Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Buitenlandse vermaningen De Australische zusterkerken schorten band met GKv op: een laatste waarschuwing tot bekering

De Australische zusterkerken schorten band met GKv op: een laatste waarschuwing tot bekering

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 7
LaagsteHoogste 

Donderdag en vrijdag, 25-26 juni is op de Synode van de Free Reformed Churches of Australia (FRCA) te Baldivis besloten om de zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv) op te schorten. Het zou wel eens de laatste poging kunnen zijn om de GKv er van te overtuigen dat zij terug moeten keren naar Schrift en Belijdenis. Want deze synode heeft ook uitgesproken dat de zusterkerkrelatie onhoudbaar is geworden als de GKv op haar synode in 2017 geen tekenen vertonen van terugkeer van de afwijkingen waarover de Australische Synode in 2012 heeft geschreven in een vermaanbrief aan de Nederlandse Synode te Ede in 2014.

Alle synodeleden waren het er over eens dat er een krachtig signaal moest worden afgegeven naar de GKv.  Na diverse discussierondes, werd er gestemd over hun voorkeur tussen de volgende alternatieven:

 1. Verbreek de zusterkerkrelatie met de GKv
 2. Onderbreek een aantal regels van de zusterkerkrelatie met de GKv
  Het betreft de volgende regels als adviezen aan de kerkenraden: 1. zorgvuldiger omgaan met het accepteren van attestaties uit de GKv, 2. de kansels te sluiten voor de predikanten uit de GKv, 3. afgevaardigden van de GKv uit te nodigen voor de volgende synode, maar zonder de privileges als adviseurs.

Acht van de achtien afgevaardigden stemden voor alternatief 1, tien voor de richting die alternatief 2 wijst.
De precieze bewoordingen van het definitief te nemen besluit moeten nog verder worden uitgewerkt. Dat staat op de agenda van vrijdag 26 juni.

Het tweede alternatief werd door Deputaten Relaties Buitenlandse Kerken in februari jl. als volgt onderbouwd:

 • De afwijkingen van Schrift en belijdenis zoals genoemd in de vermaningen aan de GKv zijn ontkend en daarom zien zij niet de noodzaak van bekering en terugkeer.
 • Door het besluit van de Synode te Ede 2014 dat het bezwaar wegnam van de vrouwelijke bijzondere ambtsdragers met betrekking tot de NGK, heeft de GKv laten zien dat zij een valse hermeneutiek tolereren binnen de kerken.
 • Als zusterkerken hebben ze beloofd naar elkaar om te zien. Ook al hebben het deputatenrapport en vorige synodebesluiten en synoderapporten veel van hun zorgen bevestigd, is het belangrijk om een extra mijl te gaan.
 • De GKv hebben duidelijk gecommuniceerd om zorgen en bezwaren rechtstreeks aan de synode te richten. De synode te Ede heeft specifiek gevraagd om advies van haar zusterkerken over de taak van mannen en vrouwen in de kerk.
 • Hoewel er veel broeders en zusters in de GKv trouw blijven aan Gods Woord en de Belijdenis, is er ook duidelijk bewijs dat de GKv niet alle afwijkingen die in strijd zijn met Gods Woord verwerpen.
 • Door het beperken van de zusterkerkrelatie, kan de oproep tot gehoorzaamheid en onderwerping aan de duidelijke bedoeling van de Schriften nog worden gehoord en opgevolgd door velen in de GKv. Zolang er gelegenheid blijft voor dialoog, moeten de Australische kerken doorgaan met het vermanen. Door het beëindigen van de zusterkerkrelatie kun je ook niet meer de broeders en zusters bemoedigen die trouw blijven aan Gods Woord en de belijdenis.

Lees voor de definitieve besluiten: werkenaaneenheid.nl 01-07-2015 Wat heeft de Australische Synode precies besloten over schorsing van zusterkerkrelatie met GKv?

Foto's van de Free Reformed Church te Baldivis (bron: frcbaldivis.org.au) waar de synode wordt gehouden en een foto van een synodevergadering in de kerkzaal (bron yinkahdinay.wordpress.com van dr. Wes Bredenhof):

Klik hier voor een street view op Google Maps om de prachtige - voor Perth karakteristieke - omgeving te bewonderen van deze kerk. Baldivis is een voorstad van de West-Australische stad Perth.


