Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GKv ds. Hempenius naar PKN wegens 'diepe geestelijke crisis' GKv

GKv ds. Hempenius naar PKN wegens 'diepe geestelijke crisis' GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 15
LaagsteHoogste 

Ds. Evert Jan Hempenius onttrekt zich aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en sluit zich over enkele maanden aan bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN): bij de Hervormde wijkgemeente Sint Joriskerk te Amersfoort. Deze gemeente rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond (GB). Gisteren, 10 juni, publiceerde Onderweg, het kerkelijk magazine voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) het volgende bericht:

Ds. Evert Jan Hempenius (55) gaat over naar de PKN. Hij sluit zich aan bij de Joriskerk (Gereformeerde Bond) in Amersfoort. Tot 2012 was hij predikant van de GKv Barneveld-Voorthuizen. Zijn losmaking van deze gemeente en zijn beroepbaarstelling leidden niet tot een verbintenis met een nieuwe gemeente. Vóór zijn predikantschap in Barneveld was hij verbonden aan de GKv Harlingen.

In een brief aan zijn laatste gemeente zegt Hempenius in de GKv ‘onvoldoende draagvlak’ voor zijn prediking te ervaren. Hij signaleert dat in zijn contacten met diverse gemeenten het persoonlijke geloof, de invulling van de prediking en de catechese nauwelijks meer ter sprake kwamen. Hij ziet dat als tekenen dat de GKv in een ‘diepe geestelijke crisis’ verkeren.

De GKv aan hun lot overlaten

Wat ons vooral zo verdrietig maakt is dat ds. Hempenius, eventueel samen met andere nog verontruste dominees in de GKv, niet deze kerken in de crisis brengt, maar aan hun lot overlaat.
Wrang is dat juist vanuit de Gereformeerde Bond altijd geroepen is dat je je 'zieke moeder' helemaal niet in de steek mag laten. Wij zouden zeggen: trek alles uit de kast om eerst je zieke moeder te genezen. En als zij de goede medicijnen pertinent weigert voor haar genezing, dan komt er een moment dat je moet constateren dat ze helemaal geen trouwe moeder meer wil of kan zijn. Dan volgt een beslismoment op basis van art. 27 - 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Niet alleen voor jezelf, maar voor allen die Jezus Christus willen blijven volgen zoals Hij ons dat zelf heeft geboden.

Een kerk, niet een passende richting
Je geeft m.i. ook een heel verkeerd voorbeeld als je je aansluit bij een geloofsrichting die beter bij je past. Veel explicieter moet tot uiting komen dat we geen denominatie of modaliteit zoeken van gelijkgestemden, maar dat we ons willen voegen bij en verenigen met de kerk die door Christus wordt vergaderd. En dat het vorige kerkadres niet meer te kennen was aan de kenmerken van de kerk. Dan pas is het een geloofsdaad. Anders blijft het een persoonlijke keus van iemand die kiest voor wat bij hem/haar past. Zulke keuzen maken de wereldlingen ook. Wij horen niet te zoeken naar wat bij ons past, maar zorgvuldig te zoeken naar het adres waar Christus de zijnen vergadert:

  • waar de zuivere prediking van het evangelie wordt onderhouden;
  • waar de zuivere bediening van de sacramenten wordt onderhouden;
  • waar de kerkelijke tucht geoefend wordt om de zonden te bestraffen;
  • samengevat: een kerk die zich richt naar het zuivere Woord van God, alles wat daarmee in strijd is verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige Hoofd;
  • en cruciaal: een kerk die zich verenigt of wil verenigen in een kerkverband met elke op Gods onfeilbaar woord gegronde vergadering en zich daarom afscheidt van hen die niet van de kerk zijn.

De tweede dominee naar de PKN (GB) omdat de GKv in een diepe geestelijke crisis verkeert
Opvallend is dat ook hij als één van de redenen noemt: 'onvoldoende draagvlak' voor zijn prediking en dat de GKv in een 'diepe geestelijke crisis' verkeert. Het is namelijk de tweede dominee in de GKv die zich onttrekt aan de GKv en naar een 'gereformeerdebondsgemeente' van de PKN gaat om soortgelijke redenen. De eerste dominee was ds. HJCCJ Wilschut die eind 2013 melding maakte van zijn overstap naar dezelfde modaliteit in de PKN: hij kon niet voldoen aan het verlangen van een deel van zijn gemeente om een ander soort prediking en een andere koers. Volgens Wilschut was er binnen de GKv zelfs geen wijkplaats meer voor klassiek gereformeerd kerkelijk leven en prediking. Hij constateerde dat de GKv geestelijk op hol waren geslagen. Maar hij riep niemand op om hem te volgen.

