatst aangepast op donderdag 15 juni 2017 17:08
 

Boekbespreking 'HIJ en wij' - van ds. E. Hoogendoorn

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 27
LaagsteHoogste 

In Weerklank - een gereformeerd maandblad uit de GKN - jaargang 5 nr. 3 schreef ds. E. Hoogendoorn onderstaande boekbespreking van 'HIJ en wij' met de ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)’.


“HIJ en wij”

Een oriëntatie met een dringend appel.

Recent verscheen een publicatie van zeven predikanten onder de titel ‘HIJ en wij’. Het betreft de predikanten A.H. Driest, G.E. Geerds, A. de Jager, J. Kruidhof, P.F. Lameris, P.K. Meijer en J. van de Wetering, alle emeritus in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
De uitgave heeft als ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)’. 1) De auteurs vertellen in de inleiding, dat zij zich hebben bezonnen op de ‘eigen’ kerkelijke situatie. Dit naar aanleiding van de vele veranderingen die er in de kerken plaatsvinden. Zij hopen met deze publicatie ook anderen te kunnen helpen om zich te concentreren op het geheim dat God zelf ons heeft geopenbaard. “Het is nodig dat we opnieuw samen leren uit te gaan van Gods verrassende openbaring aan ons”, zo stellen ze. “Alleen als we echt bij God beginnen en bij Hem blijven, komt iets goeds op gang”. Dan “ontdekken we hoe alleen Hij zelf bevrijdt en ons meeneemt. Hoe Hij ons met hart en ziel overtuigt, en ons verenigt met Hem en met elkaar”.
Graag vraag ik de aandacht van de lezers voor deze publicatie door hier er een en ander uit door te geven.

Laatst aangepast op zaterdag 08 april 2017 09:27
 

Prof.dr. Yoo (Korea) op GKv synode: GKv verbreekt relaties kerken als vrouw in het ambt wordt toegelaten

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 8
LaagsteHoogste 

6 april 's morgens: een verslag via Facebook van een van de Braziliaanse pastors die de GKv synode bijwoont:

Op dit moment spreekt Professor dr. H.M. Yoo van de Presbyteriaanse Kerk van Korea over zijn standpunt ten aanzien van de kwestie van de vrouw in het ambt. Hij citeert enkele bijbelgedeelten die fundamenteel zijn voor het standpunt dat het niet Bijbels is dat vrouwen worden toegelaten tot de ambten. Hij bekritiseert het benadrukken van de plaats van de cultuur in het leven van de Kerk en voor het volgen van een interpretatie die is beïnvloed door dit denken zoals weergegeven in het rapport van de deputaten van de Nederlandse Kerken die deze kwestie hebben onderzocht. Hij vermaant de Nederlandse Kerken om niet te gaan in de richting van het toelaten van de vrouw tot het ambt. Hij zei dit met tranen en zei dat de (Nederlandse) Kerken niet de relaties moeten verbreken met andere Kerken, omdat als zij verder gaan op de weg om de vrouw in het ambt toe te laten, dit onvermijdelijk zal zijn.

Op de voorgrond van deze foto ziet u de achterhoofden van Jack Moesker (CanRC) en Dr. C. van Dam (CanRC).

Laatst aangepast op vrijdag 07 april 2017 14:32
 


Pagina 1 van 2

Nieuws

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Referaat ds. H.G. Gunnink d.d. 12 juli 2017

Voorlichting, bijeenkomst Bedum (Maranathakerk, Grotestraat) De bijgevoegde presentatie is zakelijk van opzet. Daarom is het belangrijk om geen moment te vergeten, dat het gaat over voluit... [More...]

Boekbespreking 'HIJ en wij' - van ds. E. Hoogendoorn

In Weerklank - een gereformeerd maandblad uit de GKN - jaargang 5 nr. 3 schreef ds. E. Hoogendoorn onderstaande boekbespreking van 'HIJ en wij' met de ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie... [More...]

Onze ervaring tot hermeneutische sleutels geworden - boekbesprekingen...

Update 14/12: Dr. Hans Burger mailde mij dat in onderstaand artikel de weergave van zijn positie zoals hij die in Cruciaal verwoordt, onjuist is. Ik kom daar nog op terug. CGK Prof.dr. H.J.... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

RD kerknieuws

RD opinie


Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]

ND geloof