Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Willen DGK of willen de GKN niet praten met de ander?

Willen DGK of willen de GKN niet praten met de ander?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 3
LaagsteHoogste 

Op de officiële site van de GKN staat een beknopte presentatie van de Gereformeerde Kerken Nederland (PDF) gedateerd december 2013 en vastgesteld op 22-02-2014. De volgende alinea trok onze aandacht:

Contacten met De Gereformeerde Kerken hersteld.
Hoe dicht de kerken ook bij elkaar staan, een gesprek tussen DGK(h) en de GKN is niet mogelijk. Wel zijn er brieven gewisseld door de GK Kampen (Ichthus). Zo is in juni 2012 nogmaals aan de synode van DGK(h) geadviseerd contact op te nemen met de GKN. Helaas staan DGK(h) op het standpunt dat gesprekken met de GKN niet mogelijk zijn zolang GK Zwijndrecht, GK Hardenberg en GK Zwolle geen schuld belijden en de schorsing en synode uitspraken over hen niet aanvaarden. Op plaatselijk niveau is in 2011 gesproken tussen GK Hardenberg e.o. en DGK Bergentheim/Bruchterveld. In 2013 hebben er informatieve gesprekken plaatsgevonden tussen GK Zwijndrecht e.o. en DGK Berkel&Rodenrijs/Bergschenhoek en tussen GK Assen e.o. en DGK Assen.

Maar is het wel helemaal juist dat voor DGK geen gesprekken mogelijk zijn zonder genoemde voorwaarden? En willen de GKN zelf wel praten en onder welke voorwaarden?

Vreemd is in elk geval wel dat volgens GKN, DGK op het standpunt staan dat gesprekken met de GKN niet mogelijk zijn, terwijl even later wordt geschreven dat er gesprekken zijn geweest tussen lokale kerken van DGK en GKN, zelfs ook met GK Hardenberg e.o. en in 2014 met GK Zwolle e.o. (Vijverhoeve)! Dat terwijl bij deze kerken juist de lokale DGK kerken het initiatief hebben genomen.
We zullen de vragen proberen te beantwoorden vanuit de officiële publicaties en correspondentie uit de Acta's van DGK en de publicaties op eeninwaarheid.info.

Brief DGK: schorsingen en scheuringen zijn bespreekbaar
Op 14 april 2012 heeft de DGK Synode te Hasselt geschreven aan GK Kampen (Ichthus):

Voorts schrijft u dat u het ten zeerste betreurt dat wij de deur voor uw kerken definitief op slot hebben gedaan omdat wij niet kunnen spreken met uw zusterkerken in Zwijndrecht, Hardenberg en Zwolle. U acht deze blokkade in strijd met de oecumenische opdracht van de kerk van Christus. U houdt daarbij ons voor dat deze opdracht de hoofdzaak is voor samensprekingen, en dat belemmeringen zoals schorsingen en scheuringen slechts bijzaak zijn.

Allereerst willen wij opmerken dat het uw oordeel is dat de deur definitief op slot zou zitten. De synodeuitspraak waar u in uw brief op doelt, geeft aan dat er meer nodig is dan een gesprek. Wij schreven in onze brief van de GS Emmen dd. 21 juni 2010 dat we in deze situatie geen opdracht mogen verstrekken om een gesprek aan te gaan. De reden werd erbij vermeld.
Deze brief aan u eindigde met de uitspraak “Het is onze oprechte wens en bede tot de Here dat Hij wegen opent waardoor allen bijeen vergaderd worden die hem oprecht willen volgen en dienen.”
We geven u graag aan dat voor ons een blokkade nooit definitief behoeft te zijn. Want met elke gemeenschap die wil staan op het hechte fundament van Schrift en belijdenis zoeken wij contact. Dat geldt voor u en uw zusterkerken. In de weg van bekering en geloof kunnen zelfs de grootste tegenstellingen overbrugd worden.

