Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Ds. K. Folkersma roept kerkenraden op om dringend appel te doen op huidige Generale Synode te Ede

Ds. K. Folkersma roept kerkenraden op om dringend appel te doen op huidige Generale Synode te Ede

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 4
LaagsteHoogste 

Emeritus GKv ds. K. Folkersma (Spakenburg) roept de kerkenraden via de websites gereformeerdekerkblijven.nl en eeninwaarheid.info op om, als zij daarvoor nog de gelegenheid hebben. een dringend appel te doen op de huidige generale synode van de GKv die voor het laatst samenkomt op 16 en 17 januari a.s.

Het appel is er op gericht om terug te komen op de besluiten van de generale synode Ede 2014 over de samensprekingen gericht op eenheid met de NGK, voorlopige Acta hfdst. 7, blz. 15v.

De gronden die ds. Folkersma aanvoert zijn: (grond 1 toegevoegd op 5/1)

 1. Dat het besluit t.a.v. de NGK ( “VOP”-besluit van de NGK geen belemmering meer..) in strijd is met het eerdere M/V besluit (verdere studie is nodig). Dit alleen is al reden genoeg om terug te komen op het besluit t.a.v. de NGK.2
 2. De besluiten met de gronden zeggen iets anders dan wat deputaten DKE en de voorzitter van de synode publiek uitdragen. Daardoor is onduidelijkheid, verwarring ontstaan.
  a. de synodebesluiten betekenen eigenlijk dat de besluiten tot verdere bezinning op M/V achterhaald zijn;
  b. deputaten DKE en de synodevoorzitter zeggen dat plaatselijke kerkenraden nog moeten doorspreken over het waarom van de keus voor de vrouwelijke ambtsdragers.
 3. De praktijk wijst uit dat wat deputaat ds. Vreugdenhil en synodevoorzitter dr. Voorberg zeggen zo ook niet werkt. Hij verwijst naar de praktijk in GKv/NGK van Nunspeet en Dalfsen.
 4. De vraag of de hermeneutische onderbouwing van de NGK voor de vrouwelijke ambtsdragers schriftuurlijk te verantwoorden is, is gepasseerd want de generale synode heeft uitgesproken dat dat geen belemmering meer is zonder dat zij deze omslag verantwoordt.
 5. De generale synode gaat onterecht uit van het onderling vertrouwen inzake de erkenning en aanvaarding van het gezag van de Heilige Schrift, want
  a. wie vertrouwd geacht wordt, kan aan het dwalen raken; daarom moet alles getoetst worden en gebracht onder de gehoorzaamheid aan Christus;
  b. betrouwbaarheid betekent, dat je je laat aanspreken op wat de Schrift zegt, daarom moeten de teksten over M/V en ambt besproken worden;
 6. Het gebrek aan binding aan de belijdenis en tolerantie t.a.v. wezenlijke en voortgaande afwijking van de belijdenis, wordt stilzwijgend gepasseerd en daar hoeft niet meer over doorgesproken te worden. Ds. Folkersma vraagt zich af of dit geen afbreuk doet aan het vertrouwen waar steeds een beroep op gedaan wordt.

Ook al is gezegd dat niet de huidige maar alleen een volgende synode deze besluiten mag beoordelen3, voert ds. Folkersma de volgende redenen aan om toch nog door de huidige synode hierop terug te kunnen komen:

 1. de huidige synode komt nog bijeen;
 2. de huidige synode zou aan zelfbeproeving kunnen doen, ook denkende aan art. 48 KO, b.v. als zij besluiten heeft genomen waarmee iets heel ergs mis is en dat blijkt hier het geval.
 3. De huidige synode kwam al eerder op een besluit terug (Acta H 7, blz 8) op grond van 'verschillende redenen', 'uitslag van de stemming voor verschillende uitleg vatbaar'.

