Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Gevraagd: namen M/V voor ambt van diaken of ouderling, dan wel diaconaal werker of kerkelijk werker in GKv Utrecht-N/W

Gevraagd: namen M/V voor ambt van diaken of ouderling, dan wel diaconaal werker of kerkelijk werker in GKv Utrecht-N/W

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 7
LaagsteHoogste 

Besluit openstelling ambt voor zusters is genomen, uitvoering gaat in nauw overleg classis en kerken binnen kerkverband
De kerkenraad van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Utrecht-Noord/West heeft inmiddels het besluit genomen om de ambten daadwerkelijk open te gaan stellen voor zowel broers als zussen, volgens een bericht op zijn website d.d. 18 mei jl.2. De uitvoering van dit besluit zal in nauwe samenspraak met de classis en kerken binnen het kerkverband plaatsvinden. Voor nu zoeken ze passende manieren om zussen in te zetten.

De kerkenraad meent dat het goed is bepaalde functies in een taakveld en het kernteam die nu door ambtsdragers worden ingevuld, ook open te stellen voor zussen. Dit in navolging van verschillende kerken in ons verband. Denk hierbij aan diaconaal werker, kerkelijk werker en pastoraal werker. De zussen en broers die deze functies zullen gaan vervullen zullen in een viering worden ingezegend, tegelijk met de eventuele bevestiging van ambtsdragers.

Op dit moment is er een aantal vacatures. We zoeken aanvulling van het taakveld Diaconaat en een lid van het kernteam voor het taakveld Jeugd. De raad roept de gemeente op namen in te dienen van broers en zussen die men geschikt acht voor het invullen van het ambt van diaken of ouderling, dan wel diaconaal werker of kerkelijk werker.

Namen kunnen worden ingediend bij de secretaris van het kernteam. Aldus het bericht nav het rapport van de commissie M/V.2

De kerkenraad van de Utrecht-N/W heeft al in februari bekendgemaakt1 de intentie te hebben om het ambt van diaken en ouderling open te stellen voor vrouwen.

Advies classis: niet afwijken van besluit Generale Synode

De classis Utrecht heeft al eerder op 19 januari 2015 de GKv Utrecht-N/W geadviseerd om niet af te wijken van het besluit dat de Generale Synode hierover heeft genomen.3 Op de volgende classisvergadering, 19 maart, heeft Utrecht-N/W nog een reactie gegeven op het verloop van deze discussie4, maar in het kort verslag wordt  niet genoemd wat de inhoud is van die reactie.

Wat heeft de synode dan hierover in juni 2014 besloten5

 1. dat een deputaatschap zich erover moet bezinnen hoe de ambtelijke structuur zo kan worden ingevuld dat vrouwen zich daarbinnen kunnen inzetten voor Gods koninkrijk. Daarbij moet worden uitgegaan van de twee duidelijke lijnen in de Schrift over de gelijkwaardigheid en de verhouding tussen mannen en vrouwen ('er is verschil in verantwoordelijkheid') en
 2. dat nog een ander deputaatschap een uitgebreide opdracht krijgt, met name om het gesprek te stimuleren in de kerken om vrouwen in te zetten.

Verloop in de tijd

 • Juni 2014: synode laat onderzoeken hoe de ambtelijke structuur zo kan worden ingevuld dat vrouwen zich daarbinnen kunnen inzetten voor Gods koninkrijk. Volgens dat besluit zijn er twee duidelijke lijnen in de Schrift over de gelijkwaardigheid en de verhouding tussen mannen en vrouwen (verschil in verantwoordelijkheid).
 • Jan. 2015: de classis adviseert Utrecht-N/W niet af te wijken van het synodebesluit over M/V
 • Febr. 2015: na een jaar bezinning concludeert een commissie van de GKv Utrecht-N/W dat de positie van mannen en vrouwen gelijk is.
 • Febr. 2015: de kerkenraad van GKv Utrecht-N/W spreekt de intentie uit de ambten van diaken en ouderling open te stellen voor vrouwen.
 • Mei 2015: de kerkenraad heeft inmiddels het besluit genomen om de ambten daadwerkelijk open te gaan stellen voor zowel broers als zussen
 • September 2016: volgende maand zal deze gemeente enkele vrouwelijke ambtsdragers bevestigen.

Conclusie: de GKv Utrecht-N/W onttrekt zich aan het classis en synodebesluit over M/V
Dus de synode heeft uitgesproken dat mannen en vrouwen gelijkwaardig (dus niet: gelijk) zijn, maar dat een ieder eigen verantwoordelijkheden heeft. De GKv in Utrecht-N/W onttrekt zich nu blijkbaar aan dat synodebesluit door daar lijnrecht tegenover te stellen dat de positie van mannen en vrouwen helemaal gelijk is. Daarom heeft zij besloten om de ambten open te gaan stelen voor vrouwen. En terwijl de synode heeft besloten dat de vraag of, volgens de Schrift, de vrouw mag dienen in de kerkelijke ambten niet meer hoeft te worden beantwoord, heeft een lokale GKv-kerk dat nu dus wel gedaan...5
Alhoewel: het zou kunnen dat zij dat niet hebben besloten met argumenten vanuit de Schrift. Maar in dat geval mochten zij er helemaal niet zo over spreken volgens de synode. Want de synode heeft gezegd dat alleen als vanuit de Schrift wordt geargumenteerd, de visie vrij bespreekbaar is of naast de mannen ook de vrouwen mogen dienen in de kerkelijke ambten!5

Het Nieuwe Organisatie Model
Met bovenstaande is nog niet alles gezegd. De GKv te Utrecht-N/W heeft namelijk al een aantal maanden een heel nieuw organisatiemodel met een kerkenraad en een kernteam met daaronder een keur aan taakvelden waarbinnen teams actief zijn.6 Op de website is daar, jammer genoeg, verder weinig over te vinden. Wel is duidelijk dat het kernteam tot nu toe uit mannelijke ambtsdragers bestond en dit kernteam nu wordt opengesteld voor vrouwen die ook in een viering worden ingezegend, tegelijk met de bevestiging van ambtsdragers.
Als er sprake is van een kerkenraad en een kernteam, ligt de geestelijke leiding en het maken van beleid bij een raad van oudsten en de uitvoering van het beleid bij een kernteam. Daaronder vallen dan teams met specifieke taken, met een link naar het overkoepelende kernteam. De verhouding tussen de kerkenraad en het kernteam kun je vergelijken met het bestuur van een organisatie en de directie daarvan. Tegelijkertijd geeft dit ook heel duidelijk aan welk soort kerk men voorstaat. Het is gelijk geworden aan een commercieel-economisch bedrijf.
Deze vorm werd ook door een aantal hoogleraren geadviseerd aan de synode te Ede.7 Want dan zou je de vrouw kunnen inschakelen in een kernteam, terwijl je tegelijk een kleine raad van mannelijke oudsten overhoudt  Ik ontkom niet aan de indruk dat men op deze wijze (met een kleine raad van oudsten) het bijzonder ambt en het ambt aller gelovigen cosmetisch uit elkaar rafelt ('differentieert') waardoor het bijzonder ambt vooral wordt gedevalueerd ('uitgekleed') en het ambt aller gelovigen wordt onderscheiden in een opgewaardeerd buitengewoon ambt (in het kernteam) en een 'gewoon' ambt aller gelovigen (in de onderliggende teams). Want die kernteamleden worden, in elk geval in Utrecht-N/W, ingezegend. Ik neem aan dat toch niet alle leden van alle teams ook nog worden ingezegend in een aparte viering.
Tenslotte brengt men zo scheiding aan tussen het geestelijk leiding geven en de uitvoering daarvan in de praktijk. De directie (het kernteam) geeft daadwerkelijk leiding aan de gemeente, het bestuur (raad van oudsten) alleen indirect en op afstand. Het kernteam geeft natuurlijk ook leiding, ook dat is natuurlijk voor een groot deel geestelijk! Door het inzegenen van de kernteamleden creëer je een speciaal soort 'ambt' tussen het ambt aller gelovigen en het bijzonder ambt in. De publieke verantwoording naar God en de fundering vanuit de Schrift ontbreken.
Het was beter geweest als Utrecht-N/W de ambten en de organisatie had gebouwd op Gods Woord en daarbij had aangesloten bij wat de kerk daarover in de kerkgeschiedenis heeft nagesproken. Nu heeft deze kerk met deze constructie een breuk geforceerd met haar kerkverband, met de kerk van alle tijden en plaatsen en met Gods Woord. Het is dan ook niet eens meer bijzonder dat de titel 'Gereformeerd' bijna niet meer op haar website wordt gevonden, maar bijvoorbeeld wel een hartelijke aanbeveling voor deelname aan een Taizédienst10.

