Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv GEVAARLIJKE GNOSTIEK binnengedrongen en toegepast in de GKv - volgens ds. Dick de Jong

GEVAARLIJKE GNOSTIEK binnengedrongen en toegepast in de GKv - volgens ds. Dick de Jong

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 10
LaagsteHoogste 

Volgens emeritus ds. Dick de Jong (GKv) is gevaarlijke gnostiek binnengedrongen in de GKv waar het ook wordt toegepast. Hij toont dit aan door gedeelten te citeren uit een gehouden en online gepubliceerde preek1 van een predikant uit de GKv en door te verwijzen naar de GKv classis Groningen die pastorale ruimte heeft gegeven aan kerken uit die classis om homostellen toe te laten tot het avondmaal2.

Ik heb het artikel van ds. De Jong iets anders ingedeeld. Eerst zijn uitleg over wat gnostiek is. Dan citaten uit de preek en de gnostische aspecten daarvan. Daarna over de pastorale ruimte in de classis Groningen voor samenwonende/gehuwde homostellen aan het avondmaal en de link met de Gnostiek.

Wat is gnostiek?
Ds. De Jong maakt eerst duidelijk waar het begrip 'gnostiek' vandaan komt en wat het betekent:

Wat de in de vroegchristelijke kerk binnensluipende gnostiek kenmerkte kwam in het kort hier op neer.
De gewone kerkleden blijven volgens de Gnostici bij het lezen van de Bijbel zich houden aan wat ze van de uiterlijke tekst verstaan. Maar daarnaast zijn ook christenen met hogere of diepere kennis. Die werden, naar het Griekse woord voor ''kennis', het woord 'gnosis', Gnostici, aanhangers van de Gnostiek genoemd. Die Gnostiek leerde dat je niet bij de "uiterlijke" tekst moest blijven staan, maar doorstoten naar de diepere laag van de tekst, naar "een dieper, ínnerlijk/geestelijk niveau".

Werd er ook al in de Bijbel gewaarschuwd voor gnostici?

De apostel Johannes moest, zo blijkt uit zijn brieven, al strijden tegen de gnostici die van geen zonde wilden weten. Lees bijvoorbeeld 1 Johannes 1 verzen 6-10; 1 Johannes 2 verzen 4-6; 2 Johannes verzen 9-11. Nu waren de eerste gnostici die zich bij de Christelijke kerk aansloten aanhangers van de reeds bestaande heidense Gnostiek. Die bestond uit een religieuze filosofie die diepere Zelfkennis nastreefde. Daardoor leerde men het Al kennen, en de hogere Werkelijkheid van het Al.
Aanhangers van die Gnostische heidense filosofie die zich bij de Christelijke kerk voegden, pasten hun filosofie toe bij het lezen van de Bijbel. Zo dachten ze ook daarin te ontdekken wat zij als de echte betekenis, de hogere werkelijkheid beschouwden. Ze verwierpen het Oude Testament, ook de tien geboden, maar van de Nieuwtestamentische boodschap van verzoening door voldoening wilden ze ook niet weten. Daarom bestreden ze dat Jezus de door God gezonden Zoon van God was, die mens werd om ons van onze zonden en de straf daarvoor te verlossen en ons met God te verzoenen. Vandaar dat Johannes zich in zijn brieven ook daartegen moest keren. In zijn tweede brief waarschuwt hij zelfs om zulke misleiders niet in huis te ontvangen en hen niet welkom te heten.

Waarom lazen de Gnostici in de tijd van het Nieuwe Testament de Bijbel zo?

Op die manier konden ze met vrome schijnredeneringen allerlei geboden en verboden zoals die letterlijk in de Bijbel staan negeren, omzeilen of zelfs ongeldig verklaren (misschien herkent u dit als ook gebruikelijk in de zogenaamde moderne hermeneutiek; denk aan de 'vrouw in het ambt' discussie).
Ja, op die manier konden zij, die toen ze nog heidenen waren allerlei schandelijke, ook tegennatuurlijke zonden bedreven, daarmee doorgaan ook nadat ze christen waren geworden. Hun leven bleef beheerst door die heidense cultuur, en ze probeerden ook hun medekerkleden tot een zich aanpassen aan die cultuur te verleiden. Dan hoefde je immers niet al maar door te strijden tegen wat veel gewone kerkleden nog slecht of zonde noemden. Zij waren nu immers 'Geestelijk', en dus zonder zonde.

Wat wordt er dan gezegd in de betreffende preek?
Ds. De Jong citeert de volgende gedeelten:

Laten we de weg van Genesis 2 eens belopen, maar dan vanuit een ander perspectief. Zou je kunnen zeggen: als twee homo’s of lesbiennes verliefd worden en uiteindelijk een trouw-relatie aangaan; dan is dat uíterlijk niet hetzelfde als het beeld dat de Bijbel beschrijft maar op een dieper, ínnerlijk/geestelijk niveau is dat wel het spoor dat God wijst? Het gaat immers om een trouw-relatie (liefde en trouw)?
Dan is het uiterlijk weliswaar anders. In de Bijbel is het altijd: man-vrouw. Maar voor homo’s en lesbiennes is dat vandaag: man-man of vrouw-vrouw. Het gaat God toch juist altijd om het hárt? En de trouw-relatie tussen deze zulke stellen wijst evengoed naar Gods trouw (Efeze 5) als de trouw-relatie tussen man en vrouw dat doet. Als twee mensen elkaar oprecht liefhebben dan woont daar toch de Heer? Ja; hier ligt een wezenlijk punt. Het gaat God altijd om het hart. En als homo’s en lesbiennes in liefde en trouw een relatie aangaan, is die houding iets om de Heer dankbaar voor te zijn.

