Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

Zwolle-Vijverhoeve: Brief aan kerkenraden en brs en zrs DGK (hersteld)

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het originele en goed leesbaar document (pdf).

Gereformeerde Kerk Zwolle en omstreken (De Vijverhoeve)
Scriba: J. Sebens
Pottenbakkerstraat 1
8043 BM Zwolle
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Zwolle, 12 april 2010

Aan alle kerkenraden en de broeders en zusters
in de Gereformeerde Kerken (hersteld)

Betreft: Kerkscheuring in Zwolle

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,
broeders en zusters,

Binnen het kerkverband van de Gereformeerde Kerken (hersteld) zijn al geruime tijd moeiten.
Na buitensluiting van de kerk te Zwijndrecht en scheuring van de kerk te Bergentheim/
Bruchterveld is nu ook de gemeente te Zwolle gescheurd.
Ondergetekenden, drie ouderlingen en twee diakenen van die gemeente, zijn geschorst, en
ontvingen op de avond van Goede Vrijdag per e-mail bericht van onze afzetting door de
andere ambtsdragers te Zwolle en de kerkenraad van de naburige gemeente te Berkel en
Rodenrijs/Bergschenhoek, die dezen uitspraken op 1 april jongstleden.
Als grond voerden zij daarvoor aan: het volharden in de ingeslagen zondige weg van
openlijke scheurmakerij en woordbreuk, waarvoor wij op 28 december 2009 voor een periode
van 3 maanden geschorst werden.

In een brief op 12 december 2009 vroegen de Zwolse broeders aan de raad van Berkel om
instemming met onze door henzelf op 11 december reeds uitgesproken 'voorlopige'
schorsing, en of niet direct tot afzetten zou moeten worden overgegaan vanwege het
'wegroepen van de gemeente'.

Het zwaartepunt lag volgens hen bij een brief die wij op 7 december 2009 aan alle
gemeenteleden stuurden. Daarvan schreven zij onder meer: “De kerkenraad is van oordeel
dat deze daad die tegen alle afspraak in werd verricht, de gemeente in grote verdeeldheid
heeft gebracht. De brief heeft de gemeente willen keren tegen de kerkenraad die de visie en
leer van de vijf broeders zeer beslist en in alle onderdelen als onschriftuurlijk had afgewezen,
daarom wijst deze daad op openlijke scheurmakerij.”

De broeders wezen onze 'visie en leer' zeer beslist in alle onderdelen af als onschriftuurlijk.
Dat betekent dat wij in hun ogen een valse leer aanhangen. En dan ligt een schorsing of
afzetting inderdaad voor de hand (art.80 KO). Daarbij dient dan wel de betreffende
onschriftuurlijke visie en leer duidelijk te worden aangewezen, en helder en vanuit Schrift en
belijdenis te worden afgewezen.
Als onze 'visie en leer' hebben zij zeer beslist en in alle delen als onschriftuurlijk afgewezen
onze 'verklaring en oproep aan de Zwolse kerkenraad' d.d. 24 november 2009, en het
tweede deel daarvan, dat wij schreven als antwoord op hun vragen naar aanleiding van het
reeds genoemde stuk op 7 december 2009.
1/5

In een brief van 29 december 2009 aan ons noemden zij als gronden voor onze schorsing:
“openlijke scheurmakerij en woordbreuk”. De openlijke scheurmakerij baseren zij op onze
daden, want zij voerden hiervoor aan:
1. Onze brief van 7 december 2009 waarin wij de kerkenraad verweten een
onschriftuurlijke leer over de kerk aan te hangen en een heilloze weg te gaan, en
tevens de gemeente opriepen om te bidden tegen de kerkenraad in;
2. Op 12 december 2009 riepen wij middels een schrijven de gemeente weg onder de
kerkenraad en belegden wij aparte 'zondagse vergaderingen';
3. Tot op heden gingen wij door op de ingeslagen weg en belegden wij ook een
gemeentevergadering op dezelfde avond als de ons reeds bekende vergadering van
kerkenraad met de gemeente (op 22 december 2009);
4. Het is niet gebleken dat het ons voornemen is om van de ingeslagen weg terug te
keren.

De woordbreuk baseren zij op onze 'trouweloze schending' van afspraken binnen de
kerkenraad volgens welke wij niets buiten de kerkenraad mochten brengen wat in zijn
vergaderingen wordt besproken, en wel speciaal niets van de inhoud van onze 'Verklaring en
oproep aan de Zwolse kerkenraad' van 24 november 2009.
Ook dit gaat over onze daden.

Over onze zeer beslist en in alle delen als onschriftuurlijk af te wijzen visie en leer geen
woord. En dáár lag - en ligt - nu juist het zwaartepunt. Zij schreven immers aan de Berkelse
kerkenraad: “De brief heeft de gemeente willen keren tegen de kerkenraad die de visie en
leer van de vijf broeders zeer beslist en in alle onderdelen als onschriftuurlijk had afgewezen,
daarom wijst deze daad op openlijke scheurmakerij.”

Vanuit onze 'visie en leer' hebben wij gehandeld. Het is de leer die wij hebben beloofd te
zullen verdedigen, bij onze ambtsaanvaarding. En die verdediging is de reden en de
verklaring voor ons handelen.

Wij willen bij de bovengenoemde punten, die zijn aangevoerd om onze schorsing te
onderbouwen, kort stilstaan.
1. In onze brief van 7 december 2009 riepen wij de gemeente niet op om te 'bidden
tegen de kerkenraad in', zoals gesteld, maar vroegen wij haar “om te bidden voor
ons. Voor uw kerkenraad en uw predikant. Opdat de vrede en de goede orde weer
mogen terugkeren in de gemeente te Zwolle. Opdat we ons met elkaar mogen
afkeren van een heilloze weg en de weg mogen vinden die de Here ons in zijn Woord
onderwijst.” Opdat we ons met elkaar mogen afkeren van een heilloze weg. Wij
schreven niet: opdat zij zich mogen afkeren.
2. Wij riepen de gemeente weg omdat wij haar in Het Anker nu bedreigd zien worden
door afwijkingen in leer en regering van de kerk. De kenmerken zijn er in geding! Het
wegroepen op zich zegt niks: het gaat om de reden. Maar dáárover geen woord.
3. Over de gemeentevergadering op 22 december 2009 hebben de broeders kunnen
lezen in het verslag daarvan dat wij hen hebben gestuurd; die datum was door de
toen nog voltallige kerkenraad, óók door ons dus, gepland, maar de broeders
schoven hun vergadering met de gemeente naar voren, zodat wij eenvoudig
vasthielden zowel aan de al afgesproken plaats als tijd. Hoe vervelend ook.
4. Wie zich afkeert van een verkeerde weg mag daarop niet terugkeren, zodat we van
de nu ingeslagen weg, die van de verkeerde afvoert, inderdaad niet terugkeren.
5. Van de woordbreuk hebben we op de gemeentevergadering op 22 december al
gezegd en ook de broeders geschreven: “De bedoelde belofte was die om geen
zaken die binnen de kerkenraad worden besproken in de gemeente te openbaren.
Onze verklaring en oproep dus. Maar op het moment dat die verklaring en oproep
was verworpen werd die binnen de kerkenraad niet langer besproken. En zagen we
ons genoodzaakt de situatie aan de gemeente voor te leggen, en haar op te roepen
om te bidden voor kerkenraad en predikant. We menen daarbij geen woord te
hebben gebroken; we mochten niet langer zwijgen. We zien de kenmerken van de
kerk in gevaar, en hebben dan, zeker als ambtsdragers, te waarschuwen”.

Voor beide, scheurmakerij en woordbreuk, geldt: hebben we ons woord gebroken, of zijn we
juist trouw gebleven aan onze belofte bij ambtsaanvaarding, namelijk dat we de leer van de
Drie formulieren van Eenheid – de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heidelbergse
Catechismus en de Dordtse Leerregels – die in alle delen geheel met Gods Woord
overeenstemt, “met toewijding zullen onderwijzen en trouw verdedigen en elke dwaling, die
daarmee in strijd is, zullen afwijzen”, zoals het ondertekeningsformulier het zegt?
Die vraag moet worden beantwoord door te bezien of inderdaad onze 'visie en leer' zeer
beslist en in alle delen als onschriftuurlijk af te wijzen is, zoals de broeders in Zwolle hebben
geoordeeld. Maar daarover lezen we in de onderbouwing van de gronden voor onze
schorsing helemaal niets. Derhalve kunnen wij ook onze schorsing voor drie maanden niet
erkennen als wettig, en achten wij ons daaraan niet gebonden. Evenmin als inmiddels aan
onze afzetting.

