Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Werken aan Eenheid

Ds. Rob Visser over twee opvallende argumenten in de vrouw-in-ambt discussie

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 5
LaagsteHoogste 

GKN Ds. Rob Visser weegt en bespreekt op zijn website evangelie-voor-elke-dag.nl nog twee opvallende argumenten die gaan over het uitleggen van de Bijbel in de discussie over de vrouw in het ambt:

 1. dat het in 1 Timotheus 2:12 niet gaat om de vrouw in het algemeen maar om vrouwen die zich gezag willen toe-eigenen.
 2. dat Paulus hier schrijft dat vrouwen niet mogen leren en geen gezag over mannen mogen hebben  omdat de vrouwen in die tijd heel weinig kennis hadden.
Laatst aangepast op woensdag 30 november 2016 22:55
 

Zeer uitvoerige analyse van Woord- en woordgebruik M/V en ambt - door René de Groot

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 2
LaagsteHoogste 

Op de website van GKv Bruchterveld analyseert René de Groot (GKv) het rapport 'Samen dienen' van GKv deputaatschap 'M/V en ambt' zeer uitvoerig. Hij toetst in detail het Schriftgebruik en de argumentatie van deze deputaten. Om zijn studie goed te kunnen volgen is het belangrijk dat u het rapport 'Samen dienen' erbij hebt. Dat deputatenrapport adviseert de GKv om alle bijzondere ambten open te stellen voor vrouwen.

Zijn aanpak:

Ik volg de hoofdstukindeling van het rapport. Al lezend geef ik de hyperlinks naar de genoemde Bijbelteksten (als ‘service’ voor de lezer), en mijn eventuele commentaar. Zo hier en daar zal ik een stuk uit het rapport citeren om duidelijk te laten uitkomen waarbij ik commentaar geef. Voor het gemak zal ik af en toe tussen haakjes het paginanummer uit het rapport erbij zetten.

Het geheel is te uitvoerig om het samen te vatten. U moet het echt zelf bestuderen.

Br. De Groot concludeert aan het eind van zijn waardevolle bijdrage:

Laatst aangepast op dinsdag 29 november 2016 20:19
 

Dr. Dolf te Velde kritisch over rapport M/V en ambt: hermeneutiek en ambtsleer

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 3
LaagsteHoogste 

Op zeer genuanceerde wijze beschrijft dr. Te Velde op zijn weblog 'Theologieplus' zijn kritiek op het rapport 'Samen dienen' van deputaatschap 'M/V en ambt'. In dat rapport wordt voorgesteld aan de Generale Synode 2017 van de GKv om alle bijzondere ambten te openen voor vrouwen. In zijn artikel gaat hij in op twee hoofdpunten uit het rapport: de hermeneutiek en de ambtsleer.

De hermeneutiek in het deputatenrapport

Hermeneutische werkwijze deputaten
Exegese (wat zegt de Bijbel) en hermeneutiek (rekening houden met verschil in culturele context) kunnen tegenover elkaar komen te staan. Bijvoorbeeld als Paulus iets zegt (exegese) waar wij in onze context niets meer mee kunnen (hermeneutiek). In die brute vorm komt het 'cultuur-argument' op gespannen voet te staan met de aanvaarding van het gezag van de bijbel, schrijft Te Velde. Hij doet een poging de hermeneutische werkwijze van het rapport te typeren:

Laatst aangepast op vrijdag 25 november 2016 19:00
 

Gnostische invloed bij M/V en ambt - ds. Dick de Jong

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 7
LaagsteHoogste 

KNOOP 26

Nou breekt m'n knoop: wat gaat GKv betekenen?

Oorsprong en betekenis 'gnostiek'
Voordat ik aandacht vraag voor het op 31 oktober 2016 verschenen rapport Man/Vrouw En Ambten maak ik eerst duidelijk waar het begrip 'gnostiek' vandaan komt en wat het betekent. Daartoe citeer ik hier het begin van de inmiddels wat bijgewerkte knoop 25.

Toen ik in 1953 in Kampen bij lector Buwalda zijn colleges Patristisch Grieks en Latijn volgde besteedde hij veel tijd en energie aan de Gnostiek. Hij deed dit om ons, studenten, in en door die literatuur de voor de vroeg-christelijke kerk uiterst gevaarlijke stroming van de Gnostiek en wat haar kenmerkt te leren onderkennen. Hij leerde ons hoe hun leer aan de Heilige Schrift te toetsen, en ook hoe die leer te herkennen en te bestrijden in haar hedendaagse vormen.