(...)

Dit punt samenvattend: ik zie twee Bijbelse lijnen als het gaat om homoseksualiteit. De eerste lijn is de trouwrelatie man-vrouw. De tweede is dat het er niet toe doet of je hetero bent of homo. Deze beide in het schitterende licht van Jezus.

(...)

De Bijbels lijn van de trouwrelatie man-vrouw vind je terug in veel kerkelijke overtuigingen. En in het leven van homo’s en lesbiennes die geen relatie aangaan omwille van de Heer. Deze Bijbelse weg en levensovertuiging moeten we hoog houden in de kerk.

(...)

Jezus volgen in relatie.
De tweede lijn is er ook. In het licht van de ‘ongeordende’ samenleving van Jezus zien we dat er geen homo’s en hetero’s zijn. We zien hen in Jezus.

Wat is dan de Gnostiek in deze gedeelten?
De Jong benoemt een aantal punten:

 • in deze preek wordt gesteld dat je niet moet stil blijven staan bij het uiterlijke van de tekst (alleen een trouw-relatie tussen man en vrouw), maar naar een dieper innerlijk/geestelijk niveau (het gaat alleen om een trouw-relatie (liefde en trouw)).
 • Het gaat God altijd om het hart, volgens deze prediker. Dat is dan het dieper innerlijk/geestelijk niveau van de Bijbel. In de Bijbel gaat het dan om man-vrouw, maar op grond van het dieper innerlijk/geestelijk niveau is dat vandaag man-man of vrouw-vrouw.
 • Deze prediker stelt twee lijnen tegenover elkaar: een Bijbelse lijn (man-vrouw) en een geestelijke lijn (geen homo's en hetero's in Jezus).
 • Net als in de gnostiek men van geen slecht wil weten, bestaat ook in de betreffende preek het kwaad van de tegennatuurlijke homorelatie niet meer.

En wat heeft de classis Groningen dan uitgesproken?
Door De Jong verkort citaat uit het ND van 6 juni 2015:

GKV: pastorale ruimte voor homostellen.
Kerken in de GKv Classis Groningen hebben afgesproken dat kerken pastorale ruimte hebben om homostellen toe te laten tot het avondmaal. De kerk te Groningen-Oost had besloten homo's met een relatie die Christus willen volgen, welkom te heten aan het avondmaal. Dit werd besproken aan de hand van twee grondlijnen: de Bijbelse grondlijn van het huwelijk tussen man en vrouw, en de pastorale ruimte van kerkenraden om in concrete situaties daarvan af te wijken. Van de 10 vertegenwoordigde kerken bood alleen de kerk te Zuidwolde (Gr) tegenstand.

Wat is het gnostische in deze classisuitspraak?

 • De Bijbelse lijn is die van het gewone volk dat gewoon leest wat er staat. Maar zij die zich verbeelden door de Geest betere en innige kennis te hebben van de diepere betekenis mogen van de gewone Bijbelse lijn afwijken.
 • En die afwijkende tweede lijn wordt door de Classis Groningen met een vroom en misleidend woord de lijn van de 'pastorale ruimte' genoemd.

Ook dr. Ad de Bruijne waarschuwde onlangs tegen de Gnostiek.
De Jong citeert ook een gedeelte uit een artikel in het ND d.d. 13 juni van dr. Ad de Bruijne:

Toch is er in onze cultuur meer aan de hand. Nadat het naïeve humanistische geloof in de goedheid van de mens was verzwakt, nam postmoderne gnostiek (mijn onderstreping, DdJ) het stokje over. Daarin bestaat het kwaad niet echt meer. Het wordt geherdefinieerd tot een 'kans om te groeien'. Juist westerse christenen, die zich - begrijpelijk -afkeren van een vroegere eenzijdige nadruk op zonde, zijn hiervoor vatbaar.
Christelijke kinderen en jongeren horen al enkele decennia vooral dat ze 'parels in Gods hand zijn' die 'er mogen zijn'. Zou het toevallig zijn dat zonde en vergeving uit de geloofsbeleving wegebben? Wie gehersenspoeld is met zijn eigen goedheid, zit op slot voor Gods genade. Bij al onze excuses, verzachtende omstandigheden en positieve leermomenten, blijft daarom ook dit een noodzakelijk deel van de Bijbelse boodschap: jullie zijn slecht.

De Jong schreef dit artikel omdat

 • hij de afgelopen 25 jaar zelden artikelen, laat staan kritische artikelen, over de Gnostiek is tegen gekomen en
 • als God de al zo ver doorgedrongen Gnostiek niet tegenhoudt, zou al heel snel de wegneming van de kandelaar door onze Heer Jezus Christus plaats kunnen vinden.

Hij besluit zijn artikel met

Kyrie 'Eleison! Heer, erbarm U over ons!

JT

Bron: bijbelknopendoos.nl 14-06-2015 GKv em.ds. Dick de Jong - KNOOP 25 - GEVAARLIJKE GNOSTIEK binnengedrongen en toegepast in de GKv.

Mijn noten:

1jmhaak.com 22-03-2015 GKv ds. Matthijs Haak - Iemand die bij je past. Homoseksualiteit e/in de kerk. Preek homoseksualiteit

2werkenaaneenheid 16-06-2015 Wel/geen classisuitspraak over homostellen aan het Groningse avondmaal? - van rimpeling naar hoge golven

 


Naschrift 29-06-2015

 

NB: Op 29 juni 2015 heeft ds. J.M. Haak (GKv Rotterdam-Delfshaven) zijn mening over homo's en lesbiennes op zijn weblog geplaatst: Homo’s en lesbiennes op een inclusieve manier welkom heten

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:15  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]