Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Emeritus GKv ds. Dick de Jong roept op om synodebesluiten niet voor vast en bondig te houden

Emeritus GKv ds. Dick de Jong roept op om synodebesluiten niet voor vast en bondig te houden

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Onlangs schreef emeritus GKv ds. Dick de Jong op zijn weblog een zeer schokkend artikel met de veelzeggende titel

"HEEFT DE VRIJMAKING VAN 1944 NA 70 JAREN AFGEDAAN?

11 augustus 1944, Den Haag ---- 14 juni 2014, Ede"

Hij roept daarin op om de synodeuitspraken van 5 en 14 juni niet voor vast en bondig te houden, maar te verwerpen.

Zo kan de kerkelijke eenheid worden bewaard, op de verbreking van welke geloofseenheid de Synode heeft aangestuurd.

Op 5 juni nam de GKv synode een besluit over de vrouw-in-het-ambt en op 14 juni over de Nederlands Gereformeerde kerken. Hij begint zijn artikel als volgt:

Het is met groot verdriet dat ik mij genoodzaakt zie deze knoop te schrijven, met als titel de vraag of de vrijmaking van 11 augustus 1944 heeft afgedaan vanwege besluiten van de Generale Synode van Ede, genomen op 5 en 14 juni 2014.

Ik neem aan dat Gereformeerde lezers mijn zorgen zullen delen.

Genoemde besluiten leiden immers tot het ondermijnen van het Goddelijk gezag van de Heilige Schrift. Over dat gezag heeft de apostel Paulus geschreven in 2 Timoteüs 3:16, "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd". U zult er dan ook wel met mij van uit gaan dat dit ook geldt van de bekende Paulinische voorschriften ten aanzien van de vereisten waaraan ambtsdragers in de kerk moeten voldoen. Paulus staat volgens 2 Tessalonicensen 2:15 daar geen uitzonderingen op toe. Want hij schrijft daar: "houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk geleerd zijn" (zie ook 1 Korintiërs 14:37!). En van Paulus' bijdragen aan de Heilige Schift lezen we in 2 Petrus 3:16, "Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen , tot hun eigen ondergang, wordt verdraaid".

Om in liefde voor de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), en om de eenheid in Christus door de Heilige Geest en zo ook de verbondenheid met elkaar als Gereformeerde gelovigen te bewaren moet niet de Vrijmaking, maar moeten genoemde synodebesluiten ongedaan worden gemaakt. En dat is, God zij dank, niet onmogelijk. Dat kan, door genoemde Synode-uitspraken niet voor vast en bondig te houden (om woorden uit Artikel 31 van de Kerkorde te gebruiken). Zo kan de kerkelijke eenheid worden bewaard, op de verbreking van welke geloofseenheid de Synode heeft aangestuurd.

Voor verdere argumentatie verwijs ik naar wat hier verder volgt.

Hij vervolgt zijn schrijven over Tweeërlei hermeneutiek in de GKv en over de betrouwbaarheid van Gods Woord in relatie tot de genomen besluiten op GS Ede 2014.

In het gedeelte over de hermeneutiek roept hij met alle ernst zijn lezers op,

jong en oud, maar vooral die generaties die niet persoonlijk de Vrijmaking van 1944 hebben meegemaakt, het advies van Prof. De Bruijne en de waarschuwing in Leviticus ter harte te nemen, en er naar te handelen.

Professor Doctor A.L.Th. de Bruijne had namelijk in het Nederlands Dagblad op diezelfde 14 juni "profetisch" geschreven

"En op het moment dat in de kerk of in je leven afwijkende leer terrein wint, moet je een boze geest zien rondsluipen"

De waarschuwing in Leviticus betreft

de consequentie van het brengen van 'vreemd vuur' op het altaar (Leviticus 9:23b-10:2)

waarover ds. De Jong op 15 juni een preek had gehoord.

En in het gedeelte over de betrouwbaarheid van Gods Woord schrijft De Jong:

Weg is de betrouwbaarheid van Gods Woord!

want

met behulp van onze hedendaagse postmoderne maar heel gewoon vrijzinnige Cultuurbepaalde hermeneutiek kunnen we wat ons in de Bijbel niet zint toch gewoon buiten spel zetten, of, mooier nog, het omgekeerde laten betekenen?

De synode heeft namelijk besloten met andere woorden dat het besluit en de uitvoering van de vrouw in het ambt er moet en zal komen. Hij onderbouwt dit als volgt:

Immers, hoewel op 5 juni nog niet kon worden besloten het officieel toe te laten, bij de weergave van wat besloten was werden wel de volgende uitdrukkingen gebruikt: "vrouw in ambt is vooralsnog een stap te ver", en "er komen voorlopig nog geen vrouwen in de ambten".

en

in principe is het al genomen, door tot samensprekingen te besluiten met de Nederlands Gereformeerde Kerken, die al tien jaren lang vrouwen in het ambt hebben. Immers, dat mag geen belemmering voor eenwording meer zijn, zo heeft de Synode besloten. Dus krijgen we vanzelf wel vrouwen in het ambt en op de preekstoel.

Hij besluit dit gedeelte met de volgende woorden:

Kun je dat God en elkaar liefhebben noemen als je, ten koste van de eenheid van de kerk en onze verbondenheid door de Heilige Geest in Christus en in Hem met elkaar, accepteert dat dit in de kerk in praktijk wordt gebracht, ook al word jij vrij gelaten het anders te zien? Is dat je eigen mening mogen hebben, als dit in je gemeente gepreekt wordt en in praktijk wordt gebracht? Dan word je toch gedwongen mee te doen met wat je gelooft door God verboden te zijn?

