Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Wat is gereformeerd? Geloofsafval: analyse & bestrijding Reactie op 'bijzondere erediensten': stop met afschrijven van alles wat enigszins anders is dan jullie gewend zijn...

Reactie op 'bijzondere erediensten': stop met afschrijven van alles wat enigszins anders is dan jullie gewend zijn...

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Wellicht komen sommige artikelen van deze site op sommige bezoekers star en conservatief over. Alsof we precies weten hoe de Here gediend wil worden en dat daarom alles moet blijven bij het oude. Een voorbeeld daarvan is een reactie van dhr. B. Kramer uit Hardenberg. Hij schreef mij na lezing van het artikel "Doe eens normaal man" met die 'bijzondere' erediensten het volgende:

L.S.
Op uw website schrijft ene J.T. een artikel onder de titel: "Doe eens normaal man" met die 'bijzondere' erediensten! Daarin maakt hij de tegenstelling tussen erediensten "zoals wij die willen" en diensten "zoals de Here het wil". Ik vind het altijd opvallend dat bepaalde schrijvers op uw website altijd precies weten wat de Here wil. Al schrijft hij er in dit geval bij dat dit "zorgvuldige studie van de Schrift" vereist, toch heeft J.T. (Johan Trip?) al een scheiding gemaakt. Diensten zoals wij willen zijn dan bijzondere diensten, met een bandje, met beelden, met een bijzonder thema, afgestemd op de kinderen, of juist kindernevendiensten, enz., enz.

Kennelijk zijn dan de diensten "zoals de Here wil" zo sober mogelijk; kinderen zitten er wel bij, maar worden niet aangesproken; alleen orgel; (naar alle waarschijnlijkheid in J.T.'s kring:) zo weinig mogelijk gezangen en vrije liederen; geen bijzonder welkom voor gasten en luisteraars thuis; alles wat anders is dan anders hoort òf vóór het votum of nà de zegen; enz., enz.
Hoe weet J.T. zo zeker dat alles wat ook maar even afwijkt van wat we in gereformeerde kerken honderden jaren gewend zijn, NIET naar de wil van de Here is? Waarom moeten gereformeerde erediensten zo saai mogelijk zijn? Waarschijnlijk komt dan weer het cliché-argument dat God een God is van orde en niet van wanorde, maar wie bepaalt wat orde of wanorde is? De erediensten in het Oude Testament kenden koren en instrumenten en veelkleurige gewaden. In het NT lezen we over de samenkomsten "ieder heeft iets" - dus duidelijke inbreng van de gemeente en ook dat kan best ordelijk verlopen!
Mijn oproep aan J.T. en zijn medestanders is: stop eens met het wegzetten en afschrijven van alles wat enigszins anders is dan jullie het van oudsher gewend zijn. En stop met het (ver)oordelend schrijven alsof jullie precies weten hoe de Here het hebben wil. Waarschijnlijk zullen u en ik "na dezen" zeer verbaasd opkijken hoe de lof aan de Here dan gestalte krijgt. Ik vermoed dat het dan allemaal heel anders zal zijn dan we op aarde hadden gedacht of gewend waren.
Met vriendelijke groeten,
B. Kramer.

De kern van mijn artikel was dat de inrichting van de eredienst gebaseerd hoort te zijn op Gods Woord. Maar dat wij als gelovigen liever de erediensten inrichten zoals wij dat zelf willen. Dit terwijl wij geneigd zijn om God te dienen zoals wij dat zelf willen.

Neutraliteitsleer gevolgd door contextualisatie
De explosies van liturgische veranderingen vanaf de jaren 90 in de GKv werden vooral gebaseerd op het dogma dat als Gods Woord ons niet één op één voorschrijft hoe we moeten handelen, we het zelf grotendeels mogen bepalen2. Tien tot vijftien jaar later is er een dogma aan toegevoegd: als Gods Woord wel één op één voorschrijft hoe moet worden gehandeld, heeft Hij dat alleen bedoeld voor het toen levende verbondsvolk. Nu moeten we volgens dat tweede dogma die (ver)oude(rde) Woorden zelf vanuit onze context vertalen naar wat vandaag bij ons past als moderne gelovigen1. Een revolutionaire verandering ten opzichte van de jaren 80 toen in de GKv alles zich moest richten naar het zuivere Woord van God en men alles verwierp wat daarmee in strijd was.