De Gereformeerde Kerken verlangen in Nederland naar eenheid met allen die metterdaad willen staan op het fundament van Gods Woord en die daarnaar willen samenleven volgens de Dordtse kerkenorde.
Als die wil oprecht aanwezig is zal blijken dat alle tegenstellingen en zonden en gebreken overwonnen kunnen worden. Dat geldt voor ons kerkverband en ook voor u en het kerkverband waarvan u deel uitmaakt. Dan zullen bij het licht van Gods Woord de schorsingen en scheuringen bespreekbaar zijn en kunnen we spreken over de dwaalleer die in de Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o. (De Vijverhoeve) uitgedragen wordt in hun brochure. Want daarin wordt onder meer beweerd dat het adres van de kerk van Christus niet is aan te wijzen, daardoor wordt het gezag van ambtsdragers en de waarde van het kerkverband gerelativeerd. Bovendien wordt afgedaan aan de eis van geloofsgehoorzaamheid in het kader van het verbond. We hopen dat u ook inziet dat deze opvattingen onjuist zijn en in tegenspraak zijn met ons geloof zoals we dat belijden in de artikelen 15, 27-32 van de NGB.

DGK schrijven dus dat het een oordeel is - niet van DGK, maar - van GK Kampen (Ichthus) zelf dat de deur definitief op slot zou zitten. Bovendien schrijven DGK dat een blokkade nooit definitief hoeft te zijn en dat bij het licht van Gods Woord de schorsingen en scheuringen bespreekbaar zijn. Omdat je niet iets bespreekbaar kunt maken zonder met elkaar in gesprek te gaan, lijkt een gesprek vanuit DGK gezien wel degelijk mogelijk. Maar hoe komt GKN dan tot hun bewering dat dat niet zo is?

GK Kampen Ichthus wil niet in gesprek met landelijke commissie DGK
Dat heeft hoogstwaarschijnlijk te maken (o.a.) met een brief van de DGK GS Emmen 2009 d.d. 21 juni 2010 aan GK Kampen (Ichthus). Daarvoor moeten we eerst enige achtergrondinformatie geven. De door de DGK GS Emmen 2009 ingestelde Commissie Kerkelijke Eenheid had namelijk GK Kampen (Ichthus) uitgenodigd voor een gesprek met het oog op kerkelijke eenheid. En dat verzoek wilde ze graag mondeling toelichten in dat gesprek. Maar GK Kampen (Ichthus) wilde geen gesprek tussen een lokale kerk (GK Kampen (Ichthus)) en een landelijke commissie van DGK. GK Kampen schreef namelijk d.d. 24 mei 2010:

In uw kwaliteit als Commissie Kerkelijke Eenheid van de Gereformeerde Kerken in Nederland nodigt u namens uw kerkverband ons uit tot een gesprek. Het is u bekend, zoals u ook aangeeft in uw schrijven, dat wij als gemeente te Kampen deel uitmaken van een kerkverband.
Het zoeken naar kerkelijke eenheid is naar het oordeel van de kerkenraad inderdaad een zaak van het kerkverband zoals u ook vanuit uw eigen kerkverband om dit gesprek vraagt.
Het lijkt ons dan ook vanzelf spreken dat dit gesprek niet met een lokale kerk gevoerd wordt, één gemeente uit een breder kerkverband, maar met het verband zelf waarvan wij als kerk te Kampen deel uitmaken.
Voor uw verzoek zijn wij dus niet de aangewezen vergadering om dat gesprek over kerkelijke eenheid met u te voeren.
Wij willen u daarom vragen uw verzoek te richten tot het ‘Voorlopig Kerkverband van de Gereformeerde Kerken’. Het adres van het kerkverband is: J.A. de Wit, Rietkamp 5, 8266 KE Kampen (scriba van de adresvoerende kerk).

(Sinds 26 november 2009 maakt GK Kamen (Ichthus) namelijk deel uit van een voorlopig kerkverband (GKN).)

