Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv Zijn er in de GKV die BILEAMS LEER aanhangen? - preek GKv ds. Dick de Jong

Zijn er in de GKV die BILEAMS LEER aanhangen? - preek GKv ds. Dick de Jong

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 7
LaagsteHoogste 

Ds. Dick de Jong  publiceerde op 18 april 2016 onderstaande korte preek op zijn digitale prekenboekenplank. Ds. De Jong is emeritus predikant van de Ebenezer Canadian Reformed Church te Burlington, Ontario, Canada en sinds 1989 lid van de GKv te Dordrecht.

Het slot van zijn preek luidt:

Plaats daarom uw vertrouwen alleen in de HEER, in plaats van het te verwachten van knappe diplomaten en geleerde wetenschappers, politici en filosofen, om maar niet te spreken van nieuwe hermeneutiek-theologen.

Bileam slaat zijn ezel - Van een Nederlandse (mij onbekende) meester uit de zeventiende eeuw - bron:hogerhoning.nl

 

Onderaan de preek leest u het kort samengevatte antwoord op de vraag "Zijn er in de GKV die BILEAMS LEER aanhangen?" van ds. Dick de Jong.


NUMERI 22:1-22a – DE LEER VAN BILEAM
(zie Openbaring 2:14)

Voor de orde van eredienst worden hier enkele suggesties vermeld.
De psalmen en gezangen zijn uit het Gereformeerd Kerkboek.

SCHRIFTLEZING en TEKST: Numeri 22:1-22a
Aanvangslied: Psalm 135:2,3
Na de Tien Woorden: Psalm 135:5,6 (in v.m. dienst)
Na Schriftlezing: Psalm 136:1,15,16,17
Na de Preek: Psalm 40:2,3
Na Geloofsbel. Van Nicea: Psalm 138:1
Slotzang: Psalm 36:3,2 (in deze volgorde)


Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Uit de preek die de apostel Petrus volgens Handelingen 2 op de eerste nieuwtestamentische Pinksterdag gehouden heeft weten we, dat toen de laatste dagen begonnen zijn. Wat? Is dat werkelijk zo? Begonnen de laatste dagen toen al? Ja, de laatste dagen beslaan die periode in de geschiedenis van de wereld waarin de naar de hemel opgevaren Christus als de heerser over alle groten der aarde alle volken regeert. Het is ook de tijd waarin alle volken bereikt moeten worden met het Evangelie.
De Bijbel vertelt ons, dat aan het eind van die periode Satan alle volken zal mobiliseren in een laatste wanhopige poging de terugkeer van Christus te voorkomen. En zo probeert hij ook ons binnengaan in het ons beloofde land, de nieuwe hemel en aarde, te verhinderen. Zo leven we nu al in wat wel genoemd wordt de na‑christelijke periode, waarin een nieuw heidendom de kop opsteekt en zich laat gelden in secularisatie en kerkverlating, moderne theologie en vrije, zelfs tegennatuurlijke seksuele omgangsvormen. Ook zien we satans invloed in het feit dat veel mensen hun heil zoeken in occultisme en waarzeggerij. Het gaat allemaal gepaard met een groeiende immoraliteit, uitbrekend geweld, en seksuele misbruiken, tot in kerken toe.
Satan is met name een meester in het gebruik van de wapens occultisme, valse theologie, en seksueel bederf. Daar moeten we allemaal maar goed op voorbereid zijn, als mensen die de Heilige Geest ontvangen hebben. Ik denk aan Paulus’ woorden in Efeziërs 5:18, waarin we worden opgeroepen tegenover de schandelijke werken der duisternis vervuld te worden met de Geest. Nu, om daarop goed voorbereid te zijn moeten we uit het door de Geest geïnspireerde Woord van God leren hoe Satans tactiek is. Die leren we duidelijk kennen zoals hij die toepaste toen hij het volk Israël wilde verhinderen binnen te trekken in het hun beloofde land Kanaän. Ten diepste ging het hem er om zo ook de beloofde eerste komst van Christus, zijn geboorte in Bethlehem, te verhinderen. Tegelijk mogen we dan ook tot onze bemoediging zien hoe onze God zijn volk te hulp kwam en ze er door hielp.