Ds. Folkersma roept daarom kerkenraden op:

Laat er een dringend appèl gedaan worden op de leden van de generale synode, nu zij nog weer samenkomt, 16 en 17 januari.  Het gevaar dreigt dat de GKv door de wissel gaan om te komen op een spoor, waarop zij kwijt raken wat zij als Gereformeerde Kerken vrijgemaakt altijd hebben voorgestaan.
Laten kerkenraden, als zij daarvoor nog de gelegenheid hebben, in deze zin een beroep op de generale synode doen.

Want

Er is een ontwikkeling in gang gezet die naar de mens gesproken niet te keren is: het VOP-besluit1 is geen belemmering meer, en evenmin het verschil in binding aan de belijdenis, daar hoeft niet meer over gesproken te worden.

Als dat niet de bedoeling van de synodebesluiten is, laat dat dan nu duidelijk gezegd worden opdat de verwarring wordt weggenomen. Dit kan niet wachten tot de volgende generale synode. Laten de leden van de generale synode dit niet negeren maar hun verantwoordelijkheid betrachten.

JT

1Dit is het besluit van de NGK om vrouwelijke ouderlingen en predikanten te aanvaarden.

2Deze grond is later toegevoegd aan het originele artikel en hier op 5/1 om 17:00 uur toegevoegd.

3Zie op werkenaaneenheid.nl 16-12-2014 GS Ede wijst expliciet op de regels waaraan kerkenraden moeten voldoen bij het wel/niet aanvaarden van genomen synodebesluiten

Ds. K. Folkersma is 72 jaar oud en heeft gediend in de GKv-gemeenten te Musselkanaal en Valthermond, Beverwijk, Rouveen en Spakenburg-Noord. In 2007 is hij met emeritaat gegaan. Sinds kort is hij ook medewerker van Gereformeerde Kerk Blijven.

Bronnen:

gereformeerdekerkblijven.nl Kerkelijk leven 03-01-2015 ds. K. Folkersma - GS 2014/15 en NGK - Motto: Een generale synode kan terugkomen op eigen besluitvorming

eeninwaarheid.info 03-01-2015 ds. K. Folkersma - Motto: Een generale synode kan terugkomen op eigen besluitvorming

 


 

Naschrift d.d. 12 februari 2015:

Op 16 januari 2015 waren er opnieuw zittingen van de GS Ede over specifieke onderwerpen. De GS Ede is reeds in juni 2014 provisorisch gesloten. Eeninwaarheid.info publiceerde het volgende:

Preses
We hebben als moderamen veel correspondentie gevoerd, o.a. over benoemingen, en daar u een algemene verantwoording van gegeven zonder in allerlei details te treden.

Verder is er een brief van ds. K. Folkersma e.a. om bepaalde punten opnieuw in behandeling te nemen. Dat kan niet. Opnieuw behandelen kan alleen door de generale synode van Meppel.

BESPREKING

Ds. Zomer
Ik heb inzage in de correspondentie gehad. Ik ben het eens met de mededeling dat het niet opnieuw op de agenda kan worden gezet hoewel ik dat wel zou willen. Ik heb spijt van mijn stem vóór het besluit tot eenwording met de NGK.
U zegt dat opnieuw bespreken 'niet mogelijk' is, niet 'niet wenselijk'. Maar dat hebben we eerder wél gedaan. Ds. Folkersma heeft dat aangedragen.

Ds. Van der Schee
Ik heb al eerder eens gezegd: je kan terugkomen op eerdere besluiten. Dat is zonder meer mogelijk, ook al is het buitengewoon onwijs. Het is in de vrijheid van de vergadering om daartoe te besluiten.

Ds. Buitendijk
Staat de synode achter publicaties van de preses en van scriba 2?

Schorsing voor moderamenoverleg

Preses
Het precedent dat ds. Zomer noemde betrof besluiten van de DKE. Het werk van DKE zou bemoeilijkt worden als bepaalde punten in de besluiten niet zouden worden aangepast. Daar kun je wat aan doen op een volgende vergadering. En dat is gebeurd om een weeffout te herstellen binnen hetzelfde proces van behandeling van DKE zaken. Maar het gaat nu om een afgerond besluit.

