Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Wel/geen classisuitspraak over homostellen aan het Groningse avondmaal? - van rimpeling naar hoge golven

Wel/geen classisuitspraak over homostellen aan het Groningse avondmaal? - van rimpeling naar hoge golven

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 9
LaagsteHoogste 

Heeft Classis Groningen (GKv) nu wel of geen uitspraak gedaan over samenwonende/gehuwde homoseksuelen aan het Avondmaal? Daar proberen we in dit artikel achter te komen.
Ook opgenomen: het publieke standpunt van GKv Groningen-Oost over homoseksualiteit. Het meest opvallend is het zeer opmerkelijke onderscheid van de classis Groningen die wel gezamenlijke richtlijnen voor tucht over samenwonende heteroseksuelen heeft gemaakt, maar zich niet bevoegd en verantwoordelijk acht voor gezamenlijke richtlijnen als het samenwonende homoseksuelen betreft (zie noot 14). Zo laat deze classis samenwonende homoseksuelen op zichzelf en in de kou staan.

Van gesprek naar afspraak volgens de media
Op 4 juni publiceerde OnderWeg een artikel1 dat de GKv-classis Groningen in gesprek was over homoseksualiteit.

Op 5 juni baseerde het Reformatorisch Dagblad het bericht2 op OnderWeg:

De classis Groningen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) laat plaatselijke kerken vrij om homoseksuele gemeenteleden die leven in een relatie, toe te laten tot het heilig avondmaal.

Ook het Nederlands Dagblad baseerde zich op het artikel op onderwegonline.nl toen het berichtte3:

Kerken in de vrijgemaakt-gereformeerde classis Groningen hebben afgesproken dat kerkenraden pastorale ruimte hebben om homo­stellen toe te laten tot het avondmaal.

Het artikel sloot af met:

Binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt wordt verschillend gedacht over de ruimte die kerkenraden mogen bieden aan samenwonende of getrouwde homo’s. De officiële landelijke lijn is afwijzend: diverse synodes hebben zich publiekelijk of achter gesloten deuren uitgesproken tegen het aangaan van een homoseksuele relatie.

Op 8 juni baseerde Christelijk Informatie Platform zich op het ND en schreef4:

Kerken in de vrijgemaakt-gereformeerde classis Groningen hebben afgesproken dat kerkenraden pastorale ruimte hebben om homo­stellen toe te laten tot het avondmaal. (...) De classis stelt homo’s met een relatie ‘die Christus willen volgen, welkom te heten aan het avondmaal’.

Nadat ik het artikel op onderwegonline.nl en het classisbesluit had gelezen, besloot ik om hierover niets te schrijven, want bovenstaande kon je volgens mij niet voldoende hard maken alleen op grond van het persverslag van de Groningse classisvergadering d.d. 30 april 201513. En de media leken met veel heftiger formuleringen te komen dan het classisverslag of onderwegonline.nl. Bovendien blinken de persverslagen niet uit in openheid en duidelijkheid en vind ik het een heel vervelend onderwerp om over te schrijven, omdat het over heel persoonlijke en gevoelige zaken gaat.
Maar toen er meer nieuws over werd gepubliceerd, heb ik alle persverslagen van de classisvergadeirngen en de publicaties hierover tot nu toe bestudeerd om er achter te komen wat er nu precies gebeurd en wel/niet besloten is. Hieronder leest u het resultaat met mijn conclusies.

De golven rijzen: van Een in Waarheid naar ND en Canada

Eeninwaarheid.info informeerde5 haar lezers uitvoerig op 13 juni, gebaseerd op de Kerkbode van het Noorden 30-05-2015.

Ook in Canada waren deze berichten doorgedrongen. Dr. Wes Bredenhof (CanRC) schreef 15 juni een uitvoerig artikel6 op zijn website. Hij concludeert dat dit probleem al langer woekert in de GKv, hij vraagt zich af of de in het classispersverslag genoemde samenwonende en getrouwde homostellen hypothetisch zijn of dat deze stellen al worden getolereerd in de GKv.