Ik verkondig u
JAHWEH, ONZE VERBONDSGOD, DIE ZIJN VOLK BESCHERMT TEGEN DE AANSLAGEN VAN HET HEIDENDOM.
We gaan zien
1. HOE DE HEIDENSE KONING BALAK IN ZIJN AFKEER VAN ISRAËL EEN EIGENTIJDSE THEOLOOG TE HULP ROEPT (vss 1‑6)
2. HOE SATANS HANDLANGER, OOK NOG UIT OP GELD EN MACHT, GODS TOORN TEGEN ZICH OPROEPT (vss 7‑22a)


1. HOE DE HEIDENSE KONING BALAK IN ZIJN AFKEER VAN ISRAËL EEN EIGENTIJDSE THEOLOOG TE HULP ROEPT (vss 1‑6)

Het volk Israël heeft heel wat meegemaakt. Nadat ze uit Egypte bevrijd zijn hebben ze op hun tocht door de woestijn allerlei moeiten ondervonden. Ze hebben onderlinge conflicten gehad; meermalen waren ze ongehoorzaam aan de HEER en werden ze gestraft. Ook zijn ze aangevallen door benden Amelekieten. Maar nu, na 40 jaren, staan ze dan toch op het punt Kanaän binnen te trekken. Sihon en Og, de koningen van de Amorieten en van Basan, hebben ze verslagen. Alles lijkt nu toch goed te gaan, hun militaire macht is door God gezegend, en ze kunnen verwachten dat het zo ook verder zal gaan.
Toch staat hun nog wel een groot gevaar te wachten. In Kanaän krijgen ze namelijk niet alleen te maken met de militaire kracht van de Kanaänieten, maar ze zullen daar ook in aanraking komen met een andere cultuur. En wat is dat voor een cultuur? Het is een cultuur die volledig verdorven is door het ergste heidendom dat je je maar denken kunt, erger dan ze ooit in Egypte en onderweg hebben meegemaakt. Het is een afschuwelijke immorele cultuur. Maar om ze daarop voor te bereiden leidt God de geschiedenis op zo’n manier dat ze, nog voordat ze Kanaän zelf zullen binnentrekken, de gevaren van dat heidendom zullen leren kennen. Ze moeten de les leren hoe noodzakelijk het is zich niet aan te passen aan de cultuur van de hen omringende wereld, maar zich daarvan vrij te houden. En ook moeten ze ervaren dat alleen hun Verbondsgod hen tegen die gevaren beschermen kan.
Op het moment waar onze tekst van spreekt hebben ze geen idee van wat er gaande is. Dat hebben ze pas later gehoord, achteraf. Immers, de geschiedenis die ons hier verteld wordt vond plaats in heidense landen, landen die nog in de macht waren van engelen van Satan. Een van die landen was Moab. Daar horen we over in de vss. 2 en 3. De Moabieten en hun koning Balak waren erg bang geworden. Maar waarom eigenlijk? Israël vormde toch voor hen geen bedreiging? De HEER had Israël zelfs verboden Moab aan te vallen. Ja, maar toen de Israëlieten Sihon, de koning van de Amorieten hadden verslagen, bezetten ze een groot stuk land dat de Amorieten vroeger van Moab hadden afgenomen. Dat konden de Moabieten in hun nationalisme niet verkroppen, en ze zouden het maar wat graag van de Israëlieten terug veroveren.      Alleen maar, ze hadden ook gehoord van alles wat de HEER, Jahweh, Israëls Verbondsgod, gedaan had voor Israël. Daarom waren ze zo bang, en konden ze die Israëlieten niet uitstaan. Militair konden ze niets tegen Israël uitrichten. Maar wat dan wel? Nu, dan moeten er buitengewone maatregelen getroffen worden. En zo lezen we dan in vs. 4 dat ze overleg gaan plegen met de oudsten van een andere stam, de machtige en krijgslustige nomadenstam van de Midianieten.