Wij hebben bij onze bevestiging in het ambt ja gezegd op de volgende vraag: “Belooft u zich
te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht, overeenkomstig de kerkorde, indien u
zich in leer of leven misgaat?” En wij zullen ons inderdaad onderwerpen aan de kerkelijke
vermaning en tucht – indien wij ons in leer of leven misgaan. Maar van zulk misgaan is geen
sprake.

Door ondertekening van het ondertekeningsformulier voor ambtsdragers hebben we beloofd
ons aan het oordeel van de kerkenraad te onderwerpen “voor het geval wij ooit een
bedenking tegen deze leer of een afwijkende mening zouden krijgen”. En deze leer is dan
“de leer van de drie formulieren van eenheid - de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de
Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels - ” waarvan wij er hartelijk van
overtuigd zijn dat zij “in alle delen geheel met Gods Woord overeenstemt”.

Tegen die leer hebben wij dan ook geen enkele bedenking. En over die leer hebben we ook
geen afwijkende mening. Die signaleren we juist. En we hebben bij onze ambtsaanvaarding
beloofd “dat wij ieder naar eigen ambt deze leer met toewijding zullen onderwijzen en trouw
verdedigen en elke dwaling die daarmee in strijd is, zullen afwijzen.”1
Deze belofte blijven we trouw, juist nu. Nu we in leer en regering van de kerk afwijkingen zien
waarvoor geen plaats zou mogen zijn. We willen de 'leer der zaligheid' verdedigen en elke
dwaling die daarmee in strijd is afwijzen. We willen in Christus' dienst de gemeente
beschermen tegen het heerszuchtig optreden van enkelingen (bevestigingsformulier).

We blijven daarom ons ambt trouw bedienen. En omdat die bediening ons is ontzegd in Het
Anker, en de afwijkingen in leer en regering van de kerk die wij moeten verwerpen en hebben
verworpen daar worden gehandhaafd, zagen en zien wij ons genoodzaakt de gemeente weg
te roepen van onder het opzicht en tucht van de ambtsdragers aldaar, hetgeen wij deden en
blijven doen. Om haar te beschermen tegen de verkeerde leer en de verkeerde regering die
binnen de DGK te Zwolle zich een plaats hebben toegeëigend.

Wij riepen de gemeente op ons te blijven erkennen als ambtsdragers, en roepen haar
sindsdien samen in erediensten die wij beleggen in partycentrum De Vijverhoeve, bij de
Lichtmis.

Onze bezwaren die tot de schorsing hebben geleid richten zich tegen een kerkistische visie
op de kerk, een verkeerde leer over de ambten, misbruik van de tucht en schenden van het
recht, waardoor de eenheid van gelovigen niet alleen wordt afgehouden, maar ook
verbroken. Dat laat triest genoeg ook de scheuring van de gemeente te Zwolle zien.
Oproep

Als bijlage bij deze brief voegen wij de brief met bijlage waarmee wij onze bezwaren tegen
verkeerde leringen en praktijken die zich binnen de Gereformeerde Kerken (hersteld) een
plaats lijken te hebben verworven, maar die geen plaats zouden mogen hebben, kenbaar
hebben gemaakt bij de Zwolse kerkenraad, die echter het stuk zeer beslist en in alle
onderdelen als onschriftuurlijk heeft afgewezen. Het betreft onze Verklaring en oproep aan
de Zwolse kerkenraad, van 24 november 2009, en onze Verklaring en oproep, naschrift, van
12 december 2009.

