Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV URCNA/CanRC Relations — Status Quo (for now) (Dr. W. Bredenhof)

URCNA/CanRC Relations — Status Quo (for now) (Dr. W. Bredenhof)

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 2
LaagsteHoogste 

.

URCNA bevestigt oecumenische voortgang met CanRC
De synode - die momenteel plaatsvindt - van de United Reformed Churches of North America (URCNA) bevestigde opnieuw de wens en de intentie om oecumenische voortgang na te blijven streven met de Canadian Reformed Churches in Canada. Ze erkennen tegelijkertijd dat de eerstkomende zes jaar geen formele stappen daartoe zullen worden genomen. Dit is overeenkomstig de aanbeveling van deputaten. Deputaten besloten hiertoe vanwege de feedback van de kerken op de laatstgehouden synode. NB: Deze deputaten hebben ook besloten om niet verder te gaan met aanbevelingen voor veranderingen van oecumenische relaties met de NAPARC kerken (North American Presbyterian and Reformed Churches). 
Achtergrondinfo: in 1999 heeft de URCNA een richtlijn aangenomen voor Oecumenische en kerkelijke eenheid. Fase 1: kerkelijke correspondentie; fase 2: een zusterkerkrelatie, fase 3: kerkelijke eenheid. In 2007 is fase 3 onderverdeeld in fase 3A: een programma maken voor kerkelijke eenheid, incl. voorbereidingen treffen en draagvlak creëren voor federatieve kerkelijke eenheid en 3B: implementatie van het plan. Ze bevinden zich nu vlak voor fase 3A. Op deze synode zijn verschillende brieven binnengekomen die te maken hebben met het streven naar volledige organische kerkelijke eenheid en over de voorgestelde gezamenlijke kerkorde. Duidelijk is dat er diverse meningen zijn binnen de URCNA over de wenselijkheid van het streven naar eenwording met de CanRC. (pag. 9 van de 'leidraad-agenda').
PS Op deze synode was ook een waarnemer aanwezig van de Free Reformed Churches of Australia. En er is ook een afgevaardigde vanuit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

URCNA betwijfelt of de GKv wel voluit gereformeerde kerken zijn

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben in 2014 het aanbod van een zusterkerkrelatie aan de URCNA ingetrokken, want de URCNA hebben dit aanbod bij herhaling afgewezen omdat zij betwijfelen of de GKv wel voluit gereformeerde kerken zijn. De GKv hebben de URCNA vervolgens toegevoegd aan de lijst met kerken waarmee ze contact onderhouden. Deputaten van de URCNA stellen hun synode voor om in fase 1 te blijven: alleen kerkelijke correspondentie voeren. Deputaten verklaren overigens (pag. 409) dat de GKv niet meer met hen zal communiceren over toekomstige voorstellen. Toch willen deputaten de GKv nog aanspreken voor de volgende GKv-synode, met name over de vrouw in het ambt. Opvallend is dat ook de Reformed Churches of New Zealand (RCNZ) een soortgelijk bericht hebben ontvangen van GKv-BBK. De RCNZ waren verrast dat BBK hen meedeelden wat neerkwam op 'Het is leuk geweest om jullie te leren kennen'. De RCNZ kon dit niet plaatsen. Ze zullen opheldering vragen aan BBK en aangeven dat als de GKv niet duidelijk de huidige hermeneutische koers verlaat, de zusterkerkrelatie in gevaar wordt gebracht. Op dit moment continueert de RCNZ nog de zusterkerkrelatie. (zo overgenomen uit de agenda pag. 418)
De URCNA drong er bij de GKv Synode Ede 2014 per brief op aan om het M/V rapport met de onderliggende hermeneutische visie te verwerpen. URCNA Ds. Dirk van Gaarderen was in juni 2014 aanwezig op de Synode 2014 Ede als afgevaardigde.

Bezwaarschrift over wie mag worden toegelaten aan het Heilig Avondmaal
Een kerklid (Peter Kok) van de Covenant United Reformed Church te Fresno (California) heeft bezwaar gemaakt tegen de open toegang (of beperkt open - zie pag. 122 van de uitgebreide agenda voor de toegangsregels) tot het Heilig Avondmaal in de lokale kerk waar hij lid van is. Er worden in zijn kerk b.v. ook Baptisten toegelaten tot het Heilig Avondmaal. Via de kerkelijke weg kwam deze zaak op de tafel van de synode die het bezwaar onontvankelijk ('out of order') heeft verklaard. Zie correspondentie in de uitgebreide agