Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Een cruciale aanslag op het hart van het Evangelie vanuit de GKv - deel 1

Een cruciale aanslag op het hart van het Evangelie vanuit de GKv - deel 1

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 2
LaagsteHoogste 

Onderstaand schrijven durfde ik niet te plaatsen zonder het boekje zelf te hebben gelezen. Ik ervaarde de inhoud van wat hierna volgt als veel te schokkend, terwijl het artikel van ds. De Jong nog scherper is - en terecht, is mijn kernervaring na lezing van het boekje Cruciaal.

Zoals u wellicht weet heeft de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland dr. Hans Burger en dr. Dolf te Velde op 16 januari jl. benoemd tot universitair docent systematische theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. Hun benoeming vindt plaats in de vacatures die ontstaan vanwege het emeritaat van prof. dr. Barend Kamphuis op 5 oktober 2015.
Eind 2014 verscheen het boekje 'Cruciaal' - de verrassende betekenis van Jezus' kruisiging onder redactie van Hans Burger en Reinier Sonneveld. De auteurs zijn Henk Bakker (Baptist), Erik Borgman (Rooms Katholiek), Hans Burger (GKv), Kees van der Kooi (PKN), Willem Ouweneel (Vergadering van gelovigen) en Maarten Wisse (('gemoderniseerde') protestantse gemeente). Redactielid Reinier Sonneveld is afgestudeerd aan de Theologische Universiteit Kampen (GKv), heeft zich onttrokken aan de GKv en is al enige jaren lid van een huisgemeente (die geen onderdeel uitmaakt van een kerkgenootschap, zie huisgemeente op wikipedia).

Ds. Dick de Jong en br. H. van Dijk hebben op resp. bijbelknopendoos.nl en eeninwaarheid.info kritiek gegeven op een poging tot ondermijning van de verzoenende kracht van het bloed door onze Verlosser aan het kruis gestort. Ze richten zich tegen een bijdrage "Voorbij de offerkritiek" door Dr. Hans Burger, toen nog alleen onderzoeker aan de Vrijgemaakt Gereformeerde Theologische Universiteit te Kampen. Burgers bijdrage is te vinden op de bladzijden 50 - 65 van CRUCIAAL1.

Wat is de theorie van dr. Hans Burger?

dat Christus ons door zijn Vader gegeven is om door zijn volmaakte toewijding het ons mogelijk te maken weer in toewijding en verbondenheid met God te leven.

Wat is daar dan mis mee?

Dat klinkt goed, maar het betekent in Burgers theorie niet dat Christus door de Vader gezonden is om door zijn aan het kruis vergoten bloed ons te verlossen van onze schuld en met God te verzoenen. Zulk een wrede, bloeddorstige en immorele god hebben we volgens hem niet.

Immers, met een dergelijke god kun je toch bij hedendaagse westerse mensen niet aankomen; dat is toch niet van deze tijd (zo praat hij op de bladzijden 52 en 53).

Maar dan gaat Burger toch tegen de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis (art. 25) in? Dat klopt,

Maar deze manier van spreken is volgens Burger ontstaan in de middeleeuwen, toen het beeld van het offer verbonden raakte met het sacrament van boete en verzoening dat juridisch van aard is. Ook Calvijn ziet het lijden van Jezus aan Gods straf als betaling van onze schuld en als het kopen van verlossing. Deze uitwerking wordt volgens de schrijver begrijpelijk tegen die middeleeuwse achtergrond, maar we moeten beseffen dat dit een latere theologie-historische ontwikkeling is.

De Reformatoren gaven Bijbelse antwoorden op middeleeuwse vragen. Maar wat ze niet deden: de middeleeuwse vragen zelf ter discussie stellen. En dat is wat wij wel moeten doen.

Als wij dan de vragen van de Reformatoren ter discussie moeten stellen, moeten we dat dan ook niet doen met onze vragen vanuit onze cultuur? Om vervolgens te constateren dat niet onze vragen centraal horen te staan maar dat we juist Gods Woord moeten laten spreken, voordat wij dat Woord kapselen in of beperken met of sturen met onze vragen?

?

Is het dan niet zo dat al die bloederige dierenoffers ons tegenstaan, zoals Hans Burger schrijft (p. 53): zegt de Bijbel dat ook niet zelf in Psalm 40, 49, 50 en Jezus' kritische houding tegenover de tempeldienst?

Schrift en belijdenis leren ons dat de bloedige offers en tempeldienst niet werden afgeschaft vanwege de bloederigheid, maar vervuld door Jezus' bloedstorting aan het kruis. Artikel 25 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt Gods Woord ook zo na.

Is het idee van 'verzoening door voldoening' wel in de middeleeuwen ontstaan? Zeker niet! schrijft br. H. van Dijk en onderbouwt dit met de volgende bijbelteksten:

 • Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt, Jes.53:4 (HSV en ook verder daaruit).
 • Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God, Rom.3:25.
 • Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus, 1Kor.5:7.
 • En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God, Ef.5:2.
 • Zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid, Hebr.9:28.
 • Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt, Hebr.10:10,14.
 • En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld, 1Joh.2:2.
 • Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden, 1Joh.4:10.
 • Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, Gal.3:13.

Wat is dan de redeneerwijze van dr. Burger?

 • het is gebaseerd op de nieuwe hermeneutiek zoals die wordt geleerd in de GKv en zoals ook gevolgd is in het M/V rapport aan de Synode van Ede;
 • eerst wordt vanuit onze cultuurervaring de cultische bedoeling van de bijbelschrijvers geïnterpreteerd, b.v.  het koninkrijk van God i.p.v. zonde en genade; of b.v. dat het doel van Jezus’ leven en sterven is dat werkelijk samenzijn met God voor ieder mens weer een haalbare optie wordt;
 • vervolgens worden al Gods Woorden getoetst, gelezen en geïnterpreteerd vanuit die bedoeling; b.v. vanuit het koninkrijk van God; zo kan bijvoorbeeld Gods toorn bij de 'verzoening door voldoening' veel minder accent krijgen;

Hoe wordt hier de GKv-contextualisatie-theorie toegepast?

