Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Ds. D. de Jong roept GKv-leden op om hun kerkenraad te verzoeken:

Ds. D. de Jong roept GKv-leden op om hun kerkenraad te verzoeken:

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 4
LaagsteHoogste 
 • het samensprekingsbesluit met de NGK niet te accepteren,
 • datzelfde te verzoeken aan de classis
 • en in die weg de volgende Synode te vragen die besluiten te herroepen.

Want, schrijft hij, deze besluiten zijn in strijd met Gods Woord en met wat we belijden in art. 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis1.

Emeritus ds. Dick de Jong heeft daarvoor een voorbeeldbrief op zijn website gepubliceerd die gebruikt kan worden als modelbrief naar de kerkenraad.

Suggestie voorlichtingssamenkomsten te organiseren
Ds. De Jong stelt in zijn artikel ook voor om plaatselijke of regionale voorlichtingssamenkomsten te organiseren. Hij schrijft:

Bij velen, zelfs bij ambtsdragers en kerkenraden is het gebrek aan kennis aangaande wat er gaande is helaas ontstellend groot.

Briefwisseling ds. De Jong met zijn kerkenraad

Ds. De Jong heeft zelf op 17 september 2014 zijn kerkenraad bovenstaande verzocht. Drie maanden later, op 20 december, heeft de kerkenraad hem geantwoord:

"Na beraadslaging (over de synodebesluiten waarbij ook mijn brief aan de orde kwam, mijn toevoeging DdJ) heeft de kerkenraad besloten geen bezwaren in te dienen tegen de besluiten van de Generale Synode van Ede 2014."

De enige grond voor het afwijzen van zijn verzoek was het feit dat de kerkenraad inmiddels die besluiten van de synode had geratificeerd. Op niets waarop zijn verzoek was gegrond werd ingegaan. Aldus ds. De Jong.

Kerkelijke weg
Ds. De Jong pleit er voor om zo in de kerkelijke weg te blijven. Nu heeft de synode te Ede in haar aanbiedingsbrief uitdrukkelijk er op gewezen dat de kerkenraden zijn gehouden om uiterlijk in mei 2015 uitvoering te geven aan de synodebesluiten. En als een kerkenraad dit niet kan doen moet hij:

 • dit voor mei 2015 aan de gemeente verantwoorden en
 • eerst in overleg gaan met het betreffende deputaatschap om te proberen tot overeenstemming te komen, en daaarna pas
 • kan en mag de kerkenraad een revisieverzoek indienen.

Ds. De Jong adviseert nu om de volgende weg te gaan:

 • het deputaatschap op te roepen om de hun gegeven opdracht niet uit te voeren, omdat die in strijd is met Gods Woord en met wat wij ten aanzien van Gods Woord belijden in artikel 7 van de Nederlandse Geloofs Belijdenis1
 • de eerstkomende classis op te roepen om deze synodebesluiten te verwerpen, het deputaatschap op te roepen om dat ook te doen en de synode (2017) op te roepen het samensprekingsbesluit met de NGK ongedaan te maken.

Samensprekingsbesluit onomkeerbaar en werkelijke probleem blijft bestaan
Ik kan het niet anders zien dan dat het samensprekingsbesluit van de GKv Synode te Ede een onomkeerbaar besluit is. Want het wordt nu al in praktijk gebracht - denk maar aan o.a. Dalfsen, NijverdalMaastricht, Zaandam, Deventer. Er is iets in beweging gezet wat in de praktijk niet meer terug te draaien is. Bovendien is het gebrek aan kennis binnen de GKv zo groot, dat de overgrote meerderheid zich niet eens meer kan voorstellen waarover enkelen zich druk maken. Alleen de synode te Ede (2014/2015) zou dit besluit vandaag of morgen (16/17 januari 2015) nog terug kunnen draaien.
Bovendien wordt het werkelijke probleem niet bestreden, namelijk dat de in de GKv gehanteerde hermeneutiek (zie b.v. het rapport M/V in de kerk) in wezen dezelfde is als van de NGK.
Zo rijdt de trein verder door naar 2017 en zullen steeds meer GKv-ers wennen aan de verkeerde leer. Het huidige geslacht, maar nog vele malen meer het nageslacht, zullen de gevolgen aan den lijve ondervinden. Zie ook werkenaaneenheid.nl Dr. P. van Gurp waarschuwt verontrusten GKv voor gewenning verkeerde leer in GKv en neemt drempel weg voor verontrusten

