Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Zelf kiezen wie we willen zijn OF luisteren naar de Here?

Zelf kiezen wie we willen zijn OF luisteren naar de Here?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

In de Gereformeerde Kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe (GKv) van 5 september 2014 schrijft GKv ds. Jan Kuiper1 dat we moeten kiezen uit vele alternatieven die het leven ons te bieden heeft. Er is geen weg terug naar dertig jaar geleden toen het allemaal nog overzichtelijk en duidelijk was.2

Tegenwoordig veel meer keuzes en alternatieven dan vroeger
Jan Kuiper schrijft dat er tegenwoordig veel meer keuzemogelijkheden zijn. Tegenwoordig heb je bijvoorbeeld 'de pil' om de geboorten te beperken en IVF om toch kinderen te kunnen krijgen. Vroeger volgde je automatisch het beroep van je vader, tegenwoordig moet je kiezen uit legio beroepsmogelijkheden. Vroeger had je een strak programma voor de gang van zaken in de eredienst wat gold voor alle GKv-kerken in heel Nederland. Nu moet je zelf als gemeente kiezen onder andere hoe je vorm wil geven aan de manier waarop je in deze tijd gemeente van Christus bent.

Keuzes maken binnen groeiende marges van het mogelijke
Vroeger stonden de keuzes allemaal vast, binnen de GKv was er grote uniformiteit in leer en leven. Nu word je gedwongen om bewust een keus te maken uit de vele mogelijkheden. Tegenwoordig moet je er bewust voor kiezen om alles bij het oude te houden (b.v. alleen een orgel in de kerk) of je kiest bewust voor een band of een koor. Er zijn vele mogelijkheden waarin je samen als gemeente of individueel een keus moet maken.
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de grootte van je gezin. Volgens Kuiper overkwam dit je vroeger. Nu kiest men er zelfbewust voor. Zoals het je vroeger overkwam, kies je er nu bewust voor om geen verantwoordelijkheid te nemen voor de grootte van je gezin.

Gewoon, omdat het kan

is een veelgehoorde seculiere opmerking tegenwoordig. Waarom doe je iets? Gewoon, omdat het kan, omdat het mogelijk is. Men vraagt zich niet af of het ook mag, of het dienstbaar is aan het doel waarvoor wij en de dingen om ons heen zijn gemaakt.
Als gelovigen zeggen we daarom niet: omdat het kan, mag het. Als gelovigen zeggen we: omdat het mag, kan het. Omdat wij geloven dat wij zijn gemaakt door God om Hem te dienen. Daarom willen we Hem steeds beter leren kennen om Hem te kunnen dienen zoals Hij dat wil. Daarom richten we de erediensten en ons leven in gericht op Hem. Niet zoals wij dat willen of wat behoort tot de mogelijkheden, maar om Hem te behagen.
Kuiper laat het belangrijkste punt in dit artikel liggen. Natuurlijk zijn er meer keuzemogelijkheden tegenwoordig en moeten we mede daarom ook bewuster kiezen. Maar dienen al die mogelijkheden waaruit kan worden gekozen ook de eer van God? Behagen we God met de inzet van al die mogelijkheden? Of behagen we vooral onze individuele en gemeentelijke religieuze gevoelens? Door toename van al die keuzemogelijkheden komt het er des te meer op aan dat wij ons bezinnen op hoe God gediend wil worden en zal dit ook des te duidelijker blijken uit onze keuzes. Want de mens maakt veel liever keuzes die hemzelf (ook religieus) behagen.

 

Wie denkt dat vroeger alles beter was, spreekt niet uit wijsheid (Pred. 7:10)
Kuiper stelt dit vers als vraag in zijn artikel. Deze bijbeltekst is wel vaker aangevoerd om te pleiten voor veranderingen. Ik zou deze pleitbezorgers de volgende vraag willen stellen: zijn er ook periodes in O.T. en N.T. geweest waar het goed ging met de kerk en waarin het slecht ging met de kerk? Natuurlijk zult u daar wel mee instemmen. Zo zijn er ook in de geschiedenis van de GKv periodes geweest waarin Gods Woord leidend was op alle terreinen van het leven. En dat het leven één was. Dat beoordelen wij als goed en beter. En zo zien we dat de GKv nu in een periode is beland dat men zelf wil kiezen hoe men God wil dienen - want in steeds meer kwesties is niet meer Gods Woord leidend en gezaghebbend. Dat beoordelen we ais een slechtere periode dan vroeger.
Zo zijn er dus wel degelijk perioden dat het beter ging met de kerk en dat het slechter ging met de kerk. En dat gaat dan zo ver dat de kerk op een gegeven moment geen kerk meer genoemd kan worden maar een secte, of zelfs een valse kerk.