 • Uitzoeken op welke cultische vragen in de tijd van de Bijbel het goede nieuws van Paulus en Jezus een antwoord was.
 • Vaststellen dat de Reformatoren bijbelse antwoorden zochten op hun middeleeuwse vragen (over zonde en genade en dat op vooral juridische wijze).
 • Nu moeten wij uitzoeken hoe we veel rijkere bijbelse theorieën vinden op onze huidige kernervaringen en vragen met meer oog voor de gemeenschap, voor Israël, voor Gods rijk, voor de missie van de kerk, voor gerechtigheid en ecologie, voor deze aarde die verlost en genezen wordt.

Wat zijn, volgens dr. Burger, mogelijke gevolgen van deze nieuwe manier van bijbellezen?

 • De breedte van dit Bijbelse verhaal biedt een nieuwe kans om christelijke tradities met elkaar te verbinden, als we van elkaar en vooral van de Bijbel willen leren: gereformeerden, anglicanen, charismatischen, rooms-katholieken,oosters-orthodoxen.
 • De manier waarop het verhaal over Gods goede nieuws wordt verteld, over Jezus en over Gods rijk zal erdoor veranderen. Soms ingrijpend en het is nog niet te overzien hoe.

Hoeft dr. Burger zijn van de belijdenis afwijkende visie niet eerst voor te leggen in de kerkelijke weg? Nee, want in de GKv heeft men al in de praktijk aanvaard (zie werkenaaneenheid.nl Kleur bekennen ('woordsjoemel') met een onthechtend ondertekeningsformulier ) dat

 • er tegenwoordig ambtsdragers zijn die er niet meer mee kunnen instemmen dat de leer van de drie Formulieren van Eenheid in al hun delen geheel met Gods Woord overeenstemmen;
 • de tegenwoordige omgang met het ondertekeningsformulier is al veel soepeler dan de indruk die de strenge tekst van het ondertekeningsformulier wekt. Daardoor wordt het al door bijzondere ambtsdragers ervaren als een formaliteit waar je je verder niet veel van hoeft aan te trekken;
 • de nieuwe theologische inzichten lijken te worden miskend door het ondertekeningsformulier met alleen de drie Formulieren van Eenheid
 • je afwijkingen met de belijdenis pas aan de orde stelt als je zelf ervaart dat er verschil zit tussen de leer van de Bijbel en de belijdenis. Als je dus stelt dat de belijdenis bijbelse middeleeuwse antwoorden waren op de vragen van de mensen die leefden in de tijd van de middeleeuwen, hoef je zelf vandaag geen verschil te ervaren. Want vandaag gaat het om andere vragen waarop andere antwoorden gezocht moeten worden.

Daarom heeft het volgens mij ook geen enkele zin meer om nog te protesteren via de kerkelijke weg binnen de GKv tegen deze aanslag op de Schriftuurlijke verzoeningsleer, op het hart van het evangelie. (Zelfs colleges over Cruciaal zijn reeds gepland2.)

JT

This article is also translated by br. Jelte Numan and published on Defence of the Truth 14-04-2015 A critical attack on the heart of the Gospel in the RCN (GKv) – Part 1

Bronnen & n.a.v. & later gepubliceerde artikelen:

12-11-2013 werkenaaneenheid.nl Kleur bekennen ('woordsjoemel') met een onthechtend ondertekeningsformulier

31-10-2014 tua.nl PEP-conferentie: Tom Wright over rechtvaardiging bij Paulus

03-11-2014 josdouma.wordpress.com Het evangelie van Tom Wright: nieuw of niet nieuw?

05-11-2014 josdouma.wordpress.com Hans Burger Hoe nieuw is het evangelie van Tom Wright?

03-01-2015 eeninwaarheid.info H. van Dijk - Cruciaal (opm: bij het artikel staat 10-01-2015, maar het artikel is een week eerder geplaatst op 03-01-2015)

16-01-2015 bijbelknopendoos.nl Dick de Jong - Knoop 24: achtergrond offertheorie hans burger. Ook verschenen op eeninwaarheid.info 24-01-2015 De achtergrond van de offertheorie van dr. Hans Burger

16-01-2015 tukampen.nl Hans Burger en Dolf te Velde benoemd tot universitair docent systematische theologie - waarin ook het boekje 'Cruciaal' wordt vermeld. Men was dus voor de benoeming op de hoogte van de inhoud van dit boekje.

24-01-2015 eeninwaarheid.info D.J. Bolt - GS Ede – Impressie 10 onder kopje 'Het evangelie in geding'

24-01-2015 eeninwaarheid.info N. van Dijk - Reformatoren (m.n. wat in de GKv wordt geschreven over Tim Keller en Tom Wright)

29-01-2015 bderoos.wordpress.com B. de Roos - Ons paaslam is geslacht

11-03-2015 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl T.L. Bruinius - Aan het kruis geofferd

21-03-2015 eeninwaarheid.info N. van Dijk - Zonde en Verzoening

13-04-2015 gereformeerdekerkblijven.nl - ds. Rob Visser - Offerkritiek?

Dr. Hans Burger schreef een paar maanden geleden een artikel onder de titel: ‘Voorbij de offerkritiek.’ Het is gepubliceerd in het boekje ‘Cruciaal’. Over dit artikel is al veel te doen geweest. Ik heb hierover ook contact met dr. Burger gehad. Ik ben blij dat in het contact heel duidelijk naar voren is gekomen dat dr. Burger er voor staat, dat Christus Zijn leven voor Gods uitverkoren kinderen gebracht heeft om zo hun schuld bij God te voldoen. Dat hij dat op geen manier betwijfelt.

