Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Een gezamenlijke dienst met OKK, NGK, GKv en PKN in Maastricht

Een gezamenlijke dienst met OKK, NGK, GKv en PKN in Maastricht

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Op 25 januari jl. was er een gezamenlijke dienst met de Oud-Katholieke Kerk (Kerngroep behorend bij parochie Eindhoven Maria Magdalena), Nederlands Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Protestantse Gemeente Maastricht.
We vonden de volgende beschrijvingen van die dienst op internet:

Op zondag 25 januari hebben wij in de Sint Jan, samen met onze broeders en zusters van de Protestantse Gemeente, de Oud-Katholieke Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Oecumenische Basisgroep Maastricht de afsluiting van de Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen afgesloten met een viering. Dit is gebeurd op uitnodiging van PKN Maastricht.

De dienst is gezamenlijk voorbereid door de voorgangers van deze zondag: ds. P.B. van Reenen, pastoor P.J.M. Coemans van de Oud-katholieke Kerk en ds. J. Glas van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Verder zijn uitgenodigd de Oecumenische Basisgroep Maastricht en de Nederlands Gereformeerde Kerk.

Het thema voor de gebedsweek was dit jaar “Dorst”. Dit is gebaseerd op de tekst uit Johannes 4 : 7, waarin de Samaritaanse vrouw gaat water putten en Jezus ontmoet bij de bron, die haar om water vraagt. Het thema was dit jaar aangedragen door kerken in Brazilië. Dat land heeft veel zoetwaterreservoirs. Zij hebben ook voortdurend water nodig, omdat in grote delen van Brazilië de temperatuur hoog is.
Bij de intrede kwamen, met de voorgangers, vijf mensen mee, één uit elke kerkgemeenschap, die elk een kan water droegen. Namens elke kerk werd een kan water in een schaal gegoten.
Het water – dat zich vermengt – is een symbool van onze eenheid.
Wij geloven op verschillende manieren, maar Gods aanwezigheid maakt ons één
Als teken van het licht van Christus ontstak elke kerk een lichtje aan de paaskaars.
Ds. Jacob Glas, predikant van de GKv Maastricht, hield een preek over het bijbelgedeelte uit Johannes 4.

De collectes in deze viering zijn bestemd voor:Eerste collecte: voor het werk van de Raad van Kerken Maastricht.
Tweede collecte: diaconaal doel Leger des Heils in Maastricht

Bronnen:

maastricht.ngk.nl Zondag 25 januari afsluiting Gebedsweek

maas-heuvelland.nl Viering gebedsweek voor de eenheid der christenen Maastricht


Op 29 januari publiceerde het Reformatorisch Dagblad dat de plaatselijke GKv kerk lid is geworden van de plaatselijke Raad van Kerken. Dat had de GKv binnenshuis in goed overleg besloten. De woordvoerder van de plaatselijke Raad van kerken wist ook te vertellen dat er op meerdere plaatsen door GKv's wordt deelgenomen aan de raden van kerken.

Bron: 29-01-2015 refdag.nl Gkv Maastricht neemt voor het eerst deel aan oecumenische kerkdienst


Kort verslag van de vergadering van de GKv classis Noord Brabant / Limburg, gehouden op 13 november 2014 in de Lidwinakerk te Best. Citaat over samenwerking GKv met CGK en NGK:

In Limburg hebben de kerken van Brunssum, Maastricht en Venlo samen met de CGK Bunde en de NGK Maastricht overleg gehad over de manier waarop zij kerk willen zijn in Limburg, en elkaar daarin kunnen ondersteunen. Het is de bedoeling dat dit overleg een paar keer per jaar zal plaatsvinden


Diensten GKv en NGK

Groei naar samenwerkingsgemeente

De kerkenraden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Maastricht hebben de intentie uitgesproken meer samen te willen werken en te groeien naar een samenwerkingsgemeente. Eens in de maand is er daarom een gezamenlijke dienst. Deze gezamenlijke dienst wordt om beurten door beide gemeenten georganiseerd.

De Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Maastricht worden per 1 januari 2016 één gemeente. Per 1 juli van dit jaar houden de twee gemeenten gezamenlijke kerkdiensten.

Bronnen:

kerkmaastricht.nl Groei naar samenwerkingsgemeente

nd.nl 02-02-2015 NGK samen met GKv in Maastricht € 0,10


Op 2, 3 en 4 april 2015 (Witte donderdag, Goede vrijdag en Stille zaterdag) worden interkerkelijke diensten georganiseerd met de GKv, NGK en de Baptisten Gemeente Maastricht.


Er wordt nog elke zondag maar één dienst gehouden in zowel de NGK als de GKv te Maastricht.


Ook interessant:


trouw.nl 12-02-2015 'Dominee die bestaan Jezus ontkent mag blijven' (PKN dominee Edward van der Kaaij ontkent dat Jezus heeft bestaan)

De Nijkerkse dominee die ontkent dat Jezus heeft bestaan, hoeft geen ontslag of zware tucht te verwachten. Een vermanende brief kan ook voldoende zijn. Dat schrijft de landelijke scriba (secretaris) van zijn kerk, Arjan Plaisier.

Arjan Plaisier zei verder over Paulus:

"Hij (Paulus - JT) zei niet: 'Gooi de mensen die dat beweren de kerk uit'. Waarom hij dat niet deed? Misschien omdat je dan kan blijven gooien. Het eind is zoek."

Trouw eindigt met

Dat een tuchtprocedure om vrijzinnigheid in de PKN niet ondenkbaar is, ontdekte de Zeeuwse dominee Klaas Hendrikse enkele jaren geleden. Zijn opvatting dat God 'niet bestaat, maar gebeurt', leidde tot een kerkelijk onderzoek. Daaruit bleek dat hij dat hij 'de fundamenten van de kerk' niet aantastte.


Nogmaals over PKN dominee Edward van der Kaaij en zijn boek "De ongemakkelijke waarheid van het christendom: de echte Jezus onthuld"

Het boek is verschenen op 11 april 2014. Op zondag 17 januari belegde de Raad van Kerken een gebedsdienst van de eenheid in de gereformeerde Kruiskerk (PKN) te Nijkerk. Daarin zou ook ds. E.J.A. van der Kaaij voorgaan. Maar de kerkeraad van de Kruiskerk besloot de woensdag daarvoor dat deze predikant daar niet mocht voorgaan. De onrust ontstond toen deze predikant in Nijkerk een interview had gegeven in het blad Stad Nijkerk in december 2014. Daarin noemde de hervormde predikant het verhaal van de geboorte van Jezus een mythe. Hij zei wel te geloven in de goddelijke Christus van de Schriften.

Op 11 maart 2015 meldde het Reformatorisch Dagblad (titel: Vredeskerk en ds. Van der Kaaij uit elkaar) dat de hervormde gemeente rond de Vredeskerk in Nijkerk de protestantse classis heeft verzocht haar predikant ds. E.J.A. van der Kaaij vrij te stellen van zijn werkzaamheden. De overwegingen van de kerkeraad:

  • de kerkeraad neemt afstand van de theologische discussie over het bestaan van de historische Jezus
  • de kerkeraad voelt zich verantwoordelijk in deze zaak met ds. Van der Kaaij en de Protestantse Kerk in Nederland
  • de draagkracht van de Vredeskerkgemeente is ontoereikend om de conclusies en de gevolgen van de publicatie van ds. Van der Kaaij te dragen
  • Zij vormen een bedreiging voor de eenheid en drijven de gemeente uiteen
  • Ondanks uitvoerige communicatie met ds. Van der Kaaij zijn zij er niet in geslaagd elkaar te vinden en hebben wij met grote spijt moeten vaststellen, dat er een onwerkbare situatie is ontstaan.

