Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home DGK Publicaties Over kerkelijke eenheid T.L. Bruinius - Eenheid

T.L. Bruinius - Eenheid

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Eenheid


In het vorige artikel in deze rubriek, onder de kop “Vandaag”, hebben we gesproken over de betekenis van de belijdenis van de kerk. Die belijdenis dient o.a. om de leer van de kerk vast te houden en te verdedigen. Om die te bewaren tegen dwalingen en valse leer. Om te ontdekken dat allerlei hedendaagse aanvallen op de kerk niet nieuw zijn maar van alle eeuwen. En al lang geleden weerlegd. Om tegen lasteraars te getuigen van de waarheid. Openlijk en publiek. Om ons aan iedereen te laten kennen. Om de leer van de kerk ongeschonden door te geven aan volgende generaties.
We zouden ook we nog iets te zeggen over de betekenis van de belijdenis voor de eenheid van Christus´ kerk.


Kerkverband


Kerken staan niet op zichzelf. De kerk van Christus is

”niet gevestigd in, gebonden aan, of beperkt tot een bepaalde plaats, of gebonden aan bepaalde personen, maar zij is verbreid en verstrooid over heel de wereld. Toch is zij met hart en wil samengevoegd en verenigd in eenzelfde Geest, door de kracht van het geloof.” (NGB art. 27)


Christus verzamelt zijn kerk op allerlei plaatsen, over heel de wereld. En de trouwe kerken van Christus in een land zoeken elkaar op in één kerkverband. Op basis van het zelfde geloof.
Nu is niet iedere kerk die zichzelf zo noemt ook werkelijk kerk van Christus. Net zo min als iedereen die zegt christen te zijn dat ook werkelijk is.

”Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.” (Matteüs 7:21)


Ware kerken van Christus herkennen en erkennen elkaar op grond van de trouw aan Gods Woord. In de belijdenis wordt dat in art. 29 omschreven in de kenmerken van de kerk:

”De kenmerken waaraan men de ware kerk kan kennen, zijn deze: dat de kerk de zuivere prediking van het evangelie onderhoudt; dat zij de zuivere bediening van de sacramenten onderhoudt, zoals Christus die heeft ingesteld; dat de kerkelijke tucht geoefend wordt om de zonden te bestraffen. Kortom, dat men zich richt naar het zuivere Woord van God, alles wat daarmee in strijd is verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige Hoofd.


Kerken waar die kenmerken zichtbaar zijn kunnen elkaar aanvaarden als zusterkerken. En daarin vervult de belijdenis van de kerk een belangrijke rol. Wanneer gereformeerde kerken elkaar erkennen als kerken van Christus, dan vragen zij van elkaar om de belijdenis van de kerk in woord en daad te onderschrijven. We zeiden al eerder: de belijdenis spreekt Gods Woord na en vat de boodschap van Gods Woord samen. De belijdenis zegt in het kort wat de inhoud van ons geloof is. Eenheid tussen de kerken kan alleen maar bestaan als er eenheid is in het geloof. Als er dus ook eenheid is in het aanvaarden van de belijdenis.
En dat aanvaarden moet dan meer zijn dan een uitspraak die eens gedaan is. Meer dan een papier waarin de aanvaarding van de belijdenisgeschriften is vastgelegd. In Nederland aanvaarden bijvoorbeeld ook de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerken en de Voortgezette Gereformeerde Kerken, en ja, ook de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, in naam nog altijd de drie Formulieren van Eenheid. De Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Maar in de praktijk wijken ze alle in meer of mindere mate van de belijdenis af en geven ze ruimte voor dwaalleer. In de handhaving van de belijdenis zijn ze ontrouw. Daarom kan er met deze kerken geen eenheid zijn.
Dat kan alleen als de belijdenis ook in de praktijk onverkort gehandhaafd wordt. En niet bestempeld als achterhaald. Of tijdgebonden. Of, denigrerend, als slechts mensenwerk.

Zo functioneren de belijdenisschriften van de kerk werkelijk als “Formulieren van Eenheid”. De kerk van Christus zoekt de eenheid met allen die daadwerkelijk die Formulieren van Eenheid onderschrijven. Dat is ook een roeping van de kerk.

