Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home DGK Publicaties Over kerkelijke eenheid Ds. P. van Gurp - De besliste keuze voor de ware eenheid

Ds. P. van Gurp - De besliste keuze voor de ware eenheid

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

De besliste keuze voor de ware eenheid

De priesters en de Levieten echter uit geheel Israël voegden zich uit hun gehele gebied bij hem (Rehabeam), want de Levieten verlieten hun weidegronden en hun bezitting en gingen naar Juda en Jeruzalem, omdat Jerobeam en zijn zonen het hun onmogelijk maakten voor de HERE het priesterambt te bekleden.
Want hij stelde zich priesters aan voor de hoogten, voor de veldgeesten, en voor de kalveren die hij gemaakt had.
Na hen zijn uit al de stammen van Israël zij die hun hart erop gezet hadden de HERE, de God van Israël, te zoeken, te Jeruzalem gekomen, om aan de HERE de God hunner vaderen, te offeren.
2 Kronieken 11:13-16

We horen nog wel eens als verweer tegen de oproep tot Vrijmaking het argument dat toch ook in het tienstammenrijk de profeten hebben gewerkt. Daar in het Noorden, op de Karmel, werd door Elia een altaar opgericht waarop aan de HEERE werd geofferd. En in de dagen van Elisa waren er wel honderd profeten! De HEERE is dus barmhartig geweest over Zijn dwalend volk Israël.
Dat zou dan volgens deze opvatting moeten betekenen dat wij dus ook barmhartig moeten zijn ten aanzien van dwalende broeders en vooral geduldig.
Nu kan niemand ontkennen, dat de HEERE inderdaad nog eeuwen lang profeten heeft gezonden naar dat zondige volk. En gewacht heeft met Zijn oordeel en het tienstammenrijk pas eeuwen na de invoering van de kalverendienst in ballingschap heeft gestuurd. Ook jegens dat zondige, afdwalende volk had de HEERE geduld.
Maar de grote vraag is: betekent dat, dat de ambtsdragers en kerkleden nu ook maar eeuwen moeten wachten en meegaan op de weg van de zonde? Maar dat zou dan inhouden dat dus eigenlijk niet alleen onze Vrijmaking van 2003, maar ook de reformaties van de Doleantie en de Afscheiding en de Vrijmaking in 1944 te vroeg zijn gekomen. De HEERE had toch ook eeuwen lang geduld?
De grote fout in deze redenering is dat men niet rekent met de geopenbaarde wil van God. Wie de naam van de HEERE noemt, moet afstaan van ongerechtigheid.
We moeten aan de HEERE overlaten wat Hij doet met zijn zondige volk. Maar zelf mogen we nooit ook maar één stap zetten op de weg van de zonde.
Dat staat heel duidelijk in onze tekst.
Onlangs nam ik in REFORMANDA (13.09.06) een Schriftoverdenking van K. Schilder op over De bezwaarde die maar niet gehoorzaam werd.
Dat ging ook over de tijd van Jerobeam, de koning van wie wij steeds lezen dat hij Israël zondigen deed en dan met name over de profeet in Bethel die zich niet wilde vrijmaken van de eigenwillige godsdienst die Jerobeam had ingevoerd.
Immers, deze eerste koning van het tienstammenrijk had de stier-kalverendienst ingericht; de openbaring des HEEREN aangaande de eredienst derhalve in de wind geslagen en alzo de eigenwilligheid ten top gevoerd. Jerobeam deed dat, omdat hij bang was de aanhang van zijn onderdanen te verliezen, wanneer zij geregeld te Jeruzalem zouden komen om daar te offeren. Vandaar dat hij heiligdommen opricht om te voorzien in hun religieuze behoeften. En Jerobeam legde er toen alle nadruk op: de mensen kunnen daar in het Noorden net zo goed de HEERE dienen als in Jeruzalem: “dit is uw God Die u uit Egypte heeft geleid”.
Het is eigenwillige godsdienst. Zonde tegen het tweede gebod. Net als in de woestijn toen het gouden kalf werd opgericht.
Over die dienst aan de stierkalveren lezen we in de Korte Verklaring van Kronieken dat dat een algemeen Semitisch gebruik was. En ook dat dat ook nu nog actueel is. Immers, zodra het christendom zijn levensvernieuwende kracht verliest zoeken de mensen allerlei bovennatuurlijke zekerheden. Of wanneer zij aan het Woord van God niet genoeg hebben of wanneer de prediking in de kerk niet veel meer voorstelt, zoeken zij het bij wat genoemd worden de bijzondere gaven van de Heilige Geest.
De HEERE zorgde er voor dat zijn werk in stand bleef.
Allereerst worden de Levieten genoemd. Velen van hen wilden toch van Jerobeams kalverendienst niets weten, zodat Jerobeam zich met niet-Levitische priesters moest behelpen. De priesters en Levieten doen meteen al een besliste keuze. De HEERE heeft inderdaad eeuwen gewacht met Zijn oordeel. Maar de knechten des HEEREN doen meteen de besliste keuze. Ze wachten geen ogenblik.
En dat terwijl het hun heel wat kost! De Levieten moeten hun weidegronden en hun bezittingen daarvoor in de steek laten.
De stam Levi was door de HEERE bestemd voor de dienst in het heiligdom. Zij immers waren de enigen die na de volkszonde van de afgoderij met het gouden kalf gehoor gaven aan Mozes’ roep: wie is voor de HEERE?
Daarom zijn zij toen door de HEERE aangewezen als hulp voor de priesters in het heiligdom.
We lezen over hun werk op verschillende plaatsen in de Bijbel. Niet alleen dat zij in het heiligdom dienst doen, zoals beschreven in Numeri 3, maar zij treden ook op als rechters en vervullen andere belangrijke taken (1 Kron. 26:29). Daaronder behoorde ook het onderwijzen van het volk.
Zij delen in de inkomsten van de priesters, namelijk tien procent van de heffing van de Israëlieten.
De HEERE had van te voren door middel van Mozes geregeld dat zij geen apart stamgebied krijgen toebedeeld, maar dat zij verspreid zullen wonen door heel Israël. “Ik ben uw deel en uw bezit in het midden van de Israëlieten”, zegt de HEERE (Num. 18:20).
Zo moeten er aparte steden worden bestemd als Levietensteden, totaal 48, verspreid over alle stammen. Zij wonen dan wel bij elkaar, maar zijn toch verstrooid over heel Israël als een zoutend zout! Trouw aan hun roeping, zoals zo lang geleden in de woestijn! In Jozua 21 lezen we de namen van die steden. Daar zijn ook heel bekende onder: Hebron, Gibeon, Ramoth in Gilead, Sichem, Ajalon.
Bij die steden was rondom een flinke strook grond speciaal afgezonderd voor weidegrond, voor hun vee en schapen en geiten en bezit.
Zij waren dus niet constant bezig in de tempel te Jeruzalem, maar als hun dienst er weer op zat keerden zij terug naar huis.
Zij brengen nu dus het offer van hun woning, de vastigheid van hun bestaan, de gemeenschap met hun broeders in hun eigen plaats en laten dat alles in de steek. Net als later de discipelen, die hun schepen op het land trokken en achterlieten om de Here Jezus Christus te volgen!
Zij gaan niet één ogenblik mee op de weg der zonde. Ze redeneren ook niet: de HEERE is nog zo barmhartig over Zijn dwalende volk, en dus moeten wij ook barmhartig zijn en de band met onze broeders mogen we dus niet doorsnijden. Geen sprake van. Ze kiezen. Meteen. Beslist. Net als vroeger in de woestijn ten tijde van de eigenwillige verering van het gouden kalf dat Aäron gemaakt had! Dat was inmiddels al wel zo’n 650 jaar geleden, zoals wij bijna 500 jaar verwijderd zijn van de grote Reformatie. Maar zij blijven nog steeds trouw aan die reformatorische afwijzing van de eigenwillige godsdienst.
En hun goede voorbeeld wordt gevolgd. Want na hen komen er anderen. Na hen. Dat betekent: die anderen volgen het voorbeeld van de voorgangers.
Welke mensen zijn dat? Dat waren de vromen. „Zij, die hun hart erop gezet hadden de HEERE, de God van Israël te zoeken”. Ook zij redeneren niet: de HEERE wacht nog zo lang met Zijn oordeel, en dus mogen we de broederband niet doorsnijden, zolang de HEERE nog barmhartig is. Nee, ook zij doen een keuze. Meteen. Een besliste keuze.
Dat is dus heel wat anders dan wat vandaag wordt geleraard.