Een aanslag op de Bijbelse verzoeningsleer
Aan het eind van zijn schrijven verwijst De Jong naar een volgend artikel (Knoop 24) over een aanslag op de Bijbelse verzoeningsleer door Dr. Hans Burger, onderzoeker aan de Vrijgemaakt Gereformeerde Theologische Universiteit te Kampen. Die bijdrage van dr. Burger is te vinden op de bladzijden 50 - 65 in een onlangs verschenen bundel onder redactie van Hans Burger en Reinier Sonneveld 'Cruciaal' met als ondertitel De verrassende betekenis van Jezus' kruisiging. (Uitgever Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam.)
Zie meer hierover op werkenaaneenheid.nl 23-01-2015 Een aanslag op het hart van het Evangelie vanuit de GKv - deel 1

JT

1Artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt over het de volledigheid, volmaaktheid en verstaanbaarheid van de Heilige Schrift:

Artikel 7 - De volkomenheid van de Heilige Schrift
Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat en voldoende leert al wat de mens moet geloven om behouden te worden1. Daarin heeft God uitvoerig beschreven op welke wijze wij Hem moeten dienen. Daarom is het de mensen, zelfs al waren het apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons reeds geleerd is door de Heilige Schrift2; zelfs niet een engel uit de hemel, zoals de apostel Paulus zegt (Gal. 1:8). Het is verboden aan het Woord van God iets toe te voegen of daarvan af te doen3 (Deut. 12:32). Daaruit blijkt duidelijk dat wat daarin geleerd wordt, volmaakt en in alle opzichten volledig is4.
Men mag ook geen geschriften van mensen, hoe heilig de schrijvers ook geweest zijn, op één lijn stellen met de goddelijke Schriften, ook de gewoonte niet met Gods waarheid — want de waarheid gaat boven alles —; evenmin het grote aantal, de ouderdom, de ononderbroken voortgang in de tijden of de opvolging van personen, of de concilies, decreten of besluiten5. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars (Ps. 116:11) en ijdeler dan de ijdelheid zelf.
Daarom verwerpen wij uit de grond van ons hart alles wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt6. Zo hebben de apostelen het ons geleerd: Beproeft de geesten of zij uit God zijn (1Joh. 4:1). En: Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis (2Joh. :10).
1 2Tim. 3:16, 17; 1Pet. 1:10-12. 2 1Kor. 15:2; 1Tim. 1:3. 3 Deut. 4:2; Spr. 30:6; Hand. 26:22; 1Kor. 4:6; Opb. 22:18, 19. 4 Ps. 19:8; Joh. 15:15; Hand. 18:28; Hand. 20:27; Rom. 15:4. 5 Mar. 7:7-9; Hand. 4:19; Kol. 2:8; 1Joh. 2:19. 6 Deut. 4:5, 6; Jes. 8:20; 1Kor. 3:11; Ef. 4:4-6; 2Tes. 2:2; 2Tim. 3:14, 15.

Bron: bijbelknopendoos.nl 16-01-2015 Knoop 23 BESCHERM VROUWEN TEGEN VERLEIDING - op bijbelknopendoos.nl

Ds. Dick de Jong is emeritus predikant van de Ebenezer Canadian Reformed Church te Burlington, Ontario, Canada en is momenteel lid van de GKv te Dordrecht.


Modelbrief om in te dienen bij de plaatselijke kerkenraad van de GKv

Geachte Kerkenraad, waarde broeders,

Het is met verdriet dat ik u in deze brief deelgenoot moet maken van mijn bezwaren tegen de hier volgende besluiten van onze Generale Synode van Ede, genomen op 14 juni 2014:

Besluit 3:

uit te spreken dat door de overeenstemming in de gesprekken over hermeneutiek de belemmering die er lag vanwege het besluit van de NGK om de ambten voor de zusters der gemeente open te stellen, is weggenomen.