Besluit GKv Utrecht-N/W niet zo revolutionair als het lijkt
Heel erg revolutionair is het besluit van Utrecht-N/W niet om de ambten open te gaan stellen voor de zusters. Want de GKv hebben zelf op de synode te Ede in een later stadium de vrouw in het ambt aanvaard in de Nederlands Gereformeerde kerken.8 en 9

Update 15 september 2016: GKv Utrecht-N/W bevestigt enkele vrouwelijke gemeenteleden
De GKv Utrecht-Noord/West (Opstandingskerk) zal volgende maand - als eerste GKv-gemeente die er publiek voor uitkomt - enkele vrouwelijke gemeenteleden als ambtsdrager bevestigen. De kerkenraad heeft de kerken in de classis Utrecht daarover geïnformeerd.11
Volgens preses Jur Oosterhuis van Utrecht-N/W zijn door de classis alleen kerkordelijke bezwaren ingebracht en geen inhoudelijke bezwaren. Ze wachten bewust niet op de uitkomsten van de bezinning en discussie zoals dat door de laatstgehouden Synode is besloten. Ze nemen hun eigen verantwoordelijkheid gebaseerd op het karakter van de gemeente en de gevoelde urgentie.
Bijzonder dat het karakter van een lokale gemeente en de daar gevoelde urgentie zwaarder wegen dan kerkordelijke bezwaren en door het kerkverband genomen synodebesluiten5. Wat is dan nog (overgebleven van) de functie van het kerkverband binnen de GKv? Anderzijds heeft de GKv landelijk al de vrouw in het ambt aanvaard in de Nederlands Gereformeerde kerken8 en 9. Daarom is het principieel onmogelijk geworden dat het GKv kerkverband dit besluit van Utrecht-N/W zou kunnen bestrijden.
Veel erger is dat dit besluit niet wordt onderbouwd vanuit de Schrift. En dat daarvoor in de plaats gekomen zijn: het karakter en de behoeften van de gemeenteleden.

JT

1geloofhet.nl 23-02-2015 Intentie openstelling ambt voor vrouwen

Gistermorgen is in de dienst afgelezen dat de kerkenraad de intentie heeft om het ambt van diaken en ouderling open te stellen voor vrouwen.
Hiermee volgt zij het advies van de commissie man/vrouw in het ambt. De komende maanden wordt nagedacht over de precieze formulering van een besluit en hoe en wanneer dit vervolgens tot uitvoer wordt gebracht. Er is hierover nauw contact met de classis.

2geloofhet.nl 18-05-2015 Gevraagd: Namen M/V

Gevraagd: Namen M/V
Bericht nav rapport van de commissie M/V | 18 mei 2015 | redactie geloofhet

De kerkenraad heeft naar aanleiding van het rapport van de commissie M/V en de enquete gehouden onder de leden van de Opstandingskerk eerder bekendgemaakt de intentie te hebben de ambten open te stellen voor boers en zussen.

Het besluit de ambten daadwerkelijk open te gaan stellen voor zowel broers als zussen is inmiddels door de kerkraad genomen. Er is een implementatiecommissie ingesteld om de uitvoering van dit besluit te begeleiden. De uitvoering van dit besluit zal in nauwe samenspraak met de classis en kerken binnen het kerkverband plaatsvinden. Vanuit ons landelijk samenwerkingsverband zoeken we bewust afstemming. Voor nu zoeken we passende manieren om zussen in te zetten.

