Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Over het verschil van uitleg en toepassing van Gods Woord in Nederland (GKv) en Canada (CanRC)

Over het verschil van uitleg en toepassing van Gods Woord in Nederland (GKv) en Canada (CanRC)

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Ds. Ken Wieske (Canadian Rreformed Church, de Canadese zusterkerken van de GKv) schreef op zijn Facebookpagina het volgende verhaal. Vertaling door Hans van der Jagt.


I Koningen 13: 20-26

20 Maar terwijl zij aan tafel zaten, kwam het woord des Heren tot de profeet die hem had doen terugkeren, 21 en hij riep tot de man Gods, die uit Juda gekomen was: Zo zegt de Here: omdat gij weerspannig geweest zijt tegen het bevel des Heren, en het gebod dat de Here, uw God, u geboden heeft, niet hebt gehouden, 22 maar teruggekeerd zijt en brood hebt gegeten en water gedronken ter plaatse, waarvan Hij tot u gesproken had: gij moogt er geen brood eten en geen water drinken – daarom zal uw lijk niet komen in het graf uwer vaderen.

23 Nadat hij brood gegeten had en gedronken, zadelde hij de ezel voor de profeet die hij had doen terugkeren. 24 Maar, toen deze heengegaan was, trof hem een leeuw aan op de weg en doodde hem. En zijn lijk lag neergeworpen op de weg, terwijl de ezel ernaast stond, en de leeuw ook naast het lijk stond. 25 En zie, er gingen mannen voorbij; die zagen het lijk op de weg liggen, en de leeuw naast het lijk staan. En zij gingen het vertellen in de stad waar de oude profeet woonde.

26 Toen de profeet die hem van de weg had doen terugkeren, het hoorde, zeide hij: Dat is de man Gods, die weerspannig is geweest tegen het bevel des Heren; de Here heeft hem overgegeven aan de leeuw, die hem heeft verbrijzeld en gedood naar het woord des Heren, dat Hij tot hem gesproken had.

Ds. Ken Wieske

Dit Schriftgedeelte kwam voorbij toen ik vanmorgen uit de Bijbel las. Het herinnerde mij aan de 'CRTS' hermeneutiek conferentie van vorig jaar. Een van de Nederlandse professoren sprak over dit gedeelte. Hij suggereerde dat de Schrift naast historische gebeurtenissen ook literaire opsmuk en metaforen bevat. 'De leeuw en de ezel staan naast het lichaam van de dode profeet' zou aan dit historisch gebeuren toegevoegd1 zijn als literaire opsmuk en metafoor om een boodschap over te brengen.

Ik vind het ironisch dat, in een hoofdstuk dat 'het Woord van de Heere' zo vaak noemt en waarin zo duidelijk de dodelijke consequenties van het trotseren en negeren van Gods Woord naar voren komen, de nieuwe hermeneutiek suggereert dat het Woord van de Heere hier niet zegt wat er werkelijk staat.

Als de Schrift op deze manier geïnterpreteerd wordt is het heel gemakkelijk om plooien, ongemakkelijke waarheden of gebeurtenissen die ons niet zo goed uitkomen en die niet met de wijsheid van de wereld stroken, glad te strijken. Als bepaalde zaken in de Schrift voor ons moeilijk te verteren zijn, kunnen literaire opsmuk en metaforen gebruikt worden om het wat smakelijker te maken. Om zo de Schrift te (ver)vormen om het te laten zeggen wat voor de moderne mens acceptabel is. Op deze manier is een leeuw geen leeuw, is stof geen stof, zijn zes dagen geen zes dagen, en is het verbod om vrouwen te laten voorgaan geen verbod om vrouwen te laten voorgaan, en is de Bijbelse klacht dat homoseksualiteit pervers en een gruwel is open voor herinterpretatie.

Aan hun vruchten zult u hen kennen. Dit geld voor mensen maar ook voor denksystemen. Wij zien de bittere vruchten van van de nieuwe hermeneutiek in christelijke en gereformeerde kerken, inmiddels ook in de Gereformeerde kerken Vrijgemaakt in Nederland.

