Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Reactie ds. Visser op open brief over gesprekken tussen GKN en DGK

Reactie ds. Visser op open brief over gesprekken tussen GKN en DGK

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 25
LaagsteHoogste 

Beste broeder Trip

U reageert op de brief die de GKN synode van 12 maart naar de DGK gestuurd heeft. Het is duidelijk dat er bij u en anderen een groot verlangen naar eenheid is. Eenheid met allen die volgens Gods Woord en de belijdenis van Christus’ kerk echt kerk willen zijn. Dat verlangen was er heel duidelijk ook aanwezig in de vergadering van 12 maart en dat is ook het verlangen vanwaaruit de brief aan de DGK geschreven is.

U komt nu met een casus. Het is verleidelijk om op deze casus in te gaan. Toch ga ik dat niet doen. Ik kan namelijk met een casus komen die net weer anders is en die dan weer een andere boodschap heeft. Dat is heel goed mogelijk in dit geval. Dan blijven we heen en weer schrijven en is de kans groot dat er alleen maar meer verwijdering komt. Dat is ook mijn zorg als we nu in de pers of via verschillende sites een flinke discussie gaan voeren.Wanneer de een bij de GKN en de ander bij de DGK de schuld van nu niet verder spreken gaat neerleggen. De discussie daarover kan zomaar meer verwijdering als toenadering geven. Dat betekent ook dat ik na dit antwoord er niet verder over ga schrijven. Dit is mijn laatste woord en het woord is nu aan de kerkelijke vergadering van de DGK. Daar hoort het ook thuis.

Wat wil ik nu nog wel schrijven? Een ding en dat is dat de GKN het open gesprek met de DGK zoekt. Zoals we daarvoor ook uitgenodigd zijn in de uitnodiging die naar ons toekwam. Die uitnodiging kwam bij ons zonder dat er ook maar over een instructie of over veroordelingen van de kant van de DGK gesproken werd! Met geen woord. Hieronder neem ik de uitnodiging op zoals die naar ons is toegekomen. Na de aanhef lezen we dan:

“U en wij hebben een gezamenlijke geschiedenis, en gedeelde zorgen over het verval in de GKV. Er is veel dat ons verbindt, in overtuiging en belijden. U wilt staan op hetzelfde fundament van apostelen en profeten en u wilt zich in uw kerkelijk samenleven zoveel mogelijk richten naar de gereformeerde Kerkorde.

Tegelijk zijn er ook onderwerpen waar wij graag met u over zouden willen doorspreken, omdat die ons nu van elkaar gescheiden houden. Onderwerpen die zowel de leer raken als het kerkelijk leven. Graag zouden we met u open willen doorspreken over deze dingen. Een open gesprek in die zin dat we beide elkaar kunnen bevragen, beide naar elkaar kunnen luisteren. Om zo te onderzoeken of we daadwerkelijk op hetzelfde fundament staan en daarop hetzelfde bouwwerk bouwen.

We hebben daarom onze deputaten de opdracht gegeven om in overleg met u een agenda op te stellen. Zowel door de GKN als de DGK kunnen dan onderwerpen worden aangedragen voor de agenda, waarover gesproken zal worden. Onze deputaten zullen zo snel mogelijk met u contact opnemen, om te zien of u bereid bent tot zo’n gesprek.

Het lijkt ons goed om in eerste instantie te komen tot een oriënterend gesprek, met name bedoeld om met elkaar kennis te maken en mogelijk een vervolgtraject uit te stippelen.”

Dat was de uitnodiging. Heel positief en ook positief ontvangen. Dat gaf echt hoop en uitzicht. Het gesprek waarom hier gevraagd wordt,gaan wij ook graag aan! Graag zo snel mogelijk. Maanden na de uitnodiging waarbij alleen over een open gesprek gesproken werd waarin ieder eigen punten kon inbrengen, werd openbaar wat de opdracht was die deputaten nog meer hadden meegekregen. Toen bleek er van een open gesprek weinig meer over. Toen moesten de deputaten zelfs met allerlei oordelen over de GKN naar de besprekingen. Dit is het punt waar de schoen wringt. De uitnodiging klopt niet met de opdracht die gegeven is. In het eerste gesprek tussen de deputaten van beide kerken werd ook duidelijk dat deputaten van de DGK zich aan deze opdracht gebonden weten.

Het is niet zo dat wij in onze brief van de GKN weigeren om over bepaalde zaken te spreken maar niet onder de oordelen die de DGK synode al uitgesproken heeft en waaraan de deputaten zich ook gebonden voelen. Wij willen alles bespreken als het dan ook echt in een open gesprek is! Zoals in de uitnodiging aangegeven is. Dan willen we graag ook de zorg bespreken die van onze kant er is over de DGK en die in de brief is uitgesproken.

In de uitnodiging van de kant van de DGK wordt heel nadrukkelijk over ’n open gesprek gesproken en daarvoor zijn we uitgenodigd. Daar willen we graag op ingaan! Onze vraag aan de broeders van de DGK is nu om dat mogelijk te maken. Een gesprek waarin we, zonder door een synode al van te voren als schismatieke kerk te worden gekenmerkt die dwaalleer in haar midden toestaat, over alle zorgen die er leven kunnen spreken. Vanuit het samen luisteren naar de HERE die ons Zijn onfeilbare woord en Zijn Geest gegeven heeft. Om samen te willen komen tot een eenheid waarin we samen leven vanuit het heerlijke Woord van onze Here.

Laten we bidden om dat gesprek. Vanuit de overtuiging die in de GKN breed gedragen wordt en in de Acte van Afscheiding en Wederkeer zo uitgesproken is:

“weshalve de ondergetekenden met dezen verklaren dat zij overeenkomstig het ampt aller gelovigen Art. 28 zich afscheiden van de gene die niet van de Kerk zijn, en dus geen gemeenschap te willen hebben, met de Nederlansche Hervormde Kerk, tot dat deze terug keert tot de waarachtige dienst des Heeren en verklaren tevens gemeenschap te willen uitoefenen met alle ware Gereformeerde ledematen, en zich te willen vereenigen met elke op Gods onfeilbaar woord gegronde vergadering, aan wat plaatze God dezelve ook vereenigd heeft”

Hartelijke broedergroet

Ds Rob Visser


Zie de open brief van mij aan ds. Visser:

15-03-2016 werkenaaneenheid.nl Willen de GKN echt graag en zo snel mogelijk spreken met DGK?

Laatst aangepast op maandag 23 mei 2016 19:45  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]