Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Werken aan Eenheid

Is de eer weggevoerd uit de GKv? - dr. W. Bredenhof

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 14
LaagsteHoogste 

Dr. Wes Bredenhof - predikant in de FRCA (Australische Gereformeerde Kerken) - reageert op het publieke besluit van de GKv te Utrecht Noord/West om vrouwelijke ambtsdragers te bevestigen volgende maand.

Hij refereert aan wat de Schrift zegt in 1 Samuel 4. Nadat de ark was weggenomen beviel de vrouw van Pinehas (zoon van Eli) en overleed kort daarna. Tijdens haar sterven noemde ze het jongetje 'Ikabod' dat betekent 'de eer is weggevoerd'. Bredenhof vraagt zich af of de eer is weggevoerd uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

Hij schrijft:

Laatst aangepast op zaterdag 24 september 2016 13:59
 

Werkgroep "Man vrouw kerk" - promoten vrouw in het ambt in de GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 7
LaagsteHoogste 

Eind 2015 is een interkerkelijke werkgroep "Man vrouw kerk" opgericht met voorstanders van de vrouw in alle kerkelijke ambten. Aanleiding was een besluit van de gereformeerd vrijgemaakte synode van 2014. Dit besluit legitimeert de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen – zolang er vanuit de Schrift geargumenteerd wordt. "Wij willen niet anders!" schrijven zij op hun website manvrouwkerk.wordpress.com. Er is deze maand een boek uitgekomen en vandaag is er een congres in Nijkerk met ruim 200 deelnemers.

De werkgroep bestaat vooral uit GKv-ers en ex-GKv-ers: Albert Balk, Emo Bos, Jetty Boerma, Piet Dorland, Henk Folkers, Maaike Harmsen, Almatine Leene, Joke Parre, Wim van der Schee, Gerrit Schutte, Coby van der Stoep, Thijs Tromp, Elly Urban en Maarten Verkerk.

Laatst aangepast op vrijdag 23 september 2016 19:00
 

GKv Utrecht Noord/West bevestigt vrouwen in het ambt

E-mailadres Afdrukken PDF

De volgende maand zal de GKV Utrecht Noord/West (Opstandingskerk) enkele vrouwen in het ambt bevestigen. Terwijl de GKv Synode nog in 2014 heeft uitgesproken dat volgens de Schrift er sprake is van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en dat God een verschil in verantwoordelijkheid heeft gegeven aan man en vrouw. Maar negen dagen later heeft dezelfde synode ook besloten dat het besluit van de Nederlands Gereformeerde kerken om alle kerkelijke ambten open te stellen voor de vrouwen geen belemmering meer is voor de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) om samen te spreken met het doel: kerkelijke eenheid. Daarbij is expliciet afgewezen om de belangrijkste grond voor de-vrouw-in-het-ambt van de NGK op de gespreksagenda te plaatsen: de nieuwe hermeneutiek.

Jammeren heeft geen zin meer

Laatst aangepast op vrijdag 16 september 2016 15:43
 

Dr. P. de Vries over het zingen van psalmen en gezangen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 14
LaagsteHoogste 

Dr. P. de Vries (HHK) schreef een uitgebreid artikel over het zingen van Psalmen en gezangen. Vooral voor de mensen die denken dat 'een liedje meer of minder' niet gevaarlijk is voor de kerk, citeer ik uitgebreid zijn artikel in een vraag-en-antwoord vorm. Het meest opvallende citaat:

Door het zingen van gezangen
kan een theologie de kerk binnendringen
die haaks staat op de gereformeerde leer.

Dat geldt zowel voor de tekst van gezangen als voor de melodieën waarop zij worden gezongen.

In onze tijd is dat een zeer reëel gevaar.

Vaak is het niet alleen een kwaad waarvoor mensen

– en niet in de laatste plaats jonge mensen -

bewaard moeten worden,

maar waarvan zij verlost moeten worden.

Hoe staat het met het alleen zingen van Psalmen in de eredienst?

Het zingen van alleen Psalmen in de eredienst komt steeds meer onder druk te staan. Van allerlei kanten horen we dat het niet juist is ons tot de deze door God Zelf aan de kerk der eeuwen geschonken liederenbundel te beperken. We zouden met de Psalmen het werk van Christus niet voluit kunnen bezingen. Ook daar waar men in de erediensten alleen Psalmen zingt, worden buiten de erediensten tal van gezangen gezongen. Daar zitten in meer dan één geval gezangen bij waarvan de inhoud op gespannen voet staat met die van de Psalmen.

Wat is de norm waaraan wij alle christelijke liederen dienen te toetsen?