Kerkeraad verwerpt niet ontkenning bestaan historische Jezus
De kerkeraad wil dus niet betrokken worden bij of verantwoordelijk zijn voor deze theologische discussie. Maar ze voelen zich wel verantwoordelijk in deze zaak. Maar deze kerkeraad verwerpt daarmee niet de ontkenning van het bestaan van de historische Jezus. Zijn belangrijkste motivatie is dat het draagkracht van de gemeente tekort schiet om de conclusies en gevolgen van deze publicatie te dragen en daarmee een bedreiging vormen voor de eenheid van de gemeente, de gemeente zelfs uit elkaar drijven.

Heel vreemd dat de kerkeraad zich van een oordeel onthoudt over deze dwaalleer van ds. Van der Kaaij. De belangrijkste reden voor deze kerkeraad is het behoud of terugkeer van de rust in de gemeente. Daardoor blijft de dwaalleer ruimte houden binnen de PKN.

Amsterdamse school: bijbelse verhalen niet echt, maar wel waar
Overigens was Van der Kaaij geschokt toen hij er achter kwam dat de historische Jezus nooit heeft bestaan. Maar waarover was hij geschokt? (Trouw 03-02-2015 'Jezus heeft nooit bestaan')

"Het was niet eens zozeer de zekerheid die wegviel. Ik zat al op de lijn van de Amsterdamse school, een stroming in de theologie waartoe iemand als Nico ter Linden ook behoort. Zij zeggen dat de verhalen in de Bijbel niet echt zijn gebeurd, maar wel waar zijn. Het was een soort intuïtie die werd bevestigd, dat was de schok."

Maar valt je geloof dan niet om?

"Op het eerste gezicht wel, maar uiteindelijk is mijn geloof juist rijker geworden. Ik kan alle belijdenisgeschriften onderschrijven - de historische Jezus heeft dan niet bestaan, de bijbelse Jezus is gestorven en opgestaan. Het gaat erom dat je ontdekt dat Christus in jezelf bestaat. Het is niet makkelijk om dat te begrijpen, ook voor mezelf niet. Maar volgens mij ben ik uitgekomen in het hart van het christelijke geloof."

(...)

Edward van der Kaaij: "Hangt het hart van het christelijke geloof af van de historiciteit van Jezus?"

Ervaring ten koste van waarheid
Wat Gods Woord zegt is bij zulke lieden dan niet meer zo belangrijk, het gaat bij hen niet om het letterlijk nemen van die verhalen uit de bijbel. Het gaat er niet om dat je denkt of weet dat God bestaat, maar dat God gebeurt in het contact tussen mensen. De theorieën over hoe God (en Zijn Woord) werken worden helemaal niet meer als belangrijk ervaren, het gaat er alleen maar om dát het werkt. Het gaat alleen nog maar om de uitwerking op en de kernervaringen van mensen.

Waar ligt de grens van wat een dominee publiek mag beweren?
In de PKN en andere kerken is deze grens nogal vaag geworden. In de meeste gevallen wordt gekeken naar het draagvlak in de kerken of bij de gemeenteleden. Het draagvlak wordt dan bepaald door wat de traditie is, wat de gewoonte is, of er te veel onrust door ontstaat, etc. Deze grens wordt door mensen bepaald.
Juist daarom hebben kerken die met woord en daad gereformeerd willen zijn een duidelijke grens vastgesteld: Gods Woord zoals die wordt nagesproken in de Drie Formulieren van Eenheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De grens wordt dan bepaald door de belangrijkste hoofdzaken in een samenvatting van wat God ons zelf leert in Zijn Woord. Zo worden de bijzondere ambtsdragers (o.a. predikanten), maar ook de gemeenteleden beschermd tegen overtuigingen die juist tegen Gods Woord in gaan. Tenminste: als de zuivere leer ook metterdaad wordt gehandhaafd in en door die kerken. Anders kun je het ook moeilijk meer een 'kerk' noemen.

