Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Belangrijke agendapunten en besluiten Synode Canada mei 2016

Belangrijke agendapunten en besluiten Synode Canada mei 2016

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 45
LaagsteHoogste 
Website Canadian Reformed General Synod Dunnville 2016
Dunnville Canadian Reformed Church
Canadian & American Reformed Churches

Een samenvatting van voor ons belangwekkende punten op Synod Dunnville mei 2016:

Reports Synod Dunnville 2016 and Subcommittee Netherlands:

Alle artikelen van dr. Wes Bredenhof over de Canadese Synode Dunnville 2016.

Algemene 'synode' indrukken op eeninwaarheid.info van br. D.J. Bolt

De zusterkerkrelatie met de GKv wordt beperkt

 • Samenvatting besluit: De Canadese Kerken hebben besloten (art. 104) om de zusterkerkrelatie met de GKv te continueren, maar wel tijdelijk te beperken. Deze beperking houdt in dat de Canadese Kerken niet meer automatisch de attestaties aanvaarden vanuit de GKv. En de Canadese Kerken sluiten hun kansels voor GKv-predikanten. En bij een beroep op een GKv-dominee is eerst goedkeuring nodig van de classis. Bij de kerkenraden wordt aangedrongen om de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen om zich er van te verzekeren dat degenen waarvan de attestaties worden aanvaard uit de GKv gezond zijn in leer en leven.
  Het is een tijdelijke maatregel omdat men hoopt dat de schorsing kan worden opgeheven als er bewijs is van verandering binnen de GKv-kerken.
  Dit besluit wordt kenbaar gemaakt in een brief aan de a.s. GKv synode te Meppel en een brief aan alle kerkenraden van de GKv.
  PDF: De voorlopige acta 18 mei 2016 (art. 101 t/m 124) - dag 7 .
  Het synodebesluit in het Nederlands en in het Engels: eeninwaarheid.info 28-05-2016 Kerken in Canada 4.
  Op eeninwaarheid.info in het Nederlands vertaalde reactie van dr. Wes Bredenhof (Synod Dunnville 2016 (7): Kerken in Canada - Reacties 2.
 • Op eeninwaarheid.info de toespraken van ds. Kim Batteau (GKv) en ds. Karlo Janssen (CanRC): in het Engels en vertaald in het Nederlands.
  Samenvatting toespraken:
  GKv ds. Kim Batteau benadrukt dat het voorstel van de Canadese deputaten 'prematuur' is om de zusterkerkrelatie met de GKv te beperken en als beëindigd te zien bij onvoldoende bekering op de eerstvolgende synode van de GKv.
  CanRC ds. Karlo Janssen geeft aan dat de Canadese kerken al heel lang bezwaren hebben geuit en dat er geen veranderingen zichtbaar waren in positieve richting.
  Voor het eerst wordt door beide sprekers publiek melding gemaakt van een mogelijk gedwongen beëindiging van het GKv lidmaatschap van de ICRC vanwege de huidige (onschriftuurlijke) koers van de GKv. ICRC = International Conference of Reformed Churches.
 • Argumenten voor een zeer krachtig signaal naar de GKv
  We hoopten dat de synodeafgevaardigden inzagen dat dit de laatste Canadese Synode was die heel misschien de koers van de GKv nog enigszins had kunnen beïnvloeden. We hoopten dat dit laatste signaal  zó krachtig zou zijn, dat dit nog enige schrikreactie zou hebben kunnen veroorzaken binnen de GKv. Voor een hartmassage of een mond-op-mondbeademing is het nu echt te laat, het lichaam heeft onvoldoende reactie gegeven. Er moet nu echt minimaal een defibrillator worden ingezet - een uiterste en laatste redmiddel. Als het ook daarvoor al niet te laat is...
  En de urgentie is zeer hoog, o.a. omdat er steeds meer mensen vertrekken uit de GKv naar andere richtingen. Er is bijvoorbeeld nóg een GKv dominee (na ds. HJCCJ Wilschut) die bezig is over te gaan naar een Gereformeerde Bondskerk binnen de PKN.
  Het kan ook nog anders worden gezegd, zoals em.prof. Douma de situatie in de GKv schetst"De ineenstorting van de GKv als gereformeerde gemeenschap is allang aan de gang. De wals van de oecumene zal niet alleen muren slechten tussen GKv en NGK, maar in principe ook tussen die verenigde kerken en de PKN. Als men zelf niet meer vecht voor het behoud van de gereformeerde religie, is niet in te zien waarom een steeds kleiner wordende kerkelijke gemeenschap zelfstandig moet blijven bestaan."
  We geven hier zoveel aandacht aan, en dat menen we oprecht, omdat we niets liever van de GKv zouden willen zien dan een terugkeer naar Schrift en Belijdenis. Het zou het wonder van de 21e eeuw kunnen worden. We hoopten dat de Canadese afgevaardigden zich daarvoor hadden willen inzetten. Met een laatste indringende, doortastende, overtuigende, (Canadees) manmoedige wake-up call.
  Jammer genoeg hebben zij niet het krachtiger advies opgevolgd van deputaten die de zusterkerkrelatie als beëindigd wilde beschouwen als de GKv op de eerstvolgende synode onvoldoende tekenen van bekering zou laten zien.

