Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Eerste prekende vrouw op vrijgemaakte kansel, de hermeneutische 'strijd' is beslecht

Eerste prekende vrouw op vrijgemaakte kansel, de hermeneutische 'strijd' is beslecht

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 5
LaagsteHoogste 

Op 31 mei 2015 zal Ineke Baron een preek houden vanaf de kansel in de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Haulerwijk. Het gaat om een proefpreek in het kader van haar opleiding.

Foto: bron Twitter Wim Schrijver Redacteur geestelijk leven Leeuwarder Courant. Genomen in de middagdienst op 31 mei 2015. Artikel op lc.nl d.d. 1 juni 2015: Historische kerkdienst Haulerwijk

Deze dienst kunt u hier beluisteren.

Baron, gevangenis-pastor-in-opleiding, heeft een deel van de bacheloropleiding aan de Theologische Universiteit Kampen gedaan en volgt nu een praktische vorming in preken aan het Baptistisch Seminarium in Amsterdam. Daarbij horen stagepreken, die op video opgenomen worden. Dat laatste mag niet in de gevangenis. Daarom deed ze een verzoek aan de kerkenraad om dat in een kerkdienst van haar eigen gemeente te laten plaatsvinden. De kerkenraad is hiermee akkoord gegaan. De dienst zal onder leiding staan van GKv-predikant Jaap Ophoff (Zwolle-Noord). Later in het seizoen volgt een tweede dienst met emeritus ds. Cor van der Leest als begeleider.

De kerkenraad wil met zijn toestemming niet het recente besluit van de GKv-synode, dat geen ruimte laat voor vrouwelijke ambtsdragers, ter discussie stellen. De raad wijst er onder verwijzing naar Prisca en Junia (Romeinen 16) op dat de Bijbel positief staat tegenover vrouwen die onderwijzen.

Bron: 04-03-2015 onderwegonline.nl Ad de Boer - Eerste vrouw op vrijgemaakte kansel

De vrouw op de kansel past in trend GKv, de hermeneutische1 'strijd' is al lang beslecht
Het bericht 'Eerste vrouw op vrijgemaakte kansel' lijkt misschien groot en schokkend, maar het past in de trend waarin de GKv is verzeild geraakt. Op 14 juni 2014 heeft de GKv GS Ede 2014 besloten dat de vrouw in het ambt bij de NGK geen belemmering meer is zodat kan worden overgegaan tot samensprekingen gericht op kerkelijke eenheid. Onder andere de GKv te Dalfsen (met ds. J.W. van der Jagt - hoofdredacteur van het behoudende GKv blad Nader Bekeken) heeft het besluit van die synode gevolgd door het erkennen van de NGK te Dalfsen die vrouwelijke ambtsdragers heeft.
Volgens een verslag van eeninwaarheid.info van de synodezitting 17 mei 2014 over M/V in de kerk zei ds. W. van der Schee dat in zijn gemeente al jaren vrouwelijke ambtsdragers functioneerden.
En synodeafgevaardigde ds. K. van den Geest schreef dat vrouwen al alles doen in de praktijk. Ik citeer:

Het is dan ook vreemd, dat er zoveel ophef is rond dit aspect in het rapport van de deputaten M/V. De manier waarop  gereformeerden Bijbellezen heeft altijd al betekend, dat we oog hebben voor die historische totstandkoming van de Bijbel, de culturele component en onze eigen ‘leesbril’ (zoals Van Bruggen het altijd zei). Daarmee stonden we in een lange anti-biblicistische traditie, waarin namen vallen als Calvijn en Bavinck. Biblicisme is simplisme, Bijbellezen is niet simpel maar vraagt om diepgang. En ook lezen we de Bijbel samen, als gemeenschap van gelovigen van altijd en overal. Daarom is het voorstel van het rapport M/V om de vraag of vrouwen ambtsdrager kunnen zijn langs die weg op te lossen een goede greep. Toch zijn er meer wegen om hierin verder te komen. Want los van een discussie over hoe je de cultuur toen en nu taxeert, is er nog een route. En dat is de praktijk zelf. De praktijk die in de kerken zelfs zonder enige discussie aanvaard is. In die praktijk nemen vrouwen in de kerk al lang vele taken en functies voor hun rekening. Je kunt zelfs zeggen: vrouwen doen alles.