Dat wil niet zeggen, dat er daarom niet verder over wat dr. Burger schrijft, geschreven kan worden. Ook niet in kritische zin. In dit artikel wil ik graag onderzoeken of het terecht is om over offerkritiek in het Oude Testament en bij de Here Jezus te spreken. In een volgend artikel wil ik er op ingaan of Jezus dood een offer was en wat dat betekent.  Dr. Burger gebruikt de term offerkritiek wel. Is dat een term die verantwoord is als we samen de Bijbel lezen?  Ik geef eerst het gedeelte weer, waarin dr. Burger zo spreekt. Daarna wil ik vanuit de Schrift nagaan of het terecht is om zo te schrijven of te spreken.

(...)

Conclusie

Er is in de Schrift geen sprake van offerkritiek in de zin dat er kritiek op de offers, de tempel of de door God voorgeschreven feesten is. Het zijn juist heel mooie cadeaus   voor een bepaalde periode van de geschiedenis. Er is kritiek op de omgang met deze cadeaus  door het verbondsvolk. Verder wijst de Geest er o.a. op dat de offers niet voor altijd zijn. Zij wijzen vooruit naar Christus die het volmaakte offer brengt, waardoor die gewone offers niet meer nodig zijn.

Door de hele geschiedenis heen geldt, dat wat in de offers afgebeeld is en door het volmaakte offer van Christus verdiend is, voor hen is, die in vertrouwen en liefde met de HERE leven. Wie vandaag  ongelovig leeft en tegelijkertijd zegt dat Christus voor hem vergeving verdiend heeft, deelt niet in wat Christus verdiend heeft. Dat is geen kritiek op het offer van Christus maar het gevolg van een ongelovig omgaan met Christus’ offer. De term ‘offerkritiek’ past niet in het gelovig omgaan met de Schrift. Het is een term die in Schriftkritische kringen gemunt is. Het is goed om deze term niet over te nemen. Dat brengt alleen maar onnodige verwarring.

13-04-2015 drpdevries.blogspot.nl dr. P. de Vries (HHK) - Het Evangelie volgens Jesaja 53

Niet ten onrechte wordt Jesaja 53 als het hoogtepunt van de oud-testamentische Gods­open­ba­ring getypeerd met betrekking tot het plaatsvervangend lijden van de Messias. In het boek Han­delingen lezen we hoe de kamerling in het lezen van de boekrol van Jesaja aan dit hoofd­stuk was toegekomen, wanneer Filippus zich bij hem voegt. Op de vraag over wie de profeet spreekt, antwoordt Filippus door hem Jezus als de Christus te verkondigen.

24-04-2015 jochemdouma.nl em.prof.dr. J. Douma (GKN) - Boekbespreking Cruciaal - citaten:

Ook zonder dit boekje kan ieder weten dat we verschillende aspecten onderscheiden aan het lijden, de kruisdood van Jezus Christus en de vruchten daarvan. Maar bij alle onderscheid zal een heel centraal gegeven toch niet kunnen worden gemist, nl. aandacht voor de noodzaak van het lijden en de dood van Christus. Die noodzaak komt reeds op mij af als ik lees hoe Jezus zelf vóór zijn lijden aan het kruis zijn volgelingen herhaalde malen op de hoogte brengt van wat er zal gebeuren. En ná dit lijden verwijt Hij de Emmaüsgangers  hun traagheid van begrip. ‘Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?’ (Luc. 24,26).
Laten we eens nagaan of de m.i. ernstige kritiek die in dit boekje geleverd wordt op de noodzaak van Christus’ lijden, ons wel bij een rijker publicatie over het lijden van Christus brengt (wat de beide redacteuren beogen). Of krijgen we een ander beeld van de betekenis van Jezus’ lijden, dood en opstanding?

(...)

Ik vind dat Burger zich snel heeft neergelegd bij de vervreemding (zoals hij het noemt) die tegenwoordig aan het woord ‘offer’ kleeft. Opofferen, slachtoffer, zondebok – ze hebben allemaal een donkere bijklank (52). Orthodoxe christenen kunnen zich volgens Burger niet onttrekken aan de kritiek op het offerbeeld, dat ook voor hen lastig is. God wordt toch niet door offers gemanipuleerd? We kunnen toch niet meegaan met het afschrikwekkende beeld van ‘een wrede mensvormige God’ (52v)?
Nee, dat is duidelijk, ook voor mij. Maar ik mag wel vragen of wij zelf al zo ‘vervreemd’ zijn, dat wij ons bij merkwaardige kritiek van anderen op het ‘offerbeeld’ aansluiten, in plaats van o.a. naar Paulus te luisteren, die roemt in de gekruisigde Jezus.

(...)

Burger citeert een ‘dogmatische’ formulering van Jezus’ offer: ‘Jezus brengt een offer door plaatsvervangend onze straf te dragen als betaling van onze schuld’ (54). Wat voor kritiek heeft hij daarop? Wel, ‘deze gedachtegang vind je in het Nieuwe Testament namelijk zo niet terug’ (54).
Zeker, zo als Burger het formuleert, staat het in het Nieuwe Testament nergens achter elkaar. Maar ik voel me toch vrij deze duidelijke samenvatting van Jezus’ leven en sterven te onderschrijven als een zin uit mijn dogmatiek.

(...)

Ik verontschuldig mij bij Burger dat ik hier allerlei teksten citeer, die hem even vertrouwd zullen voorkomen als mij uit de Bijbel, en die nagesproken worden door kerkelijke belijdenissen en formulieren. Maar daarom begrijp ik niet waarom de zin die Burger citeert (of zelf formuleert), niet in zijn of mijn dogmatiek zou moeten voorkomen.

(...)

In het vervolg van Burgers artikel vind ik soms uitdrukkingen waarbij ik me afvraag wat er dan toch tegen kan zijn Christus onze plaatsvervanger te noemen. Helderheid in betoogtrant is niet de sterkste zijde in dit stuk van Burger.

(...)