Laatst aangepast op donderdag 24 november 2016 17:34
 

Deputaten zeggen wel dat je Paulus' woorden niet mag negeren, maar ze doen het toch - Gerrit Veldman

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 4
LaagsteHoogste 

GKv br. Gerrit Veldman analyseert op zijn website het deputatenrapport 'Samen dienen' van deputaatschap 'M/V en ambt'. Deputaten stellen unaniem de synode van 2017 voor om alle ambten open te stellen voor vrouwen. Br. Veldman kan met geen mogelijkheid instemmen met dit rapport en legt uit waarom.

Deputaten: eerst ambten openstellen, daarna bezinnen op verschillen tussen man en vrouw
Hij schrijft het absurd te vinden dat deputaten eerst voorstellen om alle ambten volledig open te stellen voor vrouwen en pas daarna voor te stellen om de kerken op te roepen om zich te bezinnen op de vraag hoe recht kan worden gedaan aan de verschillen tussen man en vrouw.

GS Ede 2014: vanuit gelijkwaardigheid en verschillen onderzoeken
Dit terwijl de laatste synode al had uitgesproken dat de Bijbel twee lijnen laat zien: gelijkwaardigheid en verschil in verantwoordelijkheid. Deputaten moesten juist vanuit die beide lijnen onderzoeken hoe vrouwen zich zouden kunnen inzetten binnen de ambtelijke structuur.

Veldman toont heel duidelijk aan hoe deputaten de zaken hebben omgedraaid. In plaats van uit te gaan van het vorige synodebesluit over gelijkwaardigheid & verschil van man en vrouw, willen deputaten de kerken oproepen om zich daarover te bezinnen... (Terwijl ze dit zelf eerst hadden moeten doen.) En die bezinning moet dan, volgens deputaten, plaatsvinden pas nadat alvast alle ambten volledig zijn opengesteld voor de vrouwen... (Terwijl die bezinning vooraf had moeten gaan aan een voorstel hoe vrouwen zich kunnen inzetten binnen de ambtelijke structuur.)

Laatst aangepast op dinsdag 22 november 2016 19:17
 

Andreas Jongeneel: 'amper een ambt overgebleven om open te stellen voor vrouwen'

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 4
LaagsteHoogste 

Andreas Jongeneel: 30 jaar, vanaf vroegste jeugd bij evangelische pinkstergemeente, sinds 2009 lid van de GKv, in 2014 Bachelor gehaald en gestart met Predikantsmaster aan de Theologische Universiteit te Kampen.
Op zijn blog 'Geneefs pad' schrijft hij een kort stukje over een grotere lijn tussen de lijnen door in alle M/V discussies.

Enkele citaten:

Er is namelijk naar mijn idee amper een ambt overgebleven om open te stellen voor vrouwen. Het rapport MV en Ambt maakt duidelijk dat vrouwen al veel taken uitvoeren, dus is er geen reden om ze uit te sluiten van het ambt. Dit is een nogal functionele opvatting van het ambt dat het reduceert tot een takenpakket.

Laatst aangepast op donderdag 17 november 2016 18:18
 

Een eerlijke evenwichtige reactie op M/V en ambt door voorstander vrouwelijke ambtsdragers

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 5
LaagsteHoogste 

Vandaag las ik een zeer kritisch artikel van een dominee uit de GKv over het deputatenrapport 'Samen dienen' van het GKv deputaatschap 'M/V en ambt'. Weliswaar liggen de standpunten van hem en mij zeer ver uit elkaar (nee, ze raken elkaar niet) met name wat de verhouding betreft tussen Gods Woord en onze huidige cultuur, maar hij geeft m.i. wel een openhartige en eerlijke beoordeling van de ontwikkelingen op dit gebied in de GKv. Volgens mij raakt hij de kern van de omgang met de Bijbel in de vrijgemaakt gereformeerde kerken. Het is geschreven door ds. Matthijs Haak.

Ik hoop van harte dat hier een even evenwichtige en gelijkwaardige publieke reactie op komt uit 'het andere kamp' waar men een heel andere richting wijst als het gaat over de verhouding van Gods Woord en de huidige cultuur. Naschrift 14/11: waarschijnlijk - en DV - zal een reactie eind volgende week worden gepubliceerd op deze site!
Naschrift 30/11: de planning van de reactie is verschoven naar volgende week (de week van 7/12/16).

Laatst aangepast op woensdag 30 november 2016 15:48
 

GKN ds. Rob Visser - Zonen en dochters profeteren

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 8
LaagsteHoogste 

Enkele opmerkingen bij de actuele discussie over de vrouw in het ambt

Waarom?