Contacten DGK blijven onderhouden, maar nauwere contacten zijn onmogelijk wegens relatie LRCA

 • Deze Synode heeft besloten (art. 117) om contacten te blijven onderhouden met DGK en de ontwikkelingen te volgen binnen DGK met speciale aandacht voor de relatie tussen DGK en de Liberated Reformed Church of Abbotsford (LRCA). Maar zolang DGK de zusterkerkrelatie blijft handhaven met de LRCA zijn nauwere contacten onmogelijk.
  PDF: De voorlopige acta 18 mei 2016 (art. 101 t/m 124) - dag 7 .
  Zie ook 04-06-2016 eeninwaarheid.info Kerken in Canada 6: de vertaling van de besluiten van de Canadese Synode.
  Zie ook 11-06-2016 eeninwaarheid.info Kerken in Canada 7: over de relatie van Canada met DGK en GKN EN over verzoek gesprek Abbotsford (LRCA) / DGK

Contacten GKN blijven onderhouden

Weigering gesprek CanRC Abbotsford met DGK en LRCA Abbotsford

 • De CanRC te Abbotsford is door DGK gevraagd om een ontmoeting samen met de LRCA. Abbotsford (art. 119) is van plan om te weigeren op dit verzoek in te gaan omdat er 1. voldoende documentatie is voor de DGK om mee te werken en 2. de kwestie niet alleen de kerk te Abbotsford betreft maar het hele kerkverband van de Canadese Kerken. De Synode is het daar mee eens. Bovendien stemt de Synode in met de GS 2013 dat de zusterkerkrelatie met de LRCA een belemmering blijft voor nadere contacten met DGK.
  PDF: De voorlopige acta 18 mei 2016 (art. 101 t/m 124) - dag 7 .
  Zie ook 04-06-2016 eeninwaarheid.info Kerken in Canada 6: de vertaling van de besluiten van de Canadese Synode.
  Zie ook 11-06-2016 eeninwaarheid.info Kerken in Canada 7: over verzoek gesprek Abbotsford (LRCA) / DGK

GKN persverklaring 12 maart 2016 over kerkorde, Generale Synode, aanvaarding kleine verschillen tussen kerken en over uitstel bespreking met DGK:

Actief vrouwenkiesrecht - een lokale kerkzaak, geen gezamenlijke kwestie op synode-niveau

