Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv Weerlegging visie Tim Keller over evolutie&schepping

Weerlegging visie Tim Keller over evolutie&schepping

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 4
LaagsteHoogste 

Voor de engels lezenden onder u: Prof.dr. Ted van Raalte (CanRC) publiceert een zeer interessante, leerzame en goed te lezen serie waarin hij  de visie van Tim Keller weerlegt over schepping en evolutie. Als we tijd hebben, proberen we een korte samenvatting van de kern te geven.

Het verhaal van Tim Keller - mede n.a.v. artikelen prof.dr. Ted van Raalte.

Tim Keller staat voor een orthodoxe goed onderbouwde theologie. Hij is de pastor van New York's Redeemer Presbyterian Church (PCA) en zeer bekend en geliefd binnen de GKv. De afgelopen tientallen jaren hebben we regelmatig vernomen dat GKv-ers naar de Redeemer Presbyterian Church zijn afgereisd om te ontdekken hoe Keller zijn kerk tot grote bloei kon brengen, terwijl hij tegelijkertijd een orthodox evangelie verkondigde dat in grote delen overeenstemde met de gereformeerde leer. Zo kennen we meer engelstalige theologen die goede gereformeerde uitspraken doen, maar daarnaast op bepaalde punten afwijken. Een vaak voorkomend punt van afwijking is de visie op evolutie en schepping. Ook bij Tim Keller. Zijn 13 pagina's geschrift, gepubliceerd door BioLogos en getiteld "Schepping, Evolutie, en het ambt aller gelovigen," is positief ontvangen door wetenschappers en theologen in conservatieve Gereformeerde kerken. [1] In zijn paper behandelt Keller de echte vragen van bezorgde christenen en biedt antwoorden om hen te helpen met het integreren van evolutie met hun geloof.

 

Keller behandelt drie vragen:

 1. Als God evolutie gebruikt voor het scheppen, dan kunnen we Genesis 1 niet letterlijk nemen, en als we dat daar niet kunnen doen, waarom nemen we andere delen van de Bijbel wel letterlijk?
 2. Als de biologische evolutie waar is - betekent dat dan dat we slechts dieren zijn gedreven door onze genen en alles over ons kan worden verklaard door natuurlijke selectie?
 3. Als de biologische evolutie waar is en er geen historische Adam en Eva waren, hoe kunnen we dan weten waar de zonde en het lijden vandaan komen?

Zijn antwoorden op deze drie excellente vragen zijn:

 1. De manier om het gezag van de bijbelse schrijvers te respecteren is om ze te aanvaarden zoals ze willen worden aanvaard. Soms willen ze letterlijk worden genomen, soms niet. We moeten naar hen luisteren, niet ons denken of onze agenda opleggen.
 2. Het geloof in evolutie als een biologisch proces is niet hetzelfde als het geloof in de evolutie als een wereldbeschouwing .
 3. Het geloof in de evolutie kan verenigbaar zijn met een geloof in een historische zondeval en een letterlijke Adam en Eva. Er zijn veel onbeantwoorde vragen rond deze kwestie en dus moeten christenen die geloven dat God evolutie gebruikte, openstaan voor elkaars standpunten.

REACTIE OP VRAAG EN ANTWOORD 1

Op 't eerste gezicht is dit een gedegen antwoord. Maar Van Raalte heeft daar iets meer over te zeggen.

Genre en bedoeling

Keller zegt dat als je wil onderscheiden hoe een schrijver wil worden gelezen, je je moet verdiepen in het genre waarvan de bijbelschrijver gebruik maakt in Genesis 1: wil de bijbelschrijver dat we Genesis 1 letterlijk en chronologisch lezen? Keller gaat er van uit dat op basis van het genre van Genesis 1 direct kan worden afgeleid wat de bedoeling van de bijbelschrijver was.

Maar dat is niet zo eenduidig vast te stellen.  Zie dit voorbeeld: Als ik een gedicht gebruik om mijn vrouw te vertellen hoeveel ik van haar hou, zijn mijn intenties dezelfde als wanneer ik het in alledaagse taal had geschreven. Zelfs als ik een syllogisme - een logische redenering waaruit een conclusie afgeleid wordt -, gebruik: "Mijn hele leven heb ik u liefgehad. Vandaag is een dag van mijn leven. Daarom hou ik vandaag van je", zouden mijn intenties nog steeds dezelfde zijn. Het is waar dat in de poëzie de kans groter dat met stijlfiguren wordt gewerkt,  maar als die gebruikt worden betekent dat niet dat er geen historische waarheden verteld worden. Zie Psalm 78 voor een goed voorbeeld van poëzie vol met historische waarheid.