Op Facebook werd vervolgens gereageerd vanuit Nederland en gewezen op het synodebesluit7 van Zwolle-Zuid (2008):

Besluit:
a. uit te spreken dat het samenwonen van homofiele broeders of zusters, die een affectieve relatie met elkaar hebben onder de belofte van uitsluiting van seksuele omgang, door de betrokken kerkenraad dient te worden afgewezen in plaats van het huidige beleid dat zulks wordt afgeraden en
b. uit te spreken dat of en op welk moment dit afwijzen van het samenwonen gepaard moet gaan met het toepassen van de kerkelijke tucht, zoals beschreven in art. 76 KO, beoordeeld dient te worden door de kerkenraad aangezien dit behoort tot de pastorale ruimte die een kerkenraad heeft in concrete situaties.

En er werd gewezen op een ingezonden brief8 in het ND waarin namens het moderamen van de classis Groningen (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) ds. Sjaak de Boer (Haren) d.d. 16 juni  schreef:

In het ND van 6 juni stond dat ‘kerken in de vrijgemaakt-gereformeerde classis Groningen hebben afgesproken dat kerkenraden pastorale ruimte hebben om homo­stellen toe te laten tot het avondmaal’.

Er is binnen de classis een aantal keren een gesprek gevoerd over dit onderwerp, maar dat heeft niet geresulteerd in een officieel besluit op classisniveau, omdat een dergelijk besluit zomaar zou kunnen fungeren als een officiële leeruitspraak.

De genoemde ‘ruimte’ verdient de volgende correctie. Wanneer een classis niet uitspreekt dat samenwonende homo’s of lesbiennes meteen moeten worden afgehouden van het avondmaal, betekent dat niet dat de classis uitspreekt dat ze niet moeten worden afgehouden. Dat zijn twee verschillende dingen.

Mijn commentaar: het gestelde in de laatste alinea is letterlijk en taalkundig gezien correct. Maar de classis heeft wèl besloten om nièts te besluiten, om niets aan deze situatie te veranderen. Door er bewust niets over te zeggen, geef je alle kerken binnen de classis de beleidsruimte om samenwonende/getrouwde homostellen toe te laten tot het Heilig Avondmaal. De classis zal deze kerken in elk geval wat het kerkenraadsbeleid betreft geen strobreed in de weg leggen. (Zie noot 5 en Mijn conclusies.) Volgens het oude ondertekeningsformulier, dat toch nog de meesten hebben getekend, horen de afgevaardigden zich proactiever te gedragen. Want daarin hebben zij beloofd om elke dwaling niet alleen af te wijzen, maar ook weerleggen, bestrijden en helpen weren. En zelfs ook nog in het nieuwe ondertekeningsformulier moeten zij beloven om de waarheid van Gods woord openlijk uit te dragen en te handhaven tegenover misleidende denkbeelden die binnen de kerk of uit de wereld opkomen.
Tenslotte: het is heel opmerkelijk dat men zo bang is voor het karakter van een officiële leeruitspraak als het samenwonende homoseksuelen betreft, maar daar geen enkele moeite mee had met soortgelijke officiële besluiten voor heteroseksuelen14.


Wat er is nu werkelijk gebeurd op de Classis Groningen?

Het hele verhaal begon in de Classis Groningen 30 januari 20149.

De kerk te Groningen-Oost informeerde de classis over hun beleid inzake de deelname van homoseksuele broeders en zusters aan het avondmaal en hun plaats in de gemeente en de classis liet zich door vragen nog verder informeren.

Op de classis van 24 april 2014 werd hierover doorgesproken10.

We beginnen met een bespreking die gaat over de vraag hoe wij in onze kerken omgaan met onze broeders en zusters die homoseksueel/lesbisch zijn. Aanleiding is een brief van de kerk van Groningen-­Oost waarin zij uitleggen hoe zij met dit thema bezig zijn geweest en welke weg zij daarin gaan als gemeente. Verschillende kerken zagen zich genoodzaakt hierop te reageren. Kern van de bespreking was dat er aan de ene kant behoefte was aan een gezamenlijke weg van bezinning, maar dat er aan de andere kant ook nog veel vragen en onduidelijkheden waren over het stuk van Groningen-­‐Oost. Mede daarom is hen gevraagd om meer uitleg te geven over hun overwegingen en hun standpunt.

Op 30 oktober 2014 werd er nog verder over doorgesproken11:

Als vervolg op de april‐vergadering werd nog weer doorgesproken over het omgaan met samenwonende homoseksuele gemeenteleden.