Onschriftuurlijke hermeneutiek niet weerlegd, bestreden en geweerd door GKv
Eventuele ophef over het daadwerkelijk in praktijk brengen van de vrouw op de vrijgemaakte kansel is dan ook niet meer dan een vrije discussie in de marge binnen de vrijgemaakt gereformeerde kerken. Want de hieraan ten grondslag liggende 'nieuwe' hermeneutiek wordt al lang en breed geaccepteerd en getolereerd in de GKv. Maar GKv prof. Van Bruggen heeft deze 'nieuwe' hermeneutiek altijd als dwaling bestreden. Bij zijn afscheid van de GKv Theologische Universiteit heeft hij hiertegen gewaarschuwd en ook nog uitdrukkelijk in zijn advies aan de GKv GS Ede 2014. Ook de CGK (deputaat ds. W. van 't Spijker) heeft de Generale Synode te Ede gewaarschuwd tegen de Schriftvisie en die 'nieuwe' hermeneutiek2. En ook de vermaningen van alle buitenlandse zusterkerken van de GKv hebben allemaal geen enkel effect gehad - de GKv hebben deze allemaal afgewezen. En er volg(d)en zichtbaar geen sancties tegen de voorstanders van die onschriftuurlijke hermeneutiek. De GKv gaan intern ongestoord verder op de al jaren geleden ingeslagen weg.

De strijd tussen schriftuurlijke en onschriftuurlijke hermeneutiek - voor zover je dat nog strijd kunt noemen - is al lang beslecht.

Ach, alleen maar een onderdeeltje van haar opleiding...?3
Natuurlijk zou je de zaak van 'de-vrouw-op-de-kansel' kunnen relativeren door te stellen dat het alleen maar gebeurt in het kader van haar opleiding. En dat de zusters aan de Theologische Universiteit ook hebben geoefend met 'preken' op de universiteit. (Zie synode-voorzitter P. Voorberg in het ND d.d. 04-03-2015.)
Maar: deze dienst in Haulerwijk is toch bedoeld als een echte kerkdienst? Waar een geroepen persoon Gods Woord moet gaan bedienen? Waar de sleutels van het koninkrijk der hemelen zouden moeten worden gehanteerd? Baron heeft toch een 'preekverzoek' ingediend bij de kerkeraad?
Realiseert Voorberg zich wel dat als je de betekenis van de verkondiging van het evangelie van de kansels in officiële kerkdiensten gaat relativeren, dat daarmee die verkondiging in álle kerkdiensten kan worden gerelativeerd? En dat het maar heel moeilijk te begrijpen is dat de vrouw op de kansel wel in bepaalde contexten mag (opleiding), maar niet in andere contexten? (Zie ook werkenaaneenheid.nl 02-05-2014 GKv synodevoorzitter ds. Paul Voorberg: voor vrouw in het ambt)
Bovendien is de vrouw in het ambt geen bespreekpunt meer met de NGK, worden ondertussen kerken als ware kerken erkend die ook vrouwelijke ambtsdragers hebben. Waarom zouden de NGK die dan wel mogen hebben en de GKv niet? Is het dan vol te houden dat je ware kerken hebt met vrouwelijke ambtsdragers en ware kerken zonder vrouwelijke ambtsdragers? De erkenning van ware kerk houdt toch in dat zij dan op Schrift en Belijdenis staan? Dan kun je toch niet méér eisen of voorwaarden stellen? Ik volg die theologische logica niet.
Maar vele malen erger dan een eerste 'vrouw-die-preekt-van-de-kansel' is die onschriftuurlijke hermeneutiek in de GKv (en de NGK) waarmee veel meer zaken kunnen worden goedgepraat in bepaalde culturen. Zaken die vanuit de Schriften zo duidelijk (klaarblijkelijk) worden verboden. En vervolgens - via theologische taalconstructies - door verschillende culturen kunnen worden overruled. (Zie werkenaaneenheid.nl 18-12-2013 Op zoek naar hoe en wat God zou hebben gesproken als hij zich had gericht tot onze sterk veranderende cultuur - over de nieuwe hermeneutiek)

Het gezonken schip...
Ironie! Op zondag 15 maart 2015 wordt in de GKv Kruiskerk te Haulerwijk een interkerkelijke Lofprijs- en aanbiddingsdienst gehouden (naast de twee zondagse erediensten) met als thema 'Het gezonken schip...'. Citaat uit de aankondiging:

De band Red Suits uit Sneek zal deze avond verzorgen.