Hun eigen koning Balak was waarschijnlijk zelf van Midianitische afkomst, want hij wordt hier de zoon van Zippor genoemd, een naam bijna gelijk aan die van Zipporah, met wie Mozes trouwde toen hij zich bij de Midianieten bevond.
Koning Balak en die Midianitische oudsten bedenken een slim plan, zo lezen we in de vss. 5 en 6. Ze gaan de hulp inroepen van de beroemde en internationaal bekende theoloog en waarzegger Bileam. Die woonde in een land bij de Boven‑Euphraat, een land dat bekend stond om zijn vele waarzeggers en godenbezweerders oftewel theologen, kenners van de goden. Dat land lag ruim 6OO km Noordelijk vandaar. In dat land lag de stad Petor, een wetenschappelijk centrum waar de grote geleerden van die dagen woonden. Die hadden daar wat wij vandaag zouden noemen hun universiteit.
Bileam (zijn naam betekent “Verslinder”) is de beroemdste van die geleerden, en daarom proberen ze zich van zijn hulp te verzekeren. Die man moeten ze hebben, met zijn geheimzinnige wapens die ontwikkeld zijn in de geheime techniek van het gebruik van natuurlijke en bovennatuurlijke krachten. Hij kan Gods zegenwoorden over die Israëlieten, die vanwege die zegenwoorden te sterk zijn voor Moab en zijn koning, hij kan die zegenwoorden van God zo uitleggen dat ze het tegengestelde gaan betekenen en zo tot een vervloeking worden.         
Ja, het wapen van Bileam bestaat uit wat toen meestal toverij werd genoemd , het gebruik maken van magische theorieën en energieën. En nu denkt u misschien wel, maar wacht eens even, dat was toen toch meer bijgeloof dan wetenschap, meer theorie dan werkelijkheid?        
Nu, dat moeten we toch maar niet te gauw zeggen. De Bijbel neemt deze zoals we ze wel noemen occulte verschijnselen heel serieus. Mozes zegt (in Deut.23:5) dat Jahweh niet wilde luisteren naar Bileam, omdat Hij Israël liefhad (dus niet omdat het maar bijgeloof was). En Jozua zegt later (in Jozua 24:9,1O) dat de HEER, in plaats van naar Bileam te horen, Israël redde uit zijn macht (er ging dus inderdaad sterke invloed en kracht van uit, waarvan ze gered moesten worden). En zelfs ongeveer 10OO jaar later verwijst Nehemia nog naar de woorden van Mozes toen die zei dat de HEER Bileams vervloeking in een zegenwoord veranderde. Uit dit alles wordt wel duidelijk dat, hoewel de Bijbel het werkelijke bestaan van andere goden ontkent, de werkelijkheid van verdraaiing van Gods Woorden zelfs met behulp van magische krachten niet ontkend wordt.
Want weet u wat hier met magische krachten bedoeld wordt? Hoewel er inderdaad een hoop bedrog en bijgeloof bij komt is echte magie de door mensen met bijzondere gaven ontwikkelde techniek om verborgen krachten te manipuleren. Het is een techniek (in onze tijd ook wel vergelijkbaar met wat nieuwe hermeneutiek wordt genoemd), die bij veel heidense religies gevonden wordt. Vaak wordt het ook wel “mana” genoemd: een geheime kracht die door hen die die gave hebben met min of meer succes kan worden aangewend om anderen te zegenen of met een vloek te treffen.