 • Inleiding: De Canadese Synode. Synode 2010 besloot dat lokale kerken zelfstandig mochten besluiten of zij de zusters lieten stemmen of niet. Maar in 2013 draaide de volgende synode dat besluit terug en besloot dat het wel een landelijke aangelegenheid was. Op dit moment (mei 2016) buigt deze synode zich opnieuw over deze zaak: mag elke kerk zelf bepalen of zusters mogen stemmen OF bepalen alle kerken dat gezamenlijk in een synodevergadering. Interessante overwegingen van dr. Wes Bredenhof uit 2010 over de zaak van het vrouwenstemrecht leest u hier (in het engels): Reflections on the CanRC Synodical Decision to Allow Women to Vote in Congregational Elections.
 • De synode heeft besloten (art. 87 - ong. 7 pag's lang!) over de kwestie vrouwenstemrecht dat de GS 2013 heeft gedwaald omdat zij niet heeft aangetoond dat de GS 2010 in strijd heeft gehandeld met de Schrift of de Kerkorde. En ze heeft gedwaald door het vernietigen van het besluit van GS 2010 dat een regeling voor de verkiezing van ambtsdragers die verder gaat dan wat de kerken zijn overeengekomen in art. 3 van de kerkorde een zaak is van lokale regelgeving zoals die daartoe is vastgesteld door de kerkenraad met diakenen.
  De synode overwoog dat er zaken zijn waarbij uniformiteit wenselijk is binnen een federatieve eenheid van kerken. Maar deze eenheid vereist niet een uniformiteit in alle zaken. Bijvoorbeeld: synodes hebben gehandeld over liturgische kwesties met de Book of Praise (hun liederenbundel), maar hebben nooit de orde van dienst voorgeschreven.
  Als ik het goed begrijp betekent dit dat de lokale kerken nu weer zelfstandig mogen besluiten dat de zusters ook mee mogen stemmen.
  PDF: De voorlopige acta 17 mei 2016 (art. 85 t/m 99) - dag 6.

Over de theïstische evolutie - is in besloten zittingen afgerond:

 • De ontvankelijkheid van brieven over een zaak m.b.t. theïstische evolutie is in een besloten zitting besproken, maar nog niet afgerond (art. 22).
  (Deze zaak is deels een publieke zaak geworden, vooral omdat de besluiten van een Regionale Synode over deze zaak zijn gepubliceerd op internet door en op initiatief van betrokkene nadat de scriba van de Regionale Synode Oost 2015 heeft bevestigd dat deze Acta publiek zijn. - JT).
  Wat we tot nu toe weten over deze zaak en met argumenten voor publieke behandeling: werkenaaneenheid.nl 13-05-2016 Zaak Van der Meer over theïstische evolutie op de Canadese Synode (mei 2016).
 • FRCA ds. Wes Bredenhof benadrukt in een artikel op zijn weblog dat de agendapunten over theïstische evolutie publieke zaken zijn, terwijl deze tot nu toe in besloten zitting zijn behandeld. Hij hoopt samen met ons dat de definitieve besluiten over deze onderwerpen publiek zullen zijn.

Diversen:

 • presentatie van de definitieve derde versie van het Book of Praise (Psalmen op basis van de Geneefse melodieën, en ongeveer 90 gezangen): eeninwaarheid.info 11-06-2016 Kerken in Canada 8.
 • in het Nederlands vertaalde toespraak namens de Zuid-Afrikaanse Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) door ds. D.M. Boersma: eeninwaarheid.info 18-06-2016 Kerken in Canada 9.
 • De Canadese kerken hebben ook een zusterkerkrelatie (Ecclesiastical Fellowship) met de Église réformée de Québec, de Franstalige provincie van Canada. In dit (grote)deel van het land is ook een (piep)klein kerkverband. Twee afgevaardigden van deze kerken waren op de synode te Dunnville aanwezig en hielden samen een toespraak. eeninwaarheid.info 18-06-2016 Kerken in Canada 10.

UPDATES:

Update 30 mei 2016 van de Synode Dunnville 2016:

Update 30 mei 2016: Ook op de website van de GKv is melding gemaakt van de oproep uit Canada om terug te keren 'naar de autoriteit van de Bijbel': gkv.nl - Oproep uit Canada.