Keller breidt uit op zijn antwoord eerst door zich te verdiepen in het genre van Genesis 1, omdat "de manier om te onderscheiden hoe een schrijver wil worden gelezen is om te onderscheiden wat genre van de schrijver is het gebruik van" (3). "Hoe een auteur wil worden gelezen" is een beetje dubbelzinnig, maar ik neem het te verwijzen naar de intentie authorial (Keller punt gaat worden of de auteur wil dat we letterlijk en chronologisch lezen Genesis 1). De link hij voorstelt tussen genre en Auteursintentie, is echter niet eenvoudig. Beschouw dit voorbeeld: Als ik de poëzie om mijn vrouw te communiceren hoeveel ik van haar hou, mijn intenties zijn hetzelfde als wanneer ik het uit prozaïsch had geschreven. Zelfs als ik een syllogisme, gebruikt "Mijn hele leven Ik heb u liefgehad; Vandaag is een dag van mijn leven; daarom heb ik u vandaag, "mijn intenties zou nog steeds hetzelfde zijn (hoewel ze het een domme-aspecten kunnen worden opgespoord zou noemen). Het is waar dat in de poëzie ben ik meer kans om stijlfiguren maar die als zodanig te gebruiken hoeft historiciteit niet uit de poëzie. Zie Psalm 78 voor een goed voorbeeld van poëzie vol met historische waarheid.

Van Raalte toont vervolgens aan dat Keller ten onrechte E. J. Young aanhaalt. Van Raalte toont aan dat E.J. Young sterke argumenten levert voor het letterlijk, historisch lezen van Genesis 1. Verheven proza, inderdaad, en waar!

Een oud broodjeaapverhaal: Genesis 1 versus Genesis 2

Kellers tweede - en volgens hem de sterkste - reden waarom hij denkt dat de auteur van Genesis 1 niet wilde dat Genesis 1 letterlijk moet worden genomen is gebaseerd op "een vergelijking van de scheppingsvolgorde in Genesis 1 en 2. Het fundamentele punt is dat Genesis 2:5 blijkbaar spreekt over God die niet de flora (plantenwereld) op de aarde plaatste voordat er een atmosfeer of regen of een mens was om de aarde te bebouwen. Dit, zegt Keller, is de natuurlijke volgorde. Genesis 1 is de onnatuurlijke volgorde, dus is het niet letterlijk.

Laten we het nader onderzoeken: Keller zegt dat Genesis 1 een onnatuurlijke volgorde heeft omdat licht (dag 1) er was voordat de bronnen van het licht kwamen (dag 4) en de vegetatie (dag 3) kwam voordat er een atmosfeer en regen (dag 4) kwam. Maar hij leest de tekst te snel. Want de scheiding van de wateren boven en onder ontstonden op dag 2, waardoor de regen er was voor de vegetatie. Op dag 4 plaatste God de lichtbronnen aan het firmament die er al waren op dag 2. Verder: het probleem van het oude licht ten opzichte van de lichtdragers is verre van voldoende om de chronologische volgorde van de scheppingsdaden in Genesis 1 te verwerpen. En, tenslotte, een normale dag zonder licht of water zou deze planten toch niet doodmaken.

Zo noemt Van Raalte nog twee argumenten tegen Keller en concludeert het tegenovergestelde van wat Keller beweert waarmee Van Raalte aantoont dat Genesis 1 en 2 met zekerheid zowel historisch als letterlijk gelezen kan worden.

Wiens autoriteit?

Tenslotte noemt Van Raalte iets over de autoriteit van de tekst. Keller zegt dat we moeten 'de autoriteit moeten respecteren van de bijbelschrijvers'. Zijn formulering is vergelijkbaar met een toespraak van John Walton in september 2015. Walton sprak regelmatig over 'de autoriteit van de tekst' en zei dat dit doelde op de oorspronkelijke bedoeling 'zoals begrepen door de mensen die dit zo hebben ontvangen'. Maar bij zowel Keller als Walton missen we de erkenning dat heel de Schrift door God is ingegeven (2 Tim 3:16) en dat daarom de primaire auteur de Heilige Geest is (2 Petr. 1:21).