Het gezonken schip is een meeslepend verhaal van een scheepsmakelaar en de scheepsmaker. Bedrog, verleidingen, jaloezie spelen een grote rol tussen deze 2.
Er wordt een spel gespeeld op hoog niveau. Wie trekt er aan het langste eind. Wil je weten hoe het afloopt kom dan op 15 maart om 19:00 naar de Kruiskerk.
Op deze avond zal er veel bekende liederen gezongen worden maar ook nummers van Blof en Marco Borsato komen voorbij.

(Terzijde: Bløf is een popgroep en Marco Borsato een popzanger - beide met Nederlandstalige liedjes.)
Het gezonken schip herinnert mij aan de waarschuwende woorden van prof. Van Bruggen op de synode Ede 2014 over de hermeneutische gronden die ten grondslag liggen aan besluiten over de vrouw in het ambt. Ik citeer:

Wellicht hebben sommigen de illusie dat we alleen maar voor het onderwerp man/vrouw even afscheid kunnen nemen van enkele paulinische teksten. Meer niet, denkt u misschien. Maar dat is zeer ondoordacht. Er liggen minstens twee grote scheepswrakken op het strand die ons een baken in zee moesten zijn. Toen de (synodaal) Gereformeerde Kerken alle ambten openstelden voor de vrouw met een bijna vergelijkbare redenering als van uw deputaten, had men echt niet de bedoeling om daarmee de Schriftkritiek in te voeren of de Bijbel buiten werking te stellen. De verontwaardiging was dan ook groot toen Prof. Dr. H.M.Kuitert direct verklaarde dat zijn synode nu de Schriftkritiek had gelegaliseerd. Toch heeft hij gelijk gekregen: wat ondoordacht gedaan werd, heeft later velen berouwd. Ditzelfde proces heeft zich herhaald bij de Christian Reformed Churches. Ik weiger aan te nemen dat iemand van deputaten of van de synodeleden dit wil. Maar ik zeg wel: kijk naar die bakens en denk nog eens goed na! Dit wilt u toch niet?

JT

1Hermeneutiek gaat over de regels en methoden die nodig zijn om de Schrift te verstaan, over de wijze waarop je de Schrift moet uitleggen en vooral over het toepassen daarvan in het hier en nu. In de nieuwe (onschriftuurlijke) hermeneutiek komt het erop neer dat we de Bijbel pas goed kunnen uitleggen en begrijpen, als we heel goed op de hoogte zijn ten eerste van de cultuur in het Oude en Nieuwe Testament en de manier van geschiedschrijving van de oud-oosterse volken, ten tweede van de persoonlijkheid van de bijbelschrijver en ten derde van de huidige cultuur. Er wordt de laatste jaren steeds meer over geschreven, ook in de meer meer orthodoxe kerken. Men gaat er van uit dat God zijn Woorden heeft gesproken tot de mensen uit vroeger tijden en dat vandaag zeer intelligente theologen moeten bedenken hoe God zou hebben gesproken als Hij zich zou hebben gericht tot ons, in onze tijd. Zo kan men Gods Woord laten zeggen: vroeger sprak God ANDERS, vandaag moet het ZUS, en morgen: het moet ZO.
Gereformeerde hermeneutiek maakt gebruik van een aantal basisregels die ontleend zijn aan de Bijbel zelf. Bijvoorbeeld dat Gods Woord één is - samen zijn alle bijbelboeken het geopenbaarde Woord van God. Nog een regel: dat de Schrift eenvoudig is. Voor de mensen te begrijpen. Duidelijk en klaarblijkelijk. Een derde regel: de Schrift legt zichzelf uit. Alle regels samenvattend: Lees wat er staat, laat staan wat je leest! En gereformeerde hermeneutiek gaat er van uit dat God in zijn Woord ook spreekt tot ons vandaag.