Nu de nieuwe hermeneutiek ook op de deuren van de Gereformeerde kerken in Canada bonkt om toegelaten te worden, moeten we leren van de geschiedenis van de kerk. Dit begint in Genesis 3 en gaat via 1 Koningen 13 door naar vandaag. We moeten de les die God Zijn Kerk steeds weer geleerd zien en leren dat ongehoorzaamheid aan het Woord verwoesting brengt. Verwerping van het Woord brengt de dood.

In de manier waarop wij dat Woord ongehoorzaam zijn en het verwerpen kunnen wij heel uitgekookt te werk gaan. We kunnen grote woorden en chique academische taal gebruiken. Maar de consequenties zijn hetzelfde, en de consequenties zijn onafwendbaar. Wij kunnen niet langer eenvoudig en nederig knielen voor het Woord van God wanneer wij over dat Woord gaan oordelen en dat Woord in plaats van dat Woord over ons te laten oordelen. Dan zal het ons onverbiddelijk bij de God van het Leven vandaan drijven in de verschrikkelijke armen van de dood.

Weet U wat ironisch is? Net als de profeet van Juda, is het werkelijk mogelijk dat wij onze ondergang tegemoet gaan in de overtuiging dat onze verwerping van, en ongehoorzaamheid aan dat Woord gedaan wordt in gehoorzaamheid aan dat Woord.

En het gebeurde, toen zij aan tafel zaten, dat het woord van de HEERE tot de profeet kwam die hem had laten terugkeren. Hij riep tegen de man Gods die uit Juda gekomen was: Zo zegt de HEERE: Omdat u ongehoorzaam bent geweest aan het bevel van de HEERE, en het gebod dat de HEERE uw God u geboden had, niet in acht genomen hebt, maar teruggekeerd bent en brood gegeten en water gedronken hebt in de plaats waarvan Hij tot u gesproken had: U mag daar geen brood eten of water drinken, daarom zal uw dode lichaam niet in het graf van uw vaderen komen. En het gebeurde, nadat hij brood had gegeten en nadat hij gedronken had, dat hij de ezel voor hem zadelde, voor de profeet die hij had doen terugkeren. Deze ging op weg. Maar onderweg trof een leeuw hem aan, en doodde hem. Zijn dode lichaam lag op de weg geworpen. De ezel stond ernaast en de leeuw stond eveneens naast het dode lichaam. zei hij tegen hem: Omdat u niet geluisterd hebt naar de stem van de HEERE, zie, wanneer u bij mij vandaan gaat, zal een leeuw u doden. En toen hij bij hem vandaan ging, trof een leeuw hem aan en doodde hem. En zie, er kwamen enige mannen voorbij. Zij zagen het dode lichaam, dat op de weg geworpen was, en de leeuw, die naast het dode lichaam stond, en gingen het vertellen in de stad waar de oude profeet woonde. Toen de profeet die hem van zijn weg had doen terugkeren, dit hoorde, zei hij: Dat is de man Gods die het bevel van de HEERE ongehoorzaam is geweest. Daarom gaf de HEERE hem over aan de leeuw, en die heeft hem vermorzeld en gedood, overeenkomstig het woord van de HEERE dat Hij tot hem gesproken had.

Einde facebook bericht Ds. Ken Wieske

 


Noten:

1Reactie K. van Bekkum 14-03-2015: Hij schrijft dat hij wel degelijk de historiciteit erkent van heel 1 Koningen 13, dus ook dat het verhaal over de ezel en de leeuw werkelijk heeft plaatsgevonden. Het lijkt er op dat er een misverstand is over door Van Bekkum gebruikte Engelse woorden ('embellishment'). De reactie van ds. Ken Wieske op Facebook:

This post was picked up by a Dutch website and translated. Dr. van Bekkum emailed the Dutch site and confirmed that according to him the donkey and the lion really existed. I am very glad to hear this, and to pass this on.

I would suggest that, since Dr. van Bekkum believes that there was a real, historical donkey and lion as the Scriptures record here, it would be good to avoid the phrase "literary embellishment". If I remember correctly, he used this phrase, or something like it. To embellish is "make (a statement or story) more interesting or entertaining by adding extra details, especially ones that are not true."

In times like these, when the authority of the Word of God is being undermined, even within the Church, we need to affirm with the utmost clarity that it is authoritative, infallible, divine Truth.

