Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv Referaat dr. J.W. Veltkamp op besloten bezinningsdag 15 nov. 2014

Referaat dr. J.W. Veltkamp op besloten bezinningsdag 15 nov. 2014

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Hieronder vindt u het referaat van dr. J.W. Veltkamp op de besloten bezinningsdag van Gereformeerde Kerk Blijven op 15 november 2014.

 


 

Overweging over Efeziërs 6:12
naar  aanleiding van Openbaring 12
op de dag van bezinning
in de Immanuëlkerk Bunschoten
op 15 november 2014

Niet gericht tegen mensen, maar tegen de kwade geesten…

1. Lezen bij de opening van de dag: Openbaring 12:1-17

Onze strijd is niet gericht tegen mensen
maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis,
tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
Ef. 6:12

Stellig was het ons allen een lief ding waard geweest, broeders en zusters, als er geen enkele aanleiding was om hier vandaag bij elkaar te komen. Die aanleiding is er helaas wel. Dat doet ons pijn en het doet ons verdriet. Wat veroorzaakt dan die pijn en dat verdriet? Is het niet de toestand van de  Gereformeerde Kerken die ons zorgen baart? De kerken die ons lief zijn?

* * *

Maar… net als onder alle andere omstandigheden die ons omringen, moeten we ook vandaag vóór alles ons richten op de hemel. Waar de Allerhoogste Zijn troon heeft. Waar ook Hij is die gezegd heeft: “Ik ben met u al de dagen…” Want genade en vrede kunnen alleen komen van God die is en die was en die komt en van de zeven geesten voor Zijn troon en van Jezus Christus de getrouwe Getuige, de Eerstgeborene van de doden en de heerser over de machthebbers  van de aarde.

* * *

Ook op deze dag van bezinning zijn onze hulp, onze hoop en onze verwachting alleen van de HERE Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van Hem Die trouw blijft ván generatie óp generatie en Die het werk waaraan Hij in den beginne begon niet uit Zijn handen laat vallen!

* * *

Zoëven hebben we uit Openbaring 12 gelezen. Met onze apostel Johannes krijgen we daarin een hemelse kijk op onze aardse werkelijkheid. Dít is het wat onze goede God ons steeds weer geeft en waartoe Hij ons steeds weer aanspoort: niet zónder de hemel kijken naar wat er om je heen op aarde gebeurt. Ja zó, want hemel en aarde maken deel uit van de ene werkelijkheid van de HERE God.

* * *

Wat we in Openbaring 12 te zien krijgen zijn de lotgevallen en wederwaardigheden van de kerk; ‘de vrouw en haar kinderen’ genoemd. Zwaar wordt zij belaagd door ‘de grote draak’, hier ook aangeduid als ‘de slang van weleer’. Het is satan; Gods grote tegenstander. De grote tegenstander dus van ook deze vrouw; bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. De grote tegenstander dus van de kerk en haar leden.

* * *

Wie denkt hierbij niet aan wat onze apostel Petrus schrijft in zijn eerste brief (5:8-9): ‘Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan’? Maar ook aan de woorden van onze apostel Paulus in zijn brief aan de gemeente van Efeze (6:12): ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen’?

* * *

Het is belangrijk voor ons dát elkaar vandaag óók voor te houden. We zijn hier niet bij elkaar om een strijd te voeren tegen andere mensen, omdat wíj gelijk hebben en óns gelijk dan ook gehaald moet worden. Er staat toch werkelijk wel wat anders op het spel! Heerst er niet een veel te naïeve en optimistische visie op de mens in onze samenleving? Ook in de kerk en dus ook onder ons? Zou die eigenzinnige naïviteit en dat luchthartige optimisme buiten de kwade macht van satan omgaan? Strooit hij ons zo niet zand in de ogen en sust hij ons zo niet in slaap? Is dat niet een belangrijke oorzaak van het verval van onze kerken? Maar spreken de Schriften dan niet duidelijk over het gevaarlijke optreden vol slechte intenties van de mensenmoordenaar van den beginne ten opzichte van uitgerekend Gods kerk?

* * *

Maar, broeders en zusters, laten we onszelf niet verheffen boven anderen. Laten we evenzeer onszelf eerlijk de vraag stellen hoe het gesteld is met óns besef dat ook wij drie doodsvijanden hebben (Heidelbergse Catechismus zondag 52): niet alleen de wereld en ons eigen vlees, maar ook… de duivel. En, zondag 48, dat wij zonder ophouden de HERE óók moeten bidden: ‘Verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen U opstaat; verijdel ook alle boze plannen die tegen Uw heilig Woord bedacht worden’? Gelóven wij nog in de realiteit van wat artikel 12 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis als volgt onder woorden brengt: ‘Uit alle machten loeren de duivelen en de boze geesten als moordenaars op de kerk en elk van haar leden, om álles door hun bedriegerijen te vernielen en te verwoesten’?

* * *

Met droefheid moeten we constateren dat de situatie en het klimaat waarin de Gereformeerde Kerken in Nederland onmiskenbaar verzeild zijn geraakt, gespeend lijkt van elk besef van deze werkelijkheid. Terwijl, juist in het kader van déze realiteit, de Heilige Geest álle Christusbelijders aanspoort: ‘Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. (…) De waarheid als gordel, de gerechtigheid als harnas, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen, het geloof als schild, de verlossing als helm en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.’ Alleen het Woord van God, dat Schríft én vléés geworden is, kán ons staande houden. Alleen zo kan grote tegenstander van onze Here en Heiland ontmaskert worden die altijd weer twijfel Gods woorden zaait met zijn aloude vraag: ‘Is het niet dat God gezegd heeft…?’ Deze realiteit én de waarachtigheid van Gods geschreven Woord moeten we dan ook elkaar en de kerken die ons lief zijn met klem voorhouden.

* * *

Wij kunnen lijden aan de kerk, pijn vóelen als we aan de kerk dénken. Dat verandert niets aan de hemelse glorie en macht van onze Heiland. Er is daarom geen enkele reden ons voor Zíjn evangelie dat ons van oude tijden door Zíjn Geest op Schrift is overgeleverd te schamen, al staat dat evangelie dwars op onze cultuur. Is Christus’ evangelie ooit iets anders geweest dan een dwarsligger ?  We mogen en kunnen Gods heilige woorden gewoon laten staan en er voor buigen. Dán doet het Zijn werk, dán bouwt het Zíjn kerk. Nog geen duizend duivels kunnen daar tegenop.

Amen (1036)

Laten we samen zingen Gezang 34: Een vaste burcht is onze God, / een bolwerk in gevaren. / Hij helpt en redt uit alle nood / die wij hier nu ervaren…

 


Bron:

 

gereformeerdekerkblijven.nl 03-01-2015 Opinie - dr. J.W. Veltkamp - Overweging over Efeziërs 6:12 naar  aanleiding van Openbaring 12 op de dag van bezinning in de Immanuëlkerk Bunschoten op 15 november 2014 -  Niet gericht tegen mensen, maar tegen de kwade geesten…

Het referaat van ds. J.R. Visser vindt u hier (op werkenaaneenheid.nl 19-11-2014): Toespraak ds. Rob Visser op vergadering Bunschoten 15-11-2014 (Titel toespraak is: Vrouw in het ambt maakt mijn geloof toch niet anders?! Of toch wel?)

Laatst aangepast op zaterdag 03 januari 2015 13:16  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]