Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home D.J. en T. Bolt roepen op tot afscheiding en te werken aan een nieuwe eenheid

D.J. en T. Bolt roepen op tot afscheiding en te werken aan een nieuwe eenheid

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 27
LaagsteHoogste 

D.J. Bolt, eindredacteur van eeninwaarheid.info, en zijn vrouw T. Bolt-Slager roepen hun vrijgemaakt-gereformeerde kerkenra(a)d(en) en hun medebroeders en –zusters op om de weg te gaan die zij zich hebben voorgenomen:

  • te willen gaan behoren bij het verband van De Gereformeerde Kerken (hersteld) en
  • beloven zich in te spannen, zo de Here wil, om te werken aan een nieuwe eenheid die al Gods kinderen omvat die Hem oprecht liefhebben en in zijn wegen willen wandelen, en dus bij elkaar horen.

Liever hadden ze geen keuze willen maken tussen de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) of De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK). Citaat:

Zoveel liever hadden we na de beslissing om het GKv-verband te verlaten, eenvoudigweg gekozen voor het ene 'verenigde kerkverband, DGKN'. Maar de situatie is nu eenmaal zo. Dus ontkomen we niet aan een keuze, een dubbel lidmaatschap is niet mogelijk, is trouwens ook niet gewenst.

Overige opmerkenswaardige citaten uit hun schrijven:

  • Dat is niet de gemakkelijkste weg maar wel naar onze overtuiging de smalle weg achter Christus aan. Op weg naar zijn toekomst.
  • Wij kiezen niet voor DGK omdat het een ideale kerkgemeenschap is. Zonden en gebreken zijn ook deze kerken niet vreemd. Maar er is wel het oprechte begeren de HERE in alle opzichten te dienen naar zijn Woord. Ondanks alle tekortkomingen en gebreken mag zij zich als een ware kerk van Christus beschouwen naar onze overtuiging.
  • We zoeken deze kerken niet voor onze rust. Strijd en moeite zullen ook haar, zeker in deze tijd die steeds meer afgodische en apocalyptische trekken krijgt, niet worden bespaard. Maar wel verwachten we dat in deze kerken Christus' rust kan worden genoten, zijn juk is immers zacht en zijn last licht.
  • Met deze beslissing is tegelijk dus niet voor aansluiting bij het GKN-verband gekozen. Dat betekent niet dat wij deze broeders en zusters afschrijven. Integendeel! Hoe graag hadden wij hen ook ontmoet in een kerkelijke context waarin voluit christelijke gemeenschap mogelijk zou zijn. Want hoe velen kennen wij niet persoonlijk die met ons hetzelfde kostbare geloof delen en gestreden hebben en waarmee we ook samen Christus' toekomst tegemoet zouden willen gaan. Dat is nu niet zonder meer mogelijk in alle opzichten.

JT

Bron: eeninwaarheid.info 30-05-2015 D.J. Bolt en T. Bolt-Slager - Kiezen of verliezen 4

Zie ook:

En de in het engels vertaalde artikelen op (o.a.) Defence of the Truth door Jelte Numan (FRCA, de Australische zusterkerken van de GKv):


Al eerder heeft em.prof.dr. J. Douma, die zich eind 2014 op 83-jarige leeftijd heeft afgescheiden van de GKv en zich heeft aangesloten bij de Gereformeerde Kerken Nederland, zich uitgelaten over de blijvende opdracht om te blijven werken aan eenheid. Hij schreef dit in een bespreking van een boek van voormalig GKv ds. HJCCJ Wilschut die in 2014 nog op 62-jarige leeftijd lid is geworden van de PKN (Gereformeerde Bond) en op 10 mei 2015 is bevestigd als predikant van de hervormde gemeenten van Sebaldeburen, Een en Leek. Douma schreef in zijn bespreking van het boek "Gebleven en meegegaan" over de verstrooiden uit de GKv:

Naar mijn overtuiging ligt hier onze blijvende opdracht:
de verstrooiden weer samenbinden tot een kerkelijke gemeenschap,
die dankbaar terugkijkt op haar geschiedenis vanaf 1834.
Een gemeenschap die – hoe gedecimeerd ook –
in geloof en hoop de lijn wil doortrekken.
Tot zegen voor de broederschap in en buiten ons land.


En ds. P. van Gurp (DGK) schreef in De Bazuin nr. 37 d.d. 3 december 2014 (naar aanleiding van het afscheid van de GKv door J. Douma waar ds. E. Heres (DGK) een artikel over heeft geschreven):

Tot zo ver het artikel van ds. Heres. Het is teleurstellend dat prof. Douma niet op zijn minst een gesprek is aangegaan met De Gereformeerde Kerken alvorens zijn keus te bepalen inzake het ware kerkadres.
Maar we mogen wel de verwachting uitspreken dat hij alsnog zich ervoor zal inzetten om dat gesprek mogelijk te maken.

Maar we mogen wel de verwachting uitspreken
dat hij alsnog zich ervoor zal inzetten
om dat gesprek mogelijk te maken.

Hij is dr. J. Douma en het gesprek doelt op het gesprek van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) met De Gereformeerde Kerken (DGK) !


Op 28 februari 2015 heeft br. A. Velthuis (DGK) een artikel geschreven op eeninwaarheid.info 'DGK zoekt toenadering GKN'.