T.a.v. ds. Van der Schee: We hebben de synode al provisorisch gesloten. De synode is klaar, behalve een aantal specifieke punten dat nog over is.

De publicaties die ds. Buitendijk noemde betreft een publicatie van ds. Vreugdenhil als deputaat DKE. Dat is dus een zaak van het deputaatschap en niet van de synode.
En de publicatie over mijn uitspraken is door een site uit een particuliere correspondentie geplukt. Daar reageren we dus niet op.

Wil iemand hier nog over?

[Niemand]

Bron: eeninwaarheid.info DJ Bolt 24-01-2015 GS Ede Verslag 17-503 – OOG TUK HKO

De GS heeft dus wel kennis genomen van de brief van ds. K. Folkersma, maar is van mening dat het betreffende afgeronde besluit niet door deze provisorisch gesloten synode opnieuw in behandeling kan worden genomen.
Ds. Zomer zie dat hij spijt had van zijn stem vóór het besluit tot eenwording met de NGK.

JT


Op 29 november 2014 heeft eeninwaarheid.info een aan het ND ingezonden artikel van ds. Folkersma geplaatst:

De tekst van het besluit geldt

De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 2014 besloot uit te spreken:

”dat door de overeenstemming in de gesprekken over hermeneutiek de belemmering die er lag vanwege het besluit van de NGK om de ambten voor de zusters der gemeente open te stellen, is weggenomen.”

Het ND van 17-11 jl. bericht:

Vrijgemaakt synodevoorzitter ds. Paul Voorberg zegt:

‘Onze kritiek op de vrouwelijke ambtsdragers in de NGK is altijd gericht geweest op het fundament onder dat besluit, het VOP-rapport.’  We hebben ‘elkaar als kerken op dit punt, hoe we de Bijbel lezen, kunnen vinden.’ Daarmee is eenheid met de NGK nog niet bereikt. ‘De deputaten kerkelijke eenheid zeggen zelf dat er nog veel moet gebeuren, bijvoorbeeld op plaatselijk niveau in gesprek gaan over vrouwelijke ambtsdragers op plekken waar de NGK daartoe besloten heeft.’

Aldus Voorberg.
Dat is in de uitspraak van de synode niet terug te vinden. Die geldt, en niet een eventuele ‘toelichting’. Dat de belemmering is weggenomen, slaat op het besluit van de NGK en niet op het VOP-rapport. De praktijk is al zo: de vrouw in het ambt is geen belemmering meer voor samenwerking, dus daarvoor geen punt van gesprek meer.

K. Folkersma

Bron: eeninwaarheid.info 29-11-2014 Vrouwen op vrijgemaakte kansels 16

 


 

Zie ook:

nd.nl 30-05-2008 - Vrijgemaakte synode krijgt waarschuwing uit buitenland

Meerderheids- en minderheidsrapport Deputaten Kerkelijke Eenheid aan GS Zwolle Zuid 2008 over besprekingen tussen GKv en NGK (rapport is in het Nederlands & Engels)

Kerkrecht.nl Acta Zwolle-zuid 2008 art 112 Relatie met de Nederlands Gereformeerde Kerken

Nader Bekeken september 2008 Kroniek - dr. HJCCJ Wilschut - GS en NGK

De Reformatie 1 november 2008 prof. A.L.Th. de Bruijne - Kan wat moet? Bidden en werken rond kerkelijke eenheid

De Reformatie 13 december 2008 ds. K. Folkersma - Zou het echt nu al kunnen? & prof. A.L.Th. de Bruijne - Het draait om vertrouwen

De Reformatie 18 april 2009 ds. K. Folkersma - Antwoord op weerwoord & prof. A.L.Th. de Bruijne - Het belang van de ander

eeninwaarheid.nl 02-05-2009 dr. M.J. Arntzen - EEN MERKWAARDIGE REDENEERTRANT

Laatst aangepast op donderdag 12 februari 2015 16:29  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]