Op 29 januari 2015 werd er op verzoek van de kerken Hoogkerk en Zuidwolde nogmaals over doorgesproken12:

Op verzoek van Hoogkerk en Zuidwolde wordt gesproken over homoseksualiteit. In deze vergadering ‘slechts’ over wat Gods Woord leert en tevens mogen pastorale ervaringen te berde worden gebracht. Voor een volgende vergadering kunnen dan eventueel uitspraken worden voorbereid. Terwijl de ene afgevaardigde vertelt over een homostel dat veel heeft betekend voor de gemeente beklemtoont een ander dat het uitgangspunt moet zijn wat in de Bijbel staat. De benadering van homo’s moet niet puur juridisch zijn maar vooral pastoraal. Het onderwerp behoort op catechisatie aan de orde te komen: we hebben er allemaal mee te maken en veel jongeren begrijpen nog nauwelijks wat het probleem is.

Op 30 april 2015 sluit de classis het gesprek voorlopig af13:

Vorige vergaderingen hebben we met elkaar gesproken over de plek van homo’s en lesbiennes binnen onze gemeentes. De discussie cirkelde rond de vraag of samenwonende/getrouwde homostellen ook deel mogen nemen aan het avondmaal. Voor deze vergadering heeft het moderamen een informatief stuk opgesteld om samen over door te praten. Hierin wordt kort verwoord wat er tot nu toe gepasseerd is op de classis, wat er vanuit de generale synode over dit onderwerp besloten is, welke twee hoofdlijnen zichtbaar zijn in de discussie (‘Bijbelse richtlijn van het huwelijk tussen man en vrouw’ en ‘pastorale ruimte van kerkenraden in concrete situaties waarin hier van afgeweken wordt’) en wat het doel is van deze discussie op classisniveau. Vanuit de kerk van Zuidwolde wordt gevraagd of we ons als classis niet stelliger moeten uitspreken tegen het aangaan van samenwonende homostellen aan het avondmaal. Hiertoe wordt niet besloten. Velen kunnen zich vinden in het stuk en de conclusie van het moderamen: de bespreking van dit informatieve stuk is het (voorlopige) eindgesprek van de discussie op classicaal niveau.

Mijn conclusies:

 1. De GKv te Groningen-Oost heeft de pastorale ruimte om samenwonende/getrouwde homoseksuele broeders en zusters toe te laten tot het avondmaal.
 2. De classis-Groningen heeft dit niet goedgekeurd, maar ook niet in min of meerdere mate bestreden.
 3. De classis-Groningen heeft na regelmatige en uitvoerige discussies besloten om hier verder niets aan te doen (niets over te besluiten).
 4. Door de stilzwijgende classis is nu bij àlle kerken binnen deze classis de pastorale ruimte ontstaan om samenwonende/getrouwde homoseksuele broeders en zusters toe te laten tot het avondmaal.
 5. En als het waar is dat een classis binnen het kerkverband van de GKv er niets tegen kan doen als een plaatselijke kerk gevaarlijke risico's loopt en/of onschriftuurlijke besluiten neemt, is de principiële functie van de kerkorde binnen de GKv "E63.4 In de classis ontmoeten de kerken elkaar voor onderlinge steun en advies en zien zij op elkaar toe." op het gebied van de tucht een lege huls geworden op classisniveau.
 6. Het synodebesluit (zie noot 7) uit 2008 is daarmee feitelijk terzijde gesteld. Want het samenwonen werd daarin nog afgewezen (er wordt bewust een krachtiger term dan 'afgeraden' gebruikt), hoe kun je dan voor Jezus Christus verantwoorden dat je als classis de ruimte niet beperkt of onthoudt (en dan dus wel stilzwijgend ruimte laat) aan één van de classiskerken wat betref de toelating van samenwonenden/getrouwden tot het Heilig Avondmaal?