Vecht voor het behoud van de gereformeerde religie
Al op 18 mei hebben we in een artikel aangekondigd dat een volgende GKv-dominee richting PKN zou vertrekken. We hoopten dat de Canadese afgevaardigden op hun laatstgehouden synode in de gaten kregen hoe diep de GKv was gezonken in haar geestelijke crisis. En dat zij in gingen zien dat velen daaruit bezig zijn te vertrekken of al zijn vertrokken naar andere richtingen. Dat daarom een veel krachtiger signaal nodig was om de leidinggevenden in de GKv nog enigszins te laten schrikken. Maar Canada heeft, net als Australië, alleen maar de zusterkerkrelatie beperkt met de GKv. Tot nu toe hebben we geen signalen ontvangen dat de broeders en zusters in de GKv nu zo erg daarvan geschrokken zijn. We verwachten dan ook niet veel effect van het besluit van de Canadese Gereformeerde Kerken.
Laten degenen die nog gereformeerd willen zijn vechten voor het behoud van de gereformeerde religie. En zo de kerken die tenslotte ook al formeel afstand hebben genomen van de binding aan de leer van de Drie Formulieren van Eenheid in de crisis brengen. En als de anderen niet willen/kunnen luisteren en/of geen tekenen van bekering laten zien, laat men dan meer dan ernstig overwegen om aan een volgende vrijmaking te denken. En ook de rest die nog gereformeerd wil blijven daartoe oproepen. We sluiten ons aan bij een oproep van emeritus professor J. Douma (oktober 2015):

Het is de overweging ten volle waard aan een volgende vrijmaking te denken. Niet om een stuk ‘vrijgemaakte geschiedenis’ voort te zetten, maar wel om gereformeerd te blijven. De ineenstorting van de GKv als gereformeerde gemeenschap is allang aan de gang. De wals van de oecumene zal niet alleen muren slechten tussen GKv en NGK, maar in principe ook tussen die verenigde kerken en de PKN. Als men zelf niet meer vecht voor het behoud van de gereformeerde religie, is niet in te zien waarom een steeds kleiner wordende kerkelijke gemeenschap zelfstandig moet blijven bestaan.

JT

Zie ook:

05-03-2016 werkenaaneenheid.nl Constateren compleet postmoderne GKv is eerste stap; tweede stap mag niet uitblijven. Een twitterdiscussie met ds. Hempenius. Overigens verstonden wij onder de tweede stap het in de kerkelijke weg en/of anderszins aan de orde stellen van de constatering van ds. Hempenius.

En een twitter discussie medio maart 2016 tussen theoloog Stefan Paas en GKv ds. Evert Jan Hempenius n.a.v. een artikel in het ND d.d. 14 maart 2016 De kerk als op de draad versleten. Evert-Jan Hempenius reageerde daarop d.d. 16 maart 2016 in het ND: In kleine kerken is stille leegloop gaande. Hieronder de twitterdiscussie op 16 maart 2016:

Twitterdiscussie Paas en Hempenius medio maart 2016

Ds. Hempenius tweette de hoop uit:

Hempenius hoopt op bezinning ipv berusting in GKv

Zie ook:

24-09-2013 werkenaaneenheid.nl Scenario GKv ds.: over 20 jaar zijn GKv allemaal PKN.

10-04-2013 werkenaaneenheid.nl Een oproep van dr. HJCCJ Wilschut tot bezinning over huidige tijdgeest aan brede gereformeerde gezindte.

23-02-2013 werkenaaneenheid.nl GKv: krimp en identiteitscrisis. Over de snelheid waarmee de GKv naar verwachting zal krimpen de komende jaren qua ledenaantal.

11-02-2013 werkenaaneenheid.nl Boekaankondiging: De doorgaande revolutie. De ontwikkeling van de GKv in perspectief door Gerard Dekker - 'Vrijgemaakten gaan synodalen achterna'.

.

Laatst aangepast op zaterdag 12 november 2016 22:35  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]