Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Herziene kerkorde GS Ede wijst expliciet op de regels waaraan kerkenraden moeten voldoen bij het wel/niet aanvaarden van genomen synodebesluiten

GS Ede wijst expliciet op de regels waaraan kerkenraden moeten voldoen bij het wel/niet aanvaarden van genomen synodebesluiten

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Op 25 november 2014 heeft de Generale Synode van de GKv een aanbiedingsbrief bij de Acta GS Ede 2014 verzonden aan de kerkenraden van de Gereformeerde kerken in Nederland. De voorlopige Acta zijn inmiddels gereed en te raadplegen op de gkv-site. (http://www.synode.gkv.nl/acta-gs/) Na de afsluitende vergadering van de synode in 2015 zal de definitieve versie worden gemaakt en zal deze ook in druk verschijnen. In deze brief attenderen zij op een aantal besluiten die mogelijk voor de kerkenraden van belang zijn in de plaatselijke situatie. Er wordt o.a. gewezen op de volgende besluiten:

 • De synode besloot over te gaan tot samensprekingen met de NGK met het oog op kerkelijke eenheid; ook plaatselijk is er meer samenwerking mogelijk. Deputaten kerkelijke eenheid hebben de ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, o.a. nu er meer contacten komen met plaatselijke PKN-gemeenten.
 • De door de synode ingestelde twee nieuwe deputaatschappen met betrekking tot de vragen rond Man/Vrouw in de kerk.
 • Met buitenlandse zusterkerken is gesproken over zorgen die bij hen leven over de koers van onze kerken.
 • De synode aanvaardde het nieuwe Liedboek voor gebruik in de kerken. De laatste liturgische formulieren (betreffende tucht en huwelijk) zijn vastgesteld. Verder is de inhoud van het nieuwe kerkboek vastgesteld
 • Er is besloten de verantwoordelijkheid voor de liedkeuze in de erediensten over te laten aan de plaatselijke kerkenraden; met daarbij het advies aan elke kerkenraad om een muziekprofiel op te stellen. Het steunpunt liturgie bereidt een handreiking voor.
 • De nieuwe kerkorde die per 1 juli 2015 van kracht wordt.
 • Het onderwerp “huwelijk en samenlevingsvormen” leidde tot de uitspraak dat in de huidige situatie het burgerlijk huwelijk de meest passende vorm is. Verder zijn aanbevelingen gedaan aan kerkenraden in de omgang met bijvoorbeeld geregistreerd partnerschap en samenwonen zonder huwelijk.

Regels bij wel/niet aanvaarden synodebesluiten
Onderaan de aanbiedingsbrief wordt verwezen naar de regels bij het wel/niet aanvaarden van de synodebesluiten.
Het is niet mogelijk om bezwaren in te dienen bij de huidige synode voor bespreking in januari 2015.
De kerkenraden zijn gehouden om de besluiten na te leven en - indien van toepassing - deze uiterlijk in mei 2015 hun plaats in het kerkelijk leven te geven. Tenzij de kerkenraad voor mei 2015 aan de gemeente verantwoordt waarom zij dat niet kan doen. (Zie GS Zuidhorn 2002 art. 18)
Een verzoek tot revisie - dat ook nog na mei 2015 kan worden ingediend bij de GS 2017 te Meppel - moet voldoen aan de regeling van GS Zwolle Zuid 2008 (art. 16, besluit 2). Met name wordt gewezen op regel 5: “Indien met betrekking tot een materie die naar art. 30 KO vast onderdeel uitmaakt van de agenda van de synode een generaal deputaatschap is aangesteld, kan een revisieverzoek niet worden ingediend alvorens in overleg met bedoeld deputaatschap is geprobeerd tot overeenstemming te komen”.

Waarover vergadert men nog in januari 2015:

 • besluiten rond de Theologische Universiteit
 • eventuele instelling van een deputaatschap Kerk en Israël
 • enkele generale regelingen, behorende bij de nieuwe kerkorde, waaronder het zogenaamde bindingsformulier (voorheen ondertekeningsformulier)

Bron: 141125 Aanbiedingsbrief Acta GS Ede 2014 aan de kerken

Laatst aangepast op dinsdag 20 januari 2015 09:56  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]