Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Buitenlandse vermaningen Twee adviezen Deputaten Australische zusterkerken GKv: verbreek volledig of deels de zusterkerkrelatie met de GKv

Twee adviezen Deputaten Australische zusterkerken GKv: verbreek volledig of deels de zusterkerkrelatie met de GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

De rapporten van deputaten van de Australische zusterkerken1 van de GKv2 zijn onlangs gepubliceerd.
Het deputaatschap voor zusterkerkrelaties3 stelt twee alternatieve aanbevelingen voor over de zusterkerkrelatie met de GKv aan de Synode Baldivis die vergadert in juni 2015. De deputaten waren het er onderling over eens dat de voortdurende zorgen over de GKv een verandering vereiste van de huidige zusterkerkrelatie met hen. Omdat er verschil van mening was over de volgende te nemen stappen, leggen de deputaten twee alternatieve besluiten voor aan de Synode:

 1. Verbreek de zusterkerkrelatie met de GKv
 2. Onderbreek een aantal regels van de zusterkerkrelatie met de GKv
  Het betreft de volgende regels met adviezen aan de kerkenraden: 1. zorgvuldiger omgaan met het accepteren van attestaties uit de GKv, 2. de kansels te sluiten voor de predikanten uit de GKv, 3. afgevaardigden van de GKv uit te nodigen voor de volgende synode, maar zonder de privileges als adviseurs.

De eerste alternatieve aanbeveling wordt als volgt onderbouwd:

 • De afwijkingen van Schrift, belijdenis en kerkregering zoals genoemd in de vermaningen aan de GKv zijn ontkend en daarom zien zij niet de noodzaak van bekering en terugkeer.
 • Ook al geven sommige kerken en kerkleden binnen het verband van de GKv blijk van een verlangen om trouw te zijn, neemt het kerkverband als geheel geen adequate collectieve verantwoordelijkheid voor de vergaande onbijbelse en ongereformeerde veranderingen en leer die nu essentieel onderdeel uitmaken van de huidige GKv.
 • De GKv staan erop dat de Australische kerken hen niet meer aanspreken over de kwesties waarvoor ze zijn vemaand. Zo kunnen de Australische kerken niet meer voldoen aan de regels voor zusterkerken om hen te vermanen en wederzijds zorg voor elkaar te dragen dat ze niet afwijken van het gereformeerde geloof in leer, kerkrecht, tucht en liturgie.
 • Voortzetting van een zusterkerkrelatie ontsluit de Australische kerken naar het gevaarlijke zuurdesem dat de GKv helaas heeft besmet.

De tweede alternatieve aanbeveling heeft de volgende onderbouwing:

 • De afwijkingen van Schrift en belijdenis zoals genoemd in de vermaningen aan de GKv zijn ontkend en daarom zien zij niet de noodzaak van bekering en terugkeer.
 • Door het besluit van de Synode te Ede 2014 dat het bezwaar wegnam van de vrouwelijke bijzondere ambtsdragers met betrekking tot de NGK, heeft de GKv laten zien dat zij een valse hermeneutiek tolereren binnen de kerken.
 • Als zusterkerken hebben ze beloofd naar elkaar om te zien. Ook al hebben het deputatenrapport en vorige synodebesluiten en synoderapporten veel van hun zorgen bevestigd, is het belangrijk om een extra mijl te gaan.
 • De GKv hebben duidelijk gecommuniceerd om zorgen en bezwaren rechtstreeks aan de synode te richten. De synode te Ede heeft specifiek gevraagd om advies van haar zusterkerken over de taak van mannen en vrouwen in de kerk.
 • Hoewel er veel broeders en zusters in de GKv trouw blijven aan Gods Woord en de Belijdenis, is er ook duidelijk bewijs dat de GKv niet alle afwijkingen die in strijd zijn met Gods Woord verwerpen.
 • Door het beperken van de zusterkerkrelatie, kan de oproep tot gehoorzaamheid en onderwerping aan de duidelijke bedoeling van de Schriften nog worden gehoord en opgevolgd door velen in de GKv. Zolang er gelegenheid blijft voor dialoog, moeten de Australische kerken doorgaan met het vermanen. Door het beëindigen van de zusterkerkrelatie kun je ook niet meer de broeders en zusters bemoedigen die trouw blijven aan Gods Woord en de belijdenis.

Bron: synod.frca.org.au februari 2015 Synod Baldivis 2015 Deputies Reports (zie het betreffende rapport van deputaten zusterkerkrelatie  (PDF): Deputies for Sister Church Relations v.a. pag. 100)

1Met de Australische zusterkerken worden bedoeld de Free Reformed Churches of Australia (FRCA)

2GKv = Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

3Deputies Relation Churches Abroad. Dit deputaatschap bestaat uit: R.D. Anderson (deputy since 2012), PKA de Boer (deputy since 2006), S. ’t Hart (deputy since 2012), W. Pleiter (deputy since 2009), W. Spyker (deputy since 2009), W. VanderVen (deputy since 2009)

JT

Zie ook refdag.nl 27-02-2015 Australische zusterkerk stuurt aan op breuk met GKV.

 


 

In september 2014 schreef een commissie van de Canadese Gereformeerde Kerken (CanRC) in hun rapport over de zusterkerkrelatie met de GKv:

OVERWEGINGEN NA DE SYNODE
De Synode van Carman 2013 gaf te kennen dat wij onze zorgen aan de Synode van Ede 2014 van de GKv over zouden brengen “ín nederigheid en met het hartelijk verlangen dat u aandacht zou geven aan de zaken die we voor u neerleggen. Onze regels voor zusterkerkrelaties zeggen dat 'de kerken elkaar zullen bijstaan in de handhaving, verdediging en bevordering van het Gereformeerde geloof in leer, kerkregering, tucht en liturgie,' en zullen 'waken tegen afwijkingen'. In deze context van kerkelijke aanspreekbaarheid richten wij onze vermaningen tot u.”
Op dit punt moeten wij met droefheid concluderen dat tot heden onze vermaningen niet zijn aanvaard in de geest waarin ze werden gegeven. Wat dit betreft kunnen we alleen maar zeggen dat dit niet veel goeds belooft voor de zusterkerkrelatie van de CanRC met de GKv.

Bron: werkenaaneenheid.nl 04-11-2014 Rapport subcommissie Synode CanRC over relatie GKv

Laatst aangepast op zaterdag 28 februari 2015 14:56  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]