Ongetwijfeld zijn er Nederlanders die n.a.v. bovenstaande zeggen: gaat dit allemaal niet wat te ver? Die zou ik graag willen wijzen op een uitspraak uit het advies van dr. R.C. Janssen aan de GS Ede 2014 d.d. 20 mei 2014 over het bindingsformulier. Hij schrijft daar (bron eeninwaarheid.info - GS Ede Verslag 13-421 - HKO en Generale Regelingen 1):

Mijn ervaring in Nederland (vooral na vijf jaar ervaring in Canada) doet mij denken dat men in Nederland vaak “te aardig is” voor elkaar. Men geeft elkaar graag de ruimte en durft elkaar vaak niet te bevragen op overtuigingen, laat staan gevolgen te verbinden aan afwijkende opvattingen of gedragingen. Ik vraag me af: zal iemand die verschil ervaart tussen de leer van de Bijbel en de inhoud van de belijdenissen inderdaad eerst vragen aan zijn kerkenraad hoe en waar dit verschil aan de orde gesteld moet worden? En als dit aan het licht komt, wat gaat er dan gebeuren?

We zijn in Nederland dus vaak "te aardig" voor elkaar.
Van Bekkum zegt overigens momenteel geen tijd te hebben om op mijn overige vragen in te gaan. Hij verwijst naar een bijdrage van zijn hand in een nog dit jaar te verschijnen bundel getiteld 'Oog voor eigenheid' onder redactie van ds. Joh. De Wolf en ds. P. Niemeijer.

Jammer en vreemd dat tijdgebrek als reden kan worden aangevoerd om kritische (korte) vragen niet te hoeven beantwoorden. Onderstaande blijft dus vooralsnog onweerlegbaar. En het bovenstaande verhaal van ds. Ken Wieske sluit daar heel goed op aan.


Aanvulling: concretisering via kernbedoeling bijbelgedeelte
Naar aanleiding van het artikel op Facebook van ds. Wieske (vóór de reactie van dr. Van Bekkum) heb ik nogmaals gelezen wat die Nederlandse professor heeft gezegd op deze conferentie. Het is niet zo eenvoudig om dat goed te begrijpen. Want na afloop van deze conferentie was het in elk geval duidelijk dat de hooggeleerde en weledelzeergeleerde Nederlandse en Canadese theologen elkaar niet hebben kunnen bereiken. Van beide kanten vroeg men zich zelfs af of dit nog wel gereformeerde theologie was en of de ander zich wel realiseerde hoe erg hij was beïnvloed door zijn culturele omgeving.2

Hieronder doen we een - misschien te genuanceerde - poging om iets concreter te worden door een ('leken')oefening in bijbellezing, verschillen te bekijken en tot een conclusie te komen.

De oefening om de kern te formuleren
Probeert u eens om onderstaand 1 Koningen 13 zorgvuldig te lezen, en noteer daarna de kern (in enkele zinnen) van dit hoofdstuk:


1 Kon 13:

Jerobeam door een profeet te Bethel bestraft

1 En zie, er kwam een man Gods door het woord van de HEERE uit Juda naar Bethel, terwijl Jerobeam bij het altaar stond om een reukoffer te brengen. 2 Hij riep tot het altaar, door het woord van de HEERE, en zei: Altaar, altaar, zo zegt de HEERE: * Zie, in het huis van David zal een zoon geboren worden, van wie de naam Josia zal zijn. Die zal op u de priesters van de hoogten offeren, die op u reukoffers brengen. Ja, men zal mensenbeenderen op u verbranden. 3 Op die dag gaf hij een teken: Dit is het teken, waarvan de HEERE heeft gesproken: Zie het altaar zal scheuren en de as die erop ligt, zal eraf storten. 4 En het gebeurde, toen de koning het woord van de man Gods hoorde, dat deze tot het altaar in Bethel uitgeroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte en zei: Grijp hem! Maar zijn hand, die hij tegen hem had uitgestrekt, verstijfde, zodat hij hem niet meer naar zich toe kon trekken. 5 En het altaar scheurde, en de as stortte van het altaar af, overeenkomstig het teken dat de man Gods door het woord van de HEERE had gegeven. 6 Toen antwoordde de koning en zei tegen de man Gods: * Tracht toch het aangezicht van de HEERE uw God gunstig te stemmen, en bid voor mij dat mijn hand weer teruggetrokken kan worden! * Toen trachtte de man Gods het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen, en de hand van de koning kon weer teruggetrokken worden en werd als daarvoor. 7 En de koning sprak tot de man Gods: Kom met mij mee naar huis, en kom op krachten. Dan zal ik u een geschenk geven. 8 Maar de man Gods zei tegen de koning: * Al gaf u mij de helft van uw huis, ik zou niet met u meegaan, en ik zou in deze plaats geen brood eten of water drinken. 9 Want zo heeft de HEERE mij door Zijn woord geboden: U mag geen brood eten of water drinken, en u mag niet terugkeren via de weg waarlangs u gegaan bent. 10 Zo ging hij langs een andere weg, en keerde niet terug via de weg waarlangs hij naar Bethel gekomen was.

Dood van de profeet te Bethel

11 Nu woonde er in Bethel een oude profeet. Zijn zoon kwam en vertelde hem alles * wat de man Gods die dag in Bethel had gedaan, met de woorden die hij tot de koning had gesproken. Zij vertelden die aan hun vader. 12 Hun vader sprak tot hen: Welke weg is hij gegaan? Zijn zoons hadden de weg gezien waarlangs de man Gods die uit Juda kwam, gegaan was. 13 Toen zei hij tegen zijn zonen: Zadel de ezel voor mij. En zij zadelden de ezel voor hem, en hij reed erop weg. 14 Hij ging de man Gods achterna, en trof hem aan, zittend onder een eik. Hij zei tegen hem: Bent u de man Gods die uit Juda gekomen is? En hij zei: Dat ben ik. 15 Toen zei hij tegen hem: Kom met mij mee naar huis en eet brood. 16 Maar hij zei: Ik kan niet met u terugkeren of met u meekomen. Ik zal ook geen brood eten of water met u drinken in deze plaats. 17 Want door het woord van de HEERE is een woord tot mij gekomen: U mag daar geen brood eten of water drinken. U mag niet terugkeren door via de weg te gaan waarlangs u al gegaan bent. 18 Hij zei tegen hem: * Ik ben ook een profeet, zoals u, en een engel heeft door het woord van de HEERE tot mij gesproken: Laat hem met u terugkeren naar uw huis, en laat hij brood eten en water drinken. Hij loog echter tegen hem. 19 Toen keerde hij met hem terug, at brood in zijn huis en dronk water. 20 En het gebeurde, toen zij aan tafel zaten, dat het woord van de HEERE tot de profeet kwam die hem had laten terugkeren. 21 Hij riep tegen de man Gods die uit Juda gekomen was: Zo zegt de HEERE: Omdat u ongehoorzaam bent geweest aan het bevel van de HEERE, en het gebod dat de HEERE uw God u geboden had, niet in acht genomen hebt, 22 maar teruggekeerd bent en brood gegeten en water gedronken hebt in de plaats waarvan Hij tot u gesproken had: U mag daar geen brood eten of water drinken, daarom zal uw dode lichaam niet in het graf van uw vaderen komen. 23 En het gebeurde, nadat hij brood had gegeten en nadat hij gedronken had, dat hij de ezel voor hem zadelde, voor de profeet die hij had doen terugkeren. 24 Deze ging op weg. * Maar onderweg trof een leeuw hem aan, en doodde hem. Zijn dode lichaam lag op de weg geworpen. De ezel stond ernaast en de leeuw stond eveneens naast het dode lichaam. 25 En zie, er kwamen enige mannen voorbij. Zij zagen het dode lichaam, dat op de weg geworpen was, en de leeuw, die naast het dode lichaam stond, en gingen het vertellen in de stad waar de oude profeet woonde. 26 Toen de profeet die hem van zijn weg had doen terugkeren, dit hoorde, zei hij: Dat is de man Gods die het bevel van de HEERE ongehoorzaam is geweest. Daarom gaf de HEERE hem over aan de leeuw, en die heeft hem vermorzeld en gedood, overeenkomstig het woord van de HEERE dat Hij tot hem gesproken had. 27 Hij sprak tot zijn zonen: Zadel voor mij de ezel. En zij zadelden die. 28 Toen ging hij op weg en trof diens dode lichaam aan, op de weg geworpen, en de ezel en de leeuw die naast het dode lichaam stonden. De leeuw had het dode lichaam niet opgegeten en de ezel niet vermorzeld. 29 Toen nam de profeet het dode lichaam van de man Gods op, legde het op de ezel en bracht het terug. Zo kwam de oude profeet in de stad om rouw te bedrijven en hem te begraven. 30 Hij legde zijn dode lichaam in zijn eigen graf. Ze bedreven rouw over hem, met de woorden: Ach, mijn broeder! 31 Het gebeurde, nadat hij hem begraven had, dat hij tegen zijn zoons zei: Als ik gestorven ben, dan moeten jullie mij begraven in het graf waarin de man Gods begraven is. Leg mijn beenderen naast zijn beenderen. 32 Want de woorden * die hij door het woord van de HEERE geroepen heeft tegen het altaar dat te Bethel is, en tegen alle huizen op de offerhoogten die in de steden van Samaria zijn, zullen zeker uitkomen. 33 Jerobeam keerde na deze gebeurtenis niet terug van zijn kwade weg, * maar stelde opnieuw uit alle geledingen van het volk priesters aan * voor de offerhoogten. Wie maar wilde, wijdde hij * en die werd dan een van de priesters van de hoogten. 34 En het werd door deze zaak tot zonde voor het huis van Jerobeam, waardoor het uitgeroeid en van de aardbodem weggevaagd zou worden.


Hebt u de de kern genoteerd?

Kern K. van Bekkum
Universitair docent Oude Testament van de Theologische Universiteit Kampen K. van Bekkum heeft dit tekstgedeelte onderzocht voor een conferentie in januari 2014 over de hermeneutiek in Canada. Hij kwam tot de volgende kern (bron eeninwaarheid.info D.J. Bolt 22-03-2014 Hamilton en Hermeneutiek (6) – Kritiek op de Schrift):

Kern is dus hier: de Here doet wat Hij zegt en maakt zo geschiedenis. Dat geldt ook t.a.v. dat andere motief in Koningen: de komst van de Messias die voor altijd Koning zal zijn. De boodschap van barmhartigheid in deze geschiedenis is ook bestemd voor Israel in ballingschap. Zij zijn het bewijs van de waarheid van Gods woord. En als dat waar is zal ook de Messias niet falen! Het woord van God zal zeker geschieden.

Vergelijk: wat zegt het van uzelf?
Vergelijkt u deze kern eens met uw opgeschreven kern. Ziet u de verschillen? En ziet u ook dat die verschillen ontstaan omdat u iemand anders bent dan b.v. Van Bekkum? Ziet u dat wat u hebt opgeschreven eigenlijk ook veel zegt van u zelf, meer nog dan wat het bijbelgedeelte zelf zegt?

Het viel mij op toen ik zelf de kern beschreef, zoals hierna volgt.

Als de mens niet alleen op Gods Woord vertrouwd, volgt de dood. De mens mag ook geen vertrouwen stellen op koningen of profeten. Mensen neigen om te sjoemelen met Gods Woord, om dit te ontwijken, uitvluchten te verzinnen. Maar God beproeft de mensen, waardoor ook te zien is dat de mensen geen stokken of blokken zijn (dus: wel met een eigen verantwoordelijkheid). God is betrouwbaar: Hij eist gehoorzaamheid, belooft zegen bij gehoorzaamheid en dreigt met straf bij ongehoorzaamheid aan Zijn Woord. En er wordt melding gemaakt van maar één persoon die tegen de koning in profeteerde. En die ook nog gestuurd was door God Zelf.

Even kort een prikkelende toepassing
Dit bijbelgedeelte zou je zo kunnen toepassen op een kerk die helemaal gedeformeerd is en die zich niet meer laat aanspreken op waarschuwingen en vermaningen. Waar er geen ruimte meer is voor individuele personen om dwalingen aan de orde te stellen. Maar waar men, vanwege ieders goede bedoelingen, de onderlinge relaties kleurt door uit te gaan van het vertrouwen in elkaar (geen wantrouwen meer). Waarmee men een sleutel heeft gevonden om het verleidelijker te maken om de meerderheid in het kwade te volgen. Waar vooral de positieve kanten van het geloof worden benadrukt, maar de vloek en de (dreiging met) straf grotendeels onder de pet blijven. Waar vooral de voor de mensen zichtbare heilzame punten vanuit Gods Woord worden benadrukt, en de zondeval en de zondige neigingen van alle mensen buiten beeld blijven. Waar gerechtigheid (verzoening door voldoening) wordt overvleugeld door inspiratie. Waar het offer van Christus primair geen betaling meer is van onze (erf)zonden, maar waar dat offer primair een appel op ons hart is geworden. En waar de mensen die nog publiek waarschuwen worden weggezet als wantrouwend, ouderwets, conservatief en achterhaald.