De kerkenraad meent dat het goed is bepaalde functies in een taakveld en het kernteam die nu door ambtsdragers worden ingevuld, ook open te stellen voor zussen. Dit in navolging van verschillende kerken in ons verband. Denk hierbij aan diaconaal werker, kerkelijk werker en pastoraal werker. De zussen en broers die deze functies zullen gaan vervullen zullen in een viering worden ingezegend, tegelijk met de eventuele bevestiging van ambtsdragers.

Op dit moment is er een aantal vacatures. We zoeken aanvulling van het taakveld Diaconaat en een lid van het kernteam voor het taakveld Jeugd. De raad roept de gemeente op namen in te dienen van broers en zussen die men geschikt acht voor het invullen van het ambt van diaken of ouderling, dan wel diaconaal werker of kerkelijk werker.

Namen kunnen worden ingediend voor 16 mei 2015 bij de secretaris van het kernteam

3Persverslag classis Utrecht, voortgezette zitting, 29 januari 2015 - citaat:

Naar aanleiding van het visitatierapport van de Opstandingskerk Utrecht-Noord/West wordt een bespreking gehouden over het onderwerp m/v in het ambt. De kerken wisselen gedurende de avond standpunten uit en verrijken elkaar met hun visie op het onderwerp. De classis complimenteert de gemeente van Utrecht-Noord/West met het zorgvuldige proces dat zij met haar gemeente doorloopt. Na het bevragen van de afvaardiging van de gemeente Utrecht-Noord/West adviseert de classis haar niet af te wijken van het besluit dat de laatstgehouden GS op dit punt genomen heeft en het nieuwe deputaatschap M/V te voorzien van informatie over het proces zoals dat in UNW heeft plaatsgevonden, conform de wens van de GS. Dat kan er mogelijk aan bijdragen dat we als kerken gezamenlijk verder komen.

4Kort verslag van de vergadering van de classis Utrecht, 5 en 19 maart van 2015 - citaat

Rondvraag: Utrecht-­‐N/W geeft nog een reactie op het verloop van de discussie tijdens de vorige classisvergadering met betrekking tot de openstelling van de ambten.

5werkenaaneenheid.nl 13-06-2014 Donderdag 5 juni: de vijfde dag waarop de GKv-synode heeft gesproken over de-vrouw-in-het-ambt

Het voorstel van groep De Graaff is dat de synode uitspreekt dat de Schrift twee duidelijke lijnen leert over de verhouding tussen man en vrouw: zij zijn gelijkwaardig, maar er is verschil in verantwoordelijkheid. En de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen moet vrij bespreekbaar zijn zolang er vanuit de Schrift wordt geargumenteerd.
Het voorstel van groep Van der Schee is om de synode helemaal geen uitspraak te laten doen over deze kwestie, maar om het gesprek hierover in de plaatselijke kerken voort te zetten met hulp van een deputaatschap M/V in de kerk.
Het voorstel van groep De Graaff is aangenomen met 21 stemmen voor en 15 tegen.
Unaniem wordt een deputaatschap M/V en ambt in het leven geroepen. Zij moeten zich erover bezinnen hoe de ambtelijke structuur zo kan worden ingevuld dat vrouwen zich daarbinnen kunnen inzetten voor Gods koninkrijk. Daarbij moet worden uitgegaan van de twee duidelijke lijnen in de Schrift over de gelijkwaardigheid en de verhouding tussen mannen en vrouwen.
De vraag van de synode te Harderwijk of de vrouw volgens de Schrift ook in de kerkelijke ambten mag dienen hoeft niet meer te worden beantwoord.
En er komt nog een deputaatschap M/V in de kerk met een uitgebreide opdracht, met name om het gesprek te stimuleren in de kerken om vrouwen in te zetten.

en GS Ede 2014 art. 3-22 besluit 2.b.:

de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen moet vrij bespreekbaar zijn zolang er vanuit de Schrift geargumenteerd wordt.