De classis zegt weliswaar dat zij niet bevoegd of verantwoordelijk is om bindende uitspraken te doen. Maar er zijn natuurlijk ook nog diverse tussenvormen te bedenken, als men echt had gewild. Zo had men bijvoorbeeld de kerkenraad van Groningen-Oost ook wel kunnen adviseren of er bij hen op kunnen aandringen om de avondmaalstafel rein te houden en/of terug te keren van deze weg. Zelfs alleen dàt, of een nog lichter middel, is niet benut.
En door te zeggen dat gezamenlijke richtlijnen voor het toepassen van de tucht helemaal niet wenselijk zijn, geeft de classis het signaal af dat plaatselijke kerken binnen hun classis op veel meer gebieden beleidsmatig helemaal vrij zijn om te doen en te laten wat hen zelf goeddunkt. Want als het toelaten tot het Heilig Avondmaal in deze gevallen zonde is, en de classis het onwenselijk vindt om hier gezamenlijke richtlijnen voor te geven, waarom zou de onwenselijkheid dan niet gelden voor alle mogelijke soorten publieke zonden? Ik zou geen reden kunnen bedenken.
Nog vreemder is dat de classis Groningen wèl gezamenlijke richtlijnen heeft gemaakt over Huwelijk en samenwonen voor heteroseksuelen onder de titel "Tucht en tolerantie" (pdf)!14
Tenslotte: als een Generale Synode een besluit neemt en een lokale kerk dat op creatieve wijze naast zich neerlegt en de classis die ruimte geeft, over welk type kerkverband hebben we het dan? Werd dat vroeger niet 'independentistisch' genoemd? Maar als omgekeerd de Synode een onschriftuurlijk besluit neemt en een lokale kerk dat niet uitvoert, hoe zal een classis daar dan mee omgaan? Zal dan het independentistische karakter omslaan naar hiërarchische trekjes? We zullen wellicht nog wel een voorbeeld daarvan tegenkomen in de toekomst.

De media die we in het begin van dit artikel hebben geciteerd, hadden dan wellicht niet helemaal gelijk volgens de letter, maar inhoudelijk - achteraf gezien - toch het gelijk aan haar kant gekregen.

De verantwoordelijkheid van de betreffende kerkenraad is groot in deze zaak, maar de verantwoordelijkheid van al deze classiskerken is nu nòg groter.

Waar zijn de kenmerken van deze kerken?

JT

1onderwegonline.nl 04-06-2015 GKv-classis in gesprek over homoseksualiteit

2refdag.nl 05-06-2015 GKV-classis laat ruimte voor toelaten homoparen aan heilig avondmaal

3nd.nl Gerard ter Horst 06-06-2015 Groningse GKV's: pastorale ruimte voor homostellen

4cip.nl 08-06-2015 GKV Groningen: geef homo's toegang tot avondmaal

5eeninwaarheid.info R. Sollie-Sleijster 13-06-2015 Signalen 15 - GKv classis Groningen over homoseksuele relaties - GKv Kerkbode Noorden 30/05/15 - citaat laatste bespreking uit eeninwaarheid.info:

Vervolgbespreking
Doel van de vervolgbespreking.
De classis wil komen tot eenheid en helderheid, maar het moderamen concludeert dat eenheid en helderheid lastig wordt, omdat

 • de classis Bijbels inhoudelijk niet bevoegd of verantwoordelijk is om bindende uitspraken te doen;
 • gezamenlijke richtlijnen voor het toepassen van tucht niet wenselijk zijn, want elke kerkenraad moet op eigen wijze de tucht al dan niet kunnen toepassen;
 • geen concrete situatie op tafel ligt ter beoordeling.

Hierom stelt het moderamen voor om dit verslag te bespreken en dat te zien als eindgesprek van de discussie ook al is het doel, eenheid en helderheid, niet bereikt.
Zuidwolde heeft niet de gewenste duidelijke stellingname tegen deelnemen aan het Avondmaal door samenwonende homostellen gekregen.

Het stuk is opgesteld door de dominees S. de Boer, R. IJbema en W. Jagersma.

6yinkahdinay.wordpress.com Dr. Wes Bredenhof 15-06-2015 Homosexual Relationships and the Reformed Churches in the Netherlands (Liberated)

I find it difficult to write the following without sounding alarmist.  It is so alarming that it’s challenging to say anything about it as a Reformed believer without expressing some reaction.  However, I will try my best to simply give you the facts with a minimum of editorial comment.  I find it sad to mention this, but unfortunately it’s also necessary to make people aware of where things are going.  We should not have our heads in the sand.

(...)