KELLER: ALS DE BIOLOGISCHE EVOLUTIE WAAR IS, ZIJN WE DAN ALLEEN MAAR DIEREN DIE GEDREVEN WORDEN DOOR ONZE GENEN?

Kellers stelt een tweede vraag die echt leidt tot een probleem. 'Als biologische evolutie waar is - betekent dat dat we alleen maar dieren zijn die worden gedreven door onze genen en al het andere over ons verklaard kan worden door natuurlijke selectie?' Kellers korte antwoord is: 'Nee. Geloof in evolutie als een biologisch proces is niet hetzelfde als geloof in evolutie als een wereldbeeld.'

Twee betekenissen van 'evolutie': EBP en GTA

Keller maakt onderscheid in de betekenis van evolutie:

 1. EBP = het menselijk leven is gevormd door Evolutionaire Biologische Processen
 2. GTA = Alle aspecten van de menselijke natuur worden verklaard door de evolutie: de Grote Theorie van Alles. Dit mogen we de evolutie als wereldbeeld noemen.

Zo hebben sommige Canadese Gereformeerde schrijvers geargumenteerd voor het onderscheid tussen 'evolutie' en 'evolutionisme'.

Keller suggereert dan de meeste Christenen het moeilijk vinden om EBP en GTA te onderscheiden. Ze hebben er moeite mee te begrijpen dat het mogelijk is om iemands pleidooi voor evolutie te beperken tot 'de wetenschappelijke verkenningen van de manier waarop - op het niveau van de biologie - God is gegaan met zijn scheppingsprocessen. 'Hoe kunnen we hen helpen?' vraagt Keller, want dit is precies het onderscheid dat ze moeten maken, of ze zullen nooit het belang toegeven van het EBP. Keller zegt hiermee dat de christelijke predikanten, theologen en wetenschappers moeten blijven benadrukken dat ze niet de evolutie als 'de Grote Theorie van Alles' onderschrijven.

Om dit te ondersteunen, geeft Keller een korte maar nuttige analyse, waaruit blijkt dat evolutie als het GTA zichzelf weerlegd. Van Raalte legt dit verder uit.

Maar Keller bewijst niet dat EBP niet leidt tot GTA

Hoewel Van Raalte iets nuttigs heeft benadrukt van Keller, schrijft hij dat het belangrijkste punt dat Keller moest doen, was om te bewijzen dat iemands toewijding aan de theorie van de evolutionaire biologische afstamming van de mens (en alle andere levende wezens) bewijzen dat dat niet betekent dat de evolutie de grote theorie van alles is. Hij deed dit niet, omdat de omgeving waarin hij sprak BioLogos was, een organisatie die zich inzet voor EBP maar GTA wil vermijden, omdat de leden christenen zijn. Ze hebben al die eerste brug overgestoken. Toch is dit het echte punt aan de orde.

Kunnen en zullen christenen in staat zijn om vast te houden aan EBP, zonder te bewegen naar GTA?

Van Raalte betwijfelt of christenen succesvol kunnen zijn bij het aanhangen van evolutie als EBP, en het traject vermijden dat leidt tot evolutie als GTA. Van Raalte geeft daarvoor de volgende argumenten. Het lijkt hem dat zodra men EBP aanneemt, dat de volgende posities volgen om te worden geaccepteerd (hetzij als hypothesen, theorieën, of vaste posities):

 1. Adam en Eva hadden biologische voorouders, van waaruit zij zich hebben ontwikkeld (een soort van chimpansee-achtige wezens).
 2. Deze 'chipansees' hadden op hun beurt andere biologische voorouders en familieleden, net als alle schepselen.
 3. In feite is er een hele fylogenitische boom of keten van evolutionaire ontwikkeling die begint met de Grote Explosie (Big Bang). Alle levende wezens hebben gemeenschappelijke voorouders in de meest eenvoudige levende dingen, zoals planten. Op een gegeven moment voordat de overgang werd gemaakt van niet-levende dingen naar de eerste levende cel (enkele evolutionaire creationisten beweren dat God iets bovennatuurlijks aan de overgang van niet-levende dingen om te leven te maken hebben).

Als twaalfde positie noemt hij dat de autoriteit van Gods Woord wordt geveld als gevolg van de exegetische gymnastiek die nodig is om de EBP tegemoet te komen. De Schrift betekent kennelijk niet meer wat het lijkt te betekenen. Hier begint de herinterpretatie van alles in de Bijbel.