Verantwoordelijken voor deze dwaalleringen
En als wij beginnen te twijfelen aan of met het relativeren van de waarheid, echtheid, volledigheid en volkomenheid van Gods Woord, kan uiteindelijk het hele geloof in een diep zwart gat vallen waar geen enkele zekerheid meer is. En als wij die (beginnende) twijfel niet actief en eventueel publiek bestrijden bij onszelf en bij anderen, zijn we er zelf medeverantwoordelijk voor: als individuele gelovige, als lokale kerk, maar ook als landelijke kerk! Dat grote gevaar - van twijfelen, relativeren en niet actief bestrijden - bedreigt met name het nog orthodoxe deel van het christendom in de westerse wereld.


eeninwaarheid.info 21-02-2015 R. Sollie-Sleijster - Signalen 07

Zr. Sollie-Sleijster schrijft n.a.v. De ergernis van het Evangelie – De Waarheidsvriend (Geref.Bond PKN) via RD 31/01/2015:

Gnostisch denken is de achtergrond, zo stelt prof. dr. G. van den Brink. Hij ziet bij ds. E.J.A. van der Kaaij (hervormd predikant, onlangs geweerd van de kansel in Nijkerk) in zijn ontkenning van de historische Jezus de invloed van The Jesus Mysteries (1999). Dit boek werd geschreven door Timothy Freke en Peter Gandy. De evangeliën zouden teruggaan op een Egyptische mythe over een opkomende en ondergaande zon die als god werd vereerd en deze mythe zou verbonden zijn aan Jezus van Nazareth. Algemeen wordt de wetenschappelijke grond van deze theorie afgewezen.
Prof. Van den Brink wijst erop dat dit gedachtegoed aansluit bij onze postmoderne tijdgeest. De exclusieve uitspraak dat God zich alleen in de mens Jezus van Nazareth heeft geopenbaard ontmoet scepsis. Maar het Nieuwe Testament is zonder deze uitspraak niet te begrijpen. De kern van het Evangelie is in het geding. Het Nieuwe Testament is antignostisch. Het benadrukt het ware mens-zijn van Jezus, de geboorte, lijdensweg en kruisdood en wie dat niet erkent als Gods soevereine weg tot onze verlossing gaat in tegen de fundamenten van het kerkelijk belijden.
Paulus en Johannes benadrukken dat we alleen tot God kunnen komen via Jezus en wijzen leringen af die ontkenden dat de Christus als mens van vlees en bloed op aarde had geleefd. De gnostische onderstroom dook telkens weer op en sluit voortreffelijk aan bij ons moderne denken. Ze tast onze autonomie niet aan en ziet zondaren hoogstens als gevallenen. Ze kan niets met het Oude Testament en ziet geen speciale positie voor het volk Israël.
Prof. Van den Brink hoopt dat ds. Van der Kaaij niet zo ver gaat, maar het belijden van de kerk wordt wel fundamenteel aangetast. De ergernis van het Evangelie is weggesneden.

Zij schrijft verder n.a.v. Leertucht PKN begint bij de classis RD 13/02/2015

Wim van Egdom stelt vragen aan de PKN over leertucht vanwege de botsende geluiden vanuit de PKN. Enerzijds een orthodoxe koers en de angst daarvoor bij vrijzinnigen: ze zouden zelfs de leertucht kunnen toepassen. En anderzijds een vrijzinnige predikant Ds E.J.A. van der Kaaij tegen wie de Gereformeerde Bond het kerkbestuur wil laten optreden. Hoe zit dat?
De Kerkorde noemt naast tucht tegen personen ook leertucht. Leertucht is 'opzicht over de verkondiging en de catechese' en 'strekt tot de rechte bediening van het Evangelie en tot wering uit verkondiging en kerkelijk onderricht van datgene wat de fundamenten van de kerk aantast, doordat het de gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift uitsluit en de gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht verbreekt'

(...)

Maar waarom treedt het kerkbestuur, het moderamen dan nooit op tegen predikanten met afwijkende leringen? De reden is dat zij het dagelijks bestuur van de generale synode (GS) zijn en niet zelfstandig kunnen optreden.
Maar waarom pakt de GS die predikanten niet aan? De classis moet een leertuchtprocedure initiëren na de kerkenraad gehoord te hebben. De GS beslist over de leertuchtkwestie. Neemt zij het bezwaar over, dan kan ambtelijk werk tijdelijk worden verboden en als hij of zij zich uiteindelijk niet voegt naar het oordeel van de GS, dan wordt die predikant 'van het ambt ontheven' (ordinantie 10, artikel 15, lid 5 en 6).