Zij manipuleren krachten waartegen anderen, met hun door gewone zintuigen van zien, horen, voelen, ruiken en proeven verworven kennis, niets kunnen doen. Nu is het wel zo dat veel in onze moderne wetenschap en techniek (zoals bijv. het gebruik van elektriciteit) door mensen van toen ook als magie of als toverij zou zijn ervaren; maar toch is het iets totaal anders. Magie wordt uitgeoefend door het in contact komen van iemands menselijke geest met andere, verborgen geestelijke krachten.        
Dit heidense geloof vindt men ook vandaag over de hele wereld verspreid, bijv. in Hindoeïsme en Boeddhisme en in het Chinese Taoïsme. Het was ook bekend bij de Grieken en de Romeinen, waar het de zo genoemde gnostiek beïnvloedde, en het gaat terug op de oude godsdiensten van de Babyloniërs, de Perzen, en de Kanaänieten. Men gelooft dan in een soort kosmische orde van bovennatuurlijke en universele krachten, waar zelfs de goden aan onderworpen zijn. Hindoes noemen het de “rite”, anderen noemen het het lot, noodlot of fortuin, geluk (cf Jesaja 65:11). Onze moderne loterijen zijn nog een overblijfsel van dat heidense geloof, en daarom alleen al zo verwerpelijk. Het wordt beïnvloed en gemanipuleerd door middel van een bepaald ritueel, zoals yoga, meditatie, het Chinese “yin en yang”, met kaartleggen en astrologische schema’s. Ook de rubrieken in kranten vandaag over wat de sterren zeggen gaan terug op dat heidense geloof, waar we dus maar niets mee te maken moeten hebben.
Omdat volgens dat geloof ook de goden aan die krachten onderworpen waren kon een knappe theoloog of waarzegger die krachten gebruiken om zelfs de goden naar zijn hand te zetten. En dat was dan ook precies de bedoeling met het inroepen van de hulp van Bileam. Bileam stond in die tijd bekend om zijn verbazingwekkende bekwaamheid in het manipuleren van de goden, op zo’n manier zelfs dat hij de zegen van een god voor zijn volk het tegendeel kon laten zeggen, door die god als het ware te dwingen zijn volk te vervloeken.
En nu begrijpt u het wel. Als koning Balak die Bileam kan laten overkomen om hem te helpen, dan kan hij die God van Israël, Jahweh, tegen hen keren. Israël zal dan zwak worden doordat het van de kracht van de zegen van zijn God beroofd is. Het kan dan makkelijk verslagen worden door de Moabieten, en uit hun vroegere land verdreven worden.
En wat dacht u, zou Satan ook vandaag niet graag de theorieën en verborgen krachten waar veel mensen hun heil in zoeken gebruiken om ook ons zwak te maken en zo alsnog te verslinden? Niet voor niets waarschuwt onze Heer Jezus Christus zelf ons tegen de leer van Bileam, in zijn brief aan Pergamum, Openbaring 2:14-16. Het is een leer die leidt tot schaamteloze seksuele misdragingen (zie Numeri 25) door een betoverende vermenging van wat Gods volk moet kenmerken met de seculiere wereld en haar afgoden.