2Van 't Spijker zei over het beroep van M/V in de kerk op de schepping het volgende: (bron: eeninwaarheid.info GS Ede Verslag 10-420 - MV 2)

Met name in dit onderdeel van het rapport zien wij hoe vlak langs – en misschien wel net er over heen – de afgrond van de Schriftkritiek wordt bewogen. Er staat letterlijk in het rapport dat het niet zo is, dat het gezag van de Bijbel en van de apostel Paulus niet ter discussie staan, maar met name in het meebewegen van de cultuur heeft het rapport toch wel heel sterk de wind tegen…

3Op 5 maart verwoordde GKv ds. Ernst Leeftink op zijn weblog deze alinea. Daarin stelde hij dat deze kop "Ach, alleen maar een onderdeeltje van haar opleiding…?" nogal denigrerend overkwam. Op 6 maart heb ik een reactie toegevoegd aan zijn artikel: "Even een misverstand uit de wereld helpen. De kop "Ach, alleen maar een onderdeeltje van haar opleiding…?" was niet denigrerend bedoeld (al helemaal niet richting Ineke Baron, mocht die indruk gewekt zijn), maar bedoelde alleen het relativerende van de woorden van ds. Voorberg te benadrukken."

Naschrift 10-03-2015: Wordt Ineke Baron of was Almatine Leene de eerste prekende vrouw van een vrijgemaakte kansel?
Overigens is het niet helemaal zeker of Ineke Baron wel echt de eerste prekende vrouw wordt vanaf een vrijgemaakte kansel. Op de site van de Tituskapel (GKv Amsterdam Zuid West) stond voor 8 december 2013 aangekondigd als voorganger: Almatine Leene.. Deze aankondiging stond ook vermeld op eeninwaarheid.info onder Signalen.
Almatine Leene is met name bekend geworden door haar pleidooi voor de vrouw-in-het-ambt. Zij promoveerde cum laude in 2013 aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika) met haar onderzoek over de implicaties van de godsleer voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk (Triniteit, antropologie en ecclesiologie : een kritisch onderzoek naar implicaties van de godsleer voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk). Heel kort gezegd: het relationele aspect binnen de drie-eenheid 'kopieert' zij op het relationele aspect tussen man en vrouw. In november 2013 verscheen een populaire weergave van haar proefschrift: Samen dansen in de kerk | Als mannen en vrouwen op God lijken.
Eind 2008 won ze de, door het Nederlands Dagblad georganiseerde, prekenwedstrijd met een preek over geloofstwijfel. Ze diende van 2008-2011 in het deputaatschap ‘mannen en vrouwen in de kerk’.
Momenteel is dr. Almatine Leene deeltijdpredikant in de Nederduitse Gereformeerde Kerk (Zuid-Afrika) in de NG KERK STELLENBOSCH-WES, post-doc onderzoeker aan de Universiteit van Stellenbosch en ze is bovendien nog docent aan de theologische opleidingen (dogmatiek en kerkgeschiedenis) aan de Gereformeerde Hogeschool Viaa te Zwolle.
Haar persoonlijke website: almatineleene.nl.

Naschrift 21-03-2015: Al in maart 2013 vrouw in het ambt bij de Tituskapel (GKv Amsterdam Zuid West)
Eeninwaarheid.info attendeerde op 21-03-2015 op een classispersverslag uit maart 2013 waaruit het volgende werd geciteerd:

De kerk van A’dam -ZW (Tituskapel) meldt dat de kerkenraad een besluit genomen heeft over de bevoegdheden van zusters die al lange tijd pastorale, diaconale en bestuurlijke taken binnen de kerkenraad vervullen. Hierbij gaat het om stemrecht in de kerkenraad en vertegenwoordiging van de kerkenraad (bv. ouderling van dienst). De gemeente is vooraf geïnformeerd en ondersteunt dit besluit.
Vanuit de classis wordt met het oog op de onderlinge relaties in het kerkverband sterk aangedrongen op heroverweging van dit besluit.

Bronnen:
eeninwaarheid.info 21-03-2015 D.J. Bolt - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 24 – Volgende
gkv.nl - Classis Amsterdam-Leiden - Persverslag 7 maart 2013


Zie ook:

ernstleeftink.wordpress.com GKv ds. Ernst Leeftink 05-03-2015 Een kleine stap in een bepaalde richting: een vrouw op de kansel in de GKV - citaat:

Een heel ander geluid laat JT horen op de site werkenaanheid. Hij stelt (overigens onder de nogal denigrerende kop Ach, alleen maar een onderdeeltje van haar opleiding…?) dat nu in de praktijk de wissel richting de vrouw in het ambt is omgegaan. Want Ineke Baron heeft het verzoek ingediend om te mogen preken in een officiële kerkdienst. Zij wil dus graag Gods Woord verkondigen in een publieke eredienst. Volgens de Heidelbergse Catechismus is de verkondiging van het heilig evangelie in de kerkdienst één van de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Nu mag een vrouw tijdens haar stageperiode voorgaan in het brengen van Gods Woord vanaf de kansel. Als je dat toestaat, wordt het wel heel moeilijk om uit te leggen dat een vrouw dat in andere situaties niet mag.