Speelde dit ook in 2007 i.v.m. ds. K. Hendrikse en zijn boek 'Geloven in een God die niet bestaat'? Ja, de classis Zierikzee stelde vast dat de fundamenten van het belijden niet waren aangetast. Dus geen leertuchtprocedure, mede doordat wat ds. Hendrikse beweerde al veel eerder werd gesteld door vrijzinnigen die al vele decennia een plaats hebben binnen de Hervormde Kerk.

Conclusie is dat je zonder problemen alles mag zeggen, schrijven en preken?
Dr. A.J. Plaisier verwijst naar de website van de PKN, waar wel over het bestaan van God en de verzoening door Christus wordt gesproken (rapport 'Jezus Christus, Heer en Verlosser' na de publicatie van prof. dr. J. C. den Heijer waarin hij de verzoening van zonden door Christus' kruisdood ter discussie stelde; na de publicatie van ds Hendrikse kwam 'Spreken over God', dat zijn opvattingen weersprak).

Maar worden er wel eens predikanten geschorst? Dr. Plaisier heeft al in 2010 aangegeven dat er verschil is tussen tucht over de leer en tucht over de persoon i.v.m. de leer. In dit laatste is de PKN zeer terughoudend, wat als teken van zwakte kan worden aangemerkt. Het leidt volgens hem maar tot verdriet, scheuring en ruzie.
Dooddoener? Maar je kunt het ook zien als een 'vrucht van kerkelijke praktijk en daarmee van wijsheid'.


trouw.nl Gerrit-Jan KleinJan 04-11-2014 'Jezus schrikt mensen te veel af' (interview met PKN ds. Rob Visser (1951) - niet te verwarren met de gereformeerde ds. Rob Visser te Dronten.)

PKN ds. Rob Visser kreeg opdracht van de PKN om de mogelijkheid te onderzoeken een nieuwe kerk te stichten in een helemaal nieuwe wijk (IJburg). Op een gegeven moment kwam de voorganger op het idee van een woningcomplex (het zogeheten Parentshouse) aan de andere kant van de wijk waar gescheiden ouders een tijdje goedkoop kunnen wonen, in de buurt van hun kinderen. Een citaat uit dit interview:

Geen evangelisatie
Het is niet het hoofddoel voor Visser om mensen bekend te maken met Jezus. Hij schudt zijn hoofd. "Nee, dat wil ik niet. Ik gebruik deze plekken niet om iedereen voor Jezus te winnen." In het Parentshouse is daarom helemaal geen evangelisatie. "Daar houd ik uit principe aan vast. Met Jezus zou je de mensen alleen maar schuw maken. Dit moet toegankelijk zijn voor iedereen."

Niet dat hij Jezus afschrijft, haast hij zich er bij te zeggen. "Er zit in al die verhalen over Jezus wel degelijk iets leuks. De manier waarop hij heeft gesproken, de Bergrede bijvoorbeeld, daar kunnen we ons voordeel mee doen. Maar als het gaat over zijn bloed dat ons reinigt, dat gezeur over Jezus als verlosser en verzoener - dat is niet de boodschap van Jezus."

Met zijn armen maakt Visser een trechtervormige beweging. "Ik zou het zo leuk vinden als we eens met elkaar beseffen dat we in dezelfde trechter zitten. Wat ik bedoel is dit: uiteindelijk komen alle tradities bij dezelfde God uit, of je nu moslim bent, hindoe of christen. Het christendom is slechts een van de wegen om iets van God te leren."

In de PKN wordt hiervoor alle ruimte gegeven. Voor dat gezeur dat Jezus niet verlost of verzoent. Voor het gezeur dat alleen de leuke dingen uit de verhalen van Jezus zinvol zijn. Voor het gezeur dat het gaat om de 'leukigheid'. Voor het gezeur dat alle tradities samen uitkomen bij dezelfde God.


Laatst aangepast op donderdag 12 maart 2015 16:44  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]