en GS Ede 2014 art. 3-22 besluit 3.a.1.:

een nieuw deputaatschap M/V en ambt te benoemen dat in kaart moet brengen: hoe de ambtelijke structuur zo kan worden ingevuld dat vrouwen zich daarbinnen kunnen inzetten voor Gods koninkrijk; dit met inachtneming van de onder besluit 2 genoemde grond;

De grond onder besluit 2 is:

het doorlopend spreken van de Schrift laat twee lijnen zien. De ene lijn is die van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw – de andere die van het verschil in verantwoordelijkheid die God aan man en vrouw heeft gegeven; deze beide lijnen dienen verdisconteerd te worden.

en GS Ede 2014 art. 3-22 besluit 4 over benoeming van een nieuw deputaatschap M/V in de kerk

6geloofhet.nl 13-10-2014 'UIt de Dakstudeer'

NOM
We hebben een plek in Gods continue, generaties lange aanpak.
Steeds meer worden we een organisatorisch geolied geheel met veel goed lopende zaken. Verantwoordelijkheden worden breed gedragen en uitgevoerd en dat in een vrijwilligers organisatie. Een wonder op zich!
Het Nieuwe Organisatie Model(NOM) waarover op de website veel meer info te vinden is, is een manier om de groei en de tijd waarin we leven te integreren.
Niet een diaken of ouderling met vele verschillenden petten en verantwoordelijkheden maar een keur aan taakvelden waarbinnen teams actief zijn met uiteraard een link naar een kernteam. Zo kunnen we de gaven die we met elkaar hebben het beste inzetten voor kerkelijke en burgerlijke gemeente.
Een optimale organisatievorm voor een reisgezelschap van Jezus Christus om iets van Gods nieuwe wereld naar binnen en naar buiten voelbaar, zichtbaar en merkbaar te maken.

7werkenaaneenheid.nl 14-05-2014 zie m.n. de alinea (onderaan het artikel): Drie echelons: verantwoordelijk bijzonder ambt, uitvoerend buitengewoon ambt en ambt aller gelovigen in het artikel: Advies zeven hoogleraren rapport M/V en besluitvormingsproces.

8werkenaaneenheid.nl 14-06-2014 Vrouw-in-het-ambt bij NGK geen belemmering meer voor GKv.

9werkenaaneenheid.nl 01-12-2014 Voor GKv Dalfsen is de vrouwelijke ambtsdrager geen struikelblok meer voor erkenning NGK Dalfsen als ware kerk.

10geloofhet.nl 30-04-2015 Taizedienst 12 mei in de Janskerk - citaat:

Op 12 mei wordt in de Janskerk de 100e geboortedag van de  grondlegger van Taizé gevierd.  Van harte welkom!

Op 12 mei vraagt de gemeenschap van Taizé de 100e geboortedag van frere Roger te vieren. Met verschillende mensen en groepen in Utrecht gaan we graag op deze uitnodiging in door een Taizégebed te organiseren, waarbij heel Taizé-minnend Utrecht aanwezig kan zijn. Het gebed vindt plaats in de Janskerk, om 20.00 uur.

Als daad van solidariteit worden er tijdens de viering  kleding en toiletartikelen  ingezameld voor de mannen van Villa Vrede.  Van harte aanbevolen!

11onderwegonline.nl 14-09-2016 GKv Utrecht-Noord/West bevestigt vrouwen in het ambt .


Aanvulling 4 juni 2015 - Achtergrondinformatie GKv Utrecht-Noord/West:

Het is een groeiende gemeente van bijna 800 leden met relatief veel studenten, jong werkenden en startende gezinnen. De missie van de gemeente is 'In Jezus met elkaar voor Utrecht'. Zij geloven dat de woorden van Jezus ook in onze tijd relevant zijn. Ze willen mensen inspireren om vanuit een verbondenheid met Jezus, elkaar en zichzelf van waarde te zijn voor Utrecht.

De predikant is ds. Jan Peter Kruiger sinds september 2003.