A summary of the “informative brief” can be found here, in Dutch (you’ll have to scroll down the page a bit to find it).  It was prepared by the pastors S. De Boer, R. IJbema, and W. Jagersma.

Let me make three observations in conclusion:

 1. Problems regarding how to deal with homosexual behaviour and relationships have been festering in the RCN for a long time.  This is not a development that falls out of the sky with no prior history.  Back in the 1990s already, an article appeared in Reformed Perspective magazine drawing attention to an RCN minister who was willing to accommodate homosexual couples, as long as they only kiss.
 2. Note the mention of “cohabiting or married gay couples” in the Classis Groningen press release.  This raises the question:  are there such couples in the Reformed Churches in the Netherlands?  Is this discussion hypothetical or is this actually tolerated in the RCN?  From what I’ve mentioned before, it appears that cohabitation has been tolerated for some time already — but what about marriage?
 3. One church (Zuidwolde) questioned this direction.  The region of Classis Groningen includes 11 churches.

UPDATE:  Rev. S De Boer has written a letter to Nederlands Dagblad on this matter.  I have posted something about it here.

7http://www.homoindekerk.nl/download/408/

Besluit:
a. uit te spreken dat het samenwonen van homofiele broeders of zusters, die een affectieve relatie met elkaar hebben onder de belofte van uitsluiting van seksuele omgang, door de betrokken kerkenraad dient te worden afgewezen in plaats van het huidige beleid dat zulks wordt afgeraden en
b. uit te spreken dat of en op welk moment dit afwijzen van het samenwonen gepaard moet gaan met het toepassen van de kerkelijke tucht, zoals beschreven in art. 76 KO, beoordeeld dient te worden door de kerkenraad aangezien dit behoort tot de pastorale ruimte die een kerkenraad heeft in concrete situaties.

8nd.nl ds. Sjaak de Boer 16-06-2015 Ingezonden brief: Geen classisuitspraak over homostellen

9gkv.nl/classis-groningen/ Persverslag Classis Groningen dd. 30 januari 2014

10gkv.nl/classis-groningen/ Kort verslag Classisvergadering 24 april 2014

11gkv.nl/classis-groningen/ PERSVERSLAG van de vergadering van de GKV-­‐classis Groningen op donderdag 30 oktober 2014

12gkv.nl/classis-groningen/ Classis Groningen Verslag van 29 januari 2015

13gkv.nl/classis-groningen/ Kort verslag classisvergadering 30 april 2015

14Het moderamen van de Classis Groningen d.d. 30 april 2015 concludeert dat eenheid en helderheid lastig wordt, omdat de classis Bijbels inhoudelijk niet bevoegd of verantwoordelijk is om bindende uitspraken te doen; gezamenlijke richtlijnen voor het toepassen van tucht niet wenselijk zijn, want elke kerkenraad moet op eigen wijze de tucht al dan niet kunnen toepassen; geen concrete situatie op tafel ligt ter beoordeling. Maar over tucht en samenwonen voor ongehuwd samenwonen van heteroseksuelen is eind 2008 / begin 2009 wel een rapport gemaakt en op basis daarvan wel besluiten genomen op de classis. Op de Classis Groningen! Zie Rapport Huwelijk en samenwonen (pdf) en een artikel van J.W. van der Jagt in Nader Bekeken april 2009: Huwelijk in ere (pdf).. Een zeer opmerkelijk onderscheid van deze classis tussen samenwonende heteroseksuelen en samenwonende homoseksuelen. Waarom is de Classis Groningen niet bevoegd en verantwoordelijk en kunnen er geen gezamenlijke richtlijnen voor tucht komen en moet er wel een concrete situatie op tafel te liggen als het homoseksuelen betreft, maar wel bevoegd en verantwoordelijk en kunnen er wel gezamenlijke richtlijnen voor tucht zijn terwijl geen concrete situatie is vereist als het over heteroseksuelen gaat? Het komt er op neer dat de classis vroeger wel omzag naar samenwonende heteroseksuelen, maar vandaag de samenwonende homoseksuelen op zichzelf en in de kou laat staan. Onbegrijpelijk dat de kerken uit deze classis het probleem van samenwonende heteroseksuelen en samenwonende homoseksuelen zo verschillend en zo in het nadeel van homoseksuelen aanpakken.