Update 30 mei 2016: Artikelen gepubliceerd op eeininwaarheid.info:

 • Op Eeninwaarheid.info een zeer uitgebreide toelichting op het unanieme (!) Canadese syndebesluit over de forse beperking van de zusterkerkrelatie met de GKv, inclusief het synodebesluit in het Nederlands en in het Engels: eeninwaarheid.info 28-05-2016 Kerken in Canada 4.
 • Toespraak (Engels) namens de Australische Kerken op de Canadese Synode door dr. P. Witten: eeninwaarheid.info 28-05-2016 Kerken in Canada 5 E.
  Nederlandse vertaling volgt later. Het gedeelte over de GKv staat reeds vertaald op Kerken in Canada 4.
 • In het Nederlands vertaalde reacties op de Canades synodebesluiten van dr. Wes Bredenhof: Kerken in Canada - Reacties 2.

Update 25 mei 2016: Dr. Wes Bredenhof schrijft vandaag over het synodebesluit dat de zusterkerkrelatie met de GKv beperkt: we moeten nu nog 3 jaar wachten om te zien of de Canadese kerken de laatste stap nemen om te breken met de GKv. Maar een jaar eerder, in 2018, zal eerst nog de Australische Synode een besluit hierover nemen. Een ander punt: over de te gebruiken bijbelvertaling: volgens ds. Bredenhof is de consequentie van het besluit in art. 111 dat de lokale kerken vrij zijn om de bijbelvertaling te gebruiken die zij wensen. Zelfs als het een niet aan te bevelen vertaling betreft. Nog een koersverandering in art. 122: voorheen moesten nieuwe liederen via de kerkelijke weg (classis, etc.) worden aangeboden maar deze synode heeft beslist dat voorstellen rechtstreeks naar deputaten kunnen worden gezonden.

Update 24 mei 2016: ND.nl Het ND meldt in een artikel d.d. 23 mei 'Oproep tot bekering uit Canada' dat alle plaatselijke vrijgemaakte kerken een waarschuwende brief van zusterkerken uit Canada krijgen met de oproep zich te bekeren. Redacteur Gerard ter Horst meldt dat deze brief de laatste kans markeert. Als een verandering ten goede uitblijft, wordt in 2019 de zusterkerkrelatie definitief verbroken.

Update 24 mei 2016: Dr. Wes Bredenhof schrijft op zijn weblog over kwesties theïstische evolutie, vrouwenstemrecht en over de afwijzing van een zusterkerkrelatie met Reformed Presbyterian Church in North America (RPCNA), omdat zij vrouwelijke diakenen hebben (art. 90). Dit was voor de Canadese Gereformeerde Kerken (CanRC) een significante belemmering omdat art. 30 NGB spreekt over mannelijke diakenen en dat het ambt van diaken te maken heeft met het uitoefenen van gezag in de kerk. Dit terwijl haar eigen deputaten Deputaten (CCCNA) hebben gepleit voor een zusterkerkrelatie, omdat de RCPNA de diaken niet beschouwt als een regeerambt.

Update 21 mei:

Eeninwaarheid.info heeft vandaag de volgende artikelen gepubliceerd:

