Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Herziene kerkorde D.J. Bolt (Eeninwaarheid.info) stuurt Brandbrief aan alle GKv kerkenraden om de besluiten m.b.t. de Herziene Kerkorde te verwerpen

D.J. Bolt (Eeninwaarheid.info) stuurt Brandbrief aan alle GKv kerkenraden om de besluiten m.b.t. de Herziene Kerkorde te verwerpen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Br. D.J. Bolt (GKv en eindredacteur eeninwaarheid.info) heeft een brandbrief gestuurd aan alle plaatselijke GKv kerkenraden, omdat

  • de nieuwe kerkorde, die per 1 juli a.s. van kracht wordt, in wezen geen gereformeerde maar een hiërarchische kerkorde is geworden en
  • het recht van individuele gelovigen om toe te zien op de leer van de kerk drastisch is beknot.

In deze brief doet hij een dringend beroep op alle kerkenraden om de besluiten m.b.t. de Herziene Kerkorde op korte termijn formeel te verwerpen, dus niet te ratificeren.
Dan blijft het mogelijk onder de huidige DKO kerkordelijk te blijven samenleven in een gereformeerd niet-hiërarchisch verband van kerken waarin de schriftuurlijke zelfstandigheid van plaatselijke kerken ongeschonden wordt bewaard.

Br. Bolt doet persoonlijk een urgente oproep aan alle kerkenraden omdat

  1. anders volgens een geldende regel besluiten automatisch zijn geratificeerd: zie 'Aanbiedingsbrief bij de Acta GS Ede 2014, dd. 25/11/2014 waarin bepaald wordt dat een en ander vóór mei 2015 geregeld moet zijn en
  2. de kerkelijke weg voor kerkleden nu al is geblokkeerd.

Bolt licht twee principiële punten kort toe en schetst de gevolgen ervan.
De inhoud(sopgave) van zijn brandbrief puntsgewijs:

Principiële verschillen DKO en HKO

1 - HKO, een hiërarchisch georiënteerde kerkorde

(...) In de HKO is het 'tenzij bewezen wordt dat zij in strijd is met het Woord van God of met de kerkorde' geschrapt. (...)

Voorbeeld 1 – Vrouwelijke ambtsdragers (...) Een kerkenraad die daar principiële bezwaren tegen heeft op grond van Gods Woord, kan revisie vragen bij een volgende synode. Ondertussen is deze kerkenraad verplicht het besluit uit te voeren. (...)
Voorbeeld 2 – Aansluiting bij de PKN (...) Kerkenraden kunnen proberen dit besluit bij een volgende synode te laten vervallen. Maar ondertussen kan op basis van de HKO, alweer, het besluit wel moeten worden uitgevoerd en zijn plaatselijke kerken gehouden daaraan mee te werken. Een gemeente heeft ook niet meer de mogelijkheid zich met haar goederen los te maken uit het kerkverband. Immers, de synode gaat over de geldigheid en kan onvoorwaardelijke uitvoering afdwingen. (...)

2 - Beknotting taak en plicht van kerkleden - (...) revisie vragen aan de synode van onschriftuurlijke besluiten is uitgesloten. (...)

Ratificatie

U zult als kerkenraad genomen synodebesluiten naar de huidige nog geldende Dordtse kerkorde moeten toetsen (...)
Naar onze overtuiging zijn de synodebesluiten m.n. zoals die hier boven kort werden aangeduid niet naar de Schrift en gaan zij in tegen fundamentele principes van gereformeerd kerkrecht.

(...)

We willen hier een dringende waarschuwing aan toevoegen.
De plaatselijke gemeente staat naar de Schrift rechtstreeks onder het gezag van Christus als Koning van zijn kerk. De kerkenraad is voor zijn handelen aan Hem directe verantwoording schuldig. Maar onder de nieuwe HKO zijn kerkelijke vergaderingen als synodes en classes bepalend voor wat kerken onvoorwaardelijk dienen uit te voeren. Daarmee wordt inbreuk gemaakt op de verhouding tussen Christus en zijn kerk.

En de kerkgeschiedenis waarschuwt ons dat invoering van een hiërarchisch kerkelijk besturingssysteem veelal onomkeerbaar is!

Oproep

Bij voorkeur hadden wij ons voor deze zaken rechtstreeks tot de generale synode gewend. Maar de kerkelijke weg is voor kerkleden, zoals eerder aangegeven, nu al geblokkeerd. Daarom doen we een dringend beroep op u om de besluiten m.b.t. de Herziene Kerkorde op korte termijn formeel te verwerpen, dus niet te ratificeren. Dat is urgent omdat anders volgens een geldende regel besluiten automatisch zijn geratificeerd: zie 'Aanbiedingsbrief bij de Acta GS Ede 2014, dd. 25/11/2014 waarin bepaald wordt dat een en ander vóór mei 2015 geregeld moet zijn!
Op deze wijze blijft het mogelijk onder de huidige DKO kerkordelijk te blijven samenleven in een gereformeerd niet-hiërarchisch verband van kerken waarin de schriftuurlijke zelfstandigheid van plaatselijke kerken ongeschonden wordt bewaard.

Bron: eeninwaarheid.info D.J. Bolt 21-03-2015 De Herziene Kerkorde - Brandbrief aan kerkenraden.

In een makkelijk te lezen artikel met vraag-en-antwoord vorm en mogelijke gevolgen toont br. Bolt nogmaals aan hoe er een principiële wissel wordt omgezet in de kerkregering.

Bolt is overigens niet de enige die de vinger legt bij de kerkelijke hiërarchie in de nieuwe kerkorde. Op eerdere synodes is daar al op gewezen en dr. R.D. Anderson (FRCA) nog onlangs in november 2014. Een artikel van hem is vertaald in het Nederlands op eeninwaarheid.info: GKv en hierarchie. Anderson concludeerde mede naar aanleiding van de reactie van de GKv Synode Ede 2014:

Het is heel triest om een kerkverband het pad naar kerkelijke hiërarchie op te zien gaan, juist waar het opleggen van zo'n hiërarchie de voornaamste aanleiding vormde tot de Vrijmaking van 1944. Nog triester is het om zo'n zwakke poging ter verdediging van dit pad te zien.

Laatst aangepast op vrijdag 01 mei 2015 14:31  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]