Wij moeten niet zwichten voor moderne 'bevreemding’ als het over het offer van Jezus Christus gaat. We aanvaarden met vreugde de uitbundige offertaal in het Nieuwe Testament als het over Jezus’ verzoening gaat. Wij moeten ook niet zwichten voor zinnetjes als: ‘De Bijbel tekent dus geen strenge God die bloed wil zien. Alsof God wil dat er koste wat het kost doden vallen’ (64). Ik vind dat verbijsterende uitspraken van een gereformeerd theoloog. Geef mij maar de fijnzinnige opmerking in het avondmaalsformulier over de ‘heerlijke gedachtenis aan de bittere dood van Gods geliefde Zoon Jezus Christus.’

(...)

Bijzonder heeft mij het artikel van Wisse getroffen. Wisse trekt een vergelijking tussen de Italiaan Faustus Socinus (1539-1604), een bestrijder van de verzoeningsleer, en de Engelsman John Owen (1616-1683), die Socinus bestreed. Hij voerde juist een krachtig pleidooi vóór de verzoeningsleer. God moest straffen, Christus moest lijden. De vergelijking die Wisse tussen beide denkers trekt, getuigt van scherpzinnigheid en van een krachtige overtuiging, niet alleen van Owen, maar ook van Wisse.

nd.nl 25-04-2015 meditatief Adrian Verbree - De Here wil wel degelijk offers, dagelijks € 0,25 - citaten:

Onlangs las ik een merkwaardige bewering over Psalm 40. Ze staat in het artikel ‘Voorbij de offerkritiek’ van Hans Burger in de bundel Cruciaal.

(...)

is het werkelijk zo dat de dichter – wie weet was het David – ons hier laat weten dat God uiteindelijk geen offers wil? Of is dit inlegkunde?

Het is inlegkunde.

(...)

Laat Burger ons zien dat de Bijbel zelf al heel vroeg met offerkritiek komt? Welnee.

Wikipedia: Reinier Sonneveld

Wikipedia: Huisgemeente

tukampen.nl Dr. J.M. (Hans) Burger

1Cruciaal, met als ondertiteling ‘de verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging’, onder redactie van Hans Burger en Reinier Sonneveld, Buijten & Schipperheijn ISBN 978-90-5881-810-2 € 13,90

Link naar (deels) de inleiding van Cruciaal (pdf)

2AKZ+, een gezamenlijk project van de Theologische Universiteit Apeldoorn, de Theologische Universiteit Kampen en de Gereformeerde Hogeschool Viaa te Zwolle, organiseert colleges in maart en april 2015 die worden gegeven door redactieleden en auteurs van Cruciaal.


Aanvulling 04-02-2015:

Op 1 april wordt in het derde en laatste college van AKZ+, gehouden op de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle, door drie docenten dieper ingegaan op de leer van ‘verzoening door voldoening’:

Reinier Sonneveld noemt tien bezwaren die vroeger en tegenwoordig tegen deze leer worden ingebracht.

Hans Burger laat zien dat het element van straf moet worden ingebed in het grotere verhaal van God met zijn schepping.

Cees-Jan Smits zal betogen dat deze leer alleen toekomst heeft, als die samengaat met een diep besef van de menselijke onwil om zich te bekeren.

We hopen dat hieruit duidelijk zal worden waarin men afwijkt van de gereformeerde leer over het plaatsvervangende 'verzoening door voldoening'. En ook in hoeverre men de zondeval als historische realiteit aanvaardt. Waar komt het kwaad vandaan? Hebben alle mensen in Adam gezondigd? Is er ook sprake van erfzonde zoals dat altijd geleerd is binnen gereformeerde kerken? Hoe wordt de toorn van God beoordeeld bij de straf op Christus aan het kruis? En waar gaat de belijdenis van de kerk volgens hen tegen de Schrift in vandaag? En welk spanningsveld ervaart men precies tussen enerzijds geloof en kennis en anderzijds op de de vraag of God ons echte hoop biedt en onze liefde waard is?

Bron: Jezus' kruisiging als verzoening door voldoening - Dr. Hans Burger, drs. Cees-Jan Smits, drs. Reinier Sonneveld


Nog meer later gepubliceerde artikelen:

07-02-2015 eeninwaarheid.info Redactie een in waarheid Cruciale kritiek 1 - een reactie van dr. J.M. Burger

We ontvingen van dr. J.M. Burger een reactie op onze kritiek op het boek Cruciaal dat mede onder zijn redactie is verschenen. In het boek is hij ook auteur van een inleiding op het boek en schreef hij het artikel Voorbij de offerkritiek. Wij hebben op deze site in enkele artikelen fundamentele bezwaren geuit op zijn opvattingen over de betekenis het leven en het offer van de Here Jezus Christus aan het kruis

(...)

We danken dr. Burger voor zijn repliek en waarderen het dat hij zijn standpunt nader wil toelichten. Wij laten zijn ingezonden in zijn geheel en onverkort volgen. In de publicatie Cruciaal kritiek 2 die eveneens vandaag verschijnt, gaan we er op in.

Slotcitaat van dr. Burger uit dit artikel:

Zonder Christus zou Gods oordeel ons dodelijk treffen en zijn we eeuwig verloren. Alleen omdat de Vader zijn allerliefste Zoon gegeven heeft als verzoening van onze zonden, kunnen we gered worden van vloek, straf en oordeel. Geen haar op mijn hoofd dat dat ter discussie wil stellen.

07-02-2015 eeninwaarheid.info D.J. Bolt - Cruciale kritiek 2 - reactie op Burgers ingezonden

We gaan zijn verhaal nu (over)wegen. Tot op punten en komma's. Dat kan misschien als 'fileren' overkomen maar we willen weten wat dr. Burger precies betoogt.

(...)

We willen als volgt op Burgers ingezonden reageren. Eerst gaan we in op enkele algemene vermeende misverstanden. Vervolgens proberen we nog eens een kernachtige samenvatting van zijn bijdrage in Cruciaal te geven. En tenslotte bespreken we in detail de repliek. Referenties naar het boek aanduiden met [paginanummer].

(...)

