Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Afscheid en hereniging prof.dr. J. Douma - artikel ds. E. Hoogendoorn

Afscheid en hereniging prof.dr. J. Douma - artikel ds. E. Hoogendoorn

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Ds. E. Hoogendoorn (GKN Kampen (Ichthus)) heeft in het gereformeerd maandblad Weerklank van november 2014 - uitgegeven door leden van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) - uitvoerig aandacht gegeven aan het afscheid van prof.dr. J. Douma van de GKv en de hereniging met de GKN. Een zeer uitgebreide samenvatting van zijn uitvoerig artikel:

GEMEENSCHAPPELIJKE ZORGEN
Op zaterdag 15 november 2014 hebben honderden verontruste broeders en zusters uit de GKv zich bezonnen op de vraag: hoe nu verder? Deze vergadering was geïnitieerd door gereformeerdekerkblijven.nl. Vele broeders en zusters uit diverse kerkverbanden hebben met spanning uitgekeken naar deze vergadering. Gezamenlijk zijn er nog geen keuzes gemaakt, maar prof.dr. J. Douma heeft zich wel publiek uitgesproken over zijn persoonlijke keus. In het boekje 'AFSCHEID van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)' legt hij verantwoording af van zijn persoonlijke keus.

MET PIJN AFSCHEID VAN DE GKV
Je voelt zijn pijn om het verval dat hij moet constateren in de kerk waarin hij mocht opgroeien en waarin hij lange tijd zoveel mocht ontvangen en geven. Met zijn verantwoording over dit afscheid zien we hem alsnog een dringend appel doen op allen, waarmee hij de kerkelijke band moest verbreken. Daarvoor legt hij in enkele hoofdstukken rekenschap af van de redenen die hem noodzaakten tot zijn stap.

HARTVERSCHEURENDE VERHARDING

Kort en zakelijk zet dr. Douma de hoofdzaken op een rij, die hem drongen tot zijn uiteindelijke keus.
Ik stip een paar zaken uit het overzicht kort aan.

Het gezag van de Heilige Schrift in geding. In diverse publicaties van docenten aan de Theologische Universiteit van de GKv wordt de historische betrouwbaarheid van geschiedenissen die we in de Bijbel vermeld vinden, ter discussie gesteld. Bij de uitleg van Gods Woord wordt in verschillende zaken meer gecapituleerd voor wat de moderne cultuur om ons heen van mening is dan wat de Here Zelf in zijn Woord ons voorhoudt . Om enkele voorbeelden te noemen.

  • De aanvaarding van de vrouw in de kerkelijke ambten. Ronduit beschamend is hoe de synode deze materie heeft behandeld. Dat is innerlijk tegenstrijdig geweest met als gevolg dat feitelijk de deur is opengesteld voor de vrouwelijke predikant en ouderling.
  • Het ruimte geven aan alternatieve samenlevingsvormen. Doordat het wettige huwelijk de ‘meest passende vorm’ wordt genoemd, zijn daarmee andere samenlevingsvormen aanvaardbaar beschouwd (zoals geregistreerd partnerschap en verdere vormen van samenwonen).
  • Het aanvaarden van het homoseksueel samenwonen en het afwijzen van de kerkelijke tucht bij deze zondige levenshouding grijpt steeds meer om zich heen in de GKv.

Douma wijst ook aan hoe de aloude binding aan de belijdenis van de kerk op losse schroeven is gezet. Niet alleen door een nieuw ondertekeningsformulier dat in de maak is. Ook door het besluit tot voortgaande vereniging met de Nederlands Gereformeerde Kerken waar deze binding aan de confessie al veel langer ter discussie is gesteld.
Voor Douma gaven uiteindelijk “de genomen besluiten over de vrouw in het ambt (nog niet binnen de GKv; maar geen struikelblok meer voor vereniging met de NGK) de doorslag om de GKv te verlaten” (p.32).
Het verbleken van het gereformeerd karakter van de GKv neemt Douma ook waar in de “grote gulheid en behoefte om eenheid te zoeken met andere kerken” (p.40).
Al deze voorbeelden laten zien dat het verval binnen de GKv niet meer incidenteel is maar structureel wordt volgehouden en ook verergert. Een ontwikkeling die Douma ook terugziet in de prediking (die eenzijdig over de liefde van God spreekt), in zaken van liturgie zoals wel of niet lezing van de wet, het zich verliezen in de liederen van het oeverloze Liedboek en in opwekkingsliederen; alsook het verdwijnen van de catechismusprediking.
Het is een trieste opsomming van feiten in de kerk waaraan je zo verbonden bent geweest.
Juist de voortgaande verharding in dit alles is hartverscheurend.