2. HOE SATANS HANDLANGER, OOK NOG UIT OP GELD EN MACHT, GODS TOORN TEGEN ZICH OPROEPT (vss 7‑22a)

Maar nu gaan we zien hoe deze handlanger van Satan Gods toorn tegen zich oproept. De oudsten van Moab en van Midian gaan met een zak vol geld bij zich op weg (zie vs.7), en bij Bileam aangekomen brengen ze hem de boodschap van koning Balak over. En wat gebeurt er dan? Deze Bileam, die handlanger van Satan, die Gods spreken in zijn tegendeel wilde veranderen, haalt zich de toorn van God op de hals.
En weet u waarom God zo boos werd op Bileam? Dit is de reden daarvan: omdat God zijn volk lief heeft, omdat Hij zijn kinderen niet wil laten verslinden door deze heidense praktijken. Omdat de HEER trouw is aan zijn belofte, dat het zaad van de slang het niet zal winnen van het zaad van de vrouw, maar door Hem, de komende Christus, zal overwonnen worden.
Toen de afgevaardigden van koning Balak aan Bileam vertelden dat die Israëlieten die hij vervloeken moest uit Egypte gekomen waren wist Bileam zomaar direct dat zij het volk van de God Jahweh waren. Dat blijkt uit zijn reactie in vs. 8. Hij nodigt hen uit om die nacht maar te blijven logeren, zodat hij ze de volgende morgen het antwoord van Jahweh, kan meedelen.
We vragen ons natuurlijk af hoe hij zomaar wist en dus zeggen kon dat de God die hij zou gaan raadplegen Jahweh heette. Die boodschappers hadden hem dat niet gezegd. Nu waren geleerden of magiërs zoals Bileam tegelijk ook wat wij vandaag diplomaten noemen. Ze waren verbonden aan de paleizen van koningen. Denk maar aan de wijzen in Egypte die 4O jaar eerder door Mozes ontmoet werden in het paleis van de Farao, en die toen daar Jahwehs verlossingswerk tegenstonden.
Zulke wijzen die zich ophielden in regerings kringen hadden net als die in onze tijd hun internationale contacten; en net als hedendaagse geleerden bezochten ze ook wetenschappelijke congressen. Op die manier moet Bileam gehoord hebben van de ervaringen van zijn Egyptische collega’s, toen diezelfde Jahweh Israël had verlost van hun praktijken en hun goden.
Door nu zo zelfverzekerd te doen alsof hij wel eventjes met die God Jahweh in contact zal treden geeft hij aan Balaks afgevaardigden de indruk dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Ja hoor, ik kan dit best voor elkaar krijgen, ik ken die God Jahweh wel, ik zal vannacht wel even contact met hem opnemen, en morgenochtend jullie vertellen wat Hij gezegd heeft.
Heeft Bileam dan inderdaad die nacht geprobeerd in contact te komen met Jahweh, de Verbondsgod van Israël? Ik moet eerlijk zeggen, gemeente, dat we dat niet kunnen weten. Maar dit weten we wel, dat Bileam uitging van het geloof dat ieder volk zijn eigen god heeft, en dat hij dan ook geprobeerd heeft om in contact te komen met het gebied van de geesten dat door de duivel beheerst wordt. En daarbij was dan dit zijn bedoeling: uit te vinden hoe hij de geestelijke zegenkracht waarover Israël volgens hem beschikte en waardoor zij hun God Jahweh voor hen lieten werken zou kunnen beïnvloeden en zelfs in zijn eigen macht zou kunnen krijgen.
Ja, dat moet zijn bedoeling geweest zijn. Maar weet u wat er toen gebeurde? Dat is hem niet gelukt. In plaats dat Bileam er in slaagde contact te maken met de geestenwereld, nam Jahweh het initiatief over door zichzelf aan Bileam te openbaren. Zo staat het in vs. 9: "God nu kwam tot Bileam, en sprak tot hem". God komt zelf van boven naar de aarde om voor Zijn volk te strijden tegen dit instrument van Satan, die Bileam die zich heeft overgegeven aan de geestelijke machten in de lucht die de vernietiging van Gods volk beogen. En dat probeert hij door het ongedaan maken van de zegen van het Verbond, de zegen die bestaat in de komst van Jezus Christus in het hun beloofde land Kanaän.
Gemeente, wat een bemoediging voor ons, nu we ook in onze tijd in allerlei vormen een dergelijke betoverende tactiek tegen God en zijn kerk ondervinden.
God nu kwam tot Bileam, zo lezen we in vs. 9, en zei tot hem: "Wie zijn die mannen daar bij u?"; en Bileam moet nu precies opbiechten waar ze voor zijn gekomen en wat ze willen van hem. En dan zegt God tot hem in vs. 12: "Je zult niet met ze meegaan, je zult dat volk niet vervloeken, want het is en blijft gezegend".
