Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag 6e vergadering

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

6de vergadering

Voor het eerst van de Generale Synode te Emmen een zitting op vrijdagavond. Dit vanwege het vele werk dat nog op de agenda staat van deze synode. Op de vijfde zitting van 27 februari jl. is vergaderd over de rapportages van deputaten Adresvoering, Contacten Overheid en Binnenlandse Betrekkingen (DACOBB). Op deze zitting is de synode tot het besluit gekomen om de adviezen van DACOBB te herformuleren. Deze nieuwe adviezen zullen vanavond worden besproken. Ook de concept-antwoordbrieven aan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) zullen worden besproken.

Opening

Zoals te doen gebruikelijk opent de preses van de synode, br. A. Admiraal, de synode. Hij leest Filip.2:19-3:1, gaat ons voor in gebed en we zingen gezamenlijk ps. 16:1. De woorden ‚Äúmijn blijdschap is uw heilig volk op aarde; hen acht ik hoog, hen houd ik steeds in waarde‚ÄĚ zijn zeer zeker van toepassing voor vanavond wanneer het gaat over kerkelijke eenheid.

Het openingswoord van de preses gaat over het gelezen gedeelte, waarbij de kernvraag is wat ons drijft wanneer wij gaan spreken over het spreken met broeders en zusters die zich vrijgemaakt hebben of zich in naam gereformeerd noemen. Is dat eigenbelang? Of krampachtigheid? Dat mag beslist niet, want het moet de waarachtige liefde tot de HERE zijn, die ons drijft. De preses roept op om niet met persoonlijke motieven de bespreking te voeren, maar in vertrouwen op God, die ons in Jezus Christus zijn onuitsprekelijke liefde heeft bewezen.

Agenda en huishoudelijke zaken

Met deze woorden opent de preses de vergadering, die dus geheel in het teken zal staan van de antwoordbrieven aan de GKv en de HHK en de geherformuleerde adviezen van het moderamen met betrekking tot de rapportages van deputaten ACOBB. Het moderamen heeft geen mededelingen. Twee broeders afgevaardigden zijn vanavond voor het eerst aanwezig als vervanging van twee primi afgevaardigden. Aan hen wordt gevraagd of zij beloven dat zij hun werk ter synode zullen doen in onderworpenheid aan de Schrift en in gebondenheid aan de belijdenis van de kerk. De beide broeders beloven dit met een volmondig ja. Hierna wordt de agenda voor vandaag vastgesteld. Na een kort moment in comité te hebben vergaderd, verzoekt de preses de deputaten ACOBB om plaats te nemen aan de vergadertafels.

Antwoord aan de GKv

Het moderamen heeft een uitvoerige antwoordbrief aan de GKv voorbereid. Zoals uit het verslag van 27 februari bleek, heeft de synode gemeend om nogmaals een brief aan de synode van de GKv te schrijven. Vanwege de openbaarheid geen gesprek, maar wel een brief, zodat ook de broeders en zusters in de GKv wellicht nog bereikt kunnen worden.
Uit de bespreking komt naar voren dat in de brief te weinig aandacht wordt besteedt aan de actuele ontwikkelingen in de GKv. Door deze ontwikkelingen wordt de kloof tussen De Gereformeerde Kerken (DGK) en de GKv steeds groter, in plaats van kleiner. Daarom lijkt het de afgevaardigden goed om de conceptbrief op dit punt nog aan te vullen. Tevens staan in de brief verwijzingen naar synodebesluiten van voor 2003 (vierde gebod, liedboekliederen etc.) welke besluiten door DGK in eerdere synodes zijn afgewezen. Aan het moderamen wordt de suggestie meegegeven om de gronden voor de afwijzing van deze besluiten uit de Acta van Mari√ęnberg over te nemen, zodat de eenduidigheid tussen correspondentie en synodebesluiten wordt bevorderd.
Het moderamen besluit de adviezen mee te nemen en een nieuwe versie van de concepten op te stellen, welke in een volgende vergadering aan bod zullen komen.

