Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Ook in GKv Zwolle-West officiele bevestiging in kerkdienst van pastoraal diaconaal werkers M/V

Ook in GKv Zwolle-West officiele bevestiging in kerkdienst van pastoraal diaconaal werkers M/V

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 6
LaagsteHoogste 

GKv Zwolle-West
is de afgelopen 10 jaar gegroeid van 400 naar 1.800 leden. De zogenaamde Fonteinkerk staat in de snelgroeiende nieuwste wijk in groot Zwolle. De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door verhuizingen vanuit Zwolle-Berkum, Centrum, Noord en Zuid en er zijn veel mensen hier naartoe verhuisd van buiten Zwolle vanwege werk en onderwijs. De predikanten ds. J. Janssen en ds. G.J. Slotman dienen deze gemeente.

Oude organisatiestructuur en problemen
Deze kerkenraad van deze gemeente werd tot enkele maanden terug bemand door 72 (!) bijzondere ambsdragers: ouderlingen, diakenen en predikanten. De kerkenraad werd ondersteund door een bestuursraad voor organisatorische zaken (incl. beslisbevoegdheid) en er werd gewerkt met miniwijken van tussen de 10 en 15 adressen. Problemen waar men tegenaan liep:

 • het werd steeds moeilijker om ouderlingen en diakenen te vinden door werkdruk en gezinsleven;
 • ook voor commissies en taakgroepen konden onvoldoende mensen worden gevonden;
 • de veranderingen zijn groot in een postmoderne Vinex-wijk waar men die veranderingen opsnuift en ondergaat;
 • onduidelijke verantwoordelijkheid en beslisbevoegdheden tussen kerkenraad en bestuursraad
 • de communicatie naar de gemeente en naar diverse commissies en werkgroepen was onvoldoende;
 • in toenemende mate werd ervaren dat de huidige situatie onwerkbaar is.

Nieuwe organisatiestructuur
Sinds enkele maanden is er nieuwe organisatiestructuur opgezet:

 • 22 bijzondere ambtsdragers in de kerkenraad: ouderlingen, diakenen, predikanten
 • ongeveer 35 miniwijken met coördinatoren die verdeeld zijn over 7 secties
 • per sectie zijn er zijn 3 pastoraal diaconaal werkers (pdw-ers) (M/V) en 1 oudste en 1 diaken

Het aantal bijzondere en speciale ambtsdragers is dus geslonken van 72 naar 43 ! De miniwijkcoördinatoren rekenen we niet mee, omdat die er ook al waren in de oude organisatiestructuur.
Omdat de zusters nu ook (kunnen) worden ingeschakeld als pdw-er en er maar 22 kerkenraadsleden over zijn gebleven, is er weer potentieel menskracht genoeg in deze nieuwe organisatiestructuur.
Dit zou m.i. prima zo kunnen werken omdat

 • er 'bottom-up' wordt gewerkt: vanuit de gemeente wordt gedacht;
 • het gemeenteleven het hart van alles vormt (niet de afgeleide zaken, b.v. vergaderen over diverse randzaken waarover met 72 bijzondere ambtsdragers moest worden vergaderd);
 • de bijzondere ambtsdragers (ouderling, diaken en 3 pdw-ers) gericht zijn op onderling pastoraat en diaconaat via de miniwijken;
 • de kerkleden binnen de miniwijk met maar 10-15 adressen meer betrokken zijn op elkaar.

Maar doordat er een organisatie opgetuigd is met meerdere organisatielagen dan voorheen zal de communicatie en afstemming nog moeilijker worden. En wat zijn dan de taken van de overgebleven veel kleinere kerkenraad? Peter van de Kamp noemt de volgende kernwoorden bij het geestelijk leiding geven door de kerkenraad: Voorop-lopen en richting-geven ofwel samenbindend sturen en constructief coachen. Zwolle-West schrijft in het rapport 'Structuur 2014' dat de omvang van de raad van oudsten klein genoeg is voor slagvaardige besluitvorming en groot genoeg voor evenwichtige besluitvorming. Peter van de Kamp schat in dat door het meer inschakelen van de gemeente(-leden) bij pastoraat en diaconaat, een kleiner leiderschapsteam zich kan concentreren op geestelijk leiding geven en het geloofsleven van de gemeente behartigen.

