Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 11
LaagsteHoogste 


Title page of a 1658 edition of the Standards published in England.

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de Westminster Confessie onderzocht. In een standaardwerk over de Symboliek (de belijdenisgeschriften) schreef hij over de Westminster Confessie in 1901 (zie bron) - vrij vertaald JT:

De Westminster Confessie is een zeer goede uiteenzetting van de ordening van de Gereformeerd leer. Onder alle bestaande Belijdenissen is deze op alle punten het duidelijkst. En dit komt doordat zij opgesteld is na de worsteling met het Arminianisme. Veel leden van de Synode waren in Nederland geweest, zodat M' Crie correct oordeelt: "De Westminster Confessie draagt onmiskenbaar het stempel van de Nederlandse Theologie in de scherpe onderscheidingen: logische vorm en juridische termen, waarin de gereformeerde leer zich geleidelijk heeft gevormd tegenover de brandende kwesties van het Arminianisme en Socinianisme." Onder deze invloed is zij, die in alle punten absoluut Gereformeerde bewerking van de 39 art. in de geest van de Lambeth artikelen en de Irish artikelen wat het dogmatisch en het kerkrechtelijk deel deel betreft, onder de invloed van de Schotten, zeer positief presbyteriaans.

(Verklaring van enige termen uit dit citaat:
Het Arminianisme gaat er van uit dat de mens een vrije wil heeft. Daartegen getuigen ook de Dordtse Leerregels. Het Socinianisme loochent de Drie-eenheid en zij loochenen dat Christus door zijn kruisdood tot verlosser is geworden. (Het Socianisme leert dat Christus door zijn zedelijk voorbeeld tot verlosser is geworden.)
De Irish Articles van 1615 zijn de belangrijkste bron geweest voor de Geloofsbelijdenis van Westminster (1643-1649). De Irish Articles komen vrijwel overeen met de Lambeth Articles. De Lambeth Articles waren in 1595 in opdracht van John Whitgift, aartsbisschop van Canterbury, door de puriteinse theoloog William Whitetaker opgesteld.)

Verschillende vormgevers gereformeerd protestantisme
Het gereformeerd protestantisme heeft diverse belangrijke vormgevers gehad, zoals Zwingli en Calvijn, Martin Bucer, Heinrich Bullinger, John Knox, Theodorus Beza, Guillaume Farel.
Belangrijke basiswerken binnen de stroming zijn in chronologische volgorde:

 • de Augsburgse Confessie (1530)
 • de Eerste Helvetische Geloofsbelijdenis (1536) door Bullinger en Jud
 • de Franse Geloofsbelijdenis (1559) door Calvijn
 • de Schotse Geloofsbelijdenis (1560) onder leiding van Knox
 • de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) door De Brès
 • de Tweede Helvetische Geloofsbelijdenis (1562) door Bullinger
 • de Heidelbergse Catechismus (1563) door Ursinus en Olevianus
 • de Dordtse Leerregels of Vijf artikelen tegen de remonstranten (1619) door de Synode van Dordrecht
 • de Westminster Geloofsbelijdenis (1646) door de Synode van Westminster
 • de Grote en Kleine Westminster Catechismus (1649).

De Drie Formulieren van Eenheid
Gereformeerde kerken hebben als grondslag de Drie Formulieren van Eenheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

De Westminster Standards
De Westminster Standards, die door presbyteriaanse kerken worden gebruikt, is een verzamelnaam voor een aantal documenten die vastgesteld zijn op de Westminster Assembly (1643 - 1649):

 • Westminster Confession of Faith
 • Westminster Shorter Catechism
 • Westminster Larger Catechism
 • Directory of Public Worship (orde van de eredienst)
 • Form of Church Government (kerkorde).