Ik denk de “werkenaaneenheid” hierin gelijk heeft. Als je als kerkeraad iemand toestemming geeft om in het kader van een preekstage op zondag voor te gaan in de kerkdienst, laat je hem of haar publiek Gods Woord verkondigen. Dat vind ik toch echt een andere setting dan een proefpreek die een student in de collegezaal houdt. Preken op zondag is toch duidelijk een stap verder. Dan ga je voor het ‘eggie’. Vroeger noemden we dat spreekconsent en moest je daar bij de classis eerst een examen voor afleggen. Tegenwoordig mogen studenten alleen in gemeentes preken als ze door de Universiteit hiertoe geschikt bevonden zijn. En die stage-preken staan allemaal in het kader van de opleiding tot predikant binnen de GKV (of het nu gemeentepredikant of gevangenispredikant is).

Volgens ds. Leeftink wordt er wél een stap gezet en vraagt zich af of deze kleine stap in Haulerwijk leidt tot een grote stap binnen de GKv. De kleine Haulerwijkse stap sluit volgens hem wel aan bij een door het moderamen van de Generale Synode te Ede 2014 gevraagd advies van een vrijgemaakt gereformeerde professor. Ik citeer:

Die stap sluit aan bij het advies dat prof. dr. A.L.Th de Bruijne aan de GS van 2014 pleitte ervoor, dat de synode de noodzaak zou erkennen “om vrouwen meer dan tot nu toe gebruikelijk in te schakelen bij taken die begrepen kunnen worden in het verlengde van Bijbelse taken waarin vrouwen ook al deelden (prediking, pastoraat, organisatie, vergaderen)” en uit te spreken dat de plaatselijke kerken in beginsel vrij zijn om daarin stappen te zetten.” Tegelijk vond hij dat de synode de plaatselijke kerken moeten oproepen “om daarbij zoveel als mogelijk nog terughoudend te zijn met de neiging dergelijke taken te institutionaliseren tot ‘ambt’ en te wachten op bredere consensus binnen de kerken als geheel (in welke richting dan ook).”

Ik denk dat de kerkeraad van Haulerwijk zich helemaal in het spoor van dit advies begeven heeft.

Op 6 maart heb ik de volgende reactie geplaatst op de site van ds. Ernst Leeftink:

Even een misverstand uit de wereld helpen. De kop "Ach, alleen maar een onderdeeltje van haar opleiding…?" was niet denigrerend bedoeld (al helemaal niet richting Ineke Baron, mocht die indruk gewekt zijn), maar bedoelde alleen het relativerende van de woorden van ds. Voorberg te benadrukken.

eeninwaarheid.info D.J. Bolt 07-03-2015 Vrouwen op vrijgemaakte kansels 23 – Vrouw 1 - citaat inleiding:

De eerste vrouw op een kansel in de vrijgemaakte kerken is afgesproken[1]. Op 31 mei a.s. zal een zekere Ineke Baron lid van de vrijgemaakte kerk in Haulerwijk een preek houden in haar gemeente. De dienst zal verder geleid door ds. Jac. Ophoff van Zwolle-Noord.
In het komende seizoen volgt een tweede dienst waarbij ds. C. van der Leest als begeleider optreedt.

Baron volgt preekcolleges aan het baptistenseminarie in Amsterdam. Ze is gevangenispredikant in opleiding. Voor haar studie had ze een 'stageplaats' nodig. Dat is nu dus haar eigen gemeente geworden. En dat vindt ze heel mooi, vooral 'dat de kerkenraad zo de verantwoordelijkheid neemt voor het gevangeniswerk.’
Want de kerkenraad mag zo 'door en met haar meewerken het goede nieuws te verspreiden onder de verdrukten en vertrapten van de samenleving.’[2]

Baron leidt al tweemaal per maand een dienst in de gevangenis en gaat af en toe op verzoek voor in diensten van de Protestantse Kerk en soms als 'toeristenpastor' protestantse kerkdiensten in de openlucht.