Conclusie

Kortom, Keller biedt nuttige kritiek op de evolutie als de Grote Theorie van Alles, maar slaagt er niet ini om aan te tonen dat het instemmen met evolutionaire biologische processen (EBP) niet in zichzelf, maar veeleer de weg opent tot evolutie als GTA. En EBP kan het uiteindelijk in feite onmogelijk maken om meer en meer evolutie als GTA te voorkomen. Dit is zeker, omdat evolutie grotendeels als zodanig afhankelijk is van atheïstische vooronderstellingen. En inderdaad is het eigenlijk heel moeilijk om te bepalen waar de grens ligt tussen evolutie als EBP en GTA. Van Raalte is bang dat dit een glijdende schaal is, afhankelijk van welke wetenschapper of theoloog zijn visie presenteert. Als één schaap over de dam is... je weet de rest.

De academische en religieuze trajecten van de geleerden die ooit orthodox gereformeerd waren laten zien hoe moelijk het is om de evolutie te beperken tot EBP. Van Raalte noemt diverse voorbeelden. Er zijn hele horden theologen en wetenschappers die vanuit

ONDERSTAANDE NOG TE VERTALEN

The academic and religious trajectories of scholars who were once orthodox and Reformed show how hard it is to maintain evolution as EBP only. I’m thinking of such men as Howard Van Till (who is now more of a “free thinker”),[6]  Peter Enns (who now only holds to the Apostles’ Creed and treats the Bible as arising from the Israelites, not from God),[7] and Edwin Walhout (who advocated rewriting the doctrines of creation, sin, salvation, and providence).[8] There are whole swaths of theologians and scientists associated with Biologos, the Faraday Institute, and the Canadian Scientific and Christian Affiliation who are trying valiantly to hold together their Christian faith with evolutionary science, and the money of the Templeton Foundation will ensure that pamphlets, presentations, conferences, and books, will bring these views to the Christian public. Holding to Dooyeweerdian philosophy’s sphere sovereignty may help some of these Christians compartmentalize their biology, geology, and their faith, but that philosophical school has been subject to severe criticism in our tradition, and on precisely this point.[9] I fear that the dissonance of EBP itself with the historic, creedal Christian faith will prove to make it extremely difficult, if not impossible, for Christians to keep their faith and EBP together. I also doubt that one can very easily maintain evolution as EBP only.

De academische en religieuze trajecten van de geleerden die ooit orthodox gereformeerde en laten zien hoe moeilijk het is om de evolutie te behouden als enige EBP waren. Ik denk aan zulke mannen als Howard Van Till (die nu meer van een "vrije denker"), [6] Peter Enns (die nu alleen vasthoudt aan de Apostolische Geloofsbelijdenis en de Bijbel behandelt zoals die voortvloeien uit de Israëlieten, niet van God), [7] en Edwin Walhout (die gepleit voor het herschrijven van de leerstellingen van de schepping, zonde, verlossing, en voorzienigheid). [8] Er zijn hele banen van theologen en wetenschappers in verband met BioLogos, de Faraday Institute, en de Canadese Wetenschappelijk en Christian affiliatie die dapper proberen om hun christelijk geloof met evolutionaire wetenschap, en het geld van de Templeton Foundation bij elkaar te houden zorgt ervoor dat brochures, presentaties, conferenties en boeken, zullen deze uitzicht op de christelijke publiek te brengen. Holding aan Dooyeweerd Ian filosofie soevereiniteit in eigen kring kan helpen een aantal van deze christenen hokjes hun biologie, geologie, en hun geloof, maar dat filosofische school onderworpen aan zware kritiek in onze traditie, en juist op dit punt. [9] Ik vrees dat de dissonantie van EBP zich met de historische, geloofsbelijdenissen christelijk geloof zal blijken te zijn het uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk te maken, voor christenen om hun geloof en EBP bij elkaar te houden. Ik betwijfel ook dat men heel gemakkelijk de evolutie kan handhaven als alleen EBP.

 

WORDT VERVOLGD

 

[1] Keller’s paper can be found online at http://biologos.org/blogs/archive/series/creation-evolution-and-christian-laypeople. Accessed 22 Feb 2016.

De artikelen kunt u vinden op Creation Without Compromise:


Zie ook:

drpdevries.blogspot.nl 28-06-2016 Dr. P. de Vries (HHK) - Tim Keller en Benjamin B. Warfield over de evolutieleer

 

Laatst aangepast op vrijdag 01 juli 2016 16:03  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]