Naschrift 18-06-2015 Standpunt van Groningen-Oost m.b.t. homoseksualiteit (pdf) (bron: www.groningenoost.nl):

Standpunt van Groningen-Oost m.b.t. homoseksualiteit

Groningen, 14 oktober 2013

De Pastorale Raad van de Gereformeerde Kerk van Groningen-Oost heeft zich bezig gehouden met het thema homoseksualiteit. We zijn in gesprek geweest met elkaar, met homoseksuele en lesbische gemeenteleden en met de traditie waar we in staan. De opvattingen over homoseksualiteit zijn de laatste jaren in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in beweging. Er is landelijk sprake van een toenemende diversiteit.
Waar we samen op uitkwamen is: iedereen is welkom in onze kerk, onafhankelijk van zijn of haar seksuele geaardheid. Als gemeente luisteren we samen naar het goede nieuws van God onze Schepper, van Christus die zijn leven gaf voor onze zonden en van de Geest die ons steeds meer vormen wil naar Gods beeld. Samen vieren we de verbondenheid met deze God en met elkaar aan de tafel van de Heer.

Binnen de Pastorale Raad bestaat een spectrum van opvattingen over de legitimiteit van homoseksuele relaties binnen de kerk. Aan de ene kant van het spectrum is er de opvatting dat een homoseksuele relatie voor volgelingen van Christus niet de aangewezen weg is, terwijl aan de andere kant gepleit wordt voor aanvaarding van zo’n relatie, als het een zaak is van liefde en trouw. Maar zoals gezegd: de Pastorale Raad in zijn geheel heet ieder die met zijn en haar geaardheid Christus wil volgen van harte welkom aan de tafel van Christus.
De Pastorale Raad ziet het als opdracht om ieder gemeentelid, onafhankelijk van seksuele oriëntatie, te stimuleren om zowel persoonlijk als gezamenlijk te zoeken naar de wil van God voor hem of haar bij het licht van de bijbel. Ook als Pastorale Raad zullen we het gesprek hierover van tijd tot tijd met elkaar blijven voeren om in liefde te groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat we kunnen onderscheiden waar het op aan komt (Filippenzen 1:9-10).

Seksuele oriëntatie: (Vroeger ook `seksuele geaardheid` genoemd) De seksuele gerichtheid van een persoon: hetero-, homo- of biseksueel, of transgender (LGBT: een Engelse afkorting die staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender.).
Heteroseksualiteit: een exclusieve voorkeur voor personen van het andere geslacht
Homoseksualiteit: een exclusieve voorkeur voor personen van hetzelfde geslacht
Biseksualiteit: aangetrokken voelen tot zowel mannen als vrouwen
Transgender: een gedragspatroon van een persoon die door het leven gaat als iemand van het andere dan het biologische geslacht.

NB: in het standpunt van Groningen-Oost gaat het in principe om homoseksualiteit. Maar volgens mij is er geen principieel verschil met biseksualiteit en transgender. (Niet negatief bedoeld.)

NIET TE SNEL OORDELEN, want het gaat in dit standpunt alleen over de seksuele geaardheid, dat kan los staan van het praktiseren of het wel/niet samenwonen/trouwen. Om de geaardheid mag je je naaste niet afwijzen. Het verschil zit 'm in het wel/niet in praktijk of in gevaar brengen van die geaardheid! Dat geldt zowel voor heteroseksuelen als homoseksuelen.
En wat de geaardheid in het algemeen betreft: iedereen heeft zijn/haar eigen strijd te voeren tegen zijn/haar geaardheid. Denk daar, vooral bij uzelf, niet te licht over. U weet toch nog wel waar u en ik naar uw en mijn aard op uit zijn? (Zie Heidelbergse Catechismus vr./antw. 5.) Dat is geen theoretische fiilosofie of een theorie die vooral gold in de middeleeuwse cultuur, maar keiharde werkelijkheid ook voor vandaag. Ook u en ik moeten helemaal opnieuw geboren worden! (HC vr./antw. 8)
De strijd tegen de zondige kanten van de seksuele geaardheid is over het algemeen nog zwaarder. Daarom hebben juist zij extra veel liefde, acceptatie en support nodig (niet krampachtig, geen overdrijving), helemaal binnen de kerkelijke gemeenschappen.