Het overkomt je vs. zelfbewust kiezen
Het is waar dat er perioden zijn geweest in de GKv waarin men niet zozeer welbewust moest kiezen. De Schrift sprak klare taal, de normen waren duidelijk, de levensstijl was helder, er was weinig discussie over. Maar deze periode wordt m.i. door Kuiper veel te negatief beschilderd. Hij schrijft b.v. dat de grootte van je gezin je overkwam, daar koos je niet zelfbewust voor. Maar kozen de mensen daar dan niet voor uit geloof? En was het dan niet positief dat mensen niet bewust 'konden' kiezen voor ongeoorloofde geboortebeperkingen binnen het gezin?
Anderzijds schrijft hij m.i. veel te positief over de veelheid aan mogelijkheden, b.v. om nu zelfbewust de gezinsgrootte te bepalen. Dat heeft er mede toe geleid dat al vanaf 1997 (!) het aantal doopleden elk jaar steeds sneller daalt in de GKv. Waardoor ook de kerk kromp. Hoeveel mensen zijn daarbij die onverantwoord hun gezin klein hebben gehouden? Of hadden ze allemaal de beste bedoelingen? We weten toch nog wel hoe arglistig ons hart is en hoe goed we zijn in het zoeken van uitvluchten om te kiezen voor een ons persoonlijk welgevallig leventje? En dat de welbewuste keus voor het aantal kinderen daar een grote rol in speelt?
Natuurlijk vind ik ook dat een zelfbewuste keus beter is dan het je alles laten overkomen. Maar in een geloofsvijandige wereld is een gemeenschappelijke uniforme leer en levensstijl te verkiezen ver boven individualistische pluriforme keuzes in leer en leven. Het zelfbewust laten kiezen kun je ook realiseren in een omgeving waar wordt gestreefd naar gemeenschappelijke uniformiteit in leer en leven. Overigens zijn die zelfbewuste keuzes in deze tijd wel veel belangrijker geworden.

Wel een weg terug

In het artikel schrijft Kuiper dat hij wel eens mensen tegenkomt die met heimwee naar vroeger verlangen omdat het toen allemaal eenvoudig en overzichtelijk was. Ze zouden dan zeggen: konden we maar terug naar die tijd. Vervolgens benoemt Kuiper negatieve aspecten uit die tijd. Volgens Kuiper is er geen weg terug omdat de omstandigheden drastisch zijn veranderd. Vroeger stond je in een bepaalde ontwikkeling, nu moet je er zelfbewust voor kiezen.
Nu ben ik het er mee eens dat je niet de wereld van 30 jaar geleden kunt of mag kopiëren naar de huidige tijd. Maar het mooie en wonderlijke van de jaren '70 en '80 was wel dat toen nog (bijna?) iedere GKv-er geloofde dat Gods Woord volledig en betrouwbaar was, gezag had en leidend was.
Dan hebben we het niet over allerlei vormen, gewoonten, etc. uit die tijd, maar over het geloof dat Gods Woord gezag had over heel het leven. Ook over de liturgie in de erediensten. Ook over ons gemeenschappelijk leven. Ook over ons maatschappelijk leven. En ook over ons persoonlijk leven. En dat is nu precies de weg waar naar moet worden teruggekeerd. En dat is wel degelijk mogelijk. Maar nu in 2014 moet men wel zelfbewust kiezen voor terugkeer naar die weg.

 

We hopen en bidden van harte dat nog velen die weg terug vinden en gaan volgen.

JT

1Ds. J.H. Kuiper is geboren in 1953, heeft als GKv-dominee gediend te Vrouwenpolder (1980) en Haulerwijk (1989) en is sinds 2000 emeritus van Haulerwijk. Van 2003 - 2010 was hij product developer bij het Steunpunt Gemeenteopbouw (GVI), van 2003 - 2013 diverse functies bij het Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken en van 2006 - 2014 projectsecretaris van de provincie Drenthe.
Onderzoeker op Praktijkcentrum en als eindredacteur verantwoordelijk voor artikelen voor werkers in de kerk. Wil hiermee een brug slaan van de bijbel naar de praktijk. Brengt hiervoor zijn ervaring als predikant in en zijn ervaring in projectmanagement. Heeft graag zicht op het grotere geheel. Schrijft het kerkelijk jaaroverzicht voor Handboek Gereformeerde Kerken.

2Dit artikel is ook gepubliceerd op praktijkcentrum.org 05-09-2014 - Jan Kuiper - Er is geen weg terug, we moeten kiezen


Aanvulling 18 oktober 2014

Voor diegenen die de engelse taal beheersen: in Canada heeft ds. C. Bouwman een artikel geschreven over de diverse aspecten van het krijgen van kinderen. Ook hij schrijft over bewust kiezen, maar vanuit een heel ander (gereformeerd) kader. Bron: C. Bouwman 07-08-2014 - Family Planning (pdf)


Zie ook: eeninwaarheid.info 29-11-2014 N. van Dijk - Veranderende kerk (2) - citaat:

Eenvormigheid wordt zowel binnen als buiten de GKV steeds meer als een knellende band gezien. En  waar een aantal decennia geleden veel geschreven werd over een christelijke ethiek, die was af te leiden uit Gods Woord (over verhouding man/vrouw, samenwonen, alternatieve samenlevingsvormen, geboorteregeling), nu wordt bij het hanteren van geboden en christelijke leefregels steeds meer de term ‘wetticisme’ gebruikt.

Laatst aangepast op vrijdag 12 december 2014 16:33  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]