In de GKV wordt de discussie over de vrouw in alle ambten op weg naar de synode van Meppel al intenser. Op weg naar deze synode zijn twee heel opvallende documenten verschenen. Het eerste is het boek: Zonen & Dochters profeteren. Dit boek is geschreven door een groep mensen die pleit voor de openstelling van alle ambten voor de vrouw in de GKV en andere kerken waar dit nog niet zo is. De schrijvers komen vooral uit de GKV. Dit boek pleit hartstochtelijk voor de vrouw in het ambt. Het zou vanaf het begin zo geweest zijn dat dit de wil van God was. Dit boek gaat uit van de stelling dat man en vrouw samen het beeld van God vormen en alleen lichamelijk verschillen maar verder precies dezelfde taak in het leven hebben.

Laatst aangepast op dinsdag 29 november 2016 19:55
 

Ds. H.W. van Egmond en H.G. Gunnink missen het spreken vanuit het gezag van de Schriften

E-mailadres Afdrukken PDF

De predikanten ds. H.W. van Egmond (GKv) en ds. H.G. Gunnink (GKv) hebben een artikel gepubliceerd op eeninwaarheid.info d.d. 12 november 2016: 'Pijnpunten: verdoven of genezen?'. Zij bespreken daarin kritisch het rapport “Pijnpunten rond vrouw en ambt” dat geschreven is door het GKv deputaatschap M/V en ambt.

Na bespreking van het deputatenrapport concluderen zij dat deputaten er op gericht zijn om de kerkelijke eenheid te bewaren. De beide predikanten wijzen er nadrukkelijk op dat:

de eenheid in de Gereformeerd Kerken rust niet op het accepteren van wederzijdse meningen c.q. principes. Deze kerkelijke eenheid staat vast op de Schrift en de belijdenis.

Zij schrijven dat de Schriftplaatsen in het rapport worden overbelicht vanuit de tegenwoordige cultuur. Terwijl geen confrontatie plaatsvindt met

Laatst aangepast op zaterdag 12 november 2016 17:59
 

GKv-er René de Groot over Pijnpunten rond vrouw en ambt

E-mailadres Afdrukken PDF

René de Groot schreef onlangs een kritisch stukje over het GKv deputatenrapport 'Pijnpunten rond vrouw en ambt' op de site van GKv Bruchterveld. Dat rapport is geschreven door het deputaatschap M/V en ambt dat als opdracht heeft meegekregen om te onderzoeken hoe de ambtelijke structuur zo kan worden ingericht dat de gaven van vrouwen daarbinnen kunnen worden ingezet voor Gods Koninkrijk, op basis van bijbelse gronden en daarbij zowel de praktijk, de mening van zusterkerken als de kerkordelijke consequenties in beeld te brengen. Ter voorbereiding op de generale synode van Meppel in 2017, bracht het deputaatschap M/V en ambt een eerste rapport (gedateerd 8 juli 2016) uit. Dit rapport benoemt de pijnpunten die er liggen rond vrouw en ambt. Een confrontatie met deze pijnpunten is namelijk - volgens het deputaatschap - een noodzakelijke voorwaarde voor verdere besluitvorming.

Ik besteed aandacht aan het artikel van De Groot omdat het m.i. een goede analyse is die heel concreet het gebruik van bijbelteksten in het rapport door deputaten M/V en ambt beoordeelt. Het is bovendien een heel goed leesbaar artikel geworden (zie link onderaan deze pagina) dat van begin tot eind gelezen moet worden.

Een paar citaten uit het artikel van De Groot om een beetje in de sfeer te komen:

Laatst aangepast op vrijdag 11 november 2016 20:24
 

GKv deputaten M/V en ambt stellen voor om selectief bijbelse bouwstenen in te zetten

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 9
LaagsteHoogste 

GKv deputaten M/V en ambt stellen voor om te breken met het verleden door anders te spreken over mannen, vrouwen en ambten. Hoe komt zo'n verandering tot stand in een kerk waar eeuwenlang de vrouw niet tot het bijzonder ambt werd toegelaten? In een artikel in het ND werden twee factoren benoemd die zo'n snelle verandering veroorzaken en die elkaar ook nog eens versterken:

 1. de open houding van de kerk naar de wereld;
 2. de invloed van buiten die kerk.
Laatst aangepast op dinsdag 08 november 2016 14:47
 

Is de eer weggevoerd uit de GKv? - dr. W. Bredenhof

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 21
LaagsteHoogste 

Dr. Wes Bredenhof - predikant in de FRCA (Australische Gereformeerde Kerken) - reageert op het publieke besluit van de GKv te Utrecht Noord/West om vrouwelijke ambtsdragers te bevestigen volgende maand.