Kort commentaar op de nieuwe organisatiestructuur
Nu gaat het mij in dit artikel niet om het bekritiseren van deze nieuwe organisatiestructuur.
Toch vraag ik mij af of het niet beter was geweest om een kerk van 1.800 zielen op te splitsen in een aantal kleinere kerken van b.v. maximaal 400-600 zielen. Dan denk je niet 'top-down' of 'bottom-up', maar meer vanuit het lichaam van Christus als kerk-zijn.
Natuurlijk zal een nieuwe structuur 'nieuwe-energie' geven, zoals een predikant van Zwolle-West opmerkte, maar dat geldt voor bijna alle nieuwe structuren. Daarbij zal het niet zozeer die nieuwe structuur zijn die nieuwe energie geeft, maar vooral de verandering van de structuur. En dat zou betekenen dat deze structuur na verloop van een aantal jaren weer volledig vernieuwd moet worden om opnieuw die nieuwe energie aan te boren.
Ik geloof dat die nieuwe energie uit een andere, structurele, bron moet worden aangeboord. Niet door het veranderen van omgevingen, maar door het veranderen van persoonlijke harten. En om te weten hoe die harten moeten worden veranderd moeten we ons niet richten tot organisatie-deskundigen, maar tot trouwe Woordbedienings-geroepenen en trouwe tuchtbedienings-geroepenen. En dat gebeurt daar waar de kerk is georganiseerd op grond van Gods Woord! Dan ontstaat er pas structureel echt leven!
Maar we lezen iets anders. Als de kerkenraadsleden hadden willen laten zien dat voorop-lopen en richting-geven horen bij hun ambt, waarom lezen we dan niets over de relevantie van Gods Woord voor het inrichten van hun kerkelijke organisatie, inclusief de speciale M/V ambten? Juist zij horen toch te laten zien dat Gods Woord relevant is voor heel ons leven, zelfs voor de inrichting van kerkelijke ambten?

M/V benoemen: subtiel en eerlijk?
Peter van de Kamp schrijft:

Het rapport ’Structuur 2014’ wijst er subtiel op dat de nieuwe functie van pastoraal diaconaal werker de mogelijkheid biedt om vrouwen in te schakelen voor pastorale en diaconale taken.

en

Het is eerlijk en zinvol om ook op dit aspect van de nieuwe structuur en organisatie in Zwolle-West te wijzen.

Nu waardeer ik het dat gewoon rechttoe rechtaan wordt gezegd dat ook de vrouwen nu ingeschakeld kunnen worden voor pastorale en diaconale taken. Gelukkig benoemt Van de Kamp dat ook. Maar waarom heeft Zwolle-West dat zo subtiel aangegeven? Waarom zo beschreven dat het bijna niet wordt opgemerkt?
Je vraagt je af hoeveel kerken er nog meer zijn die de zusters al in een bijzonder of speciaal ambt bevestigen en dit verder zoveel mogelijk onder de pet houden.

Speciale uitvoerende ambtsdragers naast bijzondere beleidsmatige ambtsdragers
Wat we zien iin de GKv in Zwolle-West is dat er een aparte categorie bijzondere uitvoerende ambtsdrager is bedacht, tussen de bijzondere beleidsmatige ambtsdragers en het ambt aller gelovigen in. Want ze worden, net als de bijzondere ambtsdragers, officieel bevestigd in een kerkdienst met een vastgesteld formulier.
En dat terwijl er een nieuw deputaatschap M/V en ambt is benoemd door de GKv Synode Ede 2014 dat in kaart moet brengen: hoe de ambtelijke structuur zo kan worden ingevuld dat vrouwen zich daarbinnen kunnen inzetten voor Gods koninkrijk. Dat is op 5 juni 2014 door die synode besloten. En die nieuwe ambten zijn door Zwolle-West pas ingevoerd vanaf september 2014! Minimaal drie maanden later. Het is onbegrijpelijk dat enerzijds een landelijke studiecommissie bezig gaat na te denken over de ambtelijke structuur en anderzijds de GKv te Zwolle-West al voordat die studie is afgerond een nieuwe ambtelijke structuur heeft ingevoerd.