Laatst aangepast op vrijdag 14 oktober 2016 13:34
 

Over wedergeboorte, uitverkiezing en het verbond

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Update 03-08-2016: vanaf Onze wil

Ik heb wel eens de indruk dat er een bepaalde spanning wordt ervaren tussen het denken vanuit de uitverkiezing en het denken vanuit het verbond. Van de uitverkiezing moet je afblijven, maar het verhaal over het verbond is begrijpelijk. De uitverkiezing is verborgen, het verbondswerk publiek - kan dan gezegd worden. Maar uit Gods Woord leren we - voor zover ons dat is geopenbaard en wij moeten weten om behouden te worden - wel over de uitverkiezing en ook over hoe God zich verbindt aan mensen. Begonnen wordt met de wedergeboorte. Toen ons leven begon zijn we zo'n negen maanden later geboren als zondige mensen, vanwege de zondeval van de eerste Adam. Omdat God helemaal nieuwe mensen van ons wil maken doet Hij ons opnieuw geboren worden op een heel bijzondere wijze.

Volstrekt bovennatuurlijk
De wedergeboorte, die God uitvoert in de uitverkorenen, is een volstrekt bovennatuurlijke werking, vergelijkbaar met de krachten bij de schepping en de opwekking van de doden. Zeer krachtig en tegelijkertijd zeer liefdevol, wonderbaarlijk, verborgen en onuitsprekelijk.

De mens draagt geen enkel steentje bij
God werkt deze nieuwe geboorte tot in het diepst van de mens niet door alleen te laten preken of een appel op ons te doen. Nee, die mens is zelfs niet eens in staat om tegen dit werk van God in te gaan! Het is namelijk volstrekt zeker dat die mens met kracht wordt wedergeboren en metterdaad gaat geloven. De mens draagt daar geen enkel steentje aan bij.

Puur alleen Gods werk
Ik 'zie' sommigen al denken: mogen we dat wel zo zeggen? Mogen we zo vanuit de uitverkiezing redeneren? Moeten we niet alleen van het verbond uitgaan dat God met ons heeft gesloten waarbij de mens ook iets moet doen, een 'tegenprestatie' moet leveren? Daar kom ik later nog wel even op terug, want zo ongenuanceerd - dat de mens een tegenprestatie moet leveren - ligt dat helemaal niet. Maar hoe dan ook: we weten zeker dat de mens na de zondeval niet in staat is om zelf te beslissen over zijn bekering en wedergeboorte. Het is niet zo dat God het geloof aanbiedt en de mens zelf beslist of hij het aanneemt of verwerpt. Zelfs niet dat God de kracht geeft om te geloven en dat de mens daarmee moet instemmen. Nee, dit alles is alleen maar Gods werk ! Het kan, vanwege de zondeval, ook alleen maar Gods werk zijn!! Alle roem, van welk mens dan ook, is volledig uitgesloten!!!

Onze wil
Als God de bekering in de mens realiseert, brengt Hij de wil zover en geeft deze zoveel kracht, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En wanneer de wil is vernieuwd, wordt hij door God geleid en bewogen en doordat God de wil in beweging brengt, werkt hij ook zelf! Daarom kan worden gezegd dat de mens zelf gelooft en zich bekeert door de genade, die hij heeft ontvangen. God vernietigt niet de wil met zijn eigenschappen en dwingt de mens niet tegen wil en dank. Hij werkt niet in ons alsof wij robots waren. Alsof God een computerprogramma heeft gedownload in willoze mensen en wij nu niets anders meer zouden kunnen of willen dan dat programma uitvoeren. Maar Hij maakt de wil levend, geneest, herstelt hem en buigt hem liefdevol en krachtig. En dan begint een gewillige en oprechte gehoorzaamheid de overhand te krijgen. Dat is de geestelijke vernieuwing en de echte vrijheid van onze wil.
Hoe dit alles precies werkt kunnen we niet volledig begrijpen. Maar de gelovigen vinden rust in de zekerheid en ervaring dat zij door deze genade van God van harte geloven en hun Verlosser liefhebben.

Hoe gaan we daarmee om?
Hoe gaan we nu concreet met bovenstaande wetenschap om met geloof en bekering? Moeten we eerst uit zien te vinden of we wel uitverkoren zijn of wedergeboren, en zijn we er dan? Hebben we dan pas volledige zekerheid dat we worden behouden? Of moeten we eerst van binnen iets voelen om zeker te worden? Of moeten we eerst de vruchten ervan zien en dan pas zeker weten dat we uitverkoren zijn? Of is er nog een andere weg?

Wel of niet geopenbaard
Voor elke gereformeerde zal vast staan dat de Heilige Schrift voldoende leert wat de mens moet geloven om behouden te worden. Zijn Woord is duidelijk en volkomen over wat voor ons in dit leven nodig is tot zijn eer en tot behoud van de zijnen. In dat Woord staat gelukkig ook hoe God heel concreet met mensen omgaat, in welke weg Hij mensen wil behouden. Wat we zeker weten wordt in elk geval begrensd door wat God Zelf ons heeft geopenbaard in Zijn Woord.