Gods Woord begrijpen is heel moeilijk, maar Boodschap wel heel positief gekleurd
Het valt me op dat Van Bekkum uitermate positief is, terwijl het zo'n treurige tekst is. Hij noemt het wel even kort:

De geschiedenis is heel treurig en bedreigend als we deze lezen in het perspectief van de ballingschap: het is het begin van het einde. De voortdurende waarschuwingen van de Here blijven niet zonder gevolg: het heiligdom in Bethel wordt vernield, uiteindelijk ook Jeruzalem verwoest en Juda naar Babylon gevoerd. Wie zou de Here niet vrezen?

Maar in zijn kern komt het niet terug. Uit zijn inleiding begrijp ik dat het wel heel moeilijk is om Gods Woord te kunnen begrijpen wegens allerlei verstoringen: we zijn kind van onze tijd, leven in een bepaalde cultuur, etc. Het lijkt wel of het allemaal wat chaotisch is en dat hij daarin een weg probeert te zoeken, terwijl er helemaal geen volledig betrouwbare (buitenbijbelse) weg te vinden is. Het is natuurlijk ook zo dat als we ons uitgangspunt nemen in o.a. de menswetenschappen en de communicatiewetenschappen dat het allemaal veel te complex is om te achterhalen wat de Boodschap eventueel zou kunnen zijn van de Ene, en hoe je zelf vervolgens die boodschap interpreteert, uitzoekt hoe de ander de boodschap zou kunnen interpreteren en tenslotte naspoort op welke wijze de blijde boodschap het beste kan worden gebracht tussen twee heel verschillende personen.
Wat Van Bekkum zegt in zijn kern hoeft op zichzelf genomen niet feitelijk onjuist te zijn, maar hij haalt alleen bepaalde elementen naar voren terwijl hij andere elementen weglaat. En daarmee heeft hij wel keuzes gemaakt en de kern zo'n inhoud gegeven, dat het helemaal anders bedoeld en geïnterpreteerd kan worden dan wat het bijbelgedeelte zelf zegt. En als je dat doet, laat je het bepalen van wat waar en relevant is en wat je moet geloven mede over aan de interpretatie van de hoorders. En zo breng je dus uiteindelijk niet één evangelie, maar zoveel evangeliën als er hoorders zijn.
Bovendien is het met deze kern helemaal niet meer relevant of deze leeuw of ezel ook werkelijk heeft bestaan. Want dat raakt voor hen niet de kern van de boodschap, daar gaat het hen niet (meer) om.

Elkaar aanspreken op dwalingen niet eens meer mogelijk
Van Bekkum lijkt de bedoeling van het schriftgedeelte abstract te maken in plaats van concreet. En tijdens het abstract maken formuleert hij de kern zo dat deze heel positief, prettig kan worden geïnterpreteerd door de postmoderne hoorder in de westerse wereld. Maar degene die hem daarop wijst kan hij tegelijkertijd weerleggen: dat hangt af van de bedoeling van zijn kern en mijn interpretatie. En juist dat laat het grote gevaar zien dat je elkaar net meer kunt aanspreken. Dat je in twee heel verschillende werelden leeft: de één in een omgeving waarin feitelijke waarheden minder relevant zijn, de ander die zijn geloof juist bouwt (mede) op feitelijke waarheden (wat de anderen dan noemen: 'funderingsdenken'). Wellicht kunnen zij elkaar ook daarom niet meer bereiken of aanspreken. Ze kunnen elkaar niet eens meer begrijpen...