De gereformeerde kerken hebben kerken met de Westminster Confessie altijd als zusterkerken in Christus gezien
Al vanaf de Afscheiding (1834) waren de gereformeerde kerken positief over presbyteriaanse kerken. Ds. Helenius de Cock (1824-1894; zoon van ds. Hendrik de Cock te Ulrum; sinds 1852 predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Kampen en vanaf 1860 docent in de dogmatiek aan de Theologische School te Kampen) publiceerde een boekje over de presbyteriaanse kerken in Schotland waarmee de afgescheiden kerken al eerder contact hadden gelegd. Hij schrijft over hun historie, de Westminster Confessie en ook hoe deze kerken wilden leven in gehoorzaamheid aan het Woord van God. De titel van dit boekje: De Vereenigde Presbyteriaansche Kerk van Schotland; en hare betrekking tot de Chr. Afg. Geref. Kerk van Nederland, Kampen 1860

 

Prof. J. Kamphuis schreef in Rondom Het Woord, Vol. 38, #11, Vol. 39, #1, #2, #3 (1984/85) dat de gereformeerde kerken altijd als zusterkerken in Christus hebben erkend die kerken die hun geloof beleden met de woorden van de Westminster Confessie. Kamphuis is er vast van overtuigd dat we de kerken met deze confessie niet mogen verwerpen. Hij noemt 3 gronden:

 1. we zouden onze eigen geschiedenis als Gereformeerde Kerken volledig verloochenen
 2. we zouden er dan ten onrechte van uit gaan dat onze Drie Formulieren van Eenheid 'goddelijk volmaakt' zijn en dat elke formulering daarin correct is en nooit enige verbetering daarvan toestaat.
 3. overwogen moet worden of het het niet is aan te bevelen om zulke specifieke punten broederlijk met elkaar te bespreken onder gebed of Gods Geest ons samen wil leiden, zodat we beiden mogen groeien in geloofskennis.

In de handelingen van de Christelijke Afgescheiden Gereformeerde kerken (1834 - 1892) en in de Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892 - 1944) lezen we dan ook regelmatig van contacten met presbyteriaanse kerken en afvaardigingen. Hiervoor verwijzen we naar het Onderzoeksrapport Westminster Standards (minderheidsrapport) pag. 116-117 van het Rapport Deputaten voor betrekkingen buitenlandse kerken aangeboden aan DGK Synode Groningen 2014.

En, zoals al aan het begin van dit artikel genoemd, schreef de gereformeerde professor P. Biesterveld in 1901 in een standaardwerk over de gereformeerde belijdenisgeschriften dat de Westminster Confessie een zeer goede uiteenzetting is van de ordening van de Gereformeerd leer. Onder alle bestaande Belijdenissen is deze op alle punten het duidelijkst.
Tot aan de verschijning van "Credo: handboek voor de gereformeerde symboliek" (1976) van dr. L. Doekes was zijn "Schets van de Symboliek" (2e druk, 1912) verplicht voor het tentamen symboliek.

De Presbyteriaanse Church of Scotland wordt in 1936 zelfs als gereformeerde kerk aanvaard!
Heel opvallend en niet mis te verstaan zijn de besluiten in de Acta 1936 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De synode besluit om bepaalde regels te hanteren bij correspondentie met buitenlandse kerken. Nadat zij eerst uitdrukkelijk als regel heeft gesteld dat deze buitenlandse kerken de gereformeerde belijdenis en kerkregering niet slechts officieel hebben aanvaard, maar ook metterdaad handhaven, volgt direct na de regels dat er correspondentie zal worden onderhouden met de presbyteriaanse Church of Scotland. Een kerk dus met als grondslag de Westminster Standards! Zelfs wordt besloten dat deputaten indien nodig vergaderingen van de Presbyteriaanse Alliantie bijwonen!
Wat verder opvalt is dat op deze gereformeerde synode afgevaardigden waren van totaal zeven buitenlandse kerken, waarvan drie presbyteriaanse kerken!