De (on)mogelijkheid van DGK om in gesprek te gaan met GKN
Enkele dagen na bovengenoemde brief schreef de GKN op 6 juni 2010 in een persbericht dat de GK Zwolle (Vijverhoeve) - die zich enkele maanden daarvoor had afgescheiden van DGK Zwolle e.o. - zich had aangesloten bij het voorlopig kerkverband (GKN). (Het persbericht van de GKN zei o.a. “De kerken zien in deze ontvangen eenheid de onverdiende weldaad van de verhoogde Heiland Jezus Christus, die bijeen brengt wat bij elkaar hoort”.)

Wat had de DGK Synode op 21 juni 2010 aan GK Kampen (Ichthus) dan geschreven over een gesprek met het voorlopig kerkverband (GKN)? O.a. het volgende (DGK wilden een gesprek om een mondelinge toelichting te kunnen geven):

Deze mondelinge toelichting had nl. alles te maken met de onmogelijkheid voor ons om een gesprek met het oog op kerkelijke eenheid aan te gaan met het voorlopig kerkverband.
Tijdens de vergadering op 12 juni 2010 hebben wij uw verzoek [om een brief te richten tot het voorlopig kerkverband GKN - JT] besproken en besloten om hieraan niet te voldoen.

Hieruit zou je kunnen opmaken dat het voor DGK onmogelijk is om te spreken met het voorlopig kerkverband. Maar wat had de DGK Synode dan precies besloten en op welke gronden op 12 juni 2010?

De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland (...) besluit om de brief aan de Ichthus gemeente te Kampen dd 24 mei 2010 te beantwoorden zoals in concept opgesteld door de commissie kerkelijke eenheid en de briefwisseling te plaatsen in het kerkblad De Bazuin.

Gronden:
1. De brief van de Ichthus-gemeente, waarin nader rechtstreeks overleg wordt afgewezen, vraagt om een antwoord m.b.t. de aanwijzing om contact te zoeken met het voorlopig kerkverband.
2. Op dit moment is er een gesprek met het voorlopig verband niet mogelijk in een actieve fase van kerkscheuringen (Matrix, De Vijverhoeve) en andere afwijzingen (Zwijndrecht. Matrix).

Het gesprek was dus volgens de DGK Synode niet mogelijk op dit moment in een actieve fase van kerkscheuringen. Het komt op mij niet vreemd over dat je op zo'n moment niet in staat bent om te spreken met een kerkverband waarin ook kerken hartelijk zijn verwelkomd die zich - ook nog maar zeer kort geleden - hebben afgescheiden van DGK.

Misverstand opgeruimd: DGK is wel bereid om in gesprek te gaan met GKN
De conclusie is dan ook, op basis van bovengenoemde correspondentie, dat het op z'n minst een misverstand is bij de GKN dat DGK(h) op het standpunt staan dat gesprekken met de GKN niet mogelijk zijn zolang GK Zwijndrecht, GK Hardenberg en GK Zwolle geen schuld belijden en de schorsing en synode uitspraken over hen niet aanvaarden. Wellicht hebben de GKN niet alle correspondentie en besluiten van DGK even nauwkeurig gelezen.
Opmerkelijk is m.i. wel dat de GK Kampen (Ichthus), DGK verwijst naar het adres van het voorlopig kerkverband (GKN), maar dat het voorlopig kerkverband (GKN) zelf geen enkel publiek initiatief heeft ondernomen om DGK uit te nodigen tot gesprekken om zo tot kerkelijke eenheid te komen!

