Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Werken aan Eenheid

Stevige buitenlandse waarschuwingen op GKv-synode

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 5
LaagsteHoogste 

Ds. Ferdinand Bijzet (65/66) en zijn vrouw Truus hopen over twee weken uit Zuid-Afrika terug te keren naar Nederland. Hij kan dan nog niet echt aan z'n echte emeritaat beginnen. Want de Sinode van de Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika heeft hem in 2014 tot deputaat B(etrekkingen) B(uitenlandse) K(erken) benoemd. In die functie moet hij meedraaien met de 'Buitenlandweek' van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) die gehouden wordt op 4 t/m 8 april. Op 4 april krijgen de buitenlandse afgevaardigden een rondleiding langs projecten van Tot Heil des Volks in Amsterdam, op 5 april bezoeken zij de Theologische Universiteit in Kampen. Op 6 april is er een besloten conferentie BBK-GS en op 7 april een plenaire zitting waar het rapport wordt besproken van BBK van de GKv.
Nadat ds. Bijzet zijn deel van het rapport aan de Zuid-Afrikaanse Sinode heeft afgerond, kan zijn emeritaat beginnen.

Een uiterst gevaarlijke manier van lezen en uitleggen van Gods Woord

Laatst aangepast op vrijdag 24 maart 2017 18:42
 

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament en katholiciteit van de kerk

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 22
LaagsteHoogste 

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten.

Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen Schrift en belijdenis het fundament van de kerk vormen kunnen verdere gesprekken plaatsvinden. GKN Deputaten Eenheid gereformeerde belijders moeten nu doorspreken over het functioneren van Schrift en belijdenis als fundament van de kerk en over de katholiciteit van de kerk.

Deze deputaten moeten de voortgang rapporteren aan de GKN synode van oktober 2018. Daar zal worden besloten hoe verder te gaan.

Laatst aangepast op woensdag 22 maart 2017 16:28
 

Vrouw in het Ambt = Valse Kerk? - Dr. Wes Bredenhof

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 22
LaagsteHoogste 

Het zou kunnen dat de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) in Nederland later dit jaar op hun synode besluiten om de vrouw officieel tot het ambt toe te laten. Ik bid dat dit niet het geval zal zijn, maar het is bepaald niet onmogelijk. Dat doet vragen rijzen met betrekking tot artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vooral als een kerkverband de vrouw tot het ambt zou toelaten, betekent dat dan dat zij valse kerken zijn geworden? Die vraag moet zorgvuldig worden beantwoord

Het is niet voor het eerst dat we het idee van de vrouw in het ambt in gereformeerde kerken tegenkomen. In de negentiger jaren heeft de Christian Reformed Church in Noord-Amerika (CRCNA) (ontstaan uit de synodaal Gereformeerde Kerken in Nederland) er eerst over gesproken en het vervolgens geleidelijk aangenomen. Die acceptatie was één van de grootste katalysatoren die tussen 1992 en 1994 tot de massale uittocht uit de CRC heeft geleid. Alleen al in die jaren verlieten meer dan 17.000 leden deze kerken. Een groot deel daarvan vormde daarop een nieuw kerkverband, dat later bekend werd onder de naam United Reformed Churches (URCNA).

Laatst aangepast op donderdag 09 maart 2017 20:14
 

Nederlands rapport over vrouwen in het kerkelijk ambt - prof. C Van Dam

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 15
LaagsteHoogste 

De kerk kan tegenstand verwachten van een ongelovige wereld.

Eind januari kwamen onze Nederlandse zusterkerken officieel samen in de Generale Synode, alhoewel volgens haar website de regelmatige plenaire sessies niet gepland zijn tot eind maart. Een van de onderwerpen op de agenda is een rapport, in opdracht van de vorige synode, over de vraag of vrouwen kunnen worden toegelaten tot het kerkelijk ambt. Dit rapport, Rapport deputaten M/V en ambt: samen dienen, is een enorme teleurstelling. Het stelt voor dat vrouwen worden toegelaten tot alle ambten in de kerk: bedienaar van het Woord, ouderling en diaken. Na ongeveer tweeduizend jaar samenhangend begrijpen van de Schriften door de kerk dat het niet Gods wil is dat vrouwen worden toegelaten in het kerkelijk ambt, zegt en adviseert dit rapport boudweg het tegenovergestelde. Hoe kwam dit tot stand? Hoe kan dit rapport een dergelijke manier van handelen rechtvaardigen? Dit artikel is een korte inleidende kijk op enkele hoofdzaken.