In het persverslag (pdf) d.d. 26-06-2015 van de Synode Baldivis week 1 is het volgende te lezen over de bespreking en de definitieve besluiten over de GKv:

Reformed Churches of the Netherlands (RCN)
If the number of church submissions is anything to go by, then a decision regarding our relationship with the RCN was also highly anticipated. Many submissions expressed great concern about the direction that our sister churches in the Netherlands are going. In fact, Synod Armadale 2012 had sent a letter of admonition to the RCN outlining these concerns.
Underlying many of these concerns is a manner of Bible explanation which does not do justice to the sufficiency, authority and clarity of God’s Word, but instead allows circumstances of time and culture to determine the understanding of the Biblical text. This letter of admonition did not have the desired effect. The Dutch Synod of Ede 2014 did not accept that any of the warnings are accurate. In their report this leads our deputies to the conclusion: “We reluctantly must conclude that our Dutch sisters have, as a federation corporately, departed in important ways from the Reformed faith in doctrine, church polity, discipline and liturgy.” The Synod delegates were unanimously agreed that the concerns raised in the deputies report are real and that our sister church relationship cannot continue as per normal. As a result Synod has now decided to suspend the relationship with the RCN. That means that attestations from brothers and sisters coming from the RCN will not be accepted without question. It also means that ministers from the RCN are no longer allowed to preach in the FRCA. To keep the lines of communication open, the FRCA will still welcome two delegates to our next Synod. This suspension of our relationship is a big step because Synod also declared “that the FRCA’s sister relationship with the RCN will become untenable if the next synod of the RCN in 2017 does not express and demonstrate evidence of repentance from the deviations mentioned in the letter of the Synod of Armadale 2012 to the synod of Ede 2014.” This suspension does not preclude yet another attempt to change the direction of the RCN, because Synod also decided “to interact with the request of Synod Ede for advice with respect to the role of men and women in the church, and present the clear biblical teaching on this matter.” It is safe to say that this decision to suspend the relationship may very well be the last attempt to convince the RCN to turn around from the direction they are going, back to faithfulness to God’s Word and the Reformed confessions which we share. It is the prayer of Synod that our sister churches might repent and our relationship restored. Please remember the RCN in your prayers and ask the Lord of the church to guard and preserve His church in the world.

Klik hier voor de artikelen in de acta.

JT


Zie ook:

werkenaaneenheid.nl 26-02-2015 Twee adviezen Deputaten Australische zusterkerken GKv: verbreek volledig of deels de zusterkerkrelatie met de GKv

werkenaaneenheid.nl 16-05-2014 Behandeling buitenlandse vermaanbrieven op synode GKv 16 mei 2014 met verwijzingen naar diverse synodeverslagen

werkenaaneenheid.nl 19-02-2014 Alle buitenlandse kerken die zorgen en vermaningen hebben geuit naar GS GKv Ede

werkenaaneenheid.nl 15-10-2013 Nader Bekeken: kritisch over vermaanbrief Australie en dubieus over de nieuwe hermeneutiek

werkenaaneenheid.nl 01-05-2013 Officiele vermaanbrief aan GKv door FRCA (Australie) goedgekeurd om te verzenden

Overige artikelen:

werkenaaneenheid.nl 24-01-2015 De GKv krijgt in 2015 een hierarchische (synodale) vorm van kerkregering

werkenaaneenheid.nl 24-01-2015 RCN (lib) effectively imposes a hierarchical (synodical) form of church polity - by dr. RD Anderson

werkenaaneenheid.nl 26-03-2014 Rev.Dr. R.D. Anderson - Herm-and-you-ticks: Reflections on a Canadian Conference

werkenaaneenheid.nl 22-03-2014 Ds.Dr. R.D. Anderson - Sancties voorstanders GKv-hermeneutiek: De eer van Gods Woord is in geding.


Naschrift 27-06-2015 een twittergesprek

Op Twitter vroeg een Nederlandse GKv dominee en doctor zich af wat de gevolgen zijn van de opschorting van de band met vrijgemaakten.
Door een zeer meelevende, ervaren GKv-er werd geantwoord: Tja, jammer. Maar leven kennelijk al te lang in twee werelden #gkv #fra
Waarop ik reageerde met: Berusting bij de GKv en definitieve verbreking van zusterkerkrelatie door FRCA tenzij bekering van de GKv in 2017

Zo wordt het ervaren door veel andere GKv-ers: dat buitenlandse zusterkerken in een andere wereld leven. Volgens mij is dat zo belangrijk en bepalend voor veel GKv-ers omdat de cultuur waarin we leven als uitgangspunt wordt genomen voor eventuele toepassing van de normen van Gods Woord. Omdat Australie en Canada in een andere cultuur leven, kunnen er andere normen en waarden van toepassing zijn.
Wij geloven dat de relevantie van Gods Woord niet structureel afhankelijk mag worden gemaakt van de cultuur waarin we leven, maar dat de cultuur afhankelijk moet worden gemaakt van Gods Woord. Wij gaan er van uit dat wij zonder Gods Geest en Woord in duisternis leven en dat alleen Gods Woord en Geest bepalend zijn voor wat goed en slecht is in welke cultuur dan ook.