Hij refereert aan wat de Schrift zegt in 1 Samuel 4. Nadat de ark was weggenomen beviel de vrouw van Pinehas (zoon van Eli) en overleed kort daarna. Tijdens haar sterven noemde ze het jongetje 'Ikabod' dat betekent 'de eer is weggevoerd'. Bredenhof vraagt zich af of de eer is weggevoerd uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

Hij schrijft:

Laatst aangepast op zaterdag 24 september 2016 12:59
 

Werkgroep "Man vrouw kerk" - promoten vrouw in het ambt in de GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 9
LaagsteHoogste 

Eind 2015 is een interkerkelijke werkgroep "Man vrouw kerk" opgericht met voorstanders van de vrouw in alle kerkelijke ambten. Aanleiding was een besluit van de gereformeerd vrijgemaakte synode van 2014. Dit besluit legitimeert de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen – zolang er vanuit de Schrift geargumenteerd wordt. "Wij willen niet anders!" schrijven zij op hun website manvrouwkerk.wordpress.com. Er is deze maand een boek uitgekomen en vandaag is er een congres in Nijkerk met ruim 200 deelnemers.

De werkgroep bestaat vooral uit GKv-ers en ex-GKv-ers: Albert Balk, Emo Bos, Jetty Boerma, Piet Dorland, Henk Folkers, Maaike Harmsen, Almatine Leene, Joke Parre, Wim van der Schee, Gerrit Schutte, Coby van der Stoep, Thijs Tromp, Elly Urban en Maarten Verkerk.

Laatst aangepast op vrijdag 23 september 2016 18:00
 

GKv Utrecht Noord/West bevestigt vrouwen in het ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

De volgende maand zal de GKV Utrecht Noord/West (Opstandingskerk) enkele vrouwen in het ambt bevestigen. Terwijl de GKv Synode nog in 2014 heeft uitgesproken dat volgens de Schrift er sprake is van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en dat God een verschil in verantwoordelijkheid heeft gegeven aan man en vrouw. Maar negen dagen later heeft dezelfde synode ook besloten dat het besluit van de Nederlands Gereformeerde kerken om alle kerkelijke ambten open te stellen voor de vrouwen geen belemmering meer is voor de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) om samen te spreken met het doel: kerkelijke eenheid. Daarbij is expliciet afgewezen om de belangrijkste grond voor de-vrouw-in-het-ambt van de NGK op de gespreksagenda te plaatsen: de nieuwe hermeneutiek.

Jammeren heeft geen zin meer

Laatst aangepast op vrijdag 16 september 2016 14:43
 


Pagina 1 van 2

Nieuws

Ds. Rob Visser over twee opvallende argumenten in de vrouw-in-ambt...

GKN Ds. Rob Visser weegt en bespreekt op zijn website evangelie-voor-elke-dag.nl nog twee opvallende argumenten die gaan over het uitleggen van de Bijbel in de discussie over de vrouw in het... [More...]

Zeer uitvoerige analyse van Woord- en woordgebruik M/V en ambt - door...

Op de website van GKv Bruchterveld analyseert René de Groot (GKv) het rapport 'Samen dienen' van GKv deputaatschap 'M/V en ambt' zeer uitvoerig. Hij toetst in detail het Schriftgebruik en de... [More...]

Dr. Dolf te Velde kritisch over rapport M/V en ambt: hermeneutiek en...

Op zeer genuanceerde wijze beschrijft dr. Te Velde op zijn weblog 'Theologieplus' zijn kritiek op het rapport 'Samen dienen' van deputaatschap 'M/V en ambt'. In dat rapport wordt voorgesteld aan de... [More...]

Gnostische invloed bij M/V en ambt - ds. Dick de Jong

KNOOP 26 Nou breekt m'n knoop: wat gaat GKv betekenen? Oorsprong en betekenis 'gnostiek'Voordat ik aandacht vraag voor het op 31 oktober 2016 verschenen rapport Man/Vrouw En Ambten maak ik... [More...]

Deputaten zeggen wel dat je Paulus' woorden niet mag negeren, maar ze...

GKv br. Gerrit Veldman analyseert op zijn website het deputatenrapport 'Samen dienen' van deputaatschap 'M/V en ambt'. Deputaten stellen unaniem de synode van 2017 voor om alle ambten open te... [More...]