Wel is het weer opvallend dat bij de avondmaalsdienst alleen staat vermeld: "Aan de viering van het avondmaal is iedereen welkom die met ons het geloof in Jezus deelt." Als dat de enige maatstaf is, moet de vraag worden gesteld in hoeverre de kerkenraad de wacht houdt bij de avondmaalstafel. Is het dan nog wel een Heilig Avondmaal of ontheiligt de kerkenraad de avondmaalstafel of biedt hij ruimte voor ontheiliging?

Alleen op basis van wat er tot nu toe gepubliceerd is, is het grootste probleem in deze zaak de weigering van de classis om een uitspraak te doen over het aangaan van samenwonende/gehuwde homostellen aan het avondmaal. Terwijl de classis dat wel heeft gedaan bij tucht over samenwonende heteroseksuelen, weigert men richtlijnen te maken voor tucht over samenwonende homoseksuelen. Daardoor heeft deze classis ruimte gecreëerd bij alle kerken binnen die classis om samenwonende/getrouwde homoseksuelen van harte welkom te heten aan het avondmaal.


Naschrift 19-06-2015 emeritus ds. Hilbert G. Gunnink te Ten Boer schrijft in een Ingezonden in het ND d.d. 19-06-2015 "Ingezonden: Kerken geven wél ruimte voor homostellen"

Hoe kan Sjaak de Boer een ‘ingezonden’ schrijven namens het moderamen van de classis Groningen (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt), wanneer volgens gereformeerd kerkrecht na sluiting van de vergadering van de classis er geen moderamen meer bestaat?

Zijn uitleg (ND 16 juni) van het besluit van de classis lijkt mij onhoudbaar. En de weergave in het ND van 6 juni lijkt mij juist. In het ‘kort verslag’ van de classis staat: ‘Vanuit de kerk te Zuidwolde wordt gevraagd of we ons als classis niet stelliger moeten uitspreken tegen het aangaan van samenwonende homostellen aan het avondmaal. Hiertoe wordt niet besloten.’ Dus spreekt de classis zich niet stelliger uit voor het heilig houden van het avondmaal en, gezien de bekende praktijk, geeft de classis daarmee ruimte om die zondige praktijk te laten voortbestaan.

Dat een zich gereformeerd noemende classis geen duidelijk standpunt inneemt tegen een leven in zonde, met consequenties voor het aangaan aan het avondmaal, is deformatie. <

Ds. H.G. Gunnink is sinds februari 2015 emeritus van o.a. de GKv te Zuidwolde (één van de kerken uit de classis Groningen). Terecht geeft hij aan dat na sluiting van de classis er helemaal geen moderamen meer bestaat. Ds. De Boer kan en mag dus helemaal niet meer schrijven namens dat moderamen.
Bovendien bevestigt Gunnink met dit ingezonden dat de GKv te Groningen-Oost een zondige praktijk laat voortbestaan! En de classis heeft nu ook officieel de ruimte daarvoor gegeven.
Deformatie !


Naschrift 17-06-2015:

De Classis Groningen bestaat uit 10 kerken met in totaal meer dan 5.400 leden - ledenstand per 30-09-2014:

Gkv Leden Belijdend Dominees en leeftijd
Groningen-Oost 1266 816 R. IJbema (46), J.W. Roosenbrand (60)
Bedum 846 595 M. de Vries (60)
Groningen-Zuid 695 516 W.L. de Graaff (41)
Hoogkerk (Gr.) 685 456 E.J. Meijer (52)
Groningen-Noord-West 665 569 E.C. Luth (52), C.Th. Basoski (35), T.S. Huttenga (62)
Haren (Gr.) 564 385 S.W. de Boer (56)
Helpman (Gr.) 302 255 G. Timmermans (47)
Wetsinge-Sauwerd 221 155 W. Jagersma (33)
Zuidwolde (Gr.) 107 82
Onnen 102 72
Totaal 5453 3901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal leden in deze classis is ongeveer 4,5% van het totaal aantal leden van de GKv in Nederland.


Naschrift 17 juni 2015:

Studiecommissie NGK: Bijbel is uiterst negatief over homoseksuele contacten, maar door Gods tegemoetkomendheid en barmhartigheid is er in de huidige tijd wel ruimte voor.