De vrouw in een speciaal soort ambt
We dachten nog dat de GKv te Utrecht-N/W (zie werkeenaaneenheid.nl d.d. 3 juni 2015 Gevraagd: namen M/V voor ambt van diaken of ouderling, dan wel diaconaal werker of kerkelijk werker in GKv Utrecht-N/W) en de eerste of tweede prekende vrouw op de kansel in Haulerwijk en waarschijnlijk de eerste prekende vrouw op de kansel in Amsterdam Zuid West hoge uitzonderingen zouden kunnen zijn. Maar blijkbaar maakt het meerdere kerken niet zoveel uit wat de synode heeft besloten, het schip heeft al koers gezet en is niet meer te stoppen, tenzij het kapseist.
Want ook hier komt toch weer de vrouw in een speciaal ambt. Van de Kamp:

De pdw-ers worden in een kerkdienst bevestigd, met gebruikmaking van een daarvoor vastgesteld formulier. Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar, zo mogelijk in opeenvolgende jaren. Daarbij hebben ze de rechten en plichten binnen het bezoekrecht die te vergelijken zijn met die van de huidige ouderlingen en diakenen als het gaat om privacy-gevoeligheden. Over deze nieuwe functie is goed nagedacht.

En:

Het rapport ’Structuur 2014’ wijst er subtiel op dat de nieuwe functie van pastoraal diaconaal werker de mogelijkheid biedt om vrouwen in te schakelen voor pastorale en diaconale taken. Nu kan dat ook zonder zo’n functie en dat gebeurt in tal van kerken. Maar dan is er meestal geen sprake van een officiële aanstelling, in een kerkdienst, met een daarvoor vastgesteld formulier. De functie van pdw-er biedt de mogelijkheid om vrouwen structureel en ’officieel’ in te schakelen. Dat is een creatieve manier van omgaan met landelijke besluitvorming door de Generale Synode (die wordt gerespecteerd), terwijl tegelijkertijd naar wegen gezocht wordt om de pastorale en diaconale kwaliteiten van vrouwen te benutten. Om het rapport te citeren: ’In tegenstelling tot de aanstellingen voor de ambten van oudste en diaken ’waar we ons nadrukkelijk conformeren aan de huidige standpunten binnen het kerkverband ’zien we voor de functie van pastoraal diaconaal werker juist ruimte voor de inzet van man en vrouw vanuit de gemeente. Hiermee doen we optimaal recht aan de aanwezige gaven van alle gemeenteleden ’man en vrouw’ binnen de Fontein.’ Het is eerlijk en zinvol om ook op dit aspect van de nieuwe structuur en organisatie in Zwolle-West te wijzen.

In tal van kerken worden vrouwen ingeschakeld voor pastorale en diaconale taken. Maar in Zwolle-West worden de vrouwelijke pdw-ers officieel aangesteld, in een kerkdienst met een vastgesteld formulier. Van de Kamp noemt dit een creatieve manier van omgaan met synodebesluiten. En Zwolle-West zegt nadrukkelijk het M/V synodebesluit te respecteren dat de ambten van oudste en diaken gesloten blijven voor de vrouwen. Maar voor uitvoerende pastorale en diaconale taken, hebben zij een speciaal ambt ingericht met rechten en plichten binnen het bezoekrecht die vergelijkbaar zijn met die van de ouderlingen en diakenen, waar de vrouwen wel in mogen worden bevestigd. Het betreft taken die voorheen door predikanten, oudsten en diakenen werden uitgevoerd. Onbegrijpelijk dat men zegt het synodebesluit te respecteren, terwijl men zelfstandig - nota bene buiten het landelijk kerkverband om - als lokale kerk een nieuw speciaal ambt heeft bedacht waarin ambtelijke taken mogen worden uitgevoerd door zusters. Dit lijkt meer op: we respecteren de mening van de meerderheid van de synode-afgevaardigden, maar gaan onze eigen weg door zusters officieel te bevestigen via het creëren van een lokaal, zelfbedacht, niet een bijzonder, maar toch een speciaal ambt.

En zo naderen de zusters steeds dichter tot het uiteindelijke bijzonder ambt, niet gegrond op Gods Woord, maar bedacht en besloten door meerderheden, onder invloed van de tijdgeest, in lokale kerkelijke vergaderingen. Persoonlijk zie ik ook geen principieel verschil meer tussen de hierboven beschreven pdw-er en een ouderling of diaken.
Het GKv-kerkverband brokkelt zo steeds verder af. En de relevantie van Gods Woord voor deze tijd verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. En er zijn bijna geen profeten meer over met een rechte rug die zich er niet bij neerleggen.

JT

Bronnen:

praktijkcentrum.org 13-03-2015 Peter van de Kamp - Een structuur die past… - Onderling pastoraat en diaconaat in Zwolle-West (1)

praktijkcentrum.org 10-06-2015 Peter van de Kamp - Een passende structuur? - Onderling pastoraat en diaconaat in Zwolle-West (2)

Laatst aangepast op maandag 07 september 2015 15:56  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]