Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home DGK Publicaties Over kerkelijke eenheid Ds. P. van Gurp - Trouwe ambtsdragers dienen de ware eenheid

Ds. P. van Gurp - Trouwe ambtsdragers dienen de ware eenheid

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Trouwe ambtsdragers dienen de ware eenheid

 

De priesters en de levieten echter uit geheel Israel voegden zich uit hun gehele gebied bij hem, want de levieten verlieten hun weidegronden en hun bezittingen en gingen naar Juda en Jeruzalem.... Na hen zijn uit al de stammen van Israel, zij, die hun hart erop gezet hadden de HEERE, de God van Israel te zoeken, te Jeruzalem gekomen, om den HEERE, de God van hun vaderen, te offeren.
2 Kronieken 11 : 13, 14, 16.Deze tekst verplaatst ons naar de van de scheuring van het rijk onder koning Rehabeam, zoon van Salomo. Hij houdt slechts twee van de twaalf stammen over. Jerobeam daarentegen heeft het grootste deel: tien stammen.
Maar de tempel staat in Jeruzalem, de plaats die de HEERE verkozen heeft om Zijn Naam daar te doen wonen.
Het is in Jeruzalem dat de dienst der verzoening wordt uitgericht. Het is naar Jeruzalem dat Gods volk geroepen wordt om voor Zijn aangezicht te verschijnen, in elk geval op de grote feesten. Daar wordt het offer van Christus steeds weer voorafgeschaduwd, daar wordt de dienst der verzoening uitgericht:
De kerk van alle tijden
kent slechts één vaste grond:
‘t is Christus, Die door lijden
Zijn volk aan Zich verbond.
Jerobeam heeft de kalverendienst ingesteld. U weet, hij deed dat, omdat hij bang was zijn onderdanen en hun trouw aan hem te verliezen, wanneer zij geregeld te Jeruzalem zouden komen om daar te offeren. Vandaar dat hij heiligdommen opricht om te voorzien in hun religieuze behoeften. En Jerobeam legt er dan alle nadruk op: de mensen kunnen daar, in het Noorden, net zo goed de HEERE dienen als in Jeruzalem. Het is eigenwillige godsdienst
Jerobeam wijdt zijn eigen godshuizen in, zijn eigen heiligdommen. Maar die zogenaamde tempels staan leeg, geen ark, geen verzoendeksel, geen heerlijkheid van de HEERE boven de ark.
Daarom richt hij beelden van kalveren op om op die wijze als het ware de tegenwoordigheid van de HEERE te tonen. Ook eert hij de veldgeesten, vs.15.
Jerobeam en zijn zonen hebben het de priesters en levieten onmogelijk gemaakt voor de HEERE het priesterambt te bekleden. Zij kunnen en mogen niet meedoen aan die eigenwillige eredienst. Daarom stelt hij in zijn dienst priesters aan uit alle kringen van het volk, die niet tot de levieten behoorden.
Daarom gingen de levitische priesters naar Jeruzalem en verlieten de levieten hun weidegronden en hun bezittingen en gingen naar Juda en Jeruzalem.
De priesters en de levieten zijn trouw aan hun roeping.
We weten dat de stam van de levieten van het eerste begin af de HEERE gewijd was. De geschiedenis van het gouden kalf spreekt er duidelijk over. Mozes riep: wie is voor de HEERE? (Ex.32:26). De Levieten hebben toen onder Israël, zonder aanzien des persoons, het gericht van de HEERE voltrokken. Daarom zijn zij toen aangewezen om in de toekomst altijd de dienst in de tempel te verrichten, als priesters en als hulp voor de priesters.
Bij de verdeling van het land onder de stammen kreeg de stam van Levi geen eigen deel. Zij zijn een aparte stam, verbonden aan de tempeldienst. Wel is het zo dat zij niet continu in de tempeldienst bezig hoeven te zijn. De levieten krijgen dan ook steden en daarbij weidegronden. Zo hebben zij een plaats waar zij en hun gezin kunnen wonen en zo kunnen zij ook voorzien in het levensonderhoud voor zichzelf en voor hun gezin.
In dat licht moeten we dan ook lezen de mededeling dat zij hun steden en hun huizen, waar zij woonden, zomaar achterlieten, hun gezin meenamen, ook hun weidegronden kwijtraakten, waar moesten zij met hun vee naar toe? Kortom: wat een ingrijpende zaak in hun leven! Wat een offers moeten zij brengen voor de zaak van de HEERE!
De priesters en levieten moeten meteen al een besliste keuze doen. Ze wachten geen ogenblik. Ze gaan niet één ogenblik mee op de weg van de zonde. Ze redeneren ook niet: de HEERE is nog zo barmhartig over Zijn dwalende volk en dus moeten wij ook barmhartig zijn en de band met onze broeders mogen we dus niet doorsnijden. Geen sprake van. Ze kiezen. Meteen. Beslist.
De stam van Levi is net als in de woestijn ´voor de HEERE´ en daarmee een voorbeeld voor de vromen. Want na hen komen er anderen. Na hen. Dat betekent: die anderen volgen het voorbeeld van de voorgangers.