Uit de concept acta (pdf) d.d. 24-06-2015 citeren we alle artikelen die betrekking hebben op de GKv (RCN):

Article 46 - Address of Delegate of the Reformed Churches in the Netherlands
The Chairman invites Rev J Plug to present his address on behalf of the Reformed Churches in the Netherlands (see Appendix 1F).

Article 47 - Reformed Churches in the Netherlands
The Chairman requests Rev P K A de Boer, as Deputy for Sister Church Relations, to sit at the table with the delegates to give an outline regarding the work undertaken in relation to the RCN. He is also asked to rise to show his agreement with the Three Forms of Unity. He does so. Rev R D Anderson is requested to join Rev de Boer as a Deputy.

Article 48 - Reformed Church in the Netherlands

I. Material
Agenda Item 11(2)(2.5) – Deputies for Sister Church Relations Report regarding the Reformed Churches in the Netherlands (RCN).
Agenda Item 8(c)(ii) – Overture by FRC Baldivis regarding the Reformed Churches in the Netherlands.
Agenda Item 8(e)(ii) – Overture by FRC Byford regarding the Reformed Churches in the Netherlands.
Agenda Item 8(j)(iii) – Overture by FRC Mount Nasura regarding the Reformed Churches in the Netherlands.
Agenda Item 8(j)(iv) – Additional Information from the FRC Mount Nasura regarding the Reformed Churches in the Netherlands.
Agenda Item 8(k)(i) – Overture from FRC Mundijong regarding the Reformed Churches in the Netherlands.
Agenda Item 8(n)(i) – Overture from FRC West Albany regarding the Reformed Churches in the Netherlands.

II. Admissibility
The items are all declared admissible.

Uit de concept acta (pdf) d.d. 25-06-2015 citeren we alle artikelen die betrekking hebben op de GKv (RCN):

Article 53 - Reformed Churches in the Netherlands (RCN)
The Chairman gives Br J de Jong the opportunity to address the Synod (refer Appendix 1H).

Article 54 - Reformed Churches in the Netherlands (RCN)
The material submitted is put to the meeting for discussion. A round of discussion is held until lunchtime, but is interrupted due to the lateness.

Article 57 - Reformed Churches in the Netherlands
The round of discussion interrupted by lunchtime is continued.
The delegates of the Reformed Churches in the Netherlands (RCN) are given the opportunity to respond to the comments made and questions asked by the Synod delegates.

Article 60 - Reformed Churches in the Netherlands (RCN)
The matter is put to a further two rounds of discussion, together with responses from the RCN delegates.
After the discussions, the matter is put to a show of hands to obtain a clear indication from the delegates whether they broadly support either Alternative 1 or 2 of the Deputies Report.
After the delegates’ preference for Alternate 2 is established, the matter is put to an Advisory Committee to prepare further proposals.
The Chairman requests Synod to sing Psalm 139:13 and leads in prayer, asking God for strength to continue to stay true to God’s Word.

Article 66 - Response to Address of Delegates of the RCN
The Chairman gives Rev R D Anderson the opportunity to respond to the addresses of Rev J Plug and Br J de Jong of the RCN (refer Appendix 1I).

Uit de concept acta (pdf) d.d. 26-06-2015 citeren we alle artikelen die betrekking hebben op de GKv (RCN):

Article 72 - Reformed Churches in the Netherlands
The Advisory Committee made the following proposal:
To suspend the sister church relationship with the RCN as follows:

 1. To deny ministers from the RCN the privilege of preaching in our federation, or to be called to serve in the FRCA unless the call is approved by Classis.
 2. To not accept attestations from or issue attestations to the RCN.
 3. To discharge deputies, to thank them for their work and to appoint new deputies with the mandate:

a. to send to the next RCN synod a second letter:

· to express our deep sadness at the response of Synod Ede to our letter of admonition sent by Synod Armadale and advise of the suspension of our sister church relationship;
· appeal their decisions with respect to our letter of admonition and reiterate our concerns as summarised in the deputies report to Synod Baldivis;
· to declare that the FRCA will terminate sister relations with the RCN if the next synod of the RCN in 2017 does not express and demonstrate evidence of repentance from the deviations mentioned in the letter of the Synod of Armadale 2012 to the synod of Ede 2014;

b. to encourage the FRCA congregations to pray that the Lord grant the RCN to uprightly uphold and defend the Scriptural truth as maintained in the three forms of unity;
c. to interact with the deputies BBK;
d. to monitor and analyse responses by the RCN;
e. to report to the next synod;
f. to send two delegates to the next synod of the RCN.

