Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home D.J. Bolt (eindredacteur EenInWaarheid.info) roept broeders en zusters op tot voornemen het verband van de gkv te verlaten

D.J. Bolt (eindredacteur EenInWaarheid.info) roept broeders en zusters op tot voornemen het verband van de gkv te verlaten

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 7
LaagsteHoogste 

Br. D.J. Bolt schreef 24 januari jl. op eeninwaarheid.info dat de Schrift niet meer veilig is in de GKv als

er geen duidelijke terugkeer komt en blijkt tot de leer van de Schrift zoals die is samengevat en beleden wordt in onze belijdenis.

Ze zeiden het onder tranen. En welke consequenties worden daaraan verbonden? Ik citeer:

Het is tijd om daarvan de consequenties onder ogen te zien en onze verantwoordelijkheid jegens de HERE, onze kinderen en onszelf te overwegen. Dat willen we doen in een volgende aflevering van de artikelreeks Kiezen of verliezen.

Op 21 februari schrijft br. Bolt dat zij zich hebben voorgenomen het verband van de gkv te verlaten:

Alles overwegend hebben we ons voorgenomen het verband van de gereformeerde kerken vrijgemaakt te verlaten. We zien geen andere uitweg meer. Zo willen we de stem van goede Herder Jezus Christus volgen en wegvluchten van de vreemde, Joh. 10.
En we roepen ook onze broeders en zusters daartoe op.

En hoe nu verder na het voornemen om het verband van deze kerken te verlaten?

We zijn leden van een plaatselijke gemeente en niet van een kerkverband. Daarom zullen we onze moeiten en bezwaren aan de eigen kerkenraad voorleggen en op hen een dringend appel doen en om in lijn daarmee ook concrete stappen te doen. Mocht het zo zijn dat zij daaraan geen gehoor willen geven dan zal persoonlijk afscheid van deze kerken moeten worden genomen. Het is goed om hierin contact te zoeken met verontruste broeders en zusters in eigen gemeente.

Als het zover komt dat we ook afscheid moeten nemen van onze plaatselijke gemeente dan is de volgende vraag waar dan heen? Het is een vraag die naar onze belijdenis 'nauwgezet en met grote zorgvuldigheid, vanuit Gods Woord[1]' moet worden beantwoord. Daar willen we in een volgende aflevering in deze artikelenserie aandacht aan geven.

Zie:
21-02-2015 eeninwaarheid.info D.J. Bolt - Kiezen of verliezen 2. (incl. een beknopte samenvatting) - citaat inleiding:

In het eerste deel van Kiezen of verliezen, ruim een maand geleden, blikten we rond in onze kerken. Daarna woonden we de synode te Ede bij die nog een aantal belangrijke zaken behandelde, m.n. het nieuwe ondertekeningsformulier, nu bindingsformulier geheten, en de benoeming van de nieuwe docenten dr. D. te Velde en dr. J.M. Burger in de Dogmatiek (Systematische Theologie).
Het bijwonen van deze synodevergadering was aanleiding om een uitgebreid commentaar te schrijven GS Ede – Impressie 10. Het verhaal leidde tot de verdrietige conclusie dat de Schrift niet meer veilig is in de GKv en eindigde met de aankondiging

'Het is tijd om daarvan de consequenties onder ogen te zien en onze verantwoordelijkheid jegens de HERE, onze kinderen en onszelf te overwegen.'

Dat willen we in deze aflevering doen. Voor degenen die niet de gelegenheid hebben het hele verhaal te lezen geven we eerst een beknopte samenvatting ervan.