 • De Nederlandse vertaling van de toespraak van ds. Kim Batteau (GKv) en de reactie daarop van ds. Karlo Janssen (CanRC), inclusief een ongebruikelijk, indrukwekkend gebed van ds. Janssen: eeninwaarheid.info - Kerken in Canada 2 NL.
 • Een zeer leerzame en interessante weergave van de 'synodale' belevenissen van br. D.J. Bolt (DGK) die aanwezig was vanuit eeninwaarheid.info op deze Canadese Synode Dunnville 2016: eeninwaarheid.info - Kerken in Canada 3. De redactie van eeninwaarheid.info heeft zich voorgenomen om de komende maanden in elk geval de volgende zaken aandacht te geven:
  - De relatie CanRC - GKv
  - De relatie CanRC - DGK
  - De relatie CanRC - GKN
  - Het actieve vrouwenkiesrecht
  - Toespraken van buitenlandse afgevaardigden
  - Het Nieuwe Liedboek, Book of Praise
  - Weergave van buitenlandse reacties op deze synode.
 • Een in het Nederlands vertaalde (korte) reactie van dr. Wes Bredenhof (FRCA - de Australische Gereformeerde Kerken): eeninwaarheid.info - Kerken in Canada - Reacties 1.
 • Een in het Nederlands vertaalde persverklaring van de Generale Synode Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) 12 maart 2016: eeninwaarheid.info - Vastberaden nee 5 NL. Daarin o.a.
  - De GKN gebruikt vanaf heden de kerkorde (versie 1978).
  - De GKN vervangt de Landelijke vergadering door een Generale Synode die 2 keer per jaar (maart en oktober) bijeen komt met 2 afgevaardigden per kerk.
  - Huidige kleine verschillen tussen de kerken zoals het gebruik van liturgische formulieren voor openbare geloofsbelijdenis en huwelijksbevestiging, het gebruik van een aantal gezangen, alsmede deelname van vrouwen aan de verkiezing van ambtsdragers, zullen geen beletsel vormen voor de aanvaarding van elkaar als kerken van Christus en het samenleven in het kerkverband.
  - Een kort verslag van de bespreking over het staken van de gesprekken met DGK en een verzoek voor wijziging van de instructie van deputaten DGK aan de volgende synode van DGK.

Update 20 mei (deel 2):

 • De Canadese Kerken hebben besloten (art. 104) om de zusterkerkrelatie met de GKv te continueren, maar wel tijdelijk te beperken. Deze beperking houdt in dat de Canadese Kerken niet meer automatisch de attestaties aanvaarden vanuit de GKv. En de Canadese Kerken sluiten hun kansels voor GKv-predikanten. Bij de kerkenraden wordt aangedrongen om de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen om zich er van te verzekeren dat degenen waarvan de attestaties worden aanvaard uit de GKv gezond zijn in leer en leven.
  Het is een tijdelijke maatregel omdat men hoopt dat de schorsing kan worden opgeheven als er bewijs is van verandering binnen de GKv-kerken.
 • Deze Synode heeft besloten (art. 117) om contacten te blijven onderhouden met DGK en de ontwikkelingen te volgen binnen DGK met speciale aandacht voor de relatie tussen DGK en de Liberated Reformed Church of Abbotsford (LRCA). Maar zolang DGK de zusterkerkrelatie blijft handhaven met de LRCA zijn nauwere contacten onmogelijk.
 • De Synode besluit (art. 118) om contact te blijven onderhouden met de GKN en de ontwikkelingen binnen dit kerkverband te blijven volgen.
 • De CanRC te Abbotsford is door DGK gevraagd om een ontmoeting samen met de LRCA. Abbotsford (art. 119) is van plan om te weigeren op dit verzoek in te gaan omdat er 1. voldoende documentatie is voor de DGK om mee te werken en 2. de kwestie niet alleen de kerk te Abbotsford betreft maar het hele kerkverband van de Canadese Kerken. De Synode is het daar mee eens. Bovendien stemt de Synode in met de GS 2013 dat de zusterkerkrelatie met de LRCA een belemmering blijft voor nadere contacten met DGK.
 • PDF: De voorlopige acta 18 mei 2016 (art. 101 t/m 124) - dag 7 .
 • PDF: De voorlopige acta 19 mei 2016 (art. 125 t/m 131) - dag 8 .

Update 20 mei (deel 1):