De houding van de GKv (1944 - 2003) tegenover kerken met de Westminster Confessie
VOLGT BINNENKORT in deel 2

De houding van DGK (2003 - 2015) over de Westminster-kerken
VOLGT LATER in deel 3

De Westminster Confessie is een (opr)echt, gereformeerd belijdenisgeschrift met een eigen karakter
Onze conclusie tot nu toe:

 • De Westminster Confessie vereist onze waardering omdat zij een document is ter bewaring van de gereformeerde religie en ter afwijzing van allerlei dwaalleer. maar ook het meeleven met alle kerken die - waar ook ter wereld - ook vandaag willen staan voor dit belijden!
 • Op veel gebieden komt de Westminster Confessie overeen met de Drie Formulieren van Eenheid (3FvE:), maar het is niet identiek met 3FvE. (De Drie Formulieren van Eenheid bevatten de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.)
 • Deze confessie heeft een andere ontstaansgeschiedenis.
 • Deze confessie gebruikt soms een andere terminologie dan wij gewend zijn waardoor het wat vreemd kan overkomen.
 • Verschillen zijn met name te verklaren door een andere kerkgeschiedenis dan de onze en een andere ontstaansgeschiedenis van deze confessie.
 • Op onderdelen roept de Westminster soms wat vragen op waarover doorgesproken moet worden. Van belang daarbij is om het gewicht te beoordelen van de verschillen.

JT

Zie ook de uitvoerig geciteerde bronnen onderaan dit artikel.


Een proefproject met mogelijkheid direct te reageren
In een serie over de Westminster Confessie en onze omgang met kerken die deze belijdenis als grondslag hebben, zullen we schrijven over de Westminster confessie, 200% gereformeerd, een dreigende, gevaarlijke koersverandering afgewend en iets over het Donatisme en aanverwante dwalingen.
Ik probeer - zolang het verantwoord blijft - om in elk geval het eerste artikel en misschien ook de daaropvolgende zo te schrijven dat u de opbouw daarvan kunt volgen en dat u kunt reageren op en/of vragen stellen over de inhoud. Ik beloof niet dat ik altijd op uw reacties reageer, maar streef er wel naar om eventuele reacties te verwerken in dit of een volgend artikel. Ik behoud me het recht voor om naar mijn oordeel ongezonde of ergere reacties te verwijderen of te blokkeren.
U kunt natuurlijk ook reageren via het contactformulier.

Het is een proef. Als het succesvol is, zullen we vaker op deze wijze publiceren met de mogelijkheid om direct te reageren.


Bronnen:


gereformeerdkerkbladdebazuin.nl 28-03-2012 P. van Gurp - De opleiding tot de Dienst des Woords. Citaat:

Petrus Biesterveld 1863 - 1908

Hij bracht zijn jeugd door in het huis van zijn grootouders. Zijn grootvader heeft hem van kindsbeen af in de Schriften onderwezen. Hij moest ‘s zondagsavonds voor de hele gemeente de catechismus opzeggen - een oude gewoonte die in Amsterdam nog lang in gebruik bleef. Omdat hij klein van stuk was moest hij dan bij het opzeggen op een bankje of een stoof gaan staan. Dat bezorgde hem de bijnaam biesje, die hij zelfs als professor nog hield.
Hij was al op twintigjarige leeftijd predikant geworden en was pas 31 jaar toen hij in Kampen aantrad. Hij kreeg als taak het onderwijs in de Ambtelijke Vakken, waaronder de Homiletiek een voorname plaats innam.
Hij had bijzondere kanselgaven. Hij heeft slechts 14 jaar kunnen werken, want hij overleed op 45-jarige leeftijd. Hij heeft veel gepubliceerd over zijn vakgebied, waaronder een standaardwerk over de symboliek (de belijdenisgeschriften). Van hem is de uitspraak dat de Westminster Confession een 'voluit gereformeerde confessie’ is! Al meteen in de eerste tijd hebben de Afgescheiden kerken zusterkerkrelaties onderhouden met presbyteriaanse kerken in het buitenland.


gereformeerde-kerken-hersteld.nl 24-07-2014 PDF: Rapport Deputaten voor betrekkingen buitenlandse kerken.