10-01-2015 eeninwaarheid.info D.J. Bolt - Kiezen of verliezen 1 - citaat:

Niemand kan nu beslissende en concrete antwoorden meer ontwijken naar onze overtuiging. Ook 'niets doen'  is een keuze, een beslissing. Het is duidelijk dat na de besloten bijeenkomst van verontruste kerkleden[2] er sprake is van een stroomversnelling in ontwikkelingen. Als voorgangers afscheid nemen van de GKv werkt dat als voorbeeld ter navolging. Dat is begrijpelijk. Toch zou het goed zijn als ieder zich verantwoordt waarom hij zijn beslissing neemt. Afscheiden (of juist niet) zal gemotiveerd moeten worden. 'Niet meer thuis voelen' is een ontoereikend argument en klakkeloos voorgangers volgen ook niet.

In enkele artikelen willen we ons rekening geven van onze overwegingen en de keuze die daaruit voortvloeit. Dat weegt zwaar omdat daar ook een zekere verantwoordelijkheid in meekomt naar onze duizenden lezers die met belangstelling en al of niet instemming onze site volgen. Daar kun je wakker van liggen. Is de richting die gewezen wordt voor de Here verantwoord? Kunnen we vrijmoedig ook anderen oproepen dezelfde keuze te maken? Het kan zwaar op je ziel drukken. Alleen in biddend overleg is rust te vinden. Bidden om de Heilige Geest of die de weg naar het Woord wil wijzen.

Zie ook:
28-02-2015 eeninwaarheid.info D.J. Bolt - BEZWAREN: (NB: we geven alleen de introducties en de structuur weer, voor de inhoud moet u naar de pagina's van eeninwaarheid.info gaan)

 • Bezwaren deel 1.1 - Introductiebrief.
  De introductiebrief aan de kerkenraad die het bezwaarschrift begeleidt hebben we weggelaten. Het is een nogal persoonlijk document dat het best door de afzender zelf kan worden geschreven.

  De documenten zijn nogal omvangrijk. Ook het eigenlijk beknopte bezwaarschrift, deel 1.2 telt nog altijd ruim 20 pagina's. Het is voor te stellen dat (sommige) kerkenraadsleden wat moeite zullen hebben met deze omvang. Van de andere kant, het gaat om heel belangrijke zaken die verdienen om goed beschreven en toegelicht te worden. Het moet toch mogelijk zijn voor een gemiddeld kerkenraadslid 20 pagina's tekst te lezen en zich daar een oordeel over te vormen? Hoe moet het anders met de Acta van onze synoden van tussen de 500 en 1000 pagina's …?
  Maar als verkorting van het bezwaarschrift toch gewenst wordt, hier een aantal tips.
 • Bezwaren deel 1.2 - Bezwaarschrift.
  In dit bezwaarschrift tegen de besluiten van synode van Ede beperken we ons tot volgende kernzaken:
  1. Schriftgezag en Schriftvisie
  2. Vrouw in het ambt
  3. Eenheid met NGK
  4. Kerkorde/bindingsformulier
  5. Benoeming docent TU
  Het gaat veelal om omvangrijke zaken. Om ons bezwaarschrift toegankelijk en leesbaar te houden hebben we het als volgt ingedeeld:

  Deel 1- Bezwaarschrift
  1.1 Introductiebrief
  1.2 Bezwaarschrift (dit document).
  • Beschrijving van de zaak waarom het gaat
  • Gerelateerde synodebesluiten, nummering voorlopige Acta/gkv.nl, dec. 2014
  • Onze bezwaren
  • Verzoeken aan de kerkenraad

  Deel 2 – Bijlagen
  2.1 Buitenlandse vermaningen
  2.2 Bespreking buitenlandse vermaningen
  2.3 Details en Discussies

  We hebben getracht in Deel 1 de onderwerpen, bezwaren en verzoeken zo beknopt mogelijk weer te geven, en daarbij als doel gesteld dat de beschrijvingen voldoende duidelijk zijn zonder de uitgebreide informatie in Deel 2 te hoeven lezen.
  Deel 2 bevat gedetailleerde informatie die de basis heeft gevormd voor Deel 1. Degene die zich verder wil verdiepen in de materie kan hier terecht. Ook wordt een lijst met links geboden naar eerdere publieke discussies die kunnen helpen de zaken waar het om gaat te verhelderen.
  Hoewel onze weergave wat zakelijk en soms misschien 'juridisch' kan overkomen willen we benadrukken dat de zaken waarom het gaat direct met ons geloof en leven voor de Here te maken hebben. Zij raken niet alleen ons gereformeerde denken maar ook en vooral ons hart.