Samenvattend:
GK Kampen (Ichthus) heeft het gesprek niet willen aangaan met de landelijke commissie van DGK.
GKN noch DGK hebben landelijk initiatief genomen om elkaar uit te nodigen om tot kerkelijke eenheid te komen.1
Het is niet publiek bekend of de GKN bereid is om in gesprek te gaan met DGK en onder welke voorwaarden.3
DGK is wel bereid om in gesprek te gaan met GKN, maar heeft daartoe nog geen positief publiek initiatief genomen voor gesprekken op kerkverbandelijk niveau.1
Meerdere lokale DGK kerken hebben lokale GKN kerken uitgenodigd voor een gesprek. Lokale GKN kerken waren hiertoe ook bereid.
Enkele lokale GKN kerken hebben lokale DGK kerken uitgenodigd voor een gesprek. Lokale DGK kerken waren hiertoe ook bereid.
GK Dalfsen (dolerend) heeft geprobeerd beide kerken dichter bij elkaar te brengen. Daarover schrijven we hieronder nog iets meer.

GKN wees in 2011 gesprek af met GK Dalfsen (dolerend) vanwege DGK
Over de gesprekken tussen GK Dalfsen (dolerend) en de GKN zoals gepubliceerd door br. A. Velthuis op eeninwaarheid.info d.d. 10-03-2012 Dalfsen op weg naar de ware oecumene (5):

In de hiervoor genoemde brief vroeg de GKN ook of Dalfsen het gesprek met haar wilde voortzetten. Hierbij benadrukte de GKN dat een spreken van Dalfsen met DGK én ook met de GKN geen optie is. Zoals al gezegd, viel haar schrijven waarin dit werd verwoord, samen met de uitnodiging van Dalfsen (26 februari 2011) aan de GKN om het gesprek voort te zetten. De uitnodiging van Dalfsen is door de GKN beantwoord op 27 mei 2011. In deze brief deelde de GKN mee dat een antwoord op het verzoek van Dalfsen was opgeschort zolang Dalfsen in gesprek bleef met DGK. De GKN verzocht haar te informeren wanneer het gesprek met DGK was afgerond. Concreet kwam dit er op neer dat de GKN het vervolggesprek met Dalfsen afwees zolang Dalfsen in gesprek zou zijn met DGK.

Met teleurstelling heeft de kerkenraad kennis genomen van het antwoord van de GKN. De enige reden die de GKN hiervoor opgaf lag in de moeiten tussen de GKN en DGK. DGK zagen geen mogelijkheid met het GKN-verband te spreken. De oorzaak daarvan waren de uitspraken en besluiten t.a.v. van o.a. de GKN-kerken te Zwijndrecht, Hardenberg (de Matrix) en Zwolle (de Vijverhoeve).
We laten deze zaak hier rusten, die is primair een bespreekpunt tussen de GKN en DGK en niet tussen Dalfsen en de GKN.

De GKN wilden, volgens Velthuis, dus niet spreken met Dalfsen zolang Dalfsen in gesprek bleef met DGK, omdat volgens GKN de DGK geen mogelijkheid zagen om met GKN te spreken. Mij ontgaat deze logica. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, gebaseerd op bovenstaande correspondentie en besluiten, dat de moeiten om in gesprek te gaan wel eens zouden kunnen voortkomen uit de GKN zelf. 4

Wordt het niet de hoogste tijd
voor GKN en DGK
om alle misverstanden, vooroordelen en veroordelingen
niet over de ander te uiten
maar elkaar rechtstreeks te bevragen,
alle cruciale obstakels op te ruimen
om zo te komen tot kerkelijke eenheid?

En dit lijkt werkelijkheid te kunnen worden in 2015. Dat concluderen we voorzichtig uit een verslag van gesprekken tussen deputaten van de Canadese Gereformeerde Kerken met deputaten van DGK op 15 mei 2014 en tussen de Canadese deputaten en afgevaardigden van de GKN op 14 mei 2014.

DGK deputaten vertelden de Canadese deputaten:

Pogingen om aan anderen de hand te reiken gaan door. In verschillende plaatsen zijn gesprekken met de GKN. Bovendien worden informatieve avonden georganiseerd voor de verontrusten binnen de GKV.