Nu, dat was niet wat Bileam had verwacht. Maar hij geeft het niet op. Tegenover zijn bezoekers houdt hij de schijn op dat hij in elk geval voor een deel succes heeft gehad. Hij kan ze vertellen dat hij ech contact heeft gehad met de God van Israël. En als koning Balak dat hoort van zijn afgevaardigden zou dat zelfs een reden voor hem kunnen zijn om Bileam nog meer geld te beloven. En dus stond Bileam ’s morgens vroeg op, zo lezen we in vs. 13, en zei tot Balaks afgevaardigden: Ga maar terug naar je land, want Jahweh heeft geweigerd mij permissie te geven met je mee te gaan".
Bileam is wel slim. Hij vertelt ze niet alles. Hij zegt er niet bij waarom de HEER hem dat niet heeft toegestaan; want dan zou koning Balak misschien niet terugkomen en hem nog meer geld beloven voor een nieuwe poging. En dat had Bileam goed uitgekiend. Zij rapporteren aan de koning dat Bileam zelf heeft geweigerd mee te gaan, en koning Balak concludeert daaruit dat verder onderhandelen geboden is. En dus stuurt hij een tweede delegatie, diplomaten met een hogere rang, en met de belofte van een hogere beloning.
Maar Bileam houdt hen als een slimme onderhandelaar aan het lijntje. Hij brengt ze ervan onder de indruk hoe familiair hij al geworden is met die God van Israël door nu over Hem te spreken als “Jahweh, mijn God” (zie vs. 18). En dan gaat hij weer ’s nachts proberen om met zijn magische techniek uit te vinden wat Gods wil is; niet om die wil van God te gehoorzamen, maar om die wil van God te manipuleren en naar zijn hand te zetten.
Ja, dat is wat Bileam denkt dat hij kan doen. Maar ook nu weer neemt de HEER zelf het initiatief, zo lezen we in vs. 2O, en openbaart Hij Zichzelf aan Bileam. En God zegt dan tot hem: goed, je wilt zo graag meegaan met die lui. O.k., ga dan maar. Maar je bent gewaarschuwd: "alleen het woord dat Ik tot je spreken zal, zal je spreken!"
Dit is natuurlijk precies het tegenovergestelde van wat Bileam wilde, want hij wilde de goden laten doen wat hij wilde. Maar hij geeft het nog niet op. Hij zal wel zo geredeneerd hebben: dat zien we dán wel weer. In elk geval word ik niet meer tegengehouden. Dit betekent dat Bileam Gods weigering niet heeft opgevat als een Goddelijk bevel dat gehoorzaamd moest worden. Nee, als een echte heiden zag hij dat alleen maar als een “taboe”; en als je met een “taboe” te maken krijgt dan is het beter om maar voorzichtig te zijn. En daarom, nu dit “taboe” uit de weg is geruimd, waarom zou hij niet gaan? Dus "stond Bileam ’s morgens op, zadelde zijn ezelin, en ging met de vorsten van Moab mee".
Hieruit blijkt dat Bileam er geen idee van had dat wat hij beschouwde als een “taboe”, als een hindernis in de geestenwereld, in werkelijkheid een daad van Jahweh zelf was, die het hart van Bileam verhardde vanwege zijn ongehoorzaamheid aan Gods bevel. Dat is dan ook waarom we lezen in vs. 22: "Maar de toorn van God ontbrandde toen hij ging". Bileam had nog steeds niet door dat Jahweh niet is zoals de goden van de andere volken, onderworpen aan krachten die ze zelf niet onder controle hebben.
Er waren eigenlijk twee redenen waarom Gods toorn ontbrandde. In de eerste plaats vanwege Bileams ongehoorzaamheid. Maar vooral vanwege Gods liefde voor zijn volk: omdat de HEER Israël, zijn kerk, liefhad.
Gemeente, hieruit weten wij dat dezelfde Verbondsgod die vandaag om Christus’ wil zijn kinderen liefheeft vertoornd is op allen in deze wereld die het op zijn kerk gemunt hebben, om Gods kinderen kwaad te doen. Want intussen is Gods eigen Zoon op aarde gekomen om de hoogste prijs te betalen, zijn eigen bloed, om ons van de vloek de verlossen en met zijn zegen te vervullen.
Nu in onze tijd een groeiend nieuw heidendom Gods kerk beïnvloedt en bedreigt, en Satan zijn krachten mobiliseert tegen Gods kinderen, nu mogen we ook uit deze geschiedenis weten dat en hoe God zelf tussenbeide komt. De HEER laat Golgotha en de opstanding niet krachteloos maken; ook niet door een moderne theologie, of door een New Age beweging.
Broeders en zusters, gelooft u dat? Gelooft u dat Gods hand niet alleen merkbaar is in zichtbare natuurkrachten zoals stormen en aardbevingen en overstromingen, maar ook in wat onzichtbaar rondgaat in de geestenwereld waar Gods engelen strijden tegen de machten der duisternis?
Plaats daarom uw vertrouwen alleen in de HEER, in plaats van het te verwachten van knappe diplomaten en geleerde wetenschappers, politici en filosofen, om maar niet te spreken van nieuwe hermeneutiek-theologen.                             

