Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Wat is gereformeerd? Eenheid DGK en GKN "De GKN willen niet verder spreken met DGK"

"De GKN willen niet verder spreken met DGK"

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 11
LaagsteHoogste 

Vorig jaar hebben DGK (De Gereformeerde Kerken) de GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) verzocht om in gesprek te gaan zodat kon worden onderzocht of er een mogelijkheid bestaat om tot eenheid met de GKN te komen, waarbij het uitgangspunt dient te zijn de waarheid van Gods Woord en de rechtspraak waar deze op grond van Gods Woord is uitgeoefend. De grond daarvoor was dat het de roeping is van de kerk om daadwerkelijke eenheid te bewerkstelligen wanneer duidelijk is dat er kerkelijk leven op dezelfde grondslag is.

De GKN besloten op 26 september 2015 met algemene stemmen om een oriënterend gesprek aan te gaan met DGK. Afvaardigingen van beide kerkverbanden hebben op 28 januari jl. met elkaar gesproken.

Eeninwaarheid.info meldde afgelopen zaterdagavond in haar nieuwsbrief dat de Landelijke Vergadering van de GKN, waarin alle GKN-gemeenten zijn vertegenwoordigd, op 12 maart 2016 heeft besloten om na het eerste oriënterende gesprek geen nieuwe gesprekken meer aan te willen gaan met DGK.

In de nieuwsbrief van Eeninwaarheid.info is niet de motivatie genoemd van de GKN om niet verder te willen praten met DGK. We hopen dat de onderbouwing op zeer korte termijn publiek wordt gemaakt, vooral omdat alleen het besluit niet (gereformeerd) te duiden is zonder de beweegredenen.

Beide kerkverbanden zeggen zich geroepen te weten om de eenheid van de kerk te onderhouden met allen die staan en willen staan op het fundament van de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis. GKN deputaten hebben nog in mei 2014 verklaard tegenover deputaten van de Canadian Reformed Churches (CanRC):

De broeders van de GKN antwoordden vrijmoedig op de vragen die hun werden gesteld en bevestigden dat in het verleden niet zonder meer alles op de kerkrechtelijk goede manier was gedaan.

(...)

Zij gaven aan te zoeken naar samenwerking met de DGKh - zo zij dat willen – om tot eenheid met hen te komen. Momenteel lijken er nog wat struikelblokken te zijn, die vaak te wijten zijn aan kibbelarijen.

Nu zou het niet heel vreemd zijn als men zou vastlopen tijdens een eerste serie gesprekken. Maar het zou schokkend zijn als al na een eerste oriënterend gesprek zou zijn besloten om (voorlopig) niet verder te willen praten. Bijvoorbeeld als er van tevoren voorwaarden worden gesteld om alleen maar met elkaar te kunnen spreken.

JT

 


 

Het bericht dat eeninwaarheid.info zaterdagavond 12 maart 2016 heeft verzonden en waaraan ds. Visser refereert, bevat de volgende tekst:

Van de redactie

Vorig jaar hebben De Gereformeerde Kerken (hersteld, DGK) een verzoek gericht aan de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) om te gaan praten met elkaar over de scheuringen en schorsingen die er zijn geweest in de begintijd van deze kerken, met het doel zich weer met elkaar te verzoenen om zo tot kerkelijke eenheid te komen. DGK beleed dat het niet goed is naast elkaar te leven als twee kerkgemeenschappen die aangeven op hetzelfde fundament van Schrift, belijdenis en kerkorde te staan.  In ootmoed en vergevingsgezindheid wilden ze proberen de weg naar elkaar weer te vinden.

Het eerste oriënterende gesprek vond afgelopen 28 januari plaats tussen deputaten van DGK en een commissie van GKN. Op basis van dat gesprek heeft de GKN-commissie een advies uitgebracht aan de Landelijk Vergadering (LV) van GKN, die daar vandaag, zaterdag 12 maart 2016, over vergaderde.