In de slotalinea schrijft br. Bolt

Graag zouden we onze grote moeite met Burgers bijdrage in Cruciaal weggenomen zien door een adequate additionele reactie van zijn kant op onze vragen en bezwaren. Wellicht kan dat het best door publiek afstand te nemen van het boekje. Dan zal het ons ook weer mogelijk worden om onbevangen in te stemmen met zijn verwoording hier van het heil dat wij in Christus onze Here samen hebben.

21-02-2015 eeninwaarheid.info D.J. Bolt - Cruciale kritiek 3 - reactie dr. J.M. Burger op D.J. Bolt

De redactie van Een in waarheid heeft mij de ruimte geboden om te reageren op hun vragen bij mijn bijdrage in Cruciaal, click hier. Ik ben daar blij mee. Tegelijk heeft broeder Bolt mij opnieuw een aantal vragen gesteld. Daar wil ik graag nog een laatste keer op ingaan, om daarmee de discussie op deze website af te sluiten. Ik loop de belangrijkste dingen langs.

06-03-2015 eeninwaarheid.info D.J. Bolt - Cruciale kritiek 4 - reactie D.J. Bolt op dr. J.M. Burger

We danken dr. Burger hartelijk dat hij heeft willen ingaan op vragen die we hem in een vorige aflevering in deze serie artikelen stelden (Cruciale kritiek 2). Zijn omgang met het meest centrale deel van het evangelie namelijk, kortgezegd, verzoening door voldoening zoals hij daarover publiceerde in het boek Cruciaal vormt een van onze grootste moeiten met het GKv-kerkverband[1]. Daarom waarderen we het dat hij een poging doet om ons daarvan af te helpen.
We hebben zijn antwoorden op onze vragen intensief overwogen. Zijn we verder gekomen en is de lucht op dit punt geklaard? We zouden dat heel graag willen. Want afscheid nemen van ons kerkverband is op zo'n cruciaal punt dubbel pijnlijk.
We gaan zijn antwoorden wegen en vervolgens proberen een eerlijke conclusie te trekken of we op dit punt weer door één deur kunnen.

07-02-15 eeninwaarheid.info R. Sollie-Sleijster - Verzoening door voldoening onder vuur!

Zoals we inmiddels weten ligt Verzoening door voldoening onder vuur. Dr. Hans Burger, onze nieuwbenoemde dogmaticus, heeft daar het zijne over bekend gemaakt. Zo'n wrede God hebben we toch niet, die zijn eigen Zoon offert. In het boekje Cruciaal heeft hij dit uitgewerkt en zo afscheid genomen van wat wij als het hart van het evangelie beschouwen. Het hangt kennelijk in de lucht, want ook vanuit Amerika bereiken ons deze onthutsende geluiden.

Maar Dr. D.A. Carson gaat in de tegenaanval en neemt het op voor de Bijbelse rijkdom die wij kennen en van waaruit we mogen leven en sterven: we zijn het eigendom van die Heiland die zijn leven aflegde om ons het leven te geven. Aan Gods gerechtigheid werd voldaan, Hij droeg de straf die wij moesten krijgen.
Hier volgt een samenvatting van Carsons actuele artikel.

Een paar citaten uit het samengevatte vertaalde artikel van dr. Carson d.d. 28-06-07 Waarom ligt de 'verzoening door voldoening' weer onder vuur?:

Carson schetst een vijftal ontwikkelingen dat aan de aanval op verzoening door voldoening ten grondslag ligt.

(...)

In de eerste plaats is het populair geworden om de Bijbelse boodschap sterk te reduceren.

(...)

Het tweede waar Carson aandacht op vestigt, zijn populaire slogans die de leer van de plaatsvervangende voldoening door Christus versmallen. Ze verraden een pijnlijke misvatting van wat de Bijbel zegt over de Drie-enige God. Het zou een soort kindermishandeling zijn, waarbij een wraakgierig God zijn woede koelt op zijn eigen Zoon, die zelf geen inspraak had. Pijnlijk inderdaad de karikatuur die hier van God wordt gemaakt.

(...)

De laatste jaren komen we 'modellen' tegen die de Bijbelse boodschap kernachtig zouden weergeven.

(...)

Carson is ervan overtuigd dat als er één centraal uitgangspunt is dat voorrang zou moeten krijgen dit verzoening door voldoening is. (...) Deze route is vanzelfsprekend terwijl het bij andere uitgangspunten of modellen heel moeilijk is om tot een samenhangend geheel te komen.

Zr. Sollie-Sleijster vat het laatste punt als volgt samen:

5. Schadelijke onwetendheid
Tenminste een deel van wat heden ten dage gepubliceerd wordt over 'verzoening door voldoening' en deze leer zo ernstig beschadigt, laat een ontmoedigende onwetendheid zien van wat eerder op dit gebied gepubliceerd is. Weinigen confronteren zich met standaardwerken hierover, laat staan met klassieke werken van eerdere generaties.

21-02-2015 eeninwaarheid.info N. van Dijk - Verandering in Schriftverstaan

Terwijl in de GKv de theologie van Barth de laatste decennia veel positiever wordt gewaardeerd en daarmee de historiciteit van bepaalde Bijbelgedeelten meer in twijfel wordt getrokken, houdt dr. P. de Vries (Boven-Hardinxveld) een pleidooi voor het wezenlijke belang van de historische betrouwbaarheid van de Bijbel voor het geloof. In het Kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk (27 november 2014) schrijft hij dat tot aan de Verlichting de historische betrouwbaarheid vrijwel nooit in twijfel werd getrokken binnen de Christelijke kerk. Maar nu zijn er in toenemende mate ook binnen de kerk vragen bij de betrouwbaarheid van de Schrift.
Volgens dr. De Vries is het prijsgeven van de realiteit van de Bijbelse geschiedenis in het algemeen en van de heilsfeiten in het bijzonder verbonden met een verkeerde visie op de verdorvenheid van de mens.