Complex of eenvoudig? Zeker of onzeker?
In de discussie met prof. Van Dam (CanRC) wordt het allemaal iets duidelijker. Zie eeninwaarheid.info D.J. Bolt 05-04-2014 Hamilton en Hermeneutiek (7) - Panel discussie.
Van Bekkum vindt flexibiliteit belangrijk bij communicatie zodat je de ander kunt bereiken. En hij zegt dat mensen uit de 21ste eeuw de Schrift niet altijd begrijpen. Daartegenover stelt Van Dam heel eenvoudig: het is een zaak van geloof of ongeloof. Men moet de Schriften lezen met een open hart en de Heilige Geest zal voor de rest zorgen.

Volgens mij is dat ook het uiteindelijke verschil: de Nederlandse complexiteit en onzekerheid vanuit allerlei wetenschappen tegenover de Canadese eenvoud en zekerheid van Gods Woord. Aan de Nederlandse kant probeert men Gods moeilijke Woord zo te brengen, met behulp van allerlei buitenbijbelse wetenschappen, dat het zo goed mogelijk aansluit bij de hedendaagse postmoderne mens, aan de Canadese kant probeert men Gods duidelijke Woord zo te brengen zoals het is.
Het is toch ook veel meer voor de hand liggend bij de God van de Bijbel om te lezen wat er staat en om te laten staan wat je leest? Om de manier van Bijbel lezen en verkondiging vooral door Gods Woord zelf te laten bepalen in plaats van door verschillende culturen, andere bronnen of wetenschappen te benadrukken buiten de Bijbel om? Want anders kun je Gods Woord laten zeggen wat het (deels) niet zegt of zelfs het tegenovergestelde.

Wie tegen de valse theorieën van die 'nieuwe' hermeneutiek - die op verschillende wijzen binnen de GKv door meerderen publiek worden gehanteerd en gepropageerd - en haar gevolgen niet hard genoeg protesteert, is mede verantwoordelijk voor het algehele kerkverval en de afval van meer dan tienduizenden en hun nageslachten!

JT

Zie ook:

dbnl.org Schriftoverdenkingen Deel 3 K. Schilder 1 Kon. 13:11, 14a, 18, 19a 'De bezwaarde, die maar niet gehoorzaam werd.'

dbnl.org Schriftoverdenkingen Deel 1 K. Schilder 1 Kon. 13:10  'De andere weg'.

Noten:

2Zo schreef de Canadese theologiestudent Jeremy de Haan (sixteenseasons.wordpress.com 21-01-2014 Thoughts and Stories From the Conference):

Dr. van Bekkum is both good at English and easy to talk to, so we chatted over lunch. We talked about some of what he said and some of what others said, and it was good to fill out the picture a little. I’m speaking for myself, of course, but that was probably the strength of the conference, having the opportunity to hear each other out. There were disagreements, and sharp ones, but I think it was also clear that each side was trying to answer different questions. And those questions, at the very least, must be defined before they can be answered, and before you can disagree or, especially, condemn: “He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him” (Proverbs 18:13).

So there was a genuine attempt at that. My own difficulty, however, was that the TUK speakers didn’t seem very straightforward about their views. They said many things that I liked, but they didn’t always give the principles behind those things. Often, it wasn’t until after the speech was over and question period was ending that I began to understand what was going on. That could easily be due to a lack of intelligence on my part. But since the best questions often weren’t raised until the end of question period, this suggests that it was only then that both sides began to understand each other. I imagine that the best discussions happened privately, after the speeches.

It could also be due to the fact that as North Americans we like things clear and to the point. We are practical, we are in a hurry, and we inherently distrust people who are not straightforward. Our Dutch brothers on the other hand walk a more meandering, philosophical road, and are content being less clear-cut. The English poet John Keats once praised Shakespeare for having what he called “negative capability,” which is “when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason.” I imagine this is not far from what Dr. van Bekkum was after in a comment he made to Dr. Van Raalte’s speech. He said something like, it is better to be uncertain and to trust than to find your security in certainty.

Dr. Burger in his speech also spoke against “Cartesian anxiety.” Rene Descartes was a 17th century philosopher who believed, to put it simply, that if he could not find absolute certainty in the world, then all was relative. He was the man who said, “I think, therefore I am.” What he meant was that even if he doubted everything his senses told him, even everything his mind told him, there was still something that was doubting. There was still an “I” that was thinking, and for him that “I” was an absolutely certain thing. This calmed his anxiety, but the quest for certainty drove philosophers for centuries after him. It wasn’t until the twentieth century, when the philosophers had long gotten rid of God, that they arrived at the conclusion that certainty was impossible. What they thought up then was the hauntingly empty existentialism that fills our world with so much heartache.