 • De synode heeft besloten (art. 87 - ong. 7 pag's lang!) over de kwestie vrouwenstemrecht (zie update 17 mei: GS 2010 besloot dat lokale kerken zelfstandig mochten besluiten om zusters mee te laten stemmen; GS 2013 heeft dat besluit teruggedraaid) dat de GS 2013 heeft gedwaald omdat zij niet heeft aangetoond dat de GS 2010 in strijd heeft gehandeld met de Schrift of de Kerkorde. En ze heeft gedwaald door het vernietigen van het besluit van GS 2010 dat een regeling voor de verkiezing van ambtsdragers die verder gaat dan wat de kerken zijn overeengekomen in art. 3 van de kerkorde een zaak is van lokale regelgeving zoals die daartoe is vastgesteld door de kerkenraad met diakenen.
  De synode overwoog dat er zaken zijn waarbij uniformiteit wenselijk is binnen een federatieve eenheid van kerken. Maar deze eenheid vereist niet een uniformiteit in alle zaken. Bijvoorbeeld: synodes hebben gehandeld over liturgische kwesties met de Book of Praise (hun liederenbundel), maar hebben nooit de orde van dienst voorgeschreven.
  Als ik het goed begrijp betekent dit dat de lokale kerken nu weer zelfstandig mogen besluiten dat de zusters ook mee mogen stemmen.
 • PDF: De voorlopige acta 17 mei 2016 (art. 85 t/m 99) - dag 6.
 • De synode besloot om 1 zaak op te nemen in de vertrouwelijke acta en dat er een aantal zaken zijn die niet worden gepubliceerd in de voorlopige acta op de website.
 • De latere publicaties van de voorlopige acta meldt, heel correct en attent, de eerste scriba van deze synode ds. R.C. Janssen op de website van de Generale Synode van Dunnville 2016. Hij legt zelfs uitgebreid uit wat de redenen daarvoor zijn. Het proces van vergadering naar gepubliceerde acta neemt minstens anderhalve dag en vaak twee dagen in beslag. En als de synodezittingen het einde naderen moet de scriba zich helemaal focussen op het op tijd gereed maken van de acta voor de afgevaardigden. Daardoor vertragen de publicaties van de voorlopige acta. De voorlopige acta van 19 mei komt nog later omdat de scriba eerst naar zijn huis afreist en daarna een lang weekend neemt... Zeer vriendelijk bedankt ds. Janssen voor deze mededelingen. We wensen u een welverdiend heel fijn weekend en een gezegende eerste dag van de nieuwe week!
 • We hebben de stille hoop dat br. Bolt van eeninwaarheid.info wel al eerder iets publiceert, met name over het besluit van het beperken en/of beëindigen van de zusterkerkrelatie met de GKv. Je hebt tegenwoordig namelijk voor maar een paar dollar zelfs internet in het vliegtuig! ;-)

Update 19 mei:

Update 18 mei:

 • Vannacht om 01:00 uur Nederlandse tijd staan o.a. op de agenda: 2 items voor de Nederlandse Kerken, Liberated church, Abbotsford en de ICRC (International Conference of Reformed Churches).
 • Vandaag begint de synode opnieuw in besloten zitting. Vanaf ongeveer 16:00 uur (Nederlandse tijd) begint de publieke zitting. Wederom staat 'Holland' vandaag op de agenda.
 • We hopen dat de synodeafgevaardigden inzien dat dit de laatste Canadese Synode is die heel misschien de koers van de GKv nog enigszins kan beïnvloeden. We hopen dat dit laatste signaal  zó krachtig is, dat dit nog enige schrikreactie zou kunnen veroorzaken binnen de GKv. Voor een hartmassage of een mond-op-mondbeademing is het nu echt te laat, het lichaam heeft onvoldoende reactie gegeven. Er moet nu echt minimaal een defibrillator worden ingezet - een uiterste en laatste redmiddel. Als het ook daarvoor al niet te laat is...
  En de urgentie is zeer hoog, o.a. omdat er steeds meer mensen vertrekken uit de GKv naar andere richtingen. Er is bijvoorbeeld nóg een GKv dominee (na ds. HJCCJ Wilschut) die bezig is over te gaan naar een Gereformeerde Bondskerk binnen de PKN. Het kan ook nog anders worden gezegd, zoals em.prof. Douma de situatie in de GKv schetst"De ineenstorting van de GKv als gereformeerde gemeenschap is allang aan de gang. De wals van de oecumene zal niet alleen muren slechten tussen GKv en NGK, maar in principe ook tussen die verenigde kerken en de PKN. Als men zelf niet meer vecht voor het behoud van de gereformeerde religie, is niet in te zien waarom een steeds kleiner wordende kerkelijke gemeenschap zelfstandig moet blijven bestaan."
  We geven hier zoveel aandacht aan, en dat menen we oprecht, omdat we niets liever van de GKv zouden willen zien dan een terugkeer naar Schrift en Belijdenis. Het zou het wonder van de 21e eeuw kunnen worden. We hopen dat de Canadese afgevaardigden zich daarvoor willen inzetten. Met een laatste indringende, doortastende, overtuigende, (Canadees) manmoedige wake-up call.

