Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home DGK Publicaties Over kerkelijke eenheid Ds. S. de Marie - Open brief aan alle verontruste predikanten en broeders en zusters in de GKv

Ds. S. de Marie - Open brief aan alle verontruste predikanten en broeders en zusters in de GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Open brief aan alle verontruste predikanten en broeders en zusters in de GKv


Dit persoonlijke schrijven is een letterlijke weergave van wat ondergetekende twee jaar geleden mondeling tegenover een aantal predikanten uit de GKv heeft uitgesproken.
Het betrof een antwoord op de vraag hoe ik aankeek tegen de verontruste predikanten.
Ik acht - nu de GKv synode van Zwolle ten einde loopt - de tijd rijp om dit met weglaten van persoonlijke adressering, publiek te maken. Bestemd voor alle verontruste broeders en zusters die de eenheid in de waarheid zoeken. Ook als informatie bestemd voor de leden van De Gereformeerde Kerken (hersteld). Naar mijn stellige indruk wordt hier ook het gevoelen vertolkt dat bij velen onder ons tot nu toe heeft geleefd.

Weleerwaarde broeders
Mijn gevoelen tegenover u wordt uitgedrukt in drie woorden: verlangen, teleurstelling en hoop.

Verlangen


Voorop staat dus het verlangen. Ik en velen met mij, en in mijn beleving misschien zelfs allen met mij in De Gereformeerde Kerken (hersteld), kijken verlangend uit naar u. Vurig verlangend. Ten eerste verlangend naar u als onze broeders die wij hebben moeten achterlaten. Ten tweede naar u als dienaren van Gods Woord, voorgangers.
Wat is bepalend voor dat verlangen? In de eerste plaats de eenheid die wij hebben te zoeken met alle ware gelovigen. Maar in het bijzonder uiteraard met alle broeders en zusters die van hetzelfde huis waren, en de Here trouw willen blijven. Het gaat om de eenheid in het ware geloof.
Het verlangen naar die eenheid is groot naar voorgangers, die willen blijven opkomen voor het Woord van God in alle onderdelen. Die trouw willen zijn aan hun Zender, onze Here Jezus Christus.
Weleerwaarde broeders, ik ken u persoonlijk niet echt, maar ik ga ervan uit dat het uw wil is om trouw te blijven aan de Here ondanks de grote afval in de GKv. Dáárom gaat naar u ons verlangen uit. Want de Hére wil dat wij één zijn. Dat verlangen gaat ook gepaard met een oproep. Die oproep ontlenen wij uit Gods Woord en de belijdenis. “Kom ga met ons en doe als wij”.
Wie zijn wij dat we dat zo durven stellen? Wij zijn degenen die zich reeds hebben moeten vrijmaken van onschriftuurlijke besluiten, van een volhardend ongehoorzame kerkenraad en een ontrouw kerkverband. Wij hebben dat moeten doen zonder dat voorgangers ons daarin voorgingen. Toch menen wij daarin de Here gevolgd te hebben. Omdat het recht en de eer van de Here niet meer gediend werd in de GKV. Omdat wij naar art. 28 en 29 van de NGB daar niet meer in de ware kerk zaten. Zo was de situatie in 2003 en zo is dat in verbijsterend tempo voortgegaan. Dat wat betreft ons verlangen naar u.

Teleurstelling


Dan nu het tweede. U als predikanten hebben tot nu toe besloten om nog in de GKV te blijven. Dat gaf en geeft ons teleurstelling. Daarbij komt dat u zweeg over ons bestaan als kerk. En dat doet ons vanuit onze positie, ook pijn.
Dat er zoveel van onze broeders en zusters achterbleven doet ons verdriet. Dat geeft snijdend verdriet in de meeste gezinnen. Dat ook veel verontrusten toch blijven in de GKv doet ons ook veel pijn. Maar speciaal dat u als herders achterblijft, geeft verdriet. Ook als we daarbij rekening houden dat u de tijd moet nemen. Dat u verantwoordelijkheid heeft m.b.t. uw gemeente. Dat het voor u moeilijk kan zijn, misschien extra moeilijk kan zijn.
Wat doe je als je verlangt naar mensen en ze komen niet? Dan moet je bidden en oproepen.
Ik heb dat laatste ook in mijn slottoespraak op de synode van Mariënberg willen verwoorden. In de hoop dat er iets van overgebracht zou worden. En het ND heeft er iets van overgenomen. Ik heb toen Gods Woord in Zefanja 3 aangehaald. En gezegd: “ze horen bij ons, zij die achtergebleven zijn en trouw willen blijven.” Wil je door het zo te stellen je eigen gelijk? Of wil je ook daarin de Here volgen?

Hoop


Naast teleurstelling en pijn is er toch ook de hoop. De hoop dat er toch een tijd komt dat we elkaar in één Huis zullen ontmoeten. Dat u zich ook vrijmaakt om de kerk voort te zetten. Naast verlangen, teleurstelling en verdriet dus ook hoop. Deze hoop is niet gebaseerd op de reacties van mensen, maar gebaseerd op het feit dat het tenslotte de Here Jezus Christus Zelf is Die Zijn kerk vergadert. En dat de Here dat doet op Zijn tijd en op Zijn wijze.

Weleerwaarde broeders, ik wil het zo zeggen: ons hart blijft naar u uit gaan.
Wij spreken niet alleen veel over u en uw moeiten. Wij bidden met name ook veel voor u. Persoonlijk, en in de gebeden in de zondagse erediensten. Niet enkele keren maar als maar door. Wij hopen en bidden, dat deze gebeden verhoord zullen worden.

S. de Marie
(zie ook het hoofdartikel in dit en in het volgende nummer van De Bazuin)

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]