VERANTWOORDING VAN ZIJN KEUS VOOR DE GKN
Afscheid dus.
Maar dan komt uiteraard de vraag: waarheen?
Die vraag is de titel van het laatste hoofdstuk in Douma’s verantwoording.
“Wij hebben ons onttrokken aan de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Hardenberg-Centrum, om aansluiting te zoeken bij de Gereformeerde Kerk Nederland (GKN), en wel bij haar gemeente in Hardenberg e.o. met als predikant ds. R. van der Wolf. Wij vertrouwen er op dat deze kerk gereformeerd is” (p.69).
Dat is het antwoord van Douma op de gestelde vraag.

In zijn verantwoording van zijn keus voor de GKN geeft Douma ook aan waarom hij voor dit kerkverband koos en niet voor andere. Afgezien van de DGK heeft het veelal te maken met dezelfde of vergelijkbare zaken als waarom hij niet langer lid van de GKv kon blijven.
De DGK was voor hem geen optie vanwege haar radicale opstelling ‘de enige ware kerk’ in Nederland te zijn.
De GKN acht hij in dit opzicht duidelijk milder (p. 69).

Zijn moeite met de Gereformeerde Bond, een afdeling binnen de PKN, is dat zij leven met het idee van een kerk die onder één dak leugen en waarheid meent te kunnen laten bestaan (p. 76). Het is ook de reden voor Douma waarom hij niet kiest voor een of andere vorm van een ‘gereformeerde bond’ binnen de GKv. Daar komt bij dat hij “op dit moment niet verwacht dat een gereformeerde bond binnen de GKv levensvatbaar is. Bekwame scribenten die hun nek willen uitsteken voor zo’n organisatie zijn mij niet bekend. Velen zijn bang voor groepsvorming. Of ze zijn tevreden met het blad ‘Nader Bekeken’ dat goede artikelen levert. Ook ik ben van die mening. Maar ik denk niet dat het blad een krachtig geluid kan laten horen in de crisis van dit ogenblik. Daarvoor zijn de medewerkers aan het blad te verschillend en te vriendelijk om keuzes te doen die voor alle medewerkers aan het blad te accepteren zijn” (p.76).

ZULLEN ANDEREN VOLGEN?
Douma’s verantwoording is ook een bemoedigende handreiking naar zijn verontruste medebroeders en zusters die nog in de nood binnen dit kerkverband zitten. Hij beseft dat ieder persoonlijk verantwoordelijk is en dat de omstandigheden plaatselijk kunnen verschillen. Hij geeft ook tips ter overweging mee, zowel voor gemeenteleden als voor predikanten met hun verantwoordelijkheid voor kerkenraad en gemeente, alsook voor ouderlingen van wie de “positie doorgaans nog moeilijker is dan die van predikanten. Het is enorm moeilijk collega’s in de kerkenraad te winnen voor een kritische visie op de huidige kerkelijke situatie” (p.74).
Douma steekt hun ook een hart onder de riem. “Ik zal mij verheugen over predikanten en kerkenraden die de strijd voortzetten en hun gemeenteleden goed voorlichten. Laat een predikant ook de moed hebben de GKv te verlaten als het niet anders kan. Laat hij op Gods leiding in zijn verdere leven vertrouwen als hij niet door een muur van onkunde en onwil heen kan breken’(p.75).