Besluit 4:

de contacten met de NGK voort te zetten en over te gaan van gesprekken naar samensprekingen met het oog op kerkelijke eenheid.

Grond:

nu de belangrijkste belemmering is weggenomen, ligt de weg naar samensprekingen over daadwerkelijke kerkelijke eenheid open.

Ik neem aan dat u als kerkenraad mijn zorgen delen zult. Het zijn namelijk besluiten die aanvaarding van het Goddelijk gezag van de Heilige Schrift zoals we daarvan belijdenis doen in artikel 7 van de Nederlandse Geloofs Belijdenis in gevaar brengen. Over dat gezag heeft de apostel Paulus geschreven in 2 Timoteüs 3:16: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd". U zult met mij er van uit gaan dat dit ook geldt van de bekende Paulinische voorschriften ten aanzien van wie niet aan de vereisten voor ambtsdragers in de kerk voldoen (1 Korintiërs 14:34-36 en 1 Timoteüs 2:12-14; zie ook 2 Tessalonicensen 2:15 en 1 Korintiërs 14:37).
Om in liefde voor de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) de eenheid in Christus te bewaren moet de uitvoering van genoemde synodebesluiten zo mogelijk voorkomen, en moeten die besluiten zelf ongedaan worden gemaakt. En dat is, God zij dank, niet onmogelijk. Dat kan, door als kerkenraad uit te spreken dat de kerk te Dordrecht genoemde Synodebesluiten en de consequenties ervan niet kan accepteren, en door te trachten in de kerkelijke weg intrekking van die besluiten te bewerken. Zo kan de kerkelijke eenheid worden bewaard, die door de Synode in gevaar is gebracht.

Wat is er dan verwerpelijk in deze besluiten?

Naast en in plaats van de Gereformeerde hermeneutiek van Schriftbeginselen ter Schriftverklaring en van heilshistorische hermeneutiek is er in de loop der jaren een cultuurbepaalde hermeneutiek opgekomen en gangbaar geworden. Wat in de cultuur waarin we leven gangbaar is kan dan mede bepalend zijn voor de uitleg van de tekst, zelfs als die uitleg zou leiden tot het tegengestelde van wat de tekst zelf zegt.

Nu vormde de uit die hermeneutiek voortvloeiende toelating van vrouwen tot de ambten in de Nederlands Gereformeerde Kerken voor eerdere vrijgemaakte Synodes een 'belemmering' voor samenspreken om met die kerken om tot eenheid te komen. Maar op 14 juni 2014 werd door de Synode van Ede verklaard dat die toelating van vrouwen tot de ambten geen belemmering meer vormt om tot daadwerkelijke eenheid te komen.

Daarmee heeft de Synode een van Gods Woord en de Gereformeerde belijdenis afwijkende weg geopend die, als hij niet tijdig gesloten wordt, uitloopt op Schriftkritiek.
"En op het moment dat in de kerk of in je leven afwijkende leer terrein wint, moet je een boze geest zien rondsluipen", zo schreef, profetisch, op diezelfde 14e juni 2014 Prof. Dr. A. Th. de Bruijne in het Nederlands Dagblad.

Toen op 5 juni 2014 nog niet kon worden ingestemd met vrouwen in de ambten als zijnde binnen de Bijbelse en Gereformeerde bandbreedte (omdat de onderbouwing niet overtuigend genoeg was) werden bij de openbaarmaking van wat besloten was de volgende uitdrukkingen gebruikt: "vrouw in ambt is vooralsnog een stap te ver", en "er komen voorlopig nog geen vrouwen in de ambten".
Maar al op 14 juni 2014 is toen toch in principe het besluit genomen, en is wat tot dan voor velen al een gangbare mening was door de Synode tot regel voor kerkelijk handelen verheven: samenspreken om te komen tot eenheid met kerken, die al tien jaren lang vrouwen tot de ambten hebben toegelaten. Dat feit met de daaraan ten grondslag liggende hermeneutiek mag geen belemmering voor eenwording meer zijn, zo heeft de Synode besloten.
En zo krijgen we in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) vanzelf vrouwen in leer- en regeerambten, in strijd met Paulus' voorschriften in Gods Woord, de Heilige Schrift. Daarin heeft de apostel, onder verwijzing naar de scheppingsorde zoals God zelf die in zijn Woord aan ons heeft bekend gemaakt en voorgeschreven, en ook verwijzend naar de zondeval, met zoveel woorden en door Gods Geest geïnspireerd geschreven dat vrouwen tot die ambten niet mogen worden toegelaten.
(om de brief niet te lang te maken verwijs ik hiervoor naar de knopen 3, 4 en met name 5 in www.bijbelknopendoos.nl; zie ook knoop 22)