Hartelijke wil
Op plaatselijk niveau zijn er al verschillende gesprekken gaande tussen beide kerkverbanden. Twee kerkenraden in het kerkverband DGK hebben de synode verzocht om deze gesprekken op een landelijk niveau te tillen om ook zo gestalte te geven aan de roeping één te worden met allen die op hetzelfde fundament willen staan. Bijzonder is dat het verzoek aan de synode gericht is door de gemeenten DGK Bergentheim/Bruchterveld en DGK Dalfsen. In beide gemeenten scheidde zich een aantal jaren geleden  een deel van de gemeente af om vervolgens deel uit te gaan maken van de GKN. Hieruit blijkt dat hartelijk wordt verlangd naar herstel van verbroken eenheid en met hen die op hetzelfde fundament staan. Door de afgevaardigden werd tijdens de beraadslaging duidelijk dat de hartelijke wil aanwezig is om met dit verzoek van de beide kerkenraden aan het werk te gaan. In het verslag over de bespreking staat hierover te lezen:

“Natuurlijk zijn er dan genoeg praktische zaken waarover besloten moet worden, maar het is fijn als vanuit dezelfde basis met elkaar kan worden verder gewerkt. En die basis is nu gelegd. Broeders en zusters, laat dat ons aller gebed zijn, dat de Here eenheid geeft, waar eenheid in waarheid behoort te zijn!”

In de vervolgzitting heeft de synode de hartelijke wil van de afgevaardigden gestalte gegeven door te besluiten om officieel contact te zoeken met de GKN.

Samengevat:

Vanuit DGK wordt hartelijk verlangd naar herstel van verbroken eenheid
en met hen die op hetzelfde fundament staan.
De DGK-synode heeft
de hartelijke wil van de afgevaardigden
gestalte gegeven door te besluiten om

officieel contact te zoeken met de GKN.

Br. J.F. de Leeuw, deputaat-scriba van de GKN, reageerde in dit artikel op het DGK-synodebesluit:

Ik hoop dat de gesprekken die plaatselijk zijn begonnen verder vorm krijgen.
Het is een verblijdend bericht in een tijd van verwarring
waarin broeders en zusters hunkeren
naar een kerkelijk samenleven
in eenheid van geloof
op basis van de Heilige Schrift


In mei 2014 heeft een subcommissie van deputaten BBK van de Canadian Reformed Churches gesproken met afgevaardigden van de GKN. Een citaat uit dit verslag over de relatie tussen GKN (RCNvv) en DGK (RCNr):

The brothers of the RCNvv freely answered the questions presented to them and acknowledged that in the past not all things were necessarily done in a manner which is church politically correct.

(...)

They expressed a commitment to work together with the RCNr - should they be willing – in order to seek unity with them. At this time there still appear to be some obstacles that not infrequently are due to human nature.

Vrij vertaald:

De GKN-afgevaardigden zegden toe
om samen te werken met de DGK
- als de DGK daartoe bereid is -
om de eenheid te zoeken met hen.
Momenteel lijken er nog steeds obstakels te zijn
die niet zelden te wijten zijn aan menselijke karakters.

De GKN afgevaardigden waren: ds. E. Hoogendoorn, ds. L. Heres, br. J. de Bruine en br. J. van Wijk.


En br. D.J. Bolt schrijft nu in bovenstaand artikel over de eenheid tussen DGK en GKN:

 

Er is naar ons huidige inzicht alle reden om elkaar weer te ontmoeten en de dingen uit- en door te praten. Verschillende gesprekspartners suggereerden daarbij niet gelijk met problemen uit het kerkverleden te beginnen maar eerder elkaar te spreken over het gemeenschappelijk fundament en van daaruit vast te stellen wat er (nog) aan de orde moet komen. Wellicht dat voor velen niet allerlei persoonlijke zaken te berde moeten worden gebracht, zoals sommigen dat ook al aangaven. Kan er misschien van de Vereniging 1892 worden geleerd om voorlopig te aanvaarden dat er 'A- en B-kerken' zijn, suggereerde iemand. Een commissie samengesteld uit leden van de beide kerkverbanden zou het gesprek kunnen voorbereiden.
En zou een gezamenlijke conferentie (van predikanten/ambtsdragers?) niet mogelijk zijn om elkaar te beproeven in de trouw aan de Schrift en loyaliteit aan de belijdenis? En in zo'n setting elkaar na lange tijd weer eens in de ogen te zien?

Eenheid in Christus' kerk is niet afdwingbaar. Het is een gave van de Heer van de kerk. Dat stellen we voorop. Tegelijk mag dat niet tot lijdelijkheid leiden. In het persoonlijke leven en ook in de kerk is het altijd ora et labora, bid én werk. Maar altijd moet in het oog worden gehouden dat wij wel kunnen planten en begieten maar Gods Geest de groei moet geven, de harten moet neigen naar elkaar in liefde en waarheid. Anders leidt het tot niets anders dan de frustratie van het trekken aan dode paarden.

Br. Bolt en z'n vrouw hebben in dit verband ook een belofte gedaan die we hier herhalen:

Tegelijk willen we beloven ons in te spannen, zo de Here wil,
om te werken aan een nieuwe eenheid
die al Gods kinderen omvat
die Hem oprecht liefhebben en in zijn wegen willen wandelen,
en dus bij elkaar horen.
Laten we elkaar wederzijds niet loslaten
maar vurig bidden om Gods Geest
die harten kan neigen om blijmoedig en ijverig
wegen naar elkaar toe te vinden
en die ook metterdaad te gaan.


.

Laatst aangepast op donderdag 27 augustus 2015 11:12  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]