“Als de mens niet totaal verdorven is en zijn situatie niet hopeloos is, is het niet meer essentieel dat Christus werkelijk de schuld heeft verzoend en de dood overwonnen. In de vorige eeuw liep Barth als jong predikant vast met de liberale theologie. Hij greep terug op de orthodoxe theologie maar vulde de concepten daarvan met een nieuwe inhoud. De Bijbel is voor hem niet het Woord van God, maar hij ziet de Bijbel als een feilbaar getuigenis dat naar het Woord van God verwijst. Barth lijkt wel vast te willen houden aan de feitelijkheid van de maagdelijke geboorte en de opstanding. Voor de zondeval geldt dat echter niet”.

Barths theologie is wel getypeerd als een nieuwe vorm van orthodoxie, maar ds. De Vries wil hier niet in meegaan, alleen al

“het loslaten van de zondeval als historisch feit heeft grote gevolgen voor het verstaan van de Bijbelse boodschap. Als de zondeval geen historisch feit is, is de zonde er altijd geweest. Het is niet toevallig dat bij Barth het onderscheid tussen schepping en verzoening verdwijnt. De schepping is zelf al openbaring van de verzoening”.

21-02-2015 eeninwaarheid.info R. Sollie-Sleijster - Hermeneutiek: water bij de wijn

We lazen en hoorden in korte tijd drie verhalen over hermeneutiek.   Het referaat van ds. E. Heres (gehouden te Grootegast) en dat van dr. J.M. Burger (gehouden te Meppel) trokken beide onze belangstelling. De laatste hield over hetzelfde onderwerp ook een voordracht op de COGG-conferentie, april vorig jaar. Daarbij betrok hij onze GKv-context. Dit kleurde zijn standpunt inzake hermeneutiek.

Hermeneutiek gaat over hoe we de Bijbel lezen. Het is belangwekkend om de verschillen te ontdekken tussen de klassieke hermeneutiek zoals ds. Heres voorstaat en de nieuwere hermeneutiek zoals die in Kampen door dr. Burger wordt gedoceerd. De definitie van het begrip hermeneutiek mag dan gelijk zijn, de verschillen komen naar voren in de toepassing en uitwerking. Daar zien we dat de wegen uiteenlopen. Graag wil ik dat toelichten door beide verhalen naast elkaar te leggen. Tussendoor vindt u mijnerzijds wat vragen en opmerkingen, cursief en tussen vierkante haken.

(...)

Ds. Heres wijst ook op de toepassing van de denklijnen van de nieuwe hermeneutiek door dr. Burger in het recent verschenen boekje Cruciaal, de verrassende betekenis van Jezus' kruisiging. Dr. Burger ontkent daarin dat het Nieuwe Testament leert dat 'Jezus een offer brengt door plaatsvervangend onze straf te dragen als betaling van onze schuld en zo de geëiste genoegdoening aan God geeft en ons heil verwerft'. Zo vind je 'deze gedachtegang' niet terug in het Nieuwe Testament, volgens hem. Hij betoogt dat het offer van Christus een offer van toewijding was, om zo ook mensen aan God toe te wijden. Het blijkt dat dr. Burgers nieuwe gedachten over het offer voortkomen uit het feit dat hij een bloederig offer om Gods toorn te stillen aanstootgevend vindt in onze hedendaagse cultuur.
Zo kunnen theologen wel zeggen dat het Schriftgezag niet in geding is en dat zulke benaderingen passen binnen de bandbreedte van gereformeerde hermeneutiek, maar de werkelijkheid is anders! Buitenstaanders spreken over dramatische ontwikkelingen binnen de GKv, met name vanwege de nieuwe manier van Bijbellezen. Laat niemand de geleidelijkheid en de verleidelijkheid van de nieuwe leesregels onderschatten, zo waarschuwt ds. Heres.

(...)

Als voorbeeld van toepassing van zijn hermeneutische ideeën bespreekt Burger de kwestie van de vrouw in het ambt zonder zijn standpunt daarin te willen bekendmaken.
Omdat man en vrouw beiden geliefd zijn in Christus moeten ook beiden aanbiddend samen leven en elkaar geen beperkingen opleggen. Mag het ambt in de kerk dan ook opengesteld worden voor vrouwen? Het gesprek hierover wil hij aanmoedigen, al relativeert hij de uitkomst. Over 20 jaar denken we hier misschien heel anders over. Dan kan de uitkomst ook anders zijn. Maar dat is geen probleem. We zijn 'in Christus' en 'zijn Geest leidt ons'. Dat is 'ontspannend'.

[Is dit ontspannend? Eerst de waarheid relativeren, de uitkomst kan veranderen al naar gelang de context, en dan zeggen: geen probleem, we zijn 'in Christus' en 'zijn Geest leidt ons'? Maar Christus' Geest leidt ons altijd naar het Woord. Dat moeten we bewaren! Er niet aan toedoen en er niet van af doen. Dát is 'in Christus zijn' en Hem liefhebben en navolgen. En dat is spannend, houden we de goede strijd vol?]

(...)

Burger ziet onze context mede bepaald door een formele, niet inhoudelijk gemotiveerde benadering van het Schriftgezag. Hij stelt dat de Bijbel primair te maken heeft met genade en heil en niet met normen en wetten. Hij gelooft omdat Gods onverwachte liefde, zijn overwinning op zonde, dood en duivel hem heeft overtuigd. Een meer inhoudelijke benadering van het Schriftgezag vanuit de verlossing zou bij ons ontbreken. Burger stelt dat zijn geloofsrelatie met Christus fundamenteler is dan overtuigingen over de Bijbel. Epistemologische[1] overwegingen zijn secundair.

[Waarom gaan mijn gedachten hier naar remonstrantse ideeën over de mens die kiest en zich laat overtuigen? Belijden we nog onze onmacht om het goede te kiezen en Gods almacht om onze wil 180 graden om te buigen, dwars tegen onze eigen wil in? Ons ondanks! En waarom normen en wetten contrasteren met genade en heil? Deze vormen geen contrast, maar horen onlosmakelijk bij elkaar. Zie de HC, NGB en DL. En juist door epistemologische overwegingen kunnen we onze Heiland beter leren kennen in zijn liefde voor ons. Waarom dit tegenover elkaar geplaatst?]