Antwoord aan de HHK

Naar aanleiding van de zitting van 27 februari jl. is ook een concept-antwoordbrief aan de HHK voorbereid door het moderamen. De synode vindt deze brief vrij summier in argumentatie. Aan het moderamen wordt verzocht ook voor deze brief een herziene conceptversie op te stellen. Tevens wordt hen de suggestie aan de hand gedaan om aan te haken bij de brief die door onze GS Zwolle 2007 is gestuurd. De HHK heeft in haar antwoordbrief aan DGK op deze brief feitelijk alleen het punt van de kerkorde aangeroerd, terwijl de GS van Zwolle in haar brief ook andere punten heeft benoemd. Het moderamen besluit om ook voor deze brief een tweede conceptversie op te stellen en op een latere zitting voor te leggen aan de afgevaardigden.

Instelling Commissie Kerkelijke Eenheid

Deputaten ACOBB hebben in hun rapportages aangegeven dat zij de roeping zien om vanuit hun instructie landelijk een gesprek te organiseren met vertegenwoordigers uit diverse verontruste groepen in ons land. Tijdens de vergadering van 27 februari jl. was de GS echter de mening toegedaan dat, gezien haar bevindingen tijdens de bespreking van de rapportages, het zinvol zou zijn om de verzoeken nader te bezien en te herformuleren. Het moderamen heeft in de tussentijd deze werkzaamheden ter hand genomen en heeft een voorstel voorbereid.
Kernpunt van het advies is om tot instelling van een commissie kerkelijke eenheid van de GS te komen. Deze commissie zal bestaan zolang de GS bijeen komt en houdt daarna op te bestaan. Een belangrijk deel van de taak van deze commissie is om een gesprek aan te gaan met de kerkenraden van respectievelijk de gemeenten te Dalfsen, waarvan ds. E. Heres de preses is, en de gemeente te Kampen, waarvan ds. E. Hoogendoorn de preses is. Hierbij zal in rekening moeten worden gebracht dat de gemeente te Kampen wel deel uitmaakt van het voorlopig kerkverband.
Het tweede belangrijke deel van de taak van de commissie is om kerkenraden in het land, op hun aanvraag, te dienen met advies, indien zij bij gesprekken of bijeenkomsten met verontruste broeders en zusters tegen problemen aanlopen. Er is echter geen sprake van centrale leiding. Bij de plaatselijke kerkenraden en ambtsdragers ligt de taak om met de verontruste broeders en zusters in gesprek te komen. Indien zij echter hiervoor advies wensen, kan de commissie hen ten dienste zijn.

Daarnaast wordt ook gesproken over de vragen die aan de orde kunnen komen bij de gesprekken met de gemeenten te Dalfsen en te Kampen. Hiervoor heeft het moderamen een lijst opgesteld welke, al naar gelang het gesprek vordert, behandeld kan worden.
Tevens wordt besloten tot het opstellen van een document, dat plaatselijk gebruikt kan worden door de kerkenraden. Ook zal er een lezing gemaakt worden ten behoeve van vergaderingen met verontruste broeders en zusters.
De commissie zal voor het eind van de synode rapporteren over haar werkzaamheden.

Kerkelijke procedure

Tijdens de vergadering wordt ook nog even aandacht besteedt aan de te volgen kerkelijke procedure. Want stel, na gesprekken meldt een reeds bestaande gemeente zich bij een plaatselijke kerkenraad met het verzoek deel uit te mogen maken van het kerkverband van DGK. De plaatselijke kerkenraad zal dit verzoek vervolgens op de tafel van de classis moeten brengen. Lopende de synode kan het echter zo zijn dat na het gesprek de betreffende kerk op de Generale Synode wordt uitgenodigd om door te spreken over hun wens om tot kerkelijke eenheid te komen. Geve de Here dat het zover mag en kan komen!
Het is goed dat alle kerkenraden in het land zich van deze procedure bewust zijn, om eventuele procedurele vertragingen of problemen te voorkomen

Zwijndrecht

In de adviezen van deputaten ACOBB werd ook aandacht besteedt aan een zogenoemd tweede spoor. Dit betreft de broeders en zusters die eens met ons gingen, maar die hebben gemeend het kerkverband te moeten verlaten. De bespreking spitst zich toe op de gemeente te Zwijndrecht. Wat betreft de correspondentie met de gemeente te Zwijndrecht moet helaas worden geconstateerd, dat deze gemeente geen antwoord meer heeft gegeven op het appèl wat door de GS Zwolle (2007) op haar is gedaan. De synode besluit om nogmaals een appèl op deze gemeente te doen om weer te komen tot kerkelijke eenheid.