En GKN afgevaardigden vertelden de Canadese deputaten:

De broeders van de GKN antwoordden vrijmoedig op de vragen die hun werden gesteld en bevestigden dat in het verleden niet zonder meer alles op de kerkrechtelijk goede manier was gedaan.

(...)

Zij gaven aan te zoeken naar samenwerking met de DGKh - zo zij dat willen – om tot eenheid met hen te komen. Momenteel lijken er nog wat struikelblokken te zijn, die vaak te wijten zijn aan kibbelarijen.

Er van uitgaande dat het een betrouwbaar verslag is en dat het gesprokene ook oprecht bedoeld is, zijn we de Here heel dankbaar voor dit hoopvolle prille begin: dat de GKN en DGK allebei willen spreken of samenwerking zoeken met elkaar, om - als zij dat samen willen - tot eenheid te komen.

JT

1Dat schrijven we zonder te weten wat DGK Synode Groningen 2014 op 7 februari 2015 heeft besloten t.a.v. mogelijke gesprekken met de GKN.

2Op 3 december 2014 schreef ds. De Marie in een hoofdartikel Professor J. Douma verlaat GKv: "De beschuldiging van de kant van GKN Zwolle dat DGK de pretentie heeft enige ware kerk te zijn, is weerlegd in onze brochure Weerlegging 2011, (pag. 64)." De Marie citeert uit een artikel van zijn hand in De Bazuin d.d. 1 april 2009: "We zullen ook niet mogen zeggen dat de Here niet met hen bezig is om hen bij Zijn ene kudde te brengen. Christus vergaderwerk is nooit statisch: Hij is niet gebonden aan één bepaald kerkinstituut. Niet aan de Gereformeerde Kerken van vóór 1944, niet aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), maar ook niet aan De Gereformeerde Kerken (hersteld)."

3De eerstvolgende landelijke vergadering van de GKN is gepland op 7 maart 2015. Het is nog niet bekend of de relatie met DGK wordt besproken. In de regel wordt deze vergadering vier keer per jaar samen geroepen.

4Verwijderd d.d. 07-04-2015 de zinsnede "Tegelijkertijd vraag ik me af of het regelmatig terugkerende oordeel tegen DGK - alsof zij zouden pretenderen de enige ware kerk te zijn2 - een vorm van projectie (psych.) zou kunnen zijn van degenen die de DGK daartoe hebben veroordeeld?" omdat deze niet/onvoldoende past in dit artikel.

GKN = Gereformeerde Kerken Nederland met o.a. de dominees Hoogendoorn en Van der Wolf, ontstaan als kerkverband v.a. 2009
DGK/DGK(h) = De Gereformeerde Kerken met o.a. de dominees Van Gurp en De Marie, ontstaan als kerkverband v.a. 2003

Bronnen:

Acta DGK GS Emmen 2009

Acta DGK GS Hasselt 2011

gereformeerdekerkennederland.nl - Beknopte presentatie (op de website)

01-11-2014 eeninwaarheid.info GS Ede Epiloog 02 – Canada Interimrapport

10-03-2012 eeninwaarheid.info A. Velthuis - Dalfsen op weg naar de ware oecumene (5)

18-06-2011 werkenaaneenheid.nl GKN wijst voortgezet gesprek af met Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen

25-11-2014 werkenaaneenheid.nl Dankbaarheid en teleurstelling over 'Afscheid' professor Douma - korte eerste reactie ds. E. Heres

Ds. P. van Gurp heeft het artikel van ds. Heres uit het kerkblad van DGK Dalfsen ongewijzigd overgenomen in De Bazuin nr. 37 d.d. 3 december 2014 en sluit af met:

Tot zo ver het artikel van ds. Heres. Het is teleurstellend dat prof. Douma niet op zijn minst een gesprek is aangegaan met De Gereformeerde Kerken alvorens zijn keus te bepalen inzake het ware kerkadres.
Maar we mogen wel de verwachting uitspreken dat hij alsnog zich ervoor zal inzetten om dat gesprek mogelijk te maken.