  Om dit Word-document te downloaden: click hier.

 • Bezwaren deel 2.1 - Buitenlandse vermaningen.
  Inhoud
  1. Vermaanbrief Free Reformed Churches of Australia, synode te Armadale 2012/22-04-2013;
  2. Vermaanbrief Canadian Reformed Churches, synode te Carman 2013/21-05-2013;
  3. Vermaanbrief Reformed Churches in the United States, 05-06-2013;
  4. Vermaanbrief Zuid-Afrika, 30-04-2015

  Om dit Word-document te downloaden: click hier.
 • Bezwaren deel 2.2 - Bespreking vermaningen.
  Zoals bekend heeft een heel aantal buitenlandse kerken Vermaningbrieven aan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt gestuurd waarin zij hun grote verontrusting verwoorden over ontwikkelingen in deze kerken. De zorgen in de buitenlandse broederschap zijn niet van het laatste jaar. Al vele jaren proberen deze kerken gehoor te krijgen voor hun moeiten met vele zaken die spelen in de vrijgemaakte kerken. Na vruchteloze pogingen om via het deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) de zaken inhoudelijk door te spreken lagen deze nu eindelijk op de synodetafel. Er werd op 16 mei 2014 een groot deel van een synodevergaderdag aan gewijd. Hieronder wordt een uitgebreid verslag geboden.

  Bijlagen
  Het is wellicht dienstig vooraf even een toelichting te geven op de bijlagen die de conceptbesluiten met additioneel materiaal bevatten.

  Bijlage 1 is gebruikt als basis voor de synodebespreking.
  Bijlage 2 geeft het oorspronkelijke synodecommissievoorstel voor de behandeling van de vermaanbrieven (commissie H.H. Bouma, M. de Jong en K. van den Geest).

  Het verschil tussen de twee voorstellen is voornamelijk het behandelvoorstel en voorstel 2 dat door een andere commissie (Tigelaar, Van der Schee, S.W. de Boer) is vervangen door een nieuwe versie (in bijlage 2 al verwerkt).
  Om de synodebespreking te kunnen volgen is het dus voldoende om bijlage 1 bij de hand te hebben. In dit voorstel zijn ook de amendementen en stemverhoudingen aangegeven.  

  Om dit Word-document te downloaden: click hier.
 • Bezwaren deel 2.3 - Details en discussies.
  In dit deel geven we een uitgebreider weergave van de opvattingen van dr. Paas en dr. Van Bekkum met vermelding van vindplaatsen.
  En verder bieden we links naar een aantal publieke discussies die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden.

  Om dit Word-document te downloaden: click hier.

24-01-2015 eeninwaarheid.info D.J. Bolt - GS Ede – Impressie 10 (bron 24/1)

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 januari 2015 vergaderde de synode van Ede weer. Nog enkele ontwerpen moesten worden afgehandeld. Laatste loodjes dus, maar enkele daarvan wegen ons het zwaarst van alle onderwerpen tot nu toe op deze vergadering van de kerken. We geven een impressie en komen tot een conclusie.

Inhoud:

 • Verantwoording correspondentie deputaten en synodepreses tav NGK en M/V
 • Evangelieverkondiging aan Joden
 • Bindingsformulier
  Toen
  En nu
 • Het evangelie in geding (benoemingen in een vacature systematische theologie & boekje Cruciaal van dr. J.M. Burger
  Burgers leer
  Verstrekkend
  Het antwoord van D.J. Bolt

04-04-2015 eeninwaarheid.info D.J. Bolt - Kiezen of verliezen 3 (volgt 4/4 ?: over waar dan heen).

Laatst aangepast op zaterdag 21 maart 2015 16:18  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]