Vergelijk dit eens met waar we in 1944 ons van hebben vrijgemaakt. Toen werd wel een met Gods Woord strijdende mening over verbond en doop bindend opgelegd; maar niet een hermeneutisch systeem gebruikt waarmee je het gezag van de Schrift als te gehoorzamen Woord van God kunt uitschakelen. En dan net doen alsof niemand gedwongen wordt het te accepteren.

In deze vergelijking met 1944 toont ds. De Jong heel goed aan dat het niet actief bestrijden door de GKv-synode in 2014 van een hermeneutisch systeem waarmee je het gezag van Gods Woord uitschakelt vele malen ernstiger is dan het bindend opleggen van een onschriftuurlijke mening zoals in 1944 is gebeurd. (Bovendien was het gereformeerde karakter van het gereformeerde leven in 1944 van een heel andere orde dan nu in 2014. De deformatie en de secularisatie (die begint in de kerk !) waren in 1944 lang niet zo breed en diep geïnfecteerd dan nu in 2014 het geval is.)
Diverse theologen en kerken uit binnen- en buitenland hebben de synode vooraf uitdrukkelijk gewezen op die onschriftuurlijke nieuwe hermeneutiek:

Maar op de synode hebben al deze vermaningen, waarschuwingen en adviezen geen weerklank gevonden. Integendeel zelfs! De buitenlandse vermaningen zijn afgewezen. En de onderbouwing in het deputatenrapport is dan weliswaar unaniem verworpen, maar daarmee heeft de synode niet de nieuwe hermeneutiek verworpen! Synode-adviseur prof. Te Velde zei dan ook op de synode over het deputatenrapport M/V in de kerk die de nieuwe hermeneutiek hanteert: "Ik wil onderstrepen dat je kritisch over het rapport kunt zijn  maar tegelijk het vakmanschap en de eerbied voor Schrift van de schrijver erkennen." Op de Theologische Universiteit in Kampen is deze onschriftuurlijke, levensgevaarlijke nieuwe hermeneutiek blijkbaar al aanvaard. En de synodeverslaggever ds. W.L. de Graaff zei over het werk van deputaten M/V in de kerk nadat de synode hun voorstel unaniem had verworpen dat hiermee niet gesteld is dat de deputaten onschriftuurlijk en niet-confessioneel hun werk hebben gedaan.

En zo deint de GKv mee op de cultuurgolven van deze tijd terwijl het anker al lang is gelicht. Maar men probeert dat zwevende anker zo onzichtbaar mogelijk onder het wateroppervlak te houden. Om zo lang mogelijk onrust proberen te voorkomen op het vrijgemaakte kerkschip zelf.

We hopen en bidden dat er nog veel meer gereformeerde strijders moed vatten om publiek op te komen voor het gezag van Gods Woord ! Vooral ook alle gereformeerde bijzondere ambtsdragers die nog het oude ondertekeningsformulier hebben getekend: zij hebben zich daartoe verplicht voor Gods aangezicht ! Zij hebben beloofd dat zij niet alleen elke dwaling, die in strijd is met de leer van de drie Formulieren van Eenheid zullen afwijzen, maar die ook zullen weerleggen, bestrijden en helpen weren. Nu zou je nog kunnen zeggen dat de nieuwe hermeneutiek geen dwaalleer is. Maar ook als je dat stelt: het is wel vele malen gevaarlijker: die nieuwe hermeneutiek is in de huidige tijd een zeer krachtige motor om op allerlei gebied dwaalleringen te produceren.

Ds. De Jong wijst in zijn artikel ook op het ja-woord van de bijzondere ambtsdragers en voegt dan nog toe:

alle kerkleden moeten hen en ook mij daar aan houden.

Dus niet alleen de bijzondere ambtsdragers die hebben gediend of nog dienen moeten hun woord nakomen, maar alle kerkleden hebben hierin een taak. Omdat we hebben gemerkt dat er broeders en zusters in de GKv zijn die niet (meer) durven kiezen vanwege hun vrouw, kinderen of andere relaties of (o.a. financiële) omstandigheden roepen we alle GKv-leden op:

Kies dan vandaag wie u wilt dienen:

uw huis, man/vrouw/kinderen, broeders/zusters, vaders/moeders

OF

bent u bereid dat prijs te geven in Christus' naam en Hem te volgen?

Bron: bijbelknopendoos.nl - ds. Dick de Jong - klik op zijn weblog op: KNOOP 22 - HEEFT DE VRIJMAKING VAN 1944 NA 70 JAREN AFGEDAAN? - 11 augustus 1944, Den Haag ---- 14 juni 2014, Ede

Ds. Dick de Jong is emeritus predikant van de Ebenezer Canadian Reformed Church te Burlington, Ontario, Canada en is momenteel lid van de GKv te Dordrecht. Op zijn website bijbelknopendoos.nl heeft hij drie artikelen gepubliceerd over Paulus m/v teksten. Deze zijn ook gepubliceerd in het jaar 2000 in De Reformatie. In september 2013 heeft hij er een inleiding bij geschreven en in een advertentie in het ND verwezen naar zijn knopen. Het betreft de knopen 3 t/m 5:

JT

Laatst aangepast op dinsdag 02 september 2014 18:48  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]