Buitenland


Omdat de kerk wereldwijd is, is het ook de roeping van de kerken om, als dat mogelijk is, de eenheid te zoeken met kerken in het buitenland. Om ook zo elkaar te ondersteunen, te bemoedigen en te versterken. De aanvaarding en handhaving van de belijdenis is ook in contacten met buitenlandse kerken van het grootste belang.
Op de Generale Synode van Mariënberg werden deputaten benoemd om contact te zoeken met zulke buitenlandse kerken. Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK). In de instructie van de deputaten luidt het begin van artikel 1:

”Zij zullen, uitgaande van de hartelijke bereidheid de kerkelijke eenheid te zoeken met allen, die op de grondslag van Schrift, belijdenis (waaronder wordt verstaan de Drie Formulieren van Eenheid en/of de Westminster Confessie) en Dordtse kerkorde willen leven, contact zoeken c.q. contact onderhouden met ………”(Acta pag.234).


Schrift, belijdenis en kerkorde. Dat is de basis voor kerkelijke eenheid. Handhaven van de belijdenis bewaart de kerk er voor banden aan te gaan met de valse, dat is met de onwettige kerk. De belijdenis bewaart zo voor valse eenheid. Maar die zelfde belijdenis vormt tegelijk, met de Schrift (allereerst) en de gereformeerde kerkorde een hecht cement tussen zusterkerken over de hele wereld.
Bij die belijdenis willen de kerken elkaar bewaren. Met alle kerken die op datzelfde fundament staan is kerkelijke eenheid mogelijk en geboden.
In de regels voor het aangaan van een zusterkerkrelatie lezen we

”De Gereformeerde Kerken in Nederland zullen een zusterkerkrelatie met een buitenlandse kerk aangaan nadat zij zich, met name door middel van deputaten, ervan vergewist hebben, dat deze kerken de gereformeerde belijdenis van het Woord van God niet slechts officieel hebben aanvaard, maar ook metterdaad tot gelding doen komen in haar kerkelijke praktijk van leer, eredienst, kerkregering en tucht. ……”Westminster Confessie


Eenheid op basis van aanvaarden en handhaven van de gereformeerde belijdenis….. En dan lezen we in de instructie voor deputaten BBK opeens “of de Westminster Confessie”. Drie Formulieren van Eenheid. En dan opeens een vierde?
Ja. Dat heeft te maken met de geschiedenis van de gereformeerde kerken in Engeland en Schotland. In Engeland waren, ook na de doorgang van de Reformatie, kerk, staat en koningshuis nauw met elkaar verbonden. Twisten tussen koning en parlement, tussen Engelsen en Schotten, en twisten binnen de kerk, hadden vaak veel met elkaar te maken en leidden ook tot geloofsverdeeldheid. Het voert hier te ver om die hele geschiedenis op te halen. Maar de vele twisten in land en kerk leidden er toe dat in 1643, op aanstichten van het Engelse Parlement, de Westminster Assemblee bijeen werd geroepen. Je zou die vergadering een beetje kunnen vergelijken met onze Nationale Synode van Dordt, 1618/1619. De Assemblee heeft meer dan tweeëneenhalf jaar vergaderd. Eén van de opdrachten voor de samengeroepen theologen was het opstellen van een gereformeerde geloofsbelijdenis voor de Engelse en Schotse Presbyteriaanse (zeg maar gereformeerde) kerken. In 1646 werd die opdracht voltooid. Het duurde nog enkele jaren voordat die belijdenis, de Westminster Confessie, door het parlement en de Engelse en Schotse kerken ook daadwerkelijk werd aanvaard. Maar in 1650 hadden alle “partijen”, als laatste de Schotse kerken, de Westminster Confessie aanvaard.
Die Westminster Confessie is dus, net als onze drie Formulieren van Eenheid, een vrucht van de strijd voor reformatie van de kerk. En als je die Westminster Confessie bekijkt, dan valt het op dat hij inhoudelijk vrijwel geheel overeenstemt met onze belijdenisgeschriften. Er zijn enkele verschillen. Dat is verklaarbaar. De geschiedenis van de kerken in Engeland is ook een andere dan die in Nederland. Maar de overeenkomsten zijn zo nauwkeurig dat de gereformeerde kerken in Nederland die Westminster Confessie hebben erkend als in alles Gods Woord nasprekend.
In veel Engelstalige landen gebruiken kerken die gereformeerd willen zijn deze Westminster Confessie. Vandaar dat noemen van die belijdenis. De kerk die de Westminster Confessie daadwerkelijk aanvaardt en onderhoudt is evengoed een zusterkerk.

Zo dient de belijdenis van de kerk dus ook om de eenheid van de kerk van Christus landelijk en wereldwijd te bevorderen en te bewaren.

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]