D.J. Bolt schrijft verder over

 • het voorstel van ds. P. Poortinga dat vrouwen preekconsent wilde verlenen en dat dit voorstel onontvankelijk is verklaard op de GS Ede 2014; iin een bijlage wordt Poortinga's voorstel gepubliceerd;
 • de synodepreses ds. Voorberg die geen moeite heeft met het besluit in Haulerwijk;
 • de compromis-achtige sfeer in een publieke discussie over de vrouw in het ambt tussen dr. Wisselink (genuanceerd tegenstander) en dr. Schaeffer (overtuigd voorstander).

nd.nl 04-03-2015 Gerard ter Horst - Voor eerst preekt vrouw in vrijgemaakte dienst € 0,25

lc.nl 11-05-2015 Wim Schrijver - Vrouw op vrijgemaakte kansel. Citaat:

Het nieuws maakte nogal wat los. Baron is niet blij met sommige reacties die ze kreeg, maar ze wil niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid. ,,Ik kan er niet onderuit, ik geloof dat ik een opdracht heb gekregen. In het gevangeniswerk en nu blijkbaar ook bij het onderwerp vrouw in het ambt.''

,,Ik zie steeds meer dat er iets in onze kerken is binnengeslopen waar we aan blijven vasthouden en waarin we heel veel tijd stoppen. Jammer, want zo raken we het zicht kwijt op de werkelijke opdracht van Jezus en op de gaven die de Geest ook aan vrouwen geeft, na Jezus' opstanding helemaal. Maar ook in het Oude Testament werden vrouwen ingeschakeld, zoals Deborah, die rechter in volle rechten was.''

Zie alle artikelen over Vrouw in het ambt en GS Ede 2014.
Zie alle artikelen over de Buitenlandse vermaningen gericht tot de GKv.
Zie ook: werkenaaneenheid.nl 12-11-2013 Kleur bekennen ('woordsjoemel') met een onthechtend ondertekeningsformulier


Links naar

4Een preek van ds. H.J. Boersma heeft br. D.J. Bolt besproken op eeninwaarheid.info op 19-01-2007 Preken die breken (1)


De dochter van Ineke Baron, Aurelia Ruis-Baron, heeft op de slotzitting van de GS Ede 2014 een interessant veelzeggend afscheidslied gezongen. Het is te vinden op Youtube: Afscheidslied synode. We noemen het hier omdat er een link is met de vrouw-in-het-ambt.


Op de site van GKv-Haulerwijk is al op 04-03-2015 het volgende bericht geplaatst:

Haulerwijk in het nieuws?
Op 31 mei zal Ineke spreken onder begeleiding van ds. J. Ophoff. Hoewel de kerkenraad met zijn toestemming niet het recente besluit van de GKv-synode, dat geen ruimte laat voor vrouwelijke ambtsdragers, ter discussie wil stellen is het blijkbaar voor het blad Onderweg voldoende reden om dit als 'nieuws' te plaatsen op haar site. Lees hier het artikel.


Een citaat uit de Uitnodiging en Agenda Gemeenteavond 11 december 2014 van de GKv te Haulerwijk:

In verband met haar stage als voorganger/gevangenispastor, heeft Ineke Baron de kerkenraad verzocht om in een tweetal diensten in onze gemeente te mogen (s)preken. Dit gebeurd dan onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een predikant.
Dit onderwerp zal door ds. Cor van der Leest worden geleid en toegelicht. Hij zal onze gemeenteavond openen met Bijbellezing en gebed. Na de bespreking sluit hij dit deel van de gemeenteavond af met gebed. Onlangs ontving u in uw postvak hierover een schrijven van Ineke Baron.


Op 3 mei 2015 is gevangenispastor Ineke Baron voorganger in de Protestantse Gemeente Eastermar in een bijzondere dienst.