Wat schreef prof. J. Kamphuis over de Westminster in 1984/1985?

 • spindleworks Notes on the Westminster Confession[1] by J. Kamphuis.
 • eeninwaarheid.info Een vertaling van de laatste 2 paragrafen van de Notes die specifiek over de Westminster handelen 03-01-2015: Het bijzondere karakter van de Westminster Confessie. Citaat:
  Aan deze Westminster (die over het geheel genomen op mooie wijze de taal van de Schrift weergeeft) kunnen misschien op bepaalde punten inderdaad vragen worden gesteld. En als we de door ons genoemde punten overwegen, en daar zouden nog andere aan kunnen worden toegevoegd, dan mogen we blij zijn dat we niet dezelfde moeilijkheden met onze Drie Formulieren van Eenheid hebben.

  Betekent dit nu dat we die kerken, die al eeuwen aan deze confessie vasthouden en zo de naam van God en de Here Jezus hebben beleden, als zusterkerken moeten verwerpen? Ik ben er vast van overtuigd dat dit niet het geval is. Drie gronden geef ik u voor deze overtuiging:
  Samengevat zijn de drie gronden voor het niet mogen verwerpen van zusterkerken met de Westminster Confessie:
  1. we zouden onze eigen geschiedenis als Gereformeerde Kerken volledig verloochenen
  2. we zouden er dan ten onrechte van uit gaan dat onze Drie Formulieren van Eenheid 'goddelijk volmaakt' zijn en dat elke formulering daarin correct is en nooit enige verbetering daarvan toestaat.
  3. overwogen moet worden of het het niet is aan te bevelen om zulke specifieke punten broederlijk met elkaar te bespreken onder gebed of Gods Geest ons samen wil leiden, zodat we beiden mogen groeien in geloofskennis.

Acta GKN 1936 art 122 blz. 25: (samengevat)

De correspondentie met buitenlandse kerken zal geschieden naar de volgende regelen:

1. Correspondentie met buitenlandse kerken zal niet worden aangegaan dan nadat door een nauwgezet en ernstig onderzoek is gebleken dat deze kerken de gereformeerde belijdenis en kerkregering niet slechts officieel hebben aanvaard, maar ook metterdaad handhaven.

(...)

3. Bij afwijkingen van belijdenis en kerkregering wordt niet onmiddellijk de correspondentie stopgezet, maar met getrouwheid en voorzichtigheid tegen die afwijkingen worden gewaarschuwd en zullen de kerken in de bestrijding van de dwaling krachtig worden bijgestaan.

(...)

5. De waarschuwing tegen afwijkingen zullen zo lang worden voortgezet tot een kerk of kerkengroep zich duidelijk als niet-gereformeerd openbaart. Wanneer dan alle pogingen om deze tot reformatie te brengen vergeefs zijn gebleken zal de correspondentie worden verbroken.

II. Met de Church of Scotland zal correspondentie worden onderhouden.

III. Aan de te noemen deputaten wordt opgedragen:

1. in de komende periode onze kerken indien enigszins mogelijk te doen vertegenwoordigen bij de kerken in Zuid-Afrika, in de Verenigde Staten van Noord-Amerika en in Schotland, welke met de onze in correspondentie staan.

2. Relaties te zoeken met buitenlandse groepen en kerken van gereformeerde belijdenis en min of meer gerefomeerde kerkregering, inzonderheid in Hongarije;

3. Zo nodig vergaderingen van de Presbyteriaanse Alliantie bij te wonen, vooral van zulke, die op het Europese Continent samenkomen;

4. Op een eventueel verzoek van de Presbyteriaanse Alliantie om een afvaardiging te zenden naar onze generale synoden te antwoorden, dat onze synoden slechts afgevaardigden van kerken in haar midden ontvangen.

[TERUG NAAR ARTIKELVERWIJZING]

NB: De Church of Scotland is een Presbyteriaanse kerk met als grondslag de Westminster Standards !!