Grounds
1. There is ample evidence of a systemic failure to practise church discipline both within some congregations in the RCN and in mutual discipline among the churches through classes and synods, which leads to the profanation and defilement of the Lord's Holy Supper among them.
2. There is ample evidence of the toleration of the use of a hermeneutic among them which allows man to transgress God's commandments and invalidates the Word of God.

The proposals are put to several rounds of discussion. The Advisory Committee are given the opportunity to respond to the discussion. Synod requests that the Advisory Committee takes the comments made, rework it and come back to Synod with a reworked proposal.

Article 75 - Reformed Churches in the Netherlands
The Advisory Committee tables a reworked proposal to the Synod.

I. Proposal
To add 4(e): “to send to the consistories of the RCN, a copy of the first and second letter sent to the next synod of the RCN in 2017”.

Ground
It is evident that many members of the RCN have no knowledge of the matters contained within the letters addressed to the synod of the RCN.

ADOPTED

II. Proposal
To delete 2(c) or to renumber 2(c) as 4(c).

Ground
This is not the task of a synod. The Dutch are also well aware of and conversant with the traditional defence of the position against having women in office.

ADOPTED (to renumber 2(c) as 4(c))

III. Proposal
To delete the explanation under 1(a).

Ground
Those coming from overseas come from a suspended federation and ought not to expect the privilege of Lord’s Supper celebration. This in no way judges their individual faith.

DEFEATED

IV. Proposal
To accept the proposal of the Advisory Committee as amended:

1. To suspend our relationship with the RCN. This suspension applies to the rules of our sister church relationship agreement:

a. “Rule e) The churches shall accept one another’s attestations, which also means admitting the members of the respective churches to the sacraments upon presentation of these attestations.” To accept attestations only from those members of the RCN whom the consistory is convinced are faithful in doctrine and conduct, and to issue attestations to the RCN with due care.
b. “Rule f) The churches shall in principle open their pulpits to each other’s ministers in agreement with the rules adopted by the respective church federations.” To deny ministers from the RCN the privilege of preaching in our federation, or to be called to serve in the FRCA unless the call is approved by Classis.
c. “Rule h) The churches shall receive each other’s delegates at their broadest assemblies and invite them to sit as advisers, as much as possible.” Delegates from the RCN will be invited to attend our next synod and be accorded the privileges as per rules for Synod 6.2.

2. To send to the next RCN synod a second letter:

a. to express our deep sadness at the response of Synod Ede to our letter of admonition sent by Synod Armadale and advise of the suspension of our sister church relationship;
b. to declare that the FRCA’s sister relationship with the RCN will become untenable if the next synod of the RCN in 2017 does not express and demonstrate evidence of repentance from the deviations mentioned in the letter of the Synod of Armadale 2012 to the synod of Ede 2014.

3. To encourage the FRCA congregations to pray that the Lord grant the RCN to uprightly uphold and defend the Scriptural truth as maintained in the three forms of unity.

4. To discharge deputies, to thank them for their work and to appoint new deputies with the mandate:

a. to interact with the deputies BBK;
b. to monitor and analyse responses by the RCN;
c. to interact with the request of Synod Ede for advice with respect to the role of men and women in the church, and present the clear biblical teaching on this matter;
d. to send to the consistories of the RCN, a copy of the first and second letter sent to the next synod of the RCN in 2017;
e. to send two delegates to the next synod of the RCN;
f. to send to the consistories of the RCN a copy of the first and second letter sent to the next synod of the RCN in 2017;
g. to report to the next synod.

Grounds

 1. The RCN acknowledge that they have changed (see decision in response to admonitions 2.a.3.), but deny any Scriptural or Confessional deviation, and consequently feel no need for repentance and return.
 2. There is ample evidence of the toleration of the use of a hermeneutic among them which allows man to transgress God's commandments and invalidates the Word of God.
 3. As sister churches we have promised to ‘exhort one another to live as churches of God in this world… and to mutually care for each other that they do not depart from the reformed faith in doctrine, church polity, discipline and liturgy.’ (Rules for sister churches).
 4. The RCN have clearly communicated to us that concerns and objections are to be addressed directly to their synod. Synod Ede has asked that objections are to be addressed directly to their synod. Synod Ede has specifically asked for advice from sister churches regarding the role of men and women in the church.
 5. By suspending the sister church relationship, our call for obedience and submission to the clear meaning of Scripture may yet be heard and acted upon by many in the RCN.
 6. Because of the grave concerns we have for our sister in The Netherlands, the churches should bring this matter regularly in prayer before the LORD.

ADOPTED

Klik hier om terug te gaan naar verwijzing.

Laatst aangepast op dinsdag 07 juli 2015 12:12  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]