De volgende keer gaan we verder over die weg die God met ons gaat. Voor zover ons dat is geopenbaard.

JT

NB: Dit artikel is in bewerking. Bronnen volgen later.

Laatst aangepast op maandag 08 augustus 2016 15:34
 


Pagina 1 van 3

Nieuws

Is de eer weggevoerd uit de GKv? - dr. W. Bredenhof

Dr. Wes Bredenhof - predikant in de FRCA (Australische Gereformeerde Kerken) - reageert op het publieke besluit van de GKv te Utrecht Noord/West om vrouwelijke ambtsdragers te bevestigen volgende... [More...]

Werkgroep "Man vrouw kerk" - promoten vrouw in het ambt in de GKv

Eind 2015 is een interkerkelijke werkgroep "Man vrouw kerk" opgericht met voorstanders van de vrouw in alle kerkelijke ambten. Aanleiding was een besluit van de gereformeerd vrijgemaakte synode van... [More...]

GKv Utrecht Noord/West bevestigt vrouwen in het ambt

De volgende maand zal de GKV Utrecht Noord/West (Opstandingskerk) enkele vrouwen in het ambt bevestigen. Terwijl de GKv Synode nog in 2014 heeft uitgesproken dat volgens de Schrift er sprake is van... [More...]

Dr. P. de Vries over het zingen van psalmen en gezangen

Dr. P. de Vries (HHK) schreef een uitgebreid artikel over het zingen van Psalmen en gezangen. Vooral voor de mensen die denken dat 'een liedje meer of minder' niet gevaarlijk is voor de kerk, citeer... [More...]

Over wedergeboorte, uitverkiezing en het verbond

Update 03-08-2016: vanaf Onze wil Ik heb wel eens de indruk dat er een bepaalde spanning wordt ervaren tussen het denken vanuit de uitverkiezing en het denken vanuit het verbond. Van de... [More...]

Zondaars, twijfelaars en hypocrieten welkom

Zondaars, twijfelaars en hypocrieten welkom

[More...]

RCUS (VS) verbreekt relatie GKv tenzij GKv zich bekeert

RCUS (VS) verbreekt relatie GKv als de GKv vermaning blijft negeren en zich niet bekeert. https://t.co/jBABjvRvlL via @wordpressdotcom — WerkenAanEenheid (@WerkenAnEenheid) 7 juli... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

GKv ds. Hempenius naar PKN wegens 'diepe geestelijke crisis' GKv

Ds. Evert Jan Hempenius onttrekt zich aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en sluit zich over enkele maanden aan bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN): bij de Hervormde wijkgemeente Sint... [More...]

Belangrijke agendapunten en besluiten Synode Canada mei 2016

Belangrijke agendapunten en besluiten Synode Canada mei 2016

Een samenvatting van voor ons belangwekkende punten op Synod Dunnville mei 2016: Reports Synod Dunnville 2016 and Subcommittee Netherlands: 27-05-2016 PDF: The official Acts of... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

RD kerknieuws

RD opinie


Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -18/6: Toegevoegd: gegevens van synodes GKv 1981 t/m 1990 & begin van beoordeling. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr. 10/12 - Zojuist al... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]

Mondige kerk - een wereldse kerk

Zr. N. van Dijk schrijft op eeninwaarheid.info een zeer interessant artikel over de relatie van kerk en wereld. Zij citeert daarbij uit ‘De dienst van de mondige kerk’, een publicatie uit 1971... [More...]

Meer dan een feest - artikel van P.S. Kuijper op SMN-site

Br. P.S. Kuijper plaatste op de site van Studiegroep Midden-Nederland een artikel over wat DGK en GKN kunnen leren van de perikelen rond de aanloop naar de Vereniging in 1892. Ik citeer daaruit de... [More...]

Brief deputaten DGK verzonden naar de GKN: gesprekspunten zijn geen...

Deputaten van De Gereformeerde Kerken (DGK) hebben deze week een brief verzonden naar de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Daarin reageren Deputaten voor Adresvoering, Contacten Overheid en... [More...]

Waar wringt de schoen bij mij, GKN en/of DGK? - weg uit de...

Vanuit de enig juiste context: 1 Timotheüs 5:21 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in acht neemt zonder... [More...]

Waar wringt de schoen bij mij, GKN en/of DGK? - wel/geen gesprekken...

Waar wringt de schoen vanuit de enig juiste context: 1 Timotheüs 5:21 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in... [More...]

Reactie ds. Visser op open brief over gesprekken tussen GKN en DGK

Beste broeder TripU reageert op de brief die de GKN synode van 12 maart naar de DGK gestuurd heeft. Het is duidelijk dat er bij u en anderen een groot verlangen naar eenheid is. Eenheid met allen die... [More...]

ND geloof