In artikel 4 van deze synode lezen we dat er, behalve van de vier buitenlandse gereformeerde kerken, van de volgende drie (!) presbyteriaanse kerken buitenlandse afgevaardigden waren van : Rev. R.P.R. Anderson van "The Church of Scotland", Rev. W. Miller en mr. W. Rounsfell Brown van "The Free Church of Scotland" en Rev. John Howe van "The United Original Seccesion Church".


dbnl.org 1912 P. Biesterveld (1863 - 1908) - PDF: Schets van de Symboliek, tweede druk 1912 (De eerste druk verscheen in 1901.) Enkele citaten:

Met den catech. van Luther en die van Westminster behoort de Heidelberger tot de meest populaire catechismi van de Protestantsche kerken.

(...)

Nog meer systematisch is de catechismus van Westminster. Het verschil tusschen dezen catech. en dien van Heidelberg schuilt allermeest in tijd en plaats van vervaardiging. Die van Westminster is na al de Arminiaansche troebelen vervaardigd, toen het Calvinisme als het ware in het zenith van zijne ontwikkeling stond. Dan was de geest der puriteinen in dogmaticis meer scholastisch (in goeden zin) dan die der meer gemoedelijke Duitsche Gereformeerden. Van daar dat zij geheel in eigen systeem de leer opbouwden en het Apostolicum alleen als appendix gaven, terwijl de opstellers van den Heidelberger de leer naar het Apostolicum uiteenzetten, maar toch weer met de verdeeling van Calvijn. Die van Westminster beginnen evenals Calvijn met te vragen naar de bedoeling van des menschen schepping, de eer van God ; de Heidelberger met de vraag naar den eeuwigen troost. Beiden zijn als symbool en als boekje van onderrichting in de kerken en scholen hoog te houden, ieder in den kring waar zij als zoodanig aangenomen zijn.

(...)

De Confessioneele ontwikkeling van Engeland laat zich schetsen naar de verschillende perioden, die de Reformatie in haar geheel aldaar heeft doorgemaakt.
Onder Hendrik VIII ging het alleen om eene politieke verandering van het hoogste regiment der kerk. De geschriften van dien tijd dragen daarvan het kenmerk.
Onder Edward VI en Elisabeth is het Episcopale systeem het overheerschende, gelijk ook uit het toen gestelde blijkt ; terwijl daarna de Puriteinsche beweging veld wint, die in de Westminster Standards hare schoonste ontwikkeling vindt.

(...)

In 1560, den eersten Augustus, vergaderde v66r de aankomst van koningin Maria, het Schotsche parlement te Edinburg. Er was een verzoekschrift ingediend om popery" af te schaffen. In antwoord hierop droeg het parlement aan zes predikanten : John Winram, John Spottiswoode, John Hillock, John Douglas, John Rowe en John Knox, op eene Conf. samen te stellen, dat in 4 dagen, vooral door Knox, geschiedde. 17 Aug. 1560 werd zij door het Parlement goedgekeurd. Later is deze Confessie in de schaduw gesteld door die van Westminster, die ook in Schotland werd aangenomen.

(...)

Door het long Parliament werd 12 Juni 1643 het besluit genomen om tegen 1 Juli daaraanvolgende eene Synode samen te roepen om eene meer volkomene Reformatie van Engeland's kerken vooral in cultus, tucht en regeering in het leven te roepen om haar aldus in nauwer verband te brengen met de kerken van Schotland en van het vaste land. De vergadering zou bestaan uit 151 leden n.l 121 godgeleerden en 30 lay assessors. Het Parlement oefende in de samenroeping de privilegies van de kroon ; want naar art. 21 van de 39 artikelen is het samenroepen van general councils verboden, anders dan bij the Command and will of princes.
Het Parlement benoemde ook al de leden, behalve de Schotsche Deputaten, die door de Synode der Schotsche kerken waren aangewezen. Zelfs hield het Parlement de eindbeslissing aan zich. De Confessie is dan ook aangeboden als een humble advise."
De koning verbood het samenkomen, waarom dan ook sommige Episcopalen weigerden de Synode bij te wonen.
De koloniale kerken waren ook uitgenoodigd maar lieten zich niet vertegenwoordigen.

