Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag 7e vergadering

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

7de vergadering

Nog geen twaalf uur na afloop van de zesde zitting begint de volgende zitting van de Generale Synode te Emmen. Op deze 20ste maart zullen met name enkele appèlzaken worden behandeld.
Br. A. Admiraal opent de vergadering op christelijke wijze door het lezen van Matt. 5: 1-17, laat psalm 115: 1 en 5 zingen en gaat ons voor in gebed. Zijn openingswoord gaat met name over de verzen 15 en 16 van Matteus 5.
De voorzitter spreekt over de betekenis van de kerk in de wereld. Het lijkt alsof de kerk steeds meer naar de rand van de maatschappij wordt gedrukt. De kerk wordt steeds meer genegeerd, maar Christus zegt: ‚ÄúGij zijt het zout der aarde‚ÄĚ. Hij zegt niet dat de kerk het moet w√≥rden, maar Hij zegt dat zij het al √≠s! Zout op de aarde, dat is in de wereld, in alle levensverbanden waarin we betrokken zijn. En u kent de functie van zout. Het is bedoeld om het eten smakelijk te maken, het is bedoeld om bederf tegen te gaan. Door de zonde is het bederf de wereld ingetreden, maar door het zout wordt het bederf tegengegaan. De samenleving wordt nog niet aan de vernietiging prijsgegeven ter wille van het zout van deze aarde. Dat is, ter wille van Gods volk, de kerk.
De kerk moet ook kracht houden, en dat is de waarschuwing voor ons. Wanneer het zout haar kracht verliest, heeft het geen nut meer. We moeten oppassen om niet slap te worden, flauw te worden, met de wereld mee te gaan in smakeloosheid en zouteloosheid. We moeten als burgers van Gods Rijk het zout van deze wereld zijn door Gods Woord vast te houden. Omgordt de lendenen met de waarheid, schoei de voeten met de bereidvaardigheid van het Evangelie; neem de helm van het heil aan en het zwaard des Geestes, dat is het Woord van God. Zoek uw kracht daarin. En als we onze zoutkracht niet verliezen, dan hebben we een eeuwig burgerschap, in de hemelen.
Met deze woorden verklaart de preses de vergadering voor geopend.

Huishoudelijke zaken

Ook vandaag laten twee primus afgevaardigden zich vervangen door twee secundi. Aan deze broeders wordt daarom de belofte afgenomen, die ook aan de broeders gisteravond (19 maart) is afgenomen: zij zullen hun werk in overeenstemming met Gods Woord, en de belijdenis daarop gegrond, verrichten.
Daarna deelt het moderamen mee dat door de classis Zuid-West de afvaardiging van twee broeders is ingetrokken, omdat zij niet langer ambtsdragers zijn in volle rechten. Door dezelfde classis is besloten om DGK Hasselt e.o. als samenroepende kerk aan te wijzen voor de eerstkomende GS van 2011. Ook is een antwoord van Hare Majesteit Koningin Beatrix binnengekomen. In dat antwoord spreekt ze haar hartelijke dank uit voor wat de GS haar toewenst en spreekt tevens de hoop uit dat de Generale Synode kan terugkijken op een goede bijeenkomst.
Vervolgens licht de assessor toe waarom de korte verslagen al twee keer niet in het Reformatorisch Dagblad zijn opgenomen. Ondanks dat de verslagen op zaterdagavond bij de kerkredactie zijn aangeleverd, maakt de redactie soms de keuze om de verslagen niet te plaatsen. De assessor zal echter blijven volhouden en hoopt dat de verslagen binnenkort weer opgenomen zullen worden.
Hierna wordt de agenda vastgesteld, waarbij punt 5 van de agenda, wat gaat over een bezwaarschrift van een broeder uit Wezep, op deze vergadering niet zal worden behandeld. Daarna wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld, waarna ook de acta van 13 februari 2010 worden vastgesteld.