Zo krijgen we ook een vreemd element in de Gereformeerde leer, een cultuurbepaalde hermeneutiek in strijd met ons belijden in artikel 7 van de Nederlandse Geloofs Belijdenis: "Daarin (in de Heilige Schrift) heeft God uitvoerig beschreven op welke wijze wij Hem moeten dienen. Daarom is het de mensen, zelfs al waren het apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons reeds geleerd is door de Heilige Schrift".
Zelfs al waren het apostelen. Al zou de apostel Paulus zelf uit het graf opstaan en zeggen dat in onze hedendaagse cultuur de vrouw natuurlijk niet van de ambten mag of hoeft te worden uitgesloten.

Bij de bevestiging van ambtsdragers wordt hun voorgehouden wat hun taak inhoudt. Daarbij wordt ook genoemd: "Het is hun taak er op toe te zien, dat niemand zonder wettige roeping het ambt bekleedt". Uiteraard behoort tot een wettige roeping dat daarbij de in Gods Woord vermelde vereisten en verboden in acht worden genomen.
Het behoort dus tot de taak van de ambtsdragers de uitvoering van de op 14 juni 2014 door de Synode van Ede genomen besluiten, ten aanzien van de vrouw in het ambt en eenwording met kerken waar vrouwen al de ambten bekleden, te voorkomen en die besluiten te verwerpen.
Vervolgens wordt hun onder andere gevraagd:
"Aanvaardt u de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige Woord van God en de volkomen leer van de verlossing en verwerpt u alles wat daarmee in strijd is?" Dat betekent een niet als zodanig aanvaarden van door mensen omgekeerde Paulinische voorschriften, voorschriften die hij bijvoorbeeld geschreven zou hebben als hij in onze cultuurbepaalde tijd geleefd zou hebben.
En bij "Verwerpt u alles wat daarmee in strijd is"; horen daar heel concreet bovengenoemde Synodebesluiten bij.

Zelf heb ik genoemde besluiten als in strijd met Gods Woord en met wat we belijden in artikel 7 van de Nederlandse Geloofs Belijdenis verworpen, en ik roep u op als kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Christus hetzelfde te doen.

VERZOEK

Samenvattend kom ik tot u met het verzoek
1. dat u als kerkenraad tracht te voorkomen, dat daartoe door de Synode van Ede benoemde deputaten uitvoering geven aan hun opdracht samensprekingen te houden om tot daadwerkelijke eenwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken te komen. U kunt dit doen door hen op te roepen de hun gegeven opdracht niet uit te voeren, omdat die in strijd is met Gods Woord en met wat wij ten aanzien van Gods Woord belijden in artikel 7 van de Nederlandse Geloofs Belijdenis;
2. de eerstkomende Classis, en daarmee de Classiskerken, oproept eveneens genoemde Synodebesluiten te verwerpen, en
a. genoemde deputaten te benaderen met een gelijkluidende oproep als de onze, en
b. via deze weg de volgende Generale Synode op grond van Gods Woord en de Belijdenis op te roepen de besluiten betreffende samensprekingen om tot eenheid met de Nederlands Gereformeerde Kerken te komen ongedaan te maken.

Geve onze Heer Jezus Christus aan ons allen de liefde tot Hem en tot elkaar, en de vereiste geloofsmoed, om zijn wil te doen.

Met broedergroeten,

 


.

Laatst aangepast op vrijdag 13 februari 2015 13:16  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]