(...)

20 Aug. 1644 werd eene Commissie voor dit werk benoemd, waartoe alle Schotten en nog 9 anderen werden gedeputeerd, 4 Sept. tot een Commissie van 23 leden uitgebreid. 12 Mei 1645 was de Commissie met het materieele deel gereed. 4 Dec. 1646 kon de Conf. echter pas aan het parlement aangeboden, waar zij 22 Maart 1648 in het lagerhuis en 3 Juni in het hongerhuis werd goedgekeurd. De Synode van Schotland nam haar reeds 27 Aug. 1647 aan, en het parlement 2 jaar later.

(...)

De Westminster Confessie is eene zeer besliste uiteenzetting van het Gereformeerde systeem. Onder al de bestaande Confessies wel op alle punten het meest duidelijk. En dit komt doordien zij opgesteld is nadat de worsteling met het Arminianisme was geschied. Vele leden der Synode hadden in Holland vertoefd, zoodat M' Crie het juiste oordeel uitspreekt : The W. C. bears unmistakably the stamp of the Dutch Theology in the sharp distinctions, logical form, and judicial terms, into which the reformed doctrine had gradually moulded itself under the red heat of the Arminian and Socinian controversies. Onder dezen invloed is zij, de in alle punten beslist Gereformeerde omwerking van de 39 art. in den geest van de Lambeth art, en de Irish art. wat het dogmatische deel betreft; en wat het kerkrechterlijke deel betreft, onder den invloed der Schotten, zeer positief presbyteriaansch.
De Conf. bestaat uit 33 hfstn. Omdat ' de uitspraken in het dogmatisch deel telkens zullen worden geciteerd volge hier alleen de hoofdinhoud.
Hfst. 1 handelt over de Schrift, 2 over de Triniteit, 3 over het besluit, 4 over de schepping, 5 over de voorzienigheid, 6 over den val, 7 over de verbonden, 8 over Christus den Middelaar, 9 over den vrijen wil, 10 over de roeping, 11 over de rechtvaardigmaking, 12 over de adoptie, 13 over de heiligmaking, 14 over het geloof, 15 over de bekeering, 16 over de goede werken, 17 over de volharding der heiligen, 18 over de verzekering, 19 over de wet, 20 over de Chr. vrijheid, 21 over den cultus, 22 over de eeden en geloften, 23 over den magistraat, 24 over het huwelijk, 25 over de kerk, 26 over de gemeenschap der heiligen, 27-30 over de sacramenten, 31 over de synoden, 32 over een staat na den dood en de opstanding, 33 over het laatste oordeel.

[ga terug naar verwijzing in artikel]

(...)

De latijnsche vertaling van de Westminster Confessie en Catechismi verscheen eerst te Cambride 1656.


In memoriam P. Biesterveld, uit: Almanak 1909 (pdf).


1986 De Westminster Confessie met de Grote en de Kleine Catechismus, vertaald en ingeleid door drs. G. van Rongen met medewerking van dr. M.J. Arntzen - PDF: Westminster Confessie . Citaat (p. 23):