Wij vragen u dringend het daarin geschrevene ernstig te overwegen en te beoordelen. De
zaken waarom het gaat betreffen niet alleen de gemeente te Zwolle, maar raken het hele
kerkverband van Gereformeerde Kerken (hersteld). De beschreven zaken brengen de
kenmerken van de kerk in geding, en raken dus u allen.
Ook u zult hierover hebben te oordelen; ook u staat voor de keuze hieraan deel te hebben of
het te verwerpen. Wij geloven en belijden immers dat iedere gelovige nauwgezet en met
grote zorgvuldigheid, vanuit Gods Woord, behoort te onderscheiden welke de ware kerk is,
omdat alle sekten die er tegenwoordig in de wereld zijn, zich ten onrechte kerk noemen
(art.29 NGB). Zulk oordelen heeft dan ook met bemoeizucht niets te maken, al wordt het
soms zomaar zo betiteld.

Voorbeelden van bemoeizucht vinden we in De Bazuin, waar bijvoorbeeld T.L. Buinius
zonder hoor- en wederhoor zich een oordeel aanmatigt over de situatie te Zwolle (in zijn
“Leren van moeiten”, De Bazuin nr 11 – 24 maart 2010), of in Berkel en
Rodenrijs/Bergschenhoek, waar de kerkenraad zijn visie op de toen nog lopende tuchtzaak
te Zwolle in een uitvoerig stuk publiceerde, terwijl hij zijn oordeel nog moest vormen en ons
nog niet eens gehoord had. Wij zien daarin volharding en verharding in een weg die van de
rechte meer en meer afvoert.

Als kerkenraad en gemeente van de Gereformeerde Kerk te Zwolle (De Vijverhoeve) doen
wij een dringend beroep op u om deze zaak niet opzij te leggen, als zou het u niet aangaan.
Wij hebben gewaarschuwd en waarschuwen ook u tegen een verkeerde leer over de kerk en
over de ambten, misbruik van de tucht en schending van het recht. Daarmee zijn de
kenmerken van de kerk in geding.
Onze bezwaren daartegen hebben geleid tot onze schorsing en afzetting, en zo tot
excommunicatie van de Gereformeerde Kerk Zwolle en omstreken, die nu vergadert in De
Vijverhoeve.

Kerkenraad en gemeente van de Gereformeerde Kerk te Zwolle en omstreken (De
Vijverhoeve) vragen u voor het aangezicht van God, en met beroep op zijn Woord en de
gereformeerde kerkorde, u niet medeschuldig te maken aan deze onschriftuurlijke
excommunicatie van onze gemeente uit het kerkverband.
Wij roepen u daarom op de broederband met ons te blijven onderhouden.
Wij roepen u tevens op tot verwerping van dwalingen en verkeerde praktijken die binnen de
Gereformeerde Kerken (hersteld) zich een plaats hebben verworven.

De gemeente die vergadert in De Vijverhoeve wil eenvoudig Gereformeerde Kerk zijn. Waar
Gods Woord onverkort wordt gehandhaafd, maar daarboven niet wordt gebonden. Waar de
tucht wordt bediend, maar niet misbruikt. Staand op de grondslag van Schrift en belijdenis
zoekt zij de eenheid met allen die met haar staan of willen staan op dezelfde grondslag.
Nu daarvoor binnen de Gereformeerde Kerk hersteld te Zwolle, vergaderend in Het Anker,
geen ruimte blijkt te bestaan, zal daarbuiten worden gezocht, in vertrouwend opzien naar
Hem die om die eenheid bidt, en haar kan bewerken.
Wij roepen ook u op die eenheid te zoeken.

Wij vragen u dit met biddend opzien naar de God van vrede en recht en met een verwijzing,
naar eer en geweten, naar Micha 6:8: “Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en
wat de HERE van u vraagt: niet anders dan getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te
wandelen met uw God”.

Met broedergroet,
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwolle en omstreken (De Vijverhoeve),
D.J. Aalvanger, diaken E. Borst, ouderling W. Brinkman, ouderling
J. Sebens, ouderling J. Visscher, diaken

Bijlagen:
1. Verklaring en oproep aan de Zwolse kerkenraad, d.d. 24 november 2009;
2. Verklaring en oproep, naschrift, d.d. 12 december 2009.

Laatst aangepast op zaterdag 05 juni 2010 11:48  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]