AMEN


Bron: 18-04-2016 prekenboekenplank.nl ds. Dick de Jong - NUMERI 22:1-22a – DE LEER VAN BILEAM (zie Openbaring 2:14)

Kort samengevat komt het antwoord van ds. Dick de Jong op de in de titel gestelde vraag - Zijn er in de GKV die BILEAMS LEER aanhangen? - hier op neer:

Bileam stond er om bekend (vers 6) dat hij de geopenbaarde wil van God (of de goden) zo kon manipuleren dat die een  tegengestelde betekenis zou krijgen. Hij kon bijvoorbeeld de aan Israël beloofde zegen tot een vloek laten worden.
Hij gebruikte zijn kennis van  God (of de goden), zijn theologie dus, om de gelovigen tot het tegenovergestelde te verleiden (met name op seksueel gebied, hoofdstuk 25) van wat God heeft ingesteld en geboden (31:16, Openbaring 2:12-14).
Is dat niet waar ook de zogenaamde ‘nieuwe hermeneutiek’ op neer komt?  Bijvoorbeeld homoseksuele relaties zegenen: “Homoseksuele broers en zussen zouden we op een inclusieve manier welkom moeten heten in onze gemeenten. Welkom: of je nu een relatie hebt of niet. Welkom: aan de tafel van de Heer.” (citaat te vinden op website van GKV-predikant J M Haak).

Zie ook:

17-06-2015 onderwegonline.nl GKv ds. Matthijs Haak - Homo’s en lesbiennes op een inclusieve manier welkom heten

Zelfde artikel op 29-06-2015 jmhaak.com GKv ds. Matthijs Haak - Homo’s en lesbiennes op een inclusieve manier welkom heten
Ds. Matthijs Haak is sinds augustus 2015 predikant/pastor van de GKv te Dordrecht en hij is redacteur van Onderweg. OnderWeg is een tweewekelijks kerkelijk magazine voor gemeenteleden binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv). Onderweg is ontstaan door een fusie per 1 januari 2015 van de bladen 'De Reformatie' (GKv) en 'Opbouw' (NGK).

Oktober 2015 Nader Bekeken Themanummer Homoseksualiteit - 3 artikelen (bron themanummer Nader Bekeken: homoindekerk.nl)

 • pag. 262: GKv ds. Kees van Dijk - Hervatting van het gesprek over homoseksualiteit - over het zojuist genoemde artikel van ds. J.M. Haak - citaat:
  "De derde toelichtende opmerking van ds. Matthijs Haak vormt een goede illustratie van wat ds. Pieter Boonstra verderop in dit nummer aanwijst als een trend in het hermeneutisch benaderen van de vraagstukken aan de hand van de Bijbel. En dan bedoel ik of je beweegt vanuit de tekst naar de situatie van nu, of dat de beweging eerder andersom is. Van de situatie van heden naar de tekst. Dat levert andere vragen op.
  Als we met de tekst naar het heden gaan, dan kan de vraag zich voordoen: moeten wij ons bekeren? Ga je andersom: van de situatie naar de tekst, dan is de vraag al gauw anders: kunnen we nog iets met die tekst vandaag?"
 • pag. 261: GKv ds. Kees van Dijk - Kroniek - citaat:
  "Ik blijf zitten met dezelfde verbazing als me beving bij het lezen van het rapport over M/V in de kerk dat voor onze eigen generale synode werd geschreven. Hoe is het in de vrede mogelijk met een beroep op het voortschrijden van tijd en inzicht een advies te geven dat lijnrecht tegen de exegese van de tekst van Gods heilig Woord ingaat?"
 • pag. 265: GKv ds. Pieter Boonstra - De nieuwe manier van bijbellezen toegepast op homoseksualiteit - over Commissie NGK rapport Ambt en homoseksualiteit: een Bijbels verantwoord perspectief? - citaat:
  "Het NGK-rapport over homoseksualiteit en met name de hermeneutische keuzes die aan dit rapport ten grondslag liggen, laten voor mij opnieuw de noodzaak zien dat we als kerken moeten nadenken over de hermeneutische vertaalslag. Want die noodzaak is er. Elke predikant doet op zondag niet anders. De cruciale vraag hierbij is echter welke rol de hedendaagse context mag spelen. Het kon wel eens zijn dat het antwoord op deze vraag een diepe kloof aan het licht brengt."
Laatst aangepast op dinsdag 07 juni 2016 08:02  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]