Er is met veel spanning en onder smeekgebed aan de Here uitgezien naar de beslissing van deze LV waarin alle GKN-gemeenten zijn vertegenwoordigd. Echter met groot verdriet moeten we melden dat de GKN-vergadering besloten heeft na het eerste gesprek geen nieuwe gesprekken meer aan te willen gaan.

Het is met diep leedwezen dat we hiervan hebben vernomen. Hoe kan het toch dat broeders en zusters die zo dicht bij elkaar staan zelfs niet met elkaar willen praten om de moeiten uit het verleden te overkómen? Wij begrijpen dat niet. Het valt toch in geen enkel opzicht te rijmen met de houding die Christus ons heeft geleerd op zoveel plaatsen in de Schrift?

Op dit moment laten we het hierbij, verslagen als we zijn door deze GKN-beslissing. Later hopen we er uitgebreid verder op in te gaan.

Kyrië eleison, Here erbarm u over ons en de kerken ...

DJB

Zie vervolgdiscussie: werkenaaneenheid.nl 14-03-2016 GKN ds. Rob Visser: GKN wil juist heel snel een open gesprek aangaan met DGK

Bronnen:

 • Nieuwsbrief eeninwaarheid.info d.d. 12 maart 2016 - citaat:
  "Echter met groot verdriet moeten we melden dat de GKN-vergadering besloten heeft na het eerste gesprek geen nieuwe gesprekken meer aan te willen gaan."
 • Artikel op eeninwaarheid.info d.d. 5 maart n.a.v. de Landelijke Vergadering GKN 12 maart - Eenheid DGK en GKN 3
 • werkenaaneenheid.nl 13-02-2016 Willen DGK of willen de GKN niet praten met de ander? -
 • gereformeerdekerkennederland.nl - Beknopte presentatie
  "Contacten met De Gereformeerde Kerken hersteld.
  Op plaatselijk niveau is in 2011 gesproken tussen GK Hardenberg e.o. en DGK Bergentheim/Bruchterveld. In 2013 en 2014 hebben er informatieve gesprekken plaatsgevonden tussen GK Zwijndrecht e.o. en DGK Berkel&Rodenrijs/Bergschenhoek, tussen GK Assen e.o. en DGK Assen en tussen DGK Zwolle en GK Zwolle e.o. De synode van de DGK Groningen 2014/2015 heeft besloten deputaten opdracht te geven contact op te nemen met de vergadering van de GKN. Op 26 september 2015 heeft de vergadering van de GKN, met algemene stemmen, besloten tot het aangaan van een oriënterend gesprek met de DGK."

Overige hieraan gerelateerde publicaties:

Op 13 maart pubiceerde ds. J.R. Visser - predikant van GKN Zwolle e.o. op Facebook n.a.v. de te houden Avondmaalsviering op dezelfde dag in Zwolle:

Wat is het dan goed om te zien dat Christus Zijn gemeente vergadert en niet wij. Steeds weer met je hart op Christus gericht. Dat leert om omhoog te kijken en niet vast te kijken in wat wij er als mensen van maken. Dat leert om als beeld van God op aarde te willen leven en de eenheid te willen zoeken met iedereen die zo volgens Gods Woord en geleid door Geest willen leven.

Op Twitter plaatste Johannes van den Akker op 12 maart de volgende extreme tweet, waarop diverse extreme opmerkingen volgden:

Mijn commentaar op deze tweet: ook al heeft Johannes van den Akker kennis van de kwestie Johan Hoorn, lijkt hij onvoldoende te weten van GKN en DGK. De leer van Johan Hoorn, over dat er buiten een specifieke zichtbare kerk niemand zalig kan worden, wordt absoluut niet geleerd binnen GKN of DGK. Het komt absurd over om de naam van Johan Hoorn te verbinden aan DGK of GKN.

Laatst aangepast op maandag 23 mei 2016 19:43  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]