Bezwaarschrift

Op de synodetafel ligt een bezwaarschrift van een broeder met een aantal opmerkingen over de acta van de GS Zwolle 2007. Deze broeder maakt bezwaar tegen een aantal besluiten en passages in die acta. Uit de bespreking blijkt dat het appèl niet voldoet aan de voor bezwaarschriften gestelde regeling en de GS besluit daarom om het appèlschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
Ter uwer informatie: wanneer een broeder of zuster bezwaar wil maken tegen een synodebesluit dan moet dat bezwaarschrift aan enkele eisen voldoen. In de Acta van Zwolle 2007 is deze regeling opgenomen onder Hoofdstuk XIV Regelingen en instructies. Hierin is uitvoerig opgenomen welke elementen een bezwaarschrift moet hebben. Wanneer iemand bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen een besluit, moet uit zijn bezwaarschrift blijken wat zijn bezwaar is. Dit moet hij met redenen omkleden. Tevens moet daarbij worden vermeld welke uitspraak hij van de GS verlangt. Als iemand dus aangeeft dat hij bezwaar maakt tegen een synodebesluit, moet hij daarbij duidelijk aangeven welk synodebesluit, waarom hij daartegen bezwaar maakt en hoe het besluit volgens hem moet luiden. Voor een eerlijke rechtsgang in de kerken moet deze regeling worden toegepast. Immers, we hebben met elkaar afgesproken dat we het op deze manier regelen. Daarom zullen we ons daar ook aan moeten houden.

Het bovengenoemd bezwaarschrift voldoet echter niet aan bovengestelde eisen. Een synode kan dan niet zomaar zeggen: nu, deze zaak is zo belangrijk, we behandelen het deze keer wel. Dat zou immers willekeur in de hand werken, want dan wordt een onvolledig bezwaarschrift de ene keer wel, maar de andere keer niet behandeld. Hoewel de appellant meerdere malen is gewezen op het feit dat zijn stukken niet volledig zijn, heeft hij er echter niet in bewilligd om de stukken te completeren.
Aan de broeder zal de grond voor het niet-ontvankelijk verklaren worden meegedeeld en zal tevens een appèl worden gedaan om zich gehoorzaam te voegen naar de synodebesluiten.

Deputaten Appèlzaken

Hierna worden Deputaten Appèlzaken verzocht aan de tafel plaats te nemen. Deze deputaten hebben zich gebogen over de binnengekomen appèlzaken en brengen daar nu verslag van uit. Het betreft een bezwaarschrift van de Gereformeerde Kerk te Bergentheim/Bruchterveld (de Matrix-gemeente). Deze gemeente staat buiten het verband van DGK, maar op basis van artikel 2.c.1 van de regeling voor het indienen en behandelen van appèlschriften (Acta Zwolle, blz. 202) kan een appelant een appèl indienen als de gevraagde uitspraak betekenis heeft voor zijn of haar terugkeer of voor herstel van zijn of haar goede naam.
Wederom moeten de afgevaardigden echter, na langdurige bespreking constateren dat het bezwaarschrift niet volledig is. Dat is toch wel een verdrietige zaak. De appellant is meerdere malen gewezen op het feit dat het ingediende stuk niet voldoet aan de regeling en daarom niet-ontvankelijk zal moeten worden verklaard. Inhoudelijke behandeling is dan helaas niet mogelijk.

Formeel?

De broeders afgevaardigden spreken naar aanleiding van bovengenoemde bezwaarschriften over het woord formeel. Formeel heeft tegenwoordig een negatieve klank, omdat we gauw denken aan bureaucratie en regeltjes. Maar voor het garanderen van een eerlijke rechtsgang op deze, maar ook op volgende synodes, moeten we gewoon met elkaar de afgesproken regelingen hanteren. Wel geeft dit een onbevredigend gevoel. Immers, we willen met elkaar de vrede bewaren. En dan is het jammer dat inhoudelijke bezwaren niet inhoudelijk kunnen worden behandeld. Extra reden tot verdriet is het feit dat beide appelanten meermalen gewezen zijn op de bestaande regeling, maar dat men hieraan niet heeft willen voldoen.

De GS besluit echter om de Matrix gemeente wel een brief te sturen, met daarin het verzoek om binnen een gestelde termijn toch aan de regeling te voldoen, zodat behandeling van bezwaren tegen de inhoud van een synodebesluit alsook tegen de gevolgde rechtsgang ten aanzien van het bezwaar mogelijk is. Hopelijk wordt dit dus vervolgd op één van de volgende zittingen.