Aanvulling 1 over proces vrouw in ambt in GKv:

 

GKV Utrecht-Noord/West: ambt open voor vrouw

 • Gemeentecommissie Utrecht-Noord/West concludeert na een bezinning van een jaar dat voor God de positie van mannen en vrouwen gelijk is
 • GKv Utrecht-Noord/West heeft intentie de ambten van ouderling en diaken open te stellen voor vrouwen
 • Classis Utrecht adviseert om niet af te wijken van het besluit dat de laatstgehouden Generale Synode op dit punt genomen heeft en dat ze er goed aan doet haar ervaringen met de landelijke deputaten M/V in de Kerk te delen en het daar bij te laten.
 • De kerkeraad heeft besloten dat in de komende maanden verder wordt nagedacht over de precieze formulering van het besluit, en over hoe en wanneer dit vervolgens ten uitvoer wordt gebracht.
 • Het antwoord van de kerk van Utrecht-Noord/West op het advies van de classis staat nog open.

Persverslag classis Utrecht 11 december 2014:

Vanwege urgentie en de behoefte om voldoende tijd te besteden aan het onderwerp vrouwen in het ambt verzoekt Utrecht-N/W een voortgezette vergadering te beleggen. Aan dat verzoek wordt tegemoet gekomen door een voortgezette zitting te beleggen op 29 januari, 19:45 uur in de Rehobothkerk.

en uit de voortgezette zitting d.d. 29 januari 2015:

Naar aanleiding van het visitatierapport van de Opstandingskerk Utrecht-Noord/West wordt een bespreking gehouden over het onderwerp m/v in het ambt. De kerken wisselen gedurende de avond standpunten uit en verrijken elkaar met hun visie op het onderwerp. De classis complimenteert de gemeente van Utrecht-Noord/West met het zorgvuldige proces dat zij met haar gemeente doorloopt. Na het bevragen van de afvaardiging van de gemeente Utrecht-Noord/West adviseert de classis haar niet af te wijken van het besluit dat de laatstgehouden GS op dit punt genomen heeft en het nieuwe deputaatschap M/V te voorzien van informatie over het proces zoals dat in UNW heeft plaatsgevonden, conform de wens van de GS. Dat kan er mogelijk aan bijdragen dat we als kerken gezamenlijk verder komen.

Bronnen:
nd.nl 23-02-2015 GKV Utrecht-Noord/West: ambt open voor vrouw.
gkv.nl Persverslagen classis Utrecht


Aanvulling 2 over proces vrouw in ambt in GKv:

GKv's en NGK Apeldoorn: gezamenlijke dienst verootmoediging als opmaat tot verdere samenwerking

 • NGK en CGK werken en kerken al langere tijd samen
 • Begin november 2014 werd in de Grote Kerk voor het eerst een gezamenlijke dienst gehouden van de Apeldoornse CGK (drie gemeenten), GKv (twee gemeenten) en NGK (één gemeente).
 • Zondag 8 maart is er een gezamenlijke dienst van twee GKv en een NGK kerken. Willem Smouter, predikant van de NGK te Apeldoorn, bereidt de dienst samen met Henk van de Kamp, predikant van de GKv Apeldoorn-Centrum, voor.
 • Er zijn plannen later dit jaar kanselruil in te voeren
 • In de NGK te Apeldoorn functioneren ook vrouwen in het bijzonder ambt (diakenen).

Bron: onderwegonline Jordi Kooiman 07-03-2015 Apeldoornse GKv en NGK verootmoedigen zich

 


 

Aanvulling 3 over proces vrouw in ambt in GKv:

Kort verslag van de vergadering van de classis Noord Brabant / Limburg, gehouden op 15 mei 2014 in de Jacobuskerk te Eindhoven.

De kerk van Eindhoven heeft “ruimte gevraagd om in het traject van verdere kennismaking en toenadering tot elkaar, met de NGK op eenzelfde manier contact te oefenen als met de CGK”. De classis is blij met de verklaring en spreekt haar dankbaarheid uit voor de ontwikkelingen in Eindhoven. Maar de classis kan nog niet instemmen met de verklaring, omdat het volgens de classis wenselijk is om in de eigen gemeente nog in gesprek te gaan Tevens vraagt de classis aan de kerkenraad van Eindhoven nog informatie over de NGK Eindhoven en advies van Deputaten Kerk en Eenheid.

De NGK te Eindhoven heeft al in januari 1999 besloten om ook vrouwen kandidaat te stellen voor ouderling.

Laatst aangepast op zaterdag 27 juni 2015 14:37  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]