Overige links:

28-02-2015 eeninwaarheid.info A. Velthuis - DGK zoekt toenadering GKN

05-02-2015 werkenaaneenheid.nl De vierde en vijfde weg naar eenheid DGK en GKN. Kernproblemen en mogelijke oplossingen om tot eenheid te komen.

02-02-2015 werkenaaneenheid.nl Een suggestie voor hereniging van DGK en de GKN. Van een verontruste GKv-broeder.

07-02-2015 eeninwaarheid.info N. van Dijk - DGK en GKN

Nadat ds. Hoogendoorn (GKN), ds. De Marie (DGK), prof. Douma (GKN) en ds. E. Heres (DGK) zijn geciteerd wordt geconcludeerd en gehoopt:

Bovenstaand lezend is wel duidelijk dat de wil er is om verder te komen in het zoeken naar eenheid. En is het gescheiden optrekken voor velen ook niet een belemmering om de stap naar één van beide kerkverbanden te nemen? Als je slechts als ‘buitenstaander’ kennis neemt van de conflicten, is het erg moeilijk een standpunt te bepalen. Je bent er niet bij geweest. En waren er ook niet te weinig mensen om leiding te geven in het nog zo jonge kerkverband? Er moest al zoveel geregeld worden.
Ook wij blijven hopen op vereniging van DGK en de GKN, die beide willen gaan  in de lijn van Afscheiding en Doleantie en Vrijmaking, die beide zich gebonden weten aan de Drie Formulieren van Enigheid. En wat zou het een zegen zijn ook voor de komende generaties als beide kerken zich verenigden en er trouwe woordverkondiging in ons land zou mogen blijven.

28-02-2014 via werkenaaneenheid.nl B. de Roos: Aaneengesloten - over DGK en GKN

Br. De Roos besluit zijn artikel met:

Waar moeten kerkmensen zich vervoegen?
Zij moeten naar de plek gaan waar heel Gods Woord zuiver wordt gepredikt. Naar de plek waar de sacramenten zuiver worden bediend. Naar de plek waar de kerkelijke tucht wordt gehandhaafd.

Gods kinderen moeten zich bijeen laten brengen.
Op één plek.
En ik weet het zeker: zo zal het uiteindelijk ook gaan.
Want Gods Heilige Geest is druk aan het werk!

Het volgende commentaar is door mij (JT) daaraan toegevoegd:

Ja, als er een kerkscheuring dreigt moet je je van beide kanten tot het uiterste inspannen om elkaar vast te houden op hetzelfde fundament.
En als er een kerkscheuring heeft plaatsgevonden moet je je van beide kanten tot het uiterste inspannen om de eenheid te herstellen, als je met woord en daad op hetzelfde fundament zegt te (willen) staan.

 • Want de kerk is een geloofsstuk: we geloven in God, in Jezus Christus, in de Heilige Geest en we geloven een heilige, algemene, christelijke kerk.
 • Want in de gereformeerde kerk hoort er ruimte te zijn voor alle gelovigen die bij de kerk horen en te herkennen zijn aan het geloof, de zonde ontvluchten, de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet naar rechts of naar links afwijken en hun oude mens met zijn werken kruisigen. Nee, ze zijn lang niet volmaakt, ze kunnen te maken hebben met grote zwakheden, maar door de Geest strijden zij daar elke dag tegen, hun leven lang. Ze zoeken hun toevlucht tot de Here Jezus, in wie zij vergeving hebben van hun zonden door het geloof in Hem.
 • Want we komen naar de kerk om behouden te worden. Met al onze grote zwakheden. Met onze dagelijkse strijd. Samen. Eendrachtig. Aaneengesloten.