Andreas Jongeneel: 'amper een ambt overgebleven om open te stellen...

Andreas Jongeneel: 30 jaar, vanaf vroegste jeugd bij evangelische pinkstergemeente, sinds 2009 lid van de GKv, in 2014 Bachelor gehaald en gestart met Predikantsmaster aan de Theologische... [More...]

Een eerlijke evenwichtige reactie op M/V en ambt door voorstander...

Vandaag las ik een zeer kritisch artikel van een dominee uit de GKv over het deputatenrapport 'Samen dienen' van het GKv deputaatschap 'M/V en ambt'. Weliswaar liggen de standpunten van hem en mij... [More...]

GKN ds. Rob Visser - Zonen en dochters profeteren

Enkele opmerkingen bij de actuele discussie over de vrouw in het ambt Waarom? In de GKV wordt de discussie over de vrouw in alle ambten op weg naar de synode van Meppel al intenser. Op weg naar... [More...]

Ds. H.W. van Egmond en H.G. Gunnink missen het spreken vanuit het...

De predikanten ds. H.W. van Egmond (GKv) en ds. H.G. Gunnink (GKv) hebben een artikel gepubliceerd op eeninwaarheid.info d.d. 12 november 2016: 'Pijnpunten: verdoven of genezen?'. Zij bespreken... [More...]

GKv-er René de Groot over Pijnpunten rond vrouw en ambt

René de Groot schreef onlangs een kritisch stukje over het GKv deputatenrapport 'Pijnpunten rond vrouw en ambt' op de site van GKv Bruchterveld. Dat rapport is geschreven door het deputaatschap M/V... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

RD kerknieuws

RD opinie


Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]

Mondige kerk - een wereldse kerk

Zr. N. van Dijk schrijft op eeninwaarheid.info een zeer interessant artikel over de relatie van kerk en wereld. Zij citeert daarbij uit ‘De dienst van de mondige kerk’, een publicatie uit 1971... [More...]

Reformatie roept om eenheid

DGK br. B. de Roos schrijft op zijn weblog d.d. 15 april 2016: Vele, zeer vele kerkmensen zijn druk bezig met kerkelijke eenheid. Dat is mooi. Heel mooi.Maar denkt u vooral niet dat dat iets... [More...]

Meer dan een feest - artikel van P.S. Kuijper op SMN-site

Br. P.S. Kuijper plaatste op de site van Studiegroep Midden-Nederland een artikel over wat DGK en GKN kunnen leren van de perikelen rond de aanloop naar de Vereniging in 1892. Ik citeer daaruit de... [More...]

Brief deputaten DGK verzonden naar de GKN: gesprekspunten zijn geen...

Deputaten van De Gereformeerde Kerken (DGK) hebben deze week een brief verzonden naar de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Daarin reageren Deputaten voor Adresvoering, Contacten Overheid en... [More...]

Waar wringt de schoen bij mij, GKN en/of DGK? - weg uit de...

Vanuit de enig juiste context: 1 Timotheüs 5:21 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in acht neemt zonder... [More...]

ND geloof

 • Stilgezet: Hebreeën 11:35 - Verrassing
  Hebreeën 11:35 Vrouwen kregen hun doden terug doordat die uit de dood opstonden. Ja, opvallend dat het vaak juist vrouwen zijn die een dode terugkrijgen. De weduwe...
 • Kerknieuws dinsdag 6 december 2016
  protestantse kerk Beroepen te Franeker: S. Ypma te Scharnegoutum, die dit beroep heeft aangenomen; te Windesheim: proponent J.H. van Wijk te Zwolle. afscheid 11 december Katwijk aan...
 • Kerk lokaal: Interreligieuze viering in Rotterdam
  interreligieuze viering in Rotterdam In de Kruisvindingkerk komen zaterdag christenen, joden, moslims en hindoes samen in een speciale viering met als thema ‘Geloven in vrede’. De...
 • Geen altaar op wieltjes in Twente
  Saasveld De locatieraad van de Plechelmuskerk wilde van het zware marmeren altaar af om de uitvoering mogelijk te maken van de ‘mis’ The armed man, gecomponeerd...
 • Ds. Paul Visser stuurt open brief naar Pauw
  Amsterdam Paul Visser, predikant van de Noorderkerk in Amsterdam, heeft een open brief gestuurd naar journalist en presentator Jeroen Pauw. Aanleiding is de uitspraak van Pauw...