Welke mensen waren dat? Dat waren de vromen.
Ook zij redeneren niet: de HEERE wacht nog zo lang met Zijn oordeel en dus mogen wij de broederband niet doorsnijden, zolang de HEERE nog barmhartig is. Neen, ook zij doen een keuze. Meteen. Een besliste keuze. Ook al betekent dat dat zij moeten opbreken uit hun woonplaats, waar ze misschien al geslachten lang gewoond hebben. Dat ze ontworteld worden. Maar zij hebben immers hun hart erop gezet de HEERE, de God van hun vaderen, te zoeken.
Dat was het werk van de Zoon van God Die ook toen Zijn gemeente vergaderde in de eenheid van het ware geloof en haar beschermde en onderhield.
Dat is voor vandaag een duidelijke les.
Men heeft ten tijde van de vrijmaking van 1944 wel geprobeerd deze te diskwalificeren als eigenmachtige scheuring. Immers, zo was toen de redenering, het tienstammenrijk was ook niet door de HEERE verworpen. De HEERE heeft daar Zijn profeten gezonden. En pas eeuwen na de invoering van de kalverendienst heeft de HEERE Zijn volk in de ballingschap gezonden. Hij was dus barmhartig, ook over dat afvallige volk met zijn eigen willige godsdienst.
Ook in onze huidige situatie horen wij dezelfde geluiden. Er zijn toch in de Gereformeerde kerken vrijgemaakt nog gelovigen, die willen leven overeenkomstig de Schrift en in trouw aan de belijdenis! Die mogen we toch niet in de steek laten door ons vrij te maken. Er moeten we hem wel blijven oproepen tot vrijmaking?
Nu kan niemand ontkennen, dat de HEERE inderdaad, nog eeuwen lang, profeten heeft gezonden naar dat zondige volk. En gewacht heeft met Zijn oordeel.
Maar de grote vraag is: betekent dat, dat de ambtsdragers en kerkleden nu ook maar moeten blijven meegaan op de weg der zonde? Dat dus eigenlijk de Afscheiding, Doleantie en Vrijmaking te vroeg zijn gekomen? De HEERE had toch ook eeuwen geduld?
De grote fout in heel deze redenering is, dat men niet rekent met de geopenbaarde wil des HEERE. Wie de naam van de HEERE noemt, moet afstaan van alle ongerechtigheid. We moeten aan de HEERE overlaten, wat Hij doet met Zijn zondige volk. Maar zelf zullen we nooit één step mogen zetten op de weg van de zonde.
Toch blijft de vraag: moeten wij dan niet barmhartig zijn, gelijk de HEERE barmhartig was en is? Was dat niet te gehaast van die priesters en levieten? Hadden zij dan ook niet moeten wachten?
Het antwoord is: die priesters en levieten en degenen die hen volgden, die waren juist barmhartig. Zij die zich vrijmaakten van de eigenwillige godsdienst in het Tienstammenrijk, zij toonden juist de echte barmhartigheid. En zij dienden juist de echte eenheid van de twaalf stammen.
Want inderdaad had de HEERE de twaalf stammen van elkaar gescheurd. Maar de HEERE had met nadruk gezegd, dat dat maar tijdelijk was bedoeld. Want de HEERE wilde daardoor het huis van David verootmoedigen. En de HEERE wilde zo Zijn hele volk, de twaalf stammen, verenigen in de ware dienst van de HEERE. Door de scheuring door de HEERE bewerkt, wilde de HEERE de eenheid zoeken van Zijn hele volk.
Jerobeam maakte van de politieke scheur een geestelijke scheur. Dat was de grote zonde van Jerobeam. Dat was het werk van de duivel. Die wilde het volk van God uiteenslaan.
Maar de priesters en levieten blijven zoeken de ware eenheid van Gods volk. Niet door te blijven onder de eigenwillige godsdienst van Jerobeam. Maar door zich daarvan vrij te maken.
De echte eenheid bewerkt niet degene, die geen keus wil doen. Echt barmhartig ten aanzien van de dwalende broeders is niet degene die geen keus wil doen. Echt barmhartig ten aanzien van dwalende broeders is niet degene die zich van hun zonden niet wil vrijmaken.
De echte barmhartigheid wordt beoefend, de echte eenheid bewerkt, door hen die de besliste keuze doen in de dienst van de HEERE.
De Heere Jezus Christus heeft steeds gezegd dat het aankomt op het doen van de wil van de Vader. Wel zèggen: het gaat niet goed in de kerk, zo mag het niet, maar tegelijk de gemeenschap blijven oefenen aan de deformatie van de kerk, dat is wat Eli deed samen met zijn zonen. Hij heeft wel tegen hen gezegd dat het niet goed was wat ze deden, maar hij heeft aan hen de toegang tot het heiligdom niet ontzegd, integendeel, hij at mee van wat zij aan de HEERE hadden ontstolen van Zijn offers.

En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en: Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid (2 Tim.2:19).
Laatst aangepast op dinsdag 13 april 2010 21:14  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]