21-04-2012 werkenaaneenheid.nl GKN over DGK in gesprek met dep. Can.Ref.Churches

 • (...) De GKN mensen willen daarom nu liever afwachten hoe de zaken zich ontwikkelen in DGK en buiten de interne strubbelingen binnen die groep blijven. Ze zien een zeker radicalisme in DGK op bepaalde punten, bijvoorbeeld in hoe de leer over de kerk, zoals beleden in de NGB, wordt toegepast. Ze hebben er ook zorgen over dat, hoewel DGK geprobeerd hebben zich te organiseren op een kerkordelijke manier, het lijkt alsof er bestuurd wordt door de meerdere vergaderingen.
 • In antwoord op de vraag hoe de eenheid van gelovigen het beste gediend zou kunnen worden, stelden de deputaten van de GKN dat ze op dit moment vonden dat zo’n eenheid het beste gediend zou worden door eenvoudig een principiële gereformeerde koers aan te houden en door dicht bij het Woord en de belijdenissen te blijven in prediking en eredienst.
 • Iets wat ons (deputaten CRCA) zorgen baart is het gemak waarmee kerken binnen het kerkverband toegelaten worden. Het is inderdaad een feit dat Bruchterveld/Bergentheim en later Zwolle, DGK verlaten hebben zonder de kerkelijke weg te gaan.

20-04-2012 werkenaaneenheid.nl DGK over GKN in gesprek met dep. Can.Ref.Churches

 • Toen er gevraagd werd waarom er geen poging werd gedaan tot samenwerking in plaats van elkaar te bevechten en te bekritiseren, was het antwoord: dat zijn geen ware kerken, maar schismatieke groepen, waar het independentisme de boventoon voert. Het is niet maar een kwestie van vechten. Er zijn zwaarwegende theologische verschillen, omdat mensen zich om uiteenlopende redenen hebben vrijgemaakt. Ze moeten zich bekeren.
 • Enige tijd geleden heeft DGK nog een brief gestuurd naar de GKNvv, waarin er op gewezen werd dat zaken besproken dienen te worden op basis van Gods Woord als een manier om elkaar te vinden. De schismatieke gebeurtenissen van het verleden vormen nog wel een probleem, evenals de opvatting van de GKNvv dat DGK niet staat op het fundament van Gods Woord en de belijdenissen.

 

Interessante links:

bderoos.wordpress.com 16-02-2015 In gesprek

Het leven is een strijd[1]. Zo zeggen wij dat wel eens tegen elkaar. Soms doen we dat met een grinnik. Maar diep in ons hart weten we het: als slapjanus kom je er niet.

Ten diepste zit daar, geloof ik, de oorzaak van allerlei gekrakeel in de kerk. Het gaat daar soms fel te keer. U weet er, denk ik, allemaal wel iets van. Wij allen kennen de ruzietoon van sommige sprekers. Wij kennen allen de felle bewoordingen in brieven en e-mails. Wij allen hebben wel eens te maken met harde confrontaties in gesprekken.
Bij deze noteer ik gaarne dat wij ons niet moeten laten afschrikken.
Als het om principiële kwesties gaat, mogen we laten zien dat er emoties meespelen. Als het om principes draait mogen we tonen dat we er energie in willen stoppen!

(...)

Het is, vrees ik, niet onmogelijk dat onze gesprekspartners een permanente in gesprek-toon horen als zij met ons praten. Dat komt doordat we zo overtuigd zijn van de juistheid van onze stellingnames dat we voor onze gesprekspartners onbereikbaar zijn. Als het zo werkt, is er iets helemaal niet goed!

Wat vraagt God op dit moment van mij?
Het antwoord op die vraag moet ons leven voortdurend overkoepelen.
Dan wordt de gesprekstoon een stuk rustiger.
Dan wordt de sfeer in brieven en e-mails een stuk vriendelijker.
Laten wij het slot van 2 Corinthiërs 10 maar in praktijk brengen: “Maar wie roemt, roeme in de Here; want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan”[6].

 

Laatst aangepast op dinsdag 07 april 2015 08:15  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]