Er worden morgendiensten en avonddiensten gehouden. De diensten passen in een nieuwe opzet van de avondsamenkomsten van de Opstandingskerk waar Taizé-, stilte-, praise- en klassieke diensten elkaar wekelijks afwisselen. Het doel van deze aanpak is om in deze tijd relevant kerk te zijn voor alle mensen en aan te sluiten bij de visie van de kerk: In Jezus, Met elkaar en Voor Utrecht

In augustus 2010 hebben zij een promotievideo gemaakt die een goed beeld geeft van deze gemeente.

Wat is Taizé?

Taizé is een heel klein dorpje in het franse Bourgondië, je vindt het zo'n tien ki­lometer boven de oude stad Cluny. Daar is in 1949 een oecumenische gemeenschap gesticht door broeder Roger. In dit kleine dorp wonen ongeveer 100 ingetreden protestantse en rooms-katholieke broeders. Samen met nog een aantal broeders dat meeleeft in sloppenwijken in andere delen van de wereld, vormen zij de 'oecumenische broedergemeen-schap van Taizé. Inmiddels telt die gemeenschap van Taizé een honderdtal broeders, afkomstig uit meer dan 25 verschillende landen.

Taizé ontvangt per jaar duizenden jongeren vanuit de hele wereld. Het is een bonte mengeling van nationaliteiten, kerkelijke achtergronden -ook horen sommigen van hen niet bij een kerk- milieus, leeftijden, meningen, politieke voorkeuren enz. enz. Toch ontdekken ook veel van hen in Taizé dat er een hoop te delen valt. Het vragenderwijs samen op zoek zijn spreekt veel van hen aan.

Als je in Taizé bent, kom je tot jezelf, kom je tot God. Een sfeer die heel bijzonder is. Duizenden jongeren komen daarom samen in Taizé om met elkaar van gedachten te wisselen over wat hen bezig houdt. Taizé brengt hoop bij jongeren uit allerlei culturen, uit de hele wereld. Vooral jongeren, want in hen ligt de toekomst, vinden de broeders van Taizé.
Wat Taizé daarnaast zo bijzonder maakt is de openheid, de soberheid, de rust, de stilte en de aandacht voor elkaar. Iets wat door velen zo gemist wordt in ons drukke leven. Maar ook de gezongen gebeden zijn kenmerkend voor Taizé.

Taizé wil ook niet concurrerend zijn met andere christelijke bewegingen. Ze richten zich juist op alleen de gemeenschappelijke identiteit. Ze zoeken juist de mensen die anders zijn dan zij. Via het persoonlijke contact (elkaar bezoeken, elkaar uitnodigen) richten ze zich op de eenvoudige gemeenschappelijke deler om zo vooruit te lopen op volledige gemeenschap. Daarvoor hoef je niet te wachten tot alle verschillen gladgestreken zijn. Bovendien, als je samen met christenen van verschillende kerkelijke achtergronden zo veel mogelijk gaat samenwerken, bijvoorbeeld in het pastoraat, ontstaat er vanzelf meer herkenning en eenheidsgevoel. Al helemaal als er helemaal niet over de verschillen wordt gesproken. En het is al helemaal niet Taizé als je je vinger legt op de dwaalleringen van de ander. Nog erger is het om die dwaalleringen te bestrijden.

Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen die gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn een plaats vindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen een of twee regels lang, vierstemmig of canon en worden ze begeleid door gitaar of orgel met eventueel enkele soloinstrumenten.

Ds. J.W. van der Jagt schreef in Nader Bekeken (Kroniek II) van maar 2011 o.a. het volgende:

Kijk je naar Taizé, dan herken je veel. Centraal staat verzoening. Men mediteert met woorden uit de Bijbel. Men zingt ook psalmen. Het straalt een vredige sfeer uit. Je herkent heel wat christelijke noties en begrippen. Maar alle bijbelwoorden en psalmen kunnen toch moeilijk de kloof verhullen die ons als gereformeerden van Taizé scheidt.

(...)

De sfeer, aanpak en boodschap van deze broederschap zullen veel mensen, vooral jongeren aanspreken. Met haar gedachtegoed kan ze gemakkelijk inspelen op de trend van de tijd, gericht als die is op eigen gevoel, innerlijke ervaring en verzoening. Een trend die weinig moet hebben van het aanstootgevende van het kruis en echte wedergeboorte. Maar hier ligt toch duidelijk een kloof die je niet overbrugt?