Maar de vraag komt nu op: moeten wij dan niet barmhartig zijn, gelijk de HEERE barmhartig was en is? Was dat niet te haastig dan van die priesters en Levieten? Hadden zij dan ook niet moeten wachten?
Het antwoord is: die priesters en Levieten en degenen die hen volgden, die waren juist barmhartig. Zij die zich vrijmaakten van de eigenwillige godsdienst in het tienstammenrijk, zij toonden juist de echte barmhartigheid En zij dienden juist de echte eenheid van de twaalf stammen.
Want inderdaad had de HEERE de twaalf stammen van elkaar gescheurd. Maar de HEERE had met nadruk gezegd, dat dat maar tijdelijk was bedoeld. Want de HEERE wilde daardoor het huis van David verootmoedigen. En de HEERE wilde zo Zijn hele volk, de twaalf stammen, verenigen in de ware dienst des HEEREN. Door de scheuring door de HEERE bewerkt, wilde de HEERE de eenheid zoeken van Zijn hele volk.
Jerobeam maakte van de politieke scheur een geestelijke scheur. Dat was de grote zonde van Jerobeam. Dat was het werk van de duivel. Die wilde het volk Gods uiteenslaan.
Maar de priesters en Levieten blijven zoeken de ware eenheid van het volk Gods. Niet door te blijven onder de eigenwillige godsdienst van Jerobeam. Maar door zich daarvan vrij te maken. En de getrouwe kerkleden gaan zelfs verhuizen om de HEERE te kunnen dienen daar waar Hij zijn volk vergaderd wil zien tot die dienst: in de tempel te Jeruzalem. Terwijl toch het eigen erfbezit, dat in de familie moest blijven, zo bijzonder belangrijk was voor hen. Maar toch geven zij dat op.
Dat is nog wel heel wat meer dan dat je vandaag zou moeten verhuizen om bij een gewoon gereformeerde kerk te kunnen behoren en elke zondag een wettige eredienst te kunnen bijwonen!

K. Schilder besloot de bovenaangehaalde Schriftoverdenking als volgt:

En dit is dan een der vele bijbelse gegevens nopens bezwaarden, die niet voortvaren tot de gehoorzaamheid; protesterenden, die niet komen tot de vrijmaking van zonden, die hen meeslepen; die om het getál in de hand te houden ook maar de zonde aan de hand houden. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Vrijmaking schept de ware eenheid, en redt het verband.

De echte eenheid bewerkt niet degene, die geen keus wil doen. Echt barmhartig ten aanzien van de dwalende broeders is niet degene die geen keus wil doen. Echt barmhartig ten aanzien van dwalende broeders is niet degene die zich van hun zonden niet wil vrijmaken.
De echte barmhartigheid wordt beoefend, de echte eenheid bewerkt door hem, die de besliste keuze doet in de dienst des HEEREN.

Laatst aangepast op dinsdag 13 augustus 2013 23:17  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]