Behoefte aan predikanten

Aan de beurt van behandeling is vervolgens een verzoek van de classis Noord-Oost in verband met de behoefte aan predikanten. De classis Noord-Oost stelt dat de behoefte aan predikanten hoog is en stelt dat men moet uitzien naar broeders die op basis van singuliere gaven het ambt van predikant kunnen vervullen (art. 8 KO). Uit de bespreking volgt echter dat artikel 8 van de Kerkorde altijd geldt. In tijden van grote nood, maar ook in tijden waarin deze nood minder concreet is, geldt artikel 8 van de Kerkorde. In artikel 8 staat dat wie geen theologische opleiding hebben ontvangen, niet toegelaten kunnen worden tot het predikambt. Tenzij echter zij overtuigend blijk geven van bijzondere gaven van godsvrucht, ootmoed, ingetogenheid, verstand, onderscheidingsvermogen en welsprekendheid.
Het moet echter niet zo zijn dat van bovenaf broeders ‚Äúgedwongen‚ÄĚ worden tot de procedure van art. 8 KO. Iedereen in de kerken mag om zich heen kijken en wellicht een broeder die hij of zij geschikt acht, opmerkzaam maken op de mogelijkheden van artikel 8 KO. Dit artikel geldt dus voor alle tijden.
Daarom besluiten de broeders afgevaardigden om aan het besluit van de classis Noord-Oost niet te voldoen, maar wel in een brief artikel 8 van de KO onder de aandacht van de kerkenraden in het land brengen.

Archief

Bij het kerkewerk wordt niet snel gedacht aan het volgende agendapunt, namelijk het archief. Elke plaatselijke kerk heeft een archief, maar ook elke classis en tevens hebben de kerken in synodaal verband ook een archief. Hierin worden alle acta e.d. opgeslagen en gearchiveerd.
De archivaris van de kerken heeft een rapport opgesteld, welke de afgevaardigden nu bespreken. Naar aanleiding van deze bespreking zal het moderamen nagaan hoe het staat met het digitaliseren van het archief en waar dit digitale archief nu is opgeslagen.

Revisieverzoek

Als laatste agendapunt is aan de orde een revisieverzoek van de Gereformeerde Kerk Groningen met betrekking tot een zin in een overweging bij artikel 91 van de acta van de GS te Zwolle. In deze overweging wordt 1 Petr.4: 15 aangehaald, waarbij gewaarschuwd wordt voor het zich mengen in zaken waarin men geen partij is.
Ten derde male moeten de afgevaardigden echter constateren dat het geen bezwaar is tegen een besluit of een grond onder een besluit, maar tegen een overweging bij een besluit. Overwegingen zijn zoals het woord zegt wegingen van allerlei factoren. Bij het wegen van allerlei argumenten komt de GS tot een besluit. Wanneer je het niet eens bent met een overweging, een gedachte, bij een besluit, maar wel met het besluit als zodanig, dan is het niet nodig om een revisieverzoek in te dienen.
Eén van de afgevaardigden spreekt uit dat het jammer is dat vanwege onontvankelijk verklaren, bezwaren nu niet inhoudelijk mogen worden behandeld. Alle afgevaardigden zijn het hiermee eens, maar voor een betrouwbare en gelijke rechtsgang zit er echt niets anders op. De GS besluit daarom het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren en de raad van de Gereformeerde Kerk te Groningen dit besluit mee te delen.

Niet ontvankelijk voor een eerlijke rechtsgang. Het lijkt misschien koud en afstandelijk, ja, misschien op de klank af zelfs liefdeloos. Maar uit sfeer die in de bespreking onder de broeders heerst wordt een oprechte teleurstelling geproefd, dat geen van de bezwaarschriften inhoudelijk is behandeld op de synodevergaderingen.

Volgende vergadering

Hiermee is de agenda voor vandaag afgewerkt en wordt de vergadering besloten. In de algemene rondvraag wordt het moderamen nogmaals verzocht om op tijd te beginnen met voorbereidende werkzaamheden voor de Acta van Emmen 2009, zodat deze snel na het sluiten van de GS kunnen worden uitgebracht. Voor de volgende vergadering staat wederom een verslag van deputaten Opleiding tot de dienst des Woords op de agenda en wordt ook het financieel verslag van 2009 besproken. Verder deelt de preses mee dat het vanwege de veelheid van de nog te bespreken stukken, niet waarschijnlijk is dat de GS voor de zomervakantie kan worden afgesloten. Dus, nog genoeg gelegenheid voor u, broeders en zusters, om nog eens een synodezitting bij te wonen.
Hierna zingen we met elkaar nog psalm 119:40 en 47 en gaat br. C.A. Teunis ons voor in dankgebed voor de afgelopen synodezitting, waarna de preses de vergadering sluit en een ieder zijns weegs gaat.

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]