(...)

Wordt er binnen de GKv nog met goede hermeneutiek gewerkt, nog 'goede wijn' geschonken? Met het bovenstaande heeft die vraag een teleurstellend antwoord gekregen. Er is de laatste twintig jaar aan de TUK water bij de wijn gedaan en nog steeds wordt water toegevoegd.
Ook hier, in de hermeneutiek, zien we de theologen voorop gaan. Als daarin verkeerd wordt gekozen blijven de gevolgen niet uit.
Laten we de blinddoek afdoen en op zoek gaan naar goede wijn!


En nog meer:

07-02-2015 In het februarinummer van de nieuwe KOERS schrijft Tjerk de Reus een recensie over Cruciaal. De recensie is (nog) niet online gepubliceerd.

20-02-2015 nd.nl - Machteld Meerkerk - Wat het kruis allemaal betekent

‘Verzoening door voldoening’ is zeker niet het enige model waarmee je de relevantie van de kruisiging van Jezus duidelijk kunt maken, stellen christelijke denkers van verschillende achtergronden in de essaybundel Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging.

30-03-2015 pastorklaas.nl GKv ds. Klaas van den Geest - Cruciaal – over hoe de dood van Christus ons denken blijft uitdagen

Het essay van Hans Burger[4] over de offergedachte is wat mij betreft de sterkste bijdrage in deze bundel. Dat begint al meteen als hij je als lezer uitdaagt om je eens in te leven in wat offeren eigenlijk wel niet is. Dan moet je erkennen: het beeld van het offeren roept bij ons vandaag weerstand op, het is weerzinwekkend, we voelen vervreemding bij zo’n wreed en bloederig ritueel. Inderdaad, offeren is behoorlijk heftig! Is dit de manier waarop God zichzelf openbaart en zijn weg tot bevrijding typeert? Laat die vraag maar binnenkomen!

(...)

Hoewel ik dit een knappe reflectie vind op Gods veelkleurige wijsheid, blijf ik toch wat zitten met een gevoel van enige relativering van de betekenis van Jezus’ dood zelf. Ook als je een zekere mate van eenzijdigheid van de offerterminologie erkent én daaraan toevoegt dat ook Jezus’ leven gewicht in de schaal legt, blijft Christus’ dood van andere betekenis dan het ‘offer’ van zijn leven. Het is een sterven vóór ons, zoals Paulus bijvoorbeeld zegt in Romeinen 5, 6-8. Hoe anders moet je dat ‘voor ons’ uitleggen dan als ‘in onze plaats’? Dan kom je toch onmiskenbaar uit bij een offergedachte: hij voor mij? En zit je dan ook niet dicht bij een ruil of ‘betaling’? Waar ligt dan het probleem: bij een te sterke of eenzijdige juridisering van deze ruil?

01-04-2015 nd.nl ‘Stevig’ hoorcollege theologen in Stille Week

ZWOLLE - ‘Het had misschien ook anders gekund, maar God heeft gekozen het zo te doen.’ Vooraanstaande theologen buigen zich vanavond in een college over ‘stevige kost’: verzoening.

04-04-2015 nd.nl Bert van Veluw • predikant te IJsselmuiden-Grafhorst en voorzitter Confessionele Vereniging, schreef een proefschrift over de klassieke verzoeningsleer: De straf die ons de vrede aanbrengt: Over God, kruis, straf en de slachtoffers van deze wereld in de christelijke verzoeningsleer - Het is niet alleen vergeving € - citaat:

Bij de theologen Hans Burger en Reinier Sonneveld proef je de moeite die ze hebben met de klassieke verzoeningsleer (ND 1 april). Ze komen er niet uit.

Volgens Hans Burger belichaamt Jezus aan het kruis de bergrede: heb je vijanden lief. Dat is een subjectieve verzoeningsleer; Jezus als voorbeeld. Dat is niet: de straf die ons de vrede aanbrengt

Als hem gevraagd wordt ‘Waarom moest Jezus sterven?’, lees ik: ‘Burger denkt even na.’ Wat is dat voor verlegenheid? Burger zegt: ‘Dit is nou eenmaal de manier waarop het gegaan is.’ Maar dat is geen uitleg!

Als Reinier Sonneveld Anselmus weergeeft met: ‘Het kruis is vergeving van zonden’, dan gaat er ook een wissel om. Het kruis is genoegdoening, niet slechts vergeving. Vergeven kan God zo wel. Er moest juist meer gebeuren: vergoeding.

08-04-2015 nd.nl Hans Burger • docent systematische theologie aan de Theologische ­Universiteit Kampen - Het evangelie is nog rijker dan alleen vergeving

In datzelfde ND zei ik meer. God wil twee dingen tegelijk: Hij wil met ons verder én Hij veroordeelt ons kwaad en wil het wegdoen. Ik snap niet hoe Van Veluw hieruit de conclusie kan trekken dat ik Jezus alleen als voorbeeld zie om je vijanden lief te hebben. Want dan is Hij geen verlosser. Dan is het kruis ten diepste een mislukking. Bijzonder, maar niet hoopgevend, laat staan bevrijdend. Dan is Jezus een van de vele figuren uit de geschiedenis geweest die het niet hebben gered.

(...)

Wie denkt dat je ermee uitkomt om Jezus alleen als voorbeeld te zien (laat staan dat ik dat zou voorstaan), vergist zich. Tegelijk is er meer over het kruis te zeggen dan in termen van genoegdoening en individuele schuld alleen. Het evangelie van Jezus Christus is rijker.