Terwijl binnen de GKv op de synode in 2008 is uitgesproken dat het samenwonen van homofiele broeders en zusters dient te worden afgewezen in plaats van afgeraden, zelfs als zij een belofte doen van uitsluiting van seksuele omgang, wordt er binnen de GKv verschillend gedacht over de ruimte die kerkenraden mogen bieden aan samenwonende of getrouwde homo’s.

Binnen de NGK heeft een studiecommissie 'ambt en homoseksuele relaties' advies uitgebracht aan de Landelijke Vergadering. De meerderheid vindt dat gemeenteleden met een homoseksuele relatie in liefde en trouw ouderling of diaken kunnen worden, de minderheid wijst dat af. Opvallend is (bron: onderwegonline.nl d.d. 11 juni 2015) dat:

 • men unaniem erkent dat de Bijbel “uiterst negatief” oordeelt over homoseksuele contacten,
 • maar het verschil zit 'm in de hermeneutische vertaalslag naar deze tijd en cultuur.
 • De meerderheid van de commissie vindt dat “Gods tegemoetkomendheid en barmhartigheid ruimte bieden voor een duurzame en geordende homoseksuele relatie in liefde en trouw”
 • De minderheid van de commissie is van oordeel “dat de Bijbel ten principale geen ruimte biedt voor een homoseksuele relatie in liefde en trouw”.

Wat ik dan weer niet begrijp, is dat de commissie het erover eens is dat er een wezenlijk verschil is tussen een homoverbintenis en een huwelijk tussen man en vrouw en spreekt zich daarom uit tegen het homohuwelijk. Als je zegt dat God ruimte biedt voor een duurzame en geordende homoseksuele relatie, stel je deze relatie principieel gelijk aan een heteroseksuele relatie. Dan zou men m.i. juist moeten aandringen op een homohuwelijk i.p.v. samenwonen.

In het najaar zal de LV Zeewolde zich over het rapport buigen en besluiten of de ambten inderdaad opengesteld kunnen worden.

Zie ook:

gereformeerdekerkblijven.nl 27-06-2015 Rob Visser in rubriek Kerkelijk leven - DE BAKENS VERZETTEN? Enkele opmerkingen naar aanleiding van het binnen NGK verschenen studierapport: Ambt en homoseksualiteit: een Bijbels verantwoord perspectief?

refdag.nl 03-08-2015 Ds. Mudde: Homorelatie verdient zegen. "In de kerk moet ruimte zijn voor het vragen van een zegen over homorelaties. Tot die conclusie komt de Nederlands gereformeerde predikant ds. J. M. Mudde." Deze studie is bedoeld als bijlage bij bovengenoemd rapport van de NGK studiecommissie.

onderwegonline.nl 03-08-2015 Commissie homoseksualiteit publiceert overige bijlagen - citaat:

Afgelopen week zijn de nog ontbrekende bijlagen bij het rapport van de NGK-commissie Ambt en homoseksualiteit gepubliceerd. Daaronder een 220 pagina’s tellende exegetische en hermeneutische studie van ds. J.M. Mudde over de Bijbel en homoseksualiteit onder de titel Van sjibbolet naar sjalom.

Mudde typeert in zijn studie de homoverbintenis als ‘een schuilhut in het gebroken bestaan, waarover Gods zegen gebeden kan worden’. Hij bepleit ‘met een zekere vrijmoedigheid’ ruimte voor homoseksuele relaties in de gemeente van Christus. Deze studie verschijnt binnenkort ook in boekvorm.


Naschrift 22-06-2015

Achtergrondinfo (geplaatst 22 juni 2015) - dr. P. de Vries (HHK) recenseert Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit. Een poging tot verheldering (Groen, Heerenveen 2013; ISBN 978-90-8897-084-9). De auteur is dr. A.A.A. Prosman. - De artikelen vindt u hier:


scp.nl 06-2010 David Bos - De aard, de daad en het Woord - Een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protestants Nederland, 1959-2009

lucepedia.nl 12-2014 TD - David Bos - Acceptatie van homoseksualiteit als sjibboleth in protestants Nederland (pdf) - een kort overzicht van ontwikkelingen en opvattingen over homoseksualiteit in (behoudend) protestants Nederland

 

.

Laatst aangepast op vrijdag 11 september 2015 09:42  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]