De initiatiefnemers van de ontmoeting op 15 november hebben intussen de bezwaarden wel willen dienen met een concept van een brief waarmee men zich met z’n bezwaren kan richten tot z’n kerkenraad. De vraag: maar wat dan, als de kerkenraad zich schaart achter de koers van de GKv?, die is echter (nog) niet concreet beantwoord door de leiding van de samenkomst.
Wij hopen dat onze verontruste broeders en zusters, mede door de verantwoording van prof. Douma, daarin toch meer helderheid voor zichzelf verkrijgen. En ook vrijmoedigheid.

Verontruste broeders en zusters die vastlopen, en daarom hun toevlucht zoeken bij een ander kerkverband, wekt Douma vrijmoedig op om door te gaan “ in een lijn die ons blijft verbinden aan het moois dat we in Afscheiding, Doleantie en Vrijmaking hebben ontvangen”(p.79); en daarvoor desnoods, ook met het oog op onze kinderen, ‘de luxe te laten schieten (alles dicht bij de deur) en Jezus Christus na te volgen’ (p.73).
"Ik zeg er met nadruk bij dat we, zo enigszins mogelijk, geen nieuw kerkverband moeten stichten, maar moeten proberen ons aan te sluiten bij een bestaand verband. Welk verband ik aanraad, is uit het voorgaande reeds duidelijk” (schuingedrukt van mij, EH).
Dat is een duidelijk advies.

HERENIGING
‘Wij verlaten een kerk met honderden mensen aan wie wij ons ook na ons vertrek van harte verbonden weten”(p.70).
Des te meer is het een diepe vreugde als je door hereniging die rijke verbondenheid weer terugkrijgt.
“Wat onszelf betreft, wij verlaten een kerk van meer dan 100.000 leden om te kiezen voor een kerkje dat samen met een aantal zustergemeenten nog geen 1000 leden haalt. Dat is opvallend en schrijnend. Maar wij vinden het nog opvallender dat een kerk met meer dan 100.000 leden in tien jaar tijd zo is weggegleden als ik het hiervoor heb aangegeven.
Het is ons een vreugde nog een heel simpel kerkverband te vinden waar we ons kunnen thuis voelen. We komen wel in een kleine groep terecht, maar niet in een sekte.
Wij vertrouwen dat we leden mogen zijn van een gereformeerde kerk, die niet alleen belijnd, maar ook royaal gereformeerd wil zijn. Een kerk die onbekrompen is in denken en leven, tot eer van God en tot zegen voor allen die (ook) buiten eigen kring hunkeren naar een goede verkondiging van Gods genade voor zondaars. Wij zoeken een gemeenschap waarin het woord gehoorzaamheid aan het Woord van God gezag heeft, en waar het dubbel gebod van onze liefde tot God en tot de naaste in de praktijk van het kerkelijk en burgerlijk leven zijn uitwerking krijgt” (p. 70).

Het is niet alleen voor br. en zr. Douma een vreugde de GKN ter plaatse gevonden te hebben; een vreugde waarvan we hopen dat het de pijn van het afscheid verzacht.
Het is ook voor ons in de GKN een vreugde, als we met broeders en zusters weer herenigd worden in die rijke eenheid die van Boven is. Die eenheid van het geloof in dat eeuwig evangelie van Gods eigen Woord.
De geschiedenis van pijnlijke Afscheiding en Doleantie (en later Vrijmaking) kent ook het vreugdevolle station van hereniging: de Vereniging. De Here van de kerk kan wonderen doen. Nog steeds.
Het is onze hoop en bede, dat ons schamele kerkverband een toevluchtsoord mag zijn voor velen.
Alleen dankzij de genade, dat Gods kracht zich zo heerlijk kan openbaren in onze zwakheid.

Bron (pdf link): WEERKLANK GEREFORMEERD MAANDBLAD november 2014 - ds. E. Hoogendoorn - AFSCHEID EN HERENIGING

Klik hier voor de website van Weerklank

Het boek 'Afscheid' van dr. Jochem Douma is online te bestellen (€ 12,95) bij: boekhandel uitgeverij Heijink.

Laatst aangepast op dinsdag 16 juni 2015 23:16  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]