Laatst aangepast op woensdag 08 maart 2017 13:13
 

Actuele artikelen

E-mailadres Afdrukken PDF

Artikelen over eenheid DGK en GKN:

Artikelen over de vrouw in het kerkelijk ambt in de GKv

Artikelen over buitenlandse vermaningen GKv:

Laatst aangepast op vrijdag 10 maart 2017 13:10
 

Stoppen met Zoveel om ons te Geven? - reactie vanuit buitenland op BBK GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 14
LaagsteHoogste 

Dr. Wes Bredenhof (FRCA) (is niet de man op deze foto qua uiterlijk) reageert vandaag via zijn website op het Aanvullend rapport d.d. 10 februari 2017 van deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken van de GKv. Daarin stellen zij aan Synode Meppel 2017 voor om drie besluiten te nemen:

 1. om reacties op bezwaren vanuit buitenlandse kerken persoonlijk te overhandigen op de eerstvolgende buitenlandse synode met afvaardigingen van de laatstgehouden synode en deputaten BBK.
 2. afkeuring uit te spreken over de handelwijze van de Canadese synode om rechtstreeks te communiceren met lokale GKv kerken over zaken die de generale synode aangaan;
 3. afkeuring uit te spreken over de handelwijze van de Australische synode om rechtstreeks te communiceren met lokale GKv kerken over zaken die de generale synode aangaan.
Laatst aangepast op maandag 06 maart 2017 13:22
 

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 18
LaagsteHoogste 

Positief gesprek geeft openingen!
Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en de toelichting daarop van de GKN. Centraal staat daarin de toenadering tussen beide kerkverbanden. Beide partijen zijn blij met het positief gevoerde gesprek, de openheid en de opheldering. Het gesprek geeft openingen!

Op 18 maart a.s. zal op de synode van de GKN deze positieve ontwikkeling worden besproken.

Het volledig gepubiceerde persverslag:

Laatst aangepast op maandag 06 maart 2017 15:27
 

Deputaten BBK van GKv: afkeuring over grensoverschrijdende opruiende inmenging buitenlandse kerken

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 13
LaagsteHoogste 

Afkeuring grensoverschrijdende inmenging buitenlandse kerken
Deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) van de GKv stellen voor aan de Generale Synode om afkeuring uit te spreken over de handelwijze van de Canadese (CanRC) en van de Australische (FRCA) zusterkerken. BBK noemt het zelfs 'grensoverschrijdende inmenging in het eigen kerkelijk leven van een zusterkerk'. Daarmee zetten deputaten de toch al zeer kwetsbare zusterkerkrelatie met deze kerken onder nog grotere druk.

Opruien lokale GKv kerken,
In de gronden van de conceptbesluiten schrijven ze dat de handelwijze van de Canadese kerken grenst aan het opruien van de lokale GKv kerken.
En volgens hen krijgt de actie van de Australische zusterkerken zelfs het karakter van het opruien van de lokale GKv kerken.

Laatst aangepast op donderdag 02 maart 2017 21:17
 

Nader Bekeken: advies GS GKv: niet verder dan niet geëffectueerde synodebesluiten M/V

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 8
LaagsteHoogste 

Deputaten M/V en ambt stellen voor om alle ambten open te stellen voor vrouwen in het deputatenrapport 'Samen dienen'. Ds. Joop Schreuder adviseert daarentegen de huidige Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt):

De synode zou er goed aan doen om in elk geval niet verder te gaan dan principebesluiten die nog niet geëffectueerd worden, maar pas op z’n vroegst ingaan als ook een volgende synode daar in grote meerderheid mee instemt.

Het zou een ramp zijn, volgens ds. Schreuder, als deze synode besluiten neemt waartegen op een volgende synode beroep moet worden aangetekend:

Als nu vrouwen worden benoemd als ouderling en als vrouwen aangesteld worden als predikant, en een volgende synode komt op besluiten terug, in wat voor onmogelijke situatie zijn we dan verzeild geraakt?

Hij schrijft dit in het Themanummer van Nader Bekeken over M/V en kerk, dat a.s. vrijdag 24 februari verschijnt. De voorstellen van deputaten om nu besluiten te gaan nemen worden ook heilloos genoemd omdat:

Laatst aangepast op woensdag 22 februari 2017 23:54
 

Meer dan een synodebesluit - ds. E. Heres

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 37
LaagsteHoogste 

Alles lijkt af te hangen van een synodebesluit over de openstelling van de ambten voor de vrouwen in de kerk
Er gaat in deze tijd veel aandacht uit naar synodes en de te verwachten synodebesluiten.
Dan denk ik aan de synodes van de GKV en van de CGK die in deze tijd vergaderen.
De synode van de GKV is eind vorige week begonnen. We lezen de interviews met de verkozen preses, dr. M.H. Oosterhuis. Uit zijn mond tekent het Reformatorisch Dagblad op:

‘Er liggen cruciale dossiers op tafel. Zo moet er duidelijkheid komen over een nieuw rapport dat ingaat op de vraag of vrouwen mogen dienen in de ambten’.