Het is een groot goed wanneer bij belangrijke besluiten de broeders afgevaardigden op één lijn zitten, zoals dat heet. En dan is het des te meer goed om te constateren dat de besluiten inzake de commissie kerkelijke eenheid in unanimiteit zijn genomen.

Beeldvorming

Aan het eind van de vergadering wordt door één van de deputaten gevraagd of bovenstaande besluiten wel zullen bijdragen aan het beeld wat van DGK bestaat. Dit beeld is dan dat DGK gesloten en star zijn en niet met hartelijke betrokkenheid willen werken aan kerkelijke eenheid. Naar aanleiding van deze opmerkingen wordt aangegeven dat tegen een karikatuur maar moeilijk te vechten is. Hierbij wordt tevens opgemerkt dat we te maken hebben met een postmodern kerkbegrip. De kennis over wat de kerk is en hoe wij die hebben te belijden, is bij sommigen ver weggezakt. Dat betekent dat veel onderwijs en voorlichting (intern en naar buiten) nodig is, om dit beeld weg te nemen.

E√©n van de afgevaardigden geeft echter aan dat er niets nieuws onder de zon is. Na de Vrijmaking van 1944 was de beeldvorming over de GKv ook heel negatief. Rooms was destijds niet goed, maar vrijgemaakt helemaal niet. Die ‚Äúartikeltjes‚ÄĚ die deugden gewoon niet, zo was de gangbare opvatting onder de goegemeente. En waarom deugden ze niet? Omdat ze niet deugden! Wat betreft negatieve beeldvorming mogen we best in rekening brengen dat de kerk zal worden bespot en besmeurd. We moeten hier niet naar streven, integendeel, maar het zal wel gebeuren, want de satan is hard bezig om de kudde uiteen te drijven.

Maar hoe het ook zij, welke besluiten ook genomen zijn in het kader van kerkelijke eenheid en welke werkzaamheden ook verricht zullen worden, alleen God kan de harten neigen. Daarom moeten wij, en doet u mee broeder en zuster, bij de voortduur de handen vouwen en bidden. Bidt u ook of de HERE de harten wil neigen? Bidt u ook of Hij wijsheid en verstand wil geven aan de broeders die met deze zaken zijn belast? Bidt u ook of Hij zijn raad, die alleen volkomen goed en wijs is, tot uitvoer wil brengen, zodat zijn volk één is op basis van de waarheid, Zijn heilzaam Woord?
Bidt en werkt, opdat de Jongste Dag spoedig mag aanbreken!

Sluiting

Na dit besproken te hebben wordt de bespreking be√ęindigd. De preses bedankt deputaten ACOBB voor hun aanwezigheid. Ook vraagt hij of √©√©n van de broeders gebruik wil maken van art. 48 KO. Voor het eerst tijdens deze GS meent √©√©n van de broeders daarvan gebruik te moeten maken. Art. 48 KO schrijft voor dat aan het eind van de classicale en andere meerdere vergaderingen censuur geoefend zal worden over hen die zich in de vergadering hebben misgaan. Deze broeder biedt zijn excuses aan voor het fluisteren met een medebroeder, terwijl de bespreking in volle gang was. De vergadering accepteert zijn excuses en nadat we met elkaar psalm 31:11 en 14 hebben gezongen, gaat br. C.A. Teunis ons voor in gebed en sluit de preses de vergadering.

Hierna spoedt iedereen zich naar een rustplaats, om morgen weer met frisse moed een volle agenda af te werken.
 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]