Het geeft ook verschil tussen een gereformeerde liturgie en een viering van Taizé. In een Taizéviering is (ik zeg het maar even met de woorden van een woordvoerster van de kerk in Utrecht-Noordwest): ‘Veel ruimte voor stilte zodat bezoekers zelf antwoorden kunnen bedenken op hun vragen. Je kunt vanuit jezelf tot rust komen. Het is geen dienst waarbij de zender centraal staat.’ Je kunt zeggen met Utrecht-Noordwest: het is een vorm en we hebben onze eigen theologie. Wij zetten Jezus centraal. Is die vorm dan te rijmen met het evangelie van het kruis?
In Taizé zoek je naar rust vanuit jezelf, de goddelijke vonk die binnen in je brandt. Een gereformeerde liturgie staat in het teken van de dienst, de liturgie, die Christus verricht in het hemelse heiligdom (Heb. 8), waardoor je mag naderen tot God (Heb. 10:19v). Hij staat centraal. De rust die Hij geeft, vind je alleen buiten jezelf. Die is wezenlijk anders dan rust die je zoekt vanuit jezelf. Een niet te overbruggen verschil.

Volgens ds. Van der Jagt sticht het ook verwarring:

Rond het Rotterdamse gebeuren werd er door gereformeerde, Nederlands gereformeerde en christelijke gereformeerde voorgangers en kerken heel verschillend gereageerd.
De ene kerk wilde vanwege principiële bezwaren geen gastkerk voor bezoekers van het evenement zijn. De andere wilde dat, ondanks die bezwaren, wel. Een predikant tilde niet zo zwaar aan de theologische verschillen. Een ander zag geen principieel bezwaar, terwijl voor een derde de theologische verschillen juist reden waren om als gastkerk mee te doen. Het was te lezen in het Nederlands Dagblad van 24 december 2010. Inmiddels (meldt het ND van 22 februari) belegt de Gereformeerde Kerk van Utrecht-Centrum elke maand een Taizédienst. Taizé wordt dus heel verschillend beoordeeld. Waar de één afstand houdt, ziet de ander kans Taizé in te bedden in de zondagse eredienst. Als dat geen verwarring is! Wonderlijk voor wie dankbaar gereformeerd wil zijn.

In een bezoekverslag van de Canadese zusterkerken van de GKv (28 maart - 2 april 2011) werd het volgende opgemerkt (bron: eeninwaarheid.info - Canadese zorgen over de GKv (1))

Liturgische versplintering

Het is bekend dat plaatselijke kerken experimenteren met eredienst en liturgie. Er zijn genezingsdiensten gevoed door charismatisch denken. Gereformeerde auteurs spreken over de kinderdoop als optioneel. Een kerk organiseerde zogenaamde "Taize-diensten" zonder prediking met alleen maar een persoonlijke meditatie. Hoewel de media veel aandacht aan deze dingen geven, werd ons verteld dat maar een heel beperkt aantal van de 270 plaatselijke kerken hierbij zijn betrokken. De meeste zaken zijn ook op geen enkele wijze gesanctioneerd of goedgekeurd door een classis of synode. In feite fronsen veel mensen hun wenkbrauwen bij deze activiteiten.

Dit mag zo zijn, maar het is ook belangrijk op te merken dat niets en niemand in staat lijkt te zijn deze zaken te stoppen. Het resultaat is dat de kerken van het GKv-verband meer en meer een versplinterd beeld vertonen.

Dat laatste is natuurlijk ook het belangrijkste punt. Dat als lokale kerken binnen de GKv een verkeerde, ongereformeerde koers gaan varen, dat niets en niemand meer in staat is om deze zaken te stoppen. Nog een voorbeeld? Al vanaf maart 2013 heeft de GKv te Amsterdam-Z/W (Tituskapel) zusters met ambtelijke bevoegdheden binnen de kerkenraad.

Laatst aangepast op donderdag 15 september 2016 18:07  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]