Sprekend over de ‘vermaanbrieven’ die de buitenlandse zusterkerken van de GKV gestuurd hebben, zegt de nieuwe preses:

‘We komen wat dat betreft op een kruispunt richting een nieuwe fase in de kerkhistorie’.

Woorden die erop duiden dat hij er rekening mee houdt dat er besluiten worden genomen die kunnen leiden tot het verbreken van zusterkerkrelaties met enkele buitenlandse zusterkerken.
De zaak van de vrouwelijke ambtsdragers trekt veel aandacht naar zich toe.  Het lijkt er op dat de spanning rond een te nemen besluit toeneemt. Je merkt het aan de ‘ingezondens’ en andere artikelen in de krant en aan reacties op websites. Vooruitschuiven van een besluit zoals de synode van Ede gedaan heeft, lijkt niet meer mogelijk te zijn.

‘Het zou schadelijk zijn voor het klimaat in de kerken als het nu niet tot besluiten zou komen’,

zegt preses ds. Oosterhuis.  
Telkens wordt er op gewezen dat een besluit altijd, hoe dan ook, ‘pijn’ zal geven, hetzij bij de voorstanders, hetzij bij de tegenstanders. Er zijn tegenstanders van het openstellen van alle ambten die zeggen: Als de synode dit besluit neemt, dan vertrek ik uit de GKV.  
En zo lijkt alles af te hangen van een synodebesluit inzake de openstelling van de ambten voor de vrouwen in de kerk.

Laatst aangepast op woensdag 08 februari 2017 19:15
 


Pagina 1 van 2

Nieuws

Vrouw in het Ambt = Valse Kerk? - Dr. Wes Bredenhof

Het zou kunnen dat de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) in Nederland later dit jaar op hun synode besluiten om de vrouw officieel tot het ambt toe te laten. Ik bid dat dit niet het geval zal... [More...]

Nederlands rapport over vrouwen in het kerkelijk ambt - prof. C Van...

De kerk kan tegenstand verwachten van een ongelovige wereld. Eind januari kwamen onze Nederlandse zusterkerken officieel samen in de Generale Synode, alhoewel volgens haar website de regelmatige... [More...]

Nader Bekeken: advies GS GKv: niet verder dan niet geëffectueerde...

Deputaten M/V en ambt stellen voor om alle ambten open te stellen voor vrouwen in het deputatenrapport 'Samen dienen'. Ds. Joop Schreuder adviseert daarentegen de huidige Generale Synode van de... [More...]

Meer dan een synodebesluit - ds. E. Heres

Alles lijkt af te hangen van een synodebesluit over de openstelling van de ambten voor de vrouwen in de kerkEr gaat in deze tijd veel aandacht uit naar synodes en de te verwachten synodebesluiten.... [More...]

Onze ervaring tot hermeneutische sleutels geworden - boekbesprekingen...

Update 14/12: Dr. Hans Burger mailde mij dat in onderstaand artikel de weergave van zijn positie zoals hij die in Cruciaal verwoordt, onjuist is. Ik kom daar nog op terug. CGK Prof.dr. H.J.... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

RD kerknieuws

RD opinie


Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]

ND geloof

 • Ds. Gosse Blijdorp (98) overleden
  Gosse Blijdorp werd op 21 maart 1919 in Rotterdam geboren en studeerde aan de Theologische Universiteit te Kampen. Eind 1942 werd hij, wegens zijn kritiek...
 • Christelijk en 100 procent Javaans
  Amsterdam Vanaf 1862 was Midden-Java een zendingsterrein van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De zending heeft er fouten gemaakt – de cultuur niet aangevoeld, te veel...
 • Kerknieuws maandag 27 maart 2017
  protestantse kerk intrede zondag 2 april Voorschoten (interim-predikant, deeltijd) | ds. E.S. ten Heuw uit Leiden (voorheen predikant Zeevang-Oudendijk).
 • ‘Zending is niet: hup, ervandoor’
  Beugen In de kapel van het voormalige klooster in het Brabantse Beugen klinkt gezang. ‘We moeten gaan. Leven om hongerigen te voeden, optrekken met hen die...
 • Stilgezet: Lucas 13:29 - Ruimte
  Lucas 13:29 Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in...