Update 17 mei:

 • Vandaag opnieuw op de agenda: de Nederlandse Kerken en vrouwenstemrecht (vanaf ong. 16:00 uur en de Nederlandse Kerken vanaf 01:00 uur vannacht Nederlandse tijd).
 • Even kort over de kwestie van het vrouwenstemrecht op de Canadese Synode. Synode 2010 besloot dat lokale kerken zelfstandig mochten besluiten of zij de zusters lieten stemmen of niet. Maar in 2013 draaide de volgende synode dat besluit terug en besloot dat het wel een landelijke aangelegenheid was. Op dit moment (mei 2016) buigt deze synode zich opnieuw over deze zaak: mag elke kerk zelf bepalen of zusters mogen stemmen OF bepalen alle kerken dat gezamenlijk in een synodevergadering. Interessante overwegingen van dr. Wes Bredenhof uit 2010 over de zaak van het vrouwenstemrecht leest u hier (in het engels): Reflections on the CanRC Synodical Decision to Allow Women to Vote in Congregational Elections.
 • PDF: De voorlopige acta 13 mei 2016 (art. 51 t/m 65) - dag 4.

Update 16 mei:

 • De (allemaal in het engels) toespraak van de GKv afgevaardigde ds. J.M. (Kim) Batteau en de reactie daarop van ds. Karlo Janssen (CanRC) d.d. 13 mei zijn gepubliceerd op eeninwaarheid.info. Een in Waarheid hoopt de Nederlandse vertaling zo spoedig mogelijk te plaatsen.
 • GKv ds. Kim Batteau benadrukt dat het voorstel van de Canadese deputaten 'prematuur' is om de zusterkerkrelatie met de GKv te beperken en als beëindigd te zien bij onvoldoende bekering op de eerstvolgende synode van de GKv.
 • CanRC ds. Karlo Janssen geeft aan dat de Canadese kerken al heel lang bezwaren hebben geuit en dat er geen veranderingen zichtbaar waren in positieve richting.
 • Voor het eerst wordt door beide sprekers publiek melding gemaakt van een mogelijk gedwongen beëindiging van het GKv lidmaatschap van de ICRC vanwege de huidige (onschriftuurlijke) koers van de GKv. ICRC = International Conference of Reformed Churches.
 • FRCA ds. Wes Bredenhof benadrukt in een artikel op zijn weblog dat de agendapunten over theïstische evolutie publieke zaken zijn, terwijl deze tot nu toe in besloten zitting zijn behandeld. Hij hoopt samen met ons dat de definitieve besluiten over deze onderwerpen publiek zullen zijn.
 • De meeste agendapunten tot nu toe gaan vooral over de oecumenische relaties van de Canadese Gereformeerde Kerken.
 • PDF: De voorlopige acta 12 mei 2016 (art. 36 t/m art. 50) - dag 3.
 • D.J. Bolt heeft op eeninwaarheid.info uitgelegd hoe de synodevergaderingen zijn georganiseerd in Canada: Kerken in Canada 1.
 • Vandaag, 16 mei staat op de agenda: vrouwenstemrecht en de Nederlandse zusterkerken.