Gods Woord: een hélder licht op héél ons pad
Wij pretenderen niet precies te weten hoe de Here het hebben wil. Maar voor ons is dat juist een reden om des te voorzichtiger te zijn in ons handelen en des te meer Gods Woord te bestuderen. We zijn er van overtuigd dat Gods Woord volmaakt, volledig en duidelijk verstaanbaar voor ons is om te weten hoe Hij gediend wil worden. We zien Gods Woord als een helder licht op héél ons pad, en niet alleen maar een klein, apart gedeelte daarvan of alleen en vooral bedoeld voor de gelovigen in de O.T. en N.T. tijd. En we verwerpen de redenering dat als we niet precies weten hoe de Here het hebben wil, het dan neutraal gebied is en we grotendeels zelf mogen bepalen hoe we Hem wensen te dienen. Die redenering laat namelijk juist zien wie we willen dienen.

Neutraliteitsleer ontwijkt leer van Schrift en Belijdenis
Kindernevendiensten bijvoorbeeld zijn niet ingevoerd in de GKv op grond van Gods Woord. Het werd in het begin zelfs ontkend dat het kindernevendiensten waren. Verdoezelend noemde men het 5+-clubs. En vlak voordat de Heilige Geest het geloof wilde werken in de harten van Zijn verbondskinderen werden de kinderen uitgenodigd om te vertrekken uit die werkplaats. Men zei: Gods Woord zegt er niets over, het is neutraal terrein, daarom kunnen we zelf bepalen hoe we daarmee omgaan. Omdat men het tot neutraal terrein had verklaard, werd het daarmee ook nog eens heel moeilijk gemaakt om aan te tonen dat dit tegen Schrift en Belijdenis in ging. Want men sprak niet meer vanuit Schrift en Belijdenis! Let wel: hiermee verwerpen we niet zozeer de kindernevendiensten als zodanig, maar des te meer de redenering die er achter zit! (Bovendien: leer eens van de kerkgeschiedenis wat er gebeurde met kerken die met allerlei liturgische veranderingen de mensen bij de kerk probeerden te houden.)

Inrichting erediensten: alleen Gods Woord is bepalend
Ik heb geen bezwaar tegen liturgische veranderingen, als daar maar een gedegen, gereformeerde schriftstudie (geen biblicistische hapsnap fastfood) aan ten grondslag ligt. Als we vanuit Gods Woord ontdekken hoe we Hem nog beter kunnen dienen. En als we daarbij Gods Woord gezag geven en niet via vernuftige hermeneutische lopers Gods Woord laten zeggen wat wij er zelf eerst hebben ingelegd.
Het gaat er zeker niet om om altijd alles hetzelfde te houden. Het gaat er ten diepste om of op schriftuurlijke wijze Gods Woord wel of niet als uitgangspunt wordt genomen.
Even een concreet voorbeeld. Ik heb wel eens in het buitenland kerkdiensten meegemaakt die niet typisch vrijgemaakt waren. Ze hadden daar geen orgel en probeerden als gemeente vierstemmig te zingen in de erediensten. Prima, daar heb ik geen enkel probleem mee, omdat men dat baseerde op Gods Woord ! En men geloofde daar God op Zijn Woord !

Lof aan de Here niet onzeker zolang Gods Woord waar en leidend is
Het punt is, samenvattend, dat wij niet onzeker hoeven te zijn hoe de lof aan de Here gestalte krijgt, zolang we maar werkelijk geloven dat Gods Woord waar is en gezag heeft. Hij heeft daarin uitvoerig en volkomen beschreven hoe wij Hem moeten dienen. We kunnen Gods zegen niet verwachten als we, op welk punt ook, zijn gezag niet erkennen. Als wij daarom spreken over de inrichting van de erediensten, moeten wij echt uitgaan van Gods Woord en ons voortdurend laten leiden door de Schrift. Ieder die een visie ontwikkelt die niet consequent het sola Scriptura hanteert, mag niet stellen dat die visie gereformeerd is.

JT (wie is JT?: zie Verantwoording)

1Zie werkenaaneenheid.nl 18-12-2013 Op zoek naar hoe en wat God zou hebben gesproken als hij zich had gericht tot onze sterk veranderende cultuur - over de nieuwe hermeneutiek en ook
werkenaaneenheid.nl 06-09-2013 Revolutionair voorstel GKv deputaten M/V: laat wereld normen bepalen

2Zie werkenaaneenheid.nl 15-10-2013 Nader Bekeken: kritisch over vermaanbrief Australie en dubieus over de nieuwe hermeneutiek

Revolutionair voorstel GKv deputaten M/V: laat wereld normen bepalen

Laatst aangepast op zaterdag 07 februari 2015 14:57  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]