20-04-2015 ernstleeftink.wordpress.com Gkv ds. Ernst Leeftink - Is de dood van Jezus ‘een mooi offer’? - citaat:

In de kerkelijke pers is wat reuring ontstaan over het boekje Cruciaal. Daarin wordt de betekenis van de kruisiging van Jezus Christus uitgelegd aan de hand van zes bijbelse beelden. Eén daarvan is het beeld van het offer. Hans Burger, universitair docent in Kampen, werkt dat in Cruciaal verder uit. Zowel op verschillende websites van verontruste vrijgemaakten als in het Nederlands Dagblad kreeg hij daar behoorlijk wat kritiek op. Een docent aan de Theologische Universiteit zou moeite hebben met de gereformeerde verzoeningsleer. Nou, als dat zo is, dan zijn we als Gereformeerde Kerken ver van huis.

De kritiek is volgens mij veel te fors aangezet. Ik vind het bewonderenswaardig dat Hans Burger zelf zowel op internet als in het Nederlands Dagblad uitvoerig gereageerd op de ingebrachte bezwaren. Hij verklaart ook nadrukkelijk volledig achter de bijbelse leer te staan, dat Jezus is gestorven voor onze zonden en is opgestaan voor onze rechtvaardiging.

Hoe kan het dan, dat er zo fel en onheus gereageerd wordt op het artikel van Burger over de kruisiging van Jezus als offer? Ik denk dat dat komt, omdat hij een wat andere insteek kiest dan normaal als het om de betekenis van het offer van Jezus gaat. Burger wil in zijn artikel namelijk duidelijk maken, dat het beeld van het offer niet alleen maar iets met ‘straf’ te maken heeft, maar ook en vooral een positieve uitwerking heeft.

(...)

Het zijn deze twee aspecten (Jezus’ zijn toewijding en onze navolging) die Burger in zijn waardering van het beeld van offer vooral benadrukt. Dat doet hij, omdat hij volgens mij bang is dat veel mensen denken dat er in de Bijbel sprake is van een strenge God die bloed wil zien. Terwijl in de Bijbel God zich laat kennen als een God die “wordt gedreven door liefde en trouw aan de mensen. (…) Hij gaat tot het uiterste gaat om het hart van mensen terug te winnen” (blz. 64). Daar heeft Hij alles voor over: zijn eigen geliefde Zoon. Daar heeft Jezus veel voor over: zijn eigen leven. Het is terecht dat Burger daar nadrukkelijk op wijst. Maar door daar alle accent op te leggen als het om de bijbelse betekenis van het offer gaat, raakt de trieste noodzaak van het offer onderbelicht. En dus heeft het verhaal van Hans Burger iets eenzijdigs. Het offer van Jezus is niet mooi. Het offer van Jezus komt voort uit iets moois en leidt tot iets moois.


Een vijfdaagse cursus en tweedaagse conferentie over Sola Scriptura
PEP organiseert van 2 april t/m 12 juni 2015 samen met de Groninger leerstoel ‘Gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkeling en context’ vanwege de Gereformeerde Bond in de PKN en de onderzoeksgroep Biblical Exegesis and Sytematic Theology (BEST; TU Apeldoorn en TU Kampen) een vijfdaagse cursus over Sola Scriptura. Vervagende normen, onoverbrugbare verschillen?. De docenten uit vijf kerken (PKN, HHK, CGK, GKV, NGK) zijn: Dr. Koert van Bekkum, prof. dr. Henk van den Belt, dr. Hans Burger, prof. dr. Jaap Dekker, drs. Bart van Egmond, prof. dr. Rob van Houwelingen, dr. Arnold Huijgen, prof. dr. Barend Kamphuis, prof. dr. Eric Peels, dr. Arie Versluis, dr. Piet de Vries en dr. Maarten Wisse.
De cursus wordt vervolgd met twee conferenties. Tijdens de PEP-conferentie vindt er een ontmoeting en discussie plaats tussen de zes theologen die de voorafgaande drie cursusdagen hun standpunt hebben uiteengezet. De tweede, daaraan gekoppelde conferentie wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep Biblical Exegesis and Sytematic Theology (TU Apeldoorn en TU Kampen).

Inleiding van deze vijfdaagse cursus:

'Het sola scriptura vraagt van ons de cultuurverschillen tussen onze tijd en die van de Bijbel zo goed mogelijk in rekening te brengen' zegt de een. 'Maar dan is het sola scriptura feitelijk opgegeven!' reageert een ander. De gereformeerde gezindte lijkt in toenemende mate verdeeld over de betekenis en toepassing van het centrale principe van de Reformatie dat de Schrift de enige bron en norm voor leer en leven is. Wat is er feitelijk aan de hand? Is er werkelijk sprake van vervagende normen en onoverbrugbare verschillen? Moeten we terug of kunnen we samen vooruit? Maar hoe dan? Verbindt het sola scriptura kerken van gereformeerd belijden nog wel of spreken we dezelfde taal niet meer? Wat betekent sola scriptura voor de gereformeerde theologie vandaag?

Tijdens de eerste PEP-conferentie

 • vindt er een ontmoeting en discussie plaats tussen de zes theologen die de voorafgaande drie cursusdagen hun standpunt hebben uiteengezet.

Tijdens de tweede BEST-conferentie

zal de academische bezinning plaatsvinden over vragen als:

 • de betekenis en functie van het sola scriptura in de Reformatie en de Gereformeerde Orthodoxie en de schriftvisie van theologen als Herman Bavinck, Kevin Vanhoozer, Oliver O’Donovan, Ingolf Dalferth, Bram van de Beek, Gijsbert van den Brink en Kees van de Kooi
 • wat kunnen we leren van Paulus’ Schriftgebruik
 • de verhouding van het sola scriptura tot het gebruik van buitenbijbelse bronnen (als archeologie) en buitenbijbelse kennis (empirie, psychologie)
 • de mogelijk verhullende functie van het sola scriptura voor individualistisch en/of ideologisch bijbelgebruik danwel voor funderingsdenken
 • de verhouding van het sola scriptura tot het solo Christo, sola fide en sola gratia en de vraag of in de combinatie van deze sola’s een kernmoment van gereformeerde hermeneutiek is gelegen

Bron:

17-02-2015 tukampen.nl Cursus Sola Scriptura. Vervagende normen, onoverbrugbare verschillen?

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:15  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]