Update 13 mei:

Update 12 mei:

 • Te laat binnengekomen brieven van de GKN worden ontvankelijk verklaard omdat de GKN niet op de hoogte was van de uiterste inzenddatum.
 • En de synode besluit om D.J. Bolt, verslaggever voor de website Eén in Waarheid, toegang te verlenen tot de vergaderingen van de synode met dezelfde rechten als elk lid op de publieke tribune.
 • De Synode zal de handelingen op de website van de kerken publiceren zodra ze beschikbaar zijn. Maar bij het accorderen van de Acta zal de Synode er over beslissen of er sprake is van besluiten die niet onmiddellijk op het internet geplaatst mogen worden.
 • Bron: synod-dunnville.com Acta 10 mei 2016 - PDF: Acts (art. 1 t/m 8) of General Synod Dunnville 2016, Day 1 (Provisional) Tuesday, May 10, 2016

Update 9 mei:

 • Er is een aparte website ingericht t.b.v. de Canadese Gereformeerde Synode Dunnville 2016 (incl. dagagenda, voorlopige acta en live audio): www.synod-dunnville.com.
 • Alle deputatenrapporten en documenten vindt u hier. En de voorlopige agenda voor de hele periode vindt u hier (PDF).

Het tijdsverschil tussen Nederland en Dunnville is 6 uur. Als deze synode vergadert op woensdag van 7:00 - 9:00 p.m. (p.m. is namiddag) is het in Nederland 01:00 - 03:00 uur 's nachts (van woensdag op donderdag).

Belangrijke punten uit de integrale agenda:

 • 19 Kerken hebben brieven gestuurd over het rapport van het subcomité over de relatie met de Nederlandse zusterkerken.
 • En 9 brieven over het rapport van het Comité Relaties Buitenlandse Kerken waaronder een brief van de CanRC van Abbotsford over een verzoek van de Reformed Churches Restored met bijlagen: 1. Rapport - Commissie Reformed Churches Restored, 2. Brief van Deputaten Buitenlandse kerkelijke contacten DGK 20-10-2015, 3. Oproep tot vrijmaking d.d. 17-07-2007.
 • 22 brieven van kerken over de Commissie voor contact met kerken in Noord Amerika
 • en 6 kerken hebben gereageerd op het rapport van de commissie Kerkelijke eenheid
 • 17 kerken zijn in beroep gegaan t.a.v. het synodebesluit over vrouwenstemrecht
 • en het onderwerp theïstische evolutie staat (indirect) op de agenda.

Dr. Wes Bredenhof is sinds enkele maanden pastor van een Gereformeerde Kerk in Australië (Launceston, Tasmania). Daarvoor diende hij de Gereformeerde Kerken in Canada. Op zijn weblog besteedt hij kort aandacht aan de a.s. Synode van de Gereformeerde Kerken in Canada (Canadian Reformed Churches = CanRC) die in mei 2016 bijeenkomt in Dunnville. Hij schrijft:

Normaliter ontvangen we nieuws van de CanRC via de website van het kerkverband. Ik verwacht dat het dit jaar niet anders gaat. Ik hoop te bloggen over sommige belangrijke zaken als deze worden gepubliceerd. Enkele belangrijke onderwerpen op de agenda zijn:

 • de relatie met de Nederlandse zusterkerken (zie hier [in het engels en met een schokkende illustratie - JT] voor meer informatie over het voorstel van deputaten)
 • de zaak van het vrouwenkiesrecht - zullen de CanRC's opnieuw de koers wijzigen?
 • theïstische evolutie
 • de doorlopende sage van het werken aan kerkverbandelijke eenheid met de United Reformed Churches

Ik denk dat er genoeg stof is dat ons interesseert, nietwaar?

Bronnen:


Zie ook:

werkenaaneenheid.nl 30-04-2016 Voorstel subcommissie Canadese Kerken: beperk zusterkerkrelatie met GKv en: beëindigd bij onvoldoende bekering.

werkenaaneenheid.nl rubriek Buitenlandse vermaningen.

Een foto van de Dunnville Canadian Reformed Church waar de Canadese Synode vergadert in mei 2016:

Dunville Canadian Reformed Church

Website Canadian Reformed General Synod Dunnville 2016
Dunnville Canadian Reformed Church
Laatst aangepast op zaterdag 25 februari 2017 20:23  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]