Toch, in de Act of Approving door de Assembly van Edinburgh, 17 juli 1664, aangenomen, werd onder meer gesteld: de Westminster Confessie vereist onze waardering omdat zij een document is ter bewaring van de gereformeerde religie en ter afwijzing van allerlei dwaalleer.
Zeker, als Gereformeerden in Nederland of daaruit oorspronkelijk afkomstig hebben wij vanuit onze Geloofsbelijdenis en Catechismus soms op onderdelen ernstige bedenkingen. Hier en daar dringt zich het puritanisme heel sterk op, bijvoorbeeld in het overnemen van enkele verboden graden-van-verwantschap uit het Oude Testament, en in de minutieuze behandeling van de Tien Geboden, met name van het vierde gebod. Wij kunnen dit nu niet uitwerken, omdat dit boek niet bedoeld is als een commentaar.
Maar wij zien de calvinistische Schriftuurlijke predestinatieleer als het telkens terugkerende thema, en de gereformeerde verbondstheologie - zij het helaas ook in een weergave die hier en daar vragen opwekt - als materiaal dat duidelijk is verwerkt.
En daarom kunnen we de woorden van bovengenoemde Act van harte onderschrijven. Men heeft in het Verenigd Koninkrijk met volle inzet gestreden - en geleden - voor de bewaring van het gereformeerde geloof. Dat verdient niet alleen onze historische belangstelling en waardering, maar ook het meeleven met alle kerken die - waar ook ter wereld - ook vandaag willen staan voor dit belijden!


Ds. A. Baars - citaat Refdag 3 juni 1987 Vertaling Westminster Confessie van belang - Uitgave Van Rongen nauwgezet en betrouwbaar: (Hij reageert op de woorden van Van Rongen 'soms op onderdelen ernstige bedenkingen (namelijk tegen de Westminster Confessie, AB). Hier en daar dringt zich het puritanisme heel sterk op.') :

Zelf zou ik het beslist niet zo formuleren, maar dat er ondanks alle fundamentele overeenkomsten verschillen zijn tussen de belijdenisgeschriften van Westminster en onze Drie Formulieren van Enigheid, is onmiskenbaar.

Klimaatsverschillen
Een opmerking als deze onderstreept dat er dringend behoefte bestaat aan een studie waarin beide groepen belijdenisgeschriften vergeleken worden. Dit zou helderheid scheppen in de klimaatsverschillen tussen de kerken in de Engelstalige wereld, die diepgaand door de belijdenisgeschriften van Westminster zijn beïnvloed, en de kerken die in de traditie van de Drie Formulieren van Enigheid staan. Een dergelijke studie zou ook een verrassend licht kunnen werpen op de overeenkomsten en de verschilpunten tussen het Engelse Puritanisme en de Nederlandse Nadere Reformatie.


Dr. P. de Vries - digibron.nl 11-02-2004 James Usscher - Een puriteinse aartsbisschop. (Een kort historisch overzicht van het ontstaan van de Westminster) Citaat:

Zijn trouw aan het koningshuis was even groot als zijn trouw aan de gereformeerde confessie. Daarom wenste James Ussher niet te participeren in de Synode van Westminster, reden waarom zijn bezit werd geconfisqueerd. Toch was er geen theoloog die de Westminster geloofsbelijdenis diepgaander beïnvloedde.


Refdag.nl 15-10-1993 Westminster Synode vond plaats onder hete adem burgeroorlog - „Veel in Westminster Confessie weerspiegelt geest van Nadere Reformatie" - citaat:

De waarde van de Westminster Confessie ligt in de uitwerking van de orde des heils, zo concludeert drs. De Vries, waarbij hij wijst op het verband tussen roeping, rechtvaardiging, heiliging en geloof „In de Westminster Confessie is dat expliciet verwoord. Heel veel in de Westminster Confessie is onze geestelijke erfenis via de Nadere Reformatie", zo vindt hij.

(...)

Samengevat vindt ds. Den Butter dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn als de Westminster Confessie vergeleken wordt met de Drie Formulieren van Enigheid. „In alle hoofdzaken geven ze de gereformeerde leer weer", zo sluit hij zich aan bij ds. De Vries.

Laatst aangepast op maandag 04 juli 2016 08:47  

De mogelijkheid van reageren is gesloten voor dit artikel.

Reacties

 
0 # Johan 01-06-2016 10:55
Aan deze reactie kunt u zien wat er wel en niet gepubliceerd wordt: wel de naam, niet het e-mail adres!
Melden aan beheerder
 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]