Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Voor GKv Dalfsen is de vrouwelijke ambtsdrager geen struikelblok meer voor erkenning NGK Dalfsen als ware kerk

Voor GKv Dalfsen is de vrouwelijke ambtsdrager geen struikelblok meer voor erkenning NGK Dalfsen als ware kerk

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 3
LaagsteHoogste 

GKv  Dalfsen (Oost en West) en NGK Dalfsen hebben elkaar erkend als kerken van Christus. Vrouwelijke ambtsdragers in de NGK vormen niet langer een blokkade. De weg is nu open om bijvoorbeeld samen avondmaal te vieren en als predikanten in elkaars kerk voor te gaan. De GKv classis Zwolle heeft op 27 november groen licht gegeven. Bron: opbouwonline.nl. Het feit dat de NGK Dalfsen vrouwelijke ambtsdragers heeft is voorlopig nog een obstakel om tot een samenwerkingsgemeente te komen. Voorlopig, want het is hun bedoeling om te zien of ze uiteindelijk één kerk kunnen worden. (Een samenwerkingsgemeente is een gemeente die bestaat uit twee of meer kerken van verschillende kerkverbanden die plaatselijk functioneren als één gemeente onder leiding van één kerkenraad.) Zie ook het bericht op gkv.nl.
De predikanten van de GKv Dalfsen zijn ds. J.W. van der Jagt (v.a. mrt 1992) en ds. M. van Loon (v.a. sept. 2011). Drs. J.W. van der Jagt is tevens hoofdredacteur van het gereformeerd (GKv) maandblad Nader Bekeken dat wordt uitgegeven door Stichting Woord en Wereld. De predikant van NGK Dalfsen is ds. G. Nederveen (v.a. sept. 2013).
Interessante publicaties in dit verband:
(Op 8 december 2014 toegevoegd een externe verwijzing naar een artikel d.d. 4 december 2014 van ds. E. Heres (DGK Dalfsen e.o.))

 

  • Op 4 december jl. heeft ds. E. Heres (DGK Dalfsen e.o.) over deze zaak geschreven (externe link pdf): ‘GKV en NGK Dalfsen erkennen elkaar Het artikel eindigt met:

    "Emeritus-hoogleraren schrijven hun waarschuwingen (prof. Van Bruggen, prof. Douma). Maar het zal niet baten als niet ook de dienstdoende ambtsdragers krachtig spreken en leiding geven volgens het gezaghebbende Woord van God. Het komt er op aan dat de kerkleden gelovig bereid te zijn de stem te volgen van de grote Herder van de schapen. Als het gezag van de Schrift in geding is, dan is je geloof in geding! Om bij Christus te blijven, is het nodig zich te voegen onder de leer en de tucht van Christus."


  • Op 15 oktober 2013 is een (zeer uitvoerig) artikel geplaatst over de teleurstelling van ds. J.W. van der Jagt in Nader Bekeken t.a.v. de Australische vermaanbrief aan de GKv over o.a. de nieuwe hermeneutiek in de GKv: Nader Bekeken: kritisch over vermaanbrief Australie en dubieus over de nieuwe hermeneutiek . In dat artikel wordt ook een relatie gelegd met het rapport uit de jaren '80 van de synodaal gereformeerde kerken God met ons waarmee zij het gezag van Gods Woord onderuit hebben gehaald (zie noot 2).
  • Op 18 december 2013 is een (zeer uitvoerig) artikel gepubliceerd over de 'nieuwe' hermeneutiek in de GKv en o.a. de overeenstemming daarover tussen GKv en NGK: Op zoek naar hoe en wat God zou hebben gesproken als Hij zich zou hebben gericht tot onze sterk veranderende cultuur - over de nieuwe hermeneutiek.

In 2010 heeft ds. E. Heres zich met een deel van de gemeente afgescheiden van deze GKv te Dalfsen. Zie de Verklaring kerkelijke stappen om gereformeerd te blijven febr. 2010. Een citaat hieruit (zie m.n. de laatste zeer voorzichtig geformuleerde zin waarvan de inhoud nu meer dan feitelijk is bevestigd):

-Wij nemen afstand de besluiten van de GS van Amersfoort-C en van de GS van Zwolle-Zuid (Acta art. 109/5b) waarin de mogelijkheid wordt gegeven en ook wordt gestimuleerd om samenwerkingsgemeenten te vormen met de NGK. Het bieden van deze mogelijkheid is in strijd met het feit dat de GS van Zwolle-Zuid op grond van zwaarwegende argumenten op dit moment geen mogelijkheid ziet om daadwerkelijk verder te gaan op de weg van kerkelijke eenheid met het landelijke kerkverband van de NGK. Alle plaatselijke kerken binnen het verband van de NGK zijn mede verantwoordelijk voor het openstellen van alle ambten voor vrouwen in het kerkverband van de NGK.

Ook verwerpen wij het besluit van de GS waardoor ruimte wordt geboden aan predikanten van samenwerkingsgemeenten om voor te gaan in de kerkverbanden waar de gemeenten die verregaand samenwerken uit voortkomen. De dwaalleer die binnen de NGK niet geweerd wordt krijgt hiermee ook ruimte op de kansels binnen het kerkverband van de Gereformeerde Kerken (vrijg.).

In verband hiermee verwerpen wij ook het besluit van de kerkenraad met diakenen d.d. 4 febr. 2009 om toch weer een gespreksronde te beginnen met de NGK in Dalfsen. In 2005 was de kerkenraad van Dalfsen genoodzaakt te besluiten de gesprekken met de NGK te beëindigen, vanwege het feit dat de NGK te Dalfsen instemt met de besluiten van de Landelijke Vergadering van de NGK vrouwen in de kerk toe te laten tot alle ambten. De NGK te Dalfsen is op geen enkele wijze teruggekomen op zijn besluiten inzake de vrouw in het ambt. Integendeel, na 2005 heeft hij inmiddels vrouwelijke ambtsdragers aangesteld. Door toch een nieuwe gespreksronde te starten, zonder dat het besluit van 2005 van tafel is genomen is, wordt het beeld opgeroepen dat voor de kerkenraad de zaak van de vrouw in het ambt nu geen belemmerende factor meer is voor verdergaand gesprek.

In 2002 stond Nader Bekeken nog heel afwijzend tegenover contacten met de NGK: zie Nader Bekeken dec. 2002 - Gemeentebreed - P. Niemeijer - Plaatselijk contact met NGK

En in 2003 over de vrouw in NGK-ambt: Nader Bekeken Juli 2003 - Kroniek - H.J.C.C.J. Wilschut - Vrouw in NGK-ambt

Zelfs in 2008 werden nog kritische noten gekraakt: zie Nader Bekeken Sept. 2008 - Kroniek - H.J.C.C.J. Wilschut - GS en NGK

.


Op 16 maart 2015 besteedde "de Stentor" aandacht aan de herkenning van de GKv's en NGK te Dalfsen. De Stentor citeert ds. Van der Jagt:

Met onze handtekening is de basis van vertrouwen bekrachtigd. (...) De Heere zal zal de weg vinden in alle dingen waar we moeite mee krijgen of die we samen gaan doen.

Zie ook eeninwaarheid.info 10-01-2015 redactie - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 18b

Laatst aangepast op zaterdag 21 maart 2015 17:48  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]