Now the deceptive thing about certainty is that it is something inside of you, whereas truth is external. When Christopher Hitchens died, for instance, he faced the God who made him, despite the fact that Hitchens had been certain that God didn’t exist. Because the truth of God’s existence depends not a whit upon the level of certainty within a person. We can be certain about the truth, sure, but the truth will exist regardless of whether we are certain or not. So if our Dutch brothers are concerned with the pursuit of truth rather than certainty, that is, an outward reaching instead of an inward one, then I can understand that.

But this is tentative thinking, my attempt to make sense of what I heard over the weekend. Because while a lot of what was said seemed okay, Christ said that you will know a tree by its fruit. Women in office is simply out of the question, biblically speaking, and the arguments put forth were the same that churches have been making for half a century now. Churches that are empty, it should be noted. Arguments, too, that attempt to separate the Bible from the real world smack of a dualism that since the Enlightenment has dried up so much Christian vigor. These kinds of arguments are rooted somewhere, but I don’t think those roots were shown over the weekend.

Koert van Bekkum reageerde daarop:

Dear Jeremy,

Excellent how you describe our chat and explore the discomfort that finally remains after the conference! There was great Chistian fellowship, understanding, critical exchange of ideas, and putting things into perspective. But did we succeed in building a bridge by a real deep analysis of what is actually at stake?

In some way, there remains a similar feeling of discomfort on the Dutch side. I perceived the Canadian way of speaking in such a way that sometimes too much certainty was presupposed. We have the truth in Divine revelation. But in classical reformed theology, the certainty of faith (certitudo) should be distinguished from the absolute certainty of the mind trying to grasp this world (securitas). My strong conviction (certitudo), for instance, that biblical historical narrative is trustworthy and therefore historical does not mean that I can in all cases grasp and be certain of (securitas) the way the text refers to the chronology or precise details of what has happened. We should Scripture itself give the final word in these matters, instead of deducing what we want to be sure of by our strong way of (reformed) reasoning. The critical questions from Canada are fully justified. Churches need this kind of exchange to stay on the right, catholic reformed track. At the same time it is my fear that the Canadians in their turn are in danger of narrowing the reformed tradition, because of the fact that they sometimes seem to define ‘certitudo’ in terms of ‘securitas’. We Dutch should be keen to be critical of our own, postmodern context. But on the Canadian side, the strong, ‘modern-like’ defense of reformed truth could end in confessionalism and a reformed theology with sectarian traits. This already happens, in my view, when it is stated that Augustin and Bavinck did not have a ‘biblical’ view of the word ‘day’ in Genesis 1 or when it is suggested that scholars with a high view of Scripture should embrace a 15th century BC dating of the conquest of Canaan. This might be justified from an exegetical point of view. But, to quote Klaas Schilder, an exegetical error is not the same as a confessional error.

What strikes me most is that this discomfort on both sides has the same structure: beyond the exchange of ideas the question is asked whether the conversation partner is realizing him- or herself what is happening below the surface. ‘Is this still reformed theology? Do you realize how deep you are influenced by your cultural environment?’

Apparently, it is sometimes hard to understand each other. There is reason to be not very optimistic about the relation between the RCN and the CanRC. Singing ‘I believe a cath’lic church / one Holy congregation’ (Hymn 2) in the church of Hamilton Cornerstone, Sunday after the conference, was for this reason very emotional for me. We are so close in many ways. But will we, in the long term, be able to have formal relations? For now, I am very glad to have been in Canada and to get to know you all. I think we are obliged to go forward with the exchange of ideas with an attitude of appreciation of critical questions and statements. We can do so and hope for a deeper understanding of each other, because we may trust that in the end, it is God who gathers and leads his church by the Holy Spirit.

Jeremy, many thanks for driving us to Niagara Falls and from and to the airport! May God bless you, CRTS and the Canadian Reformed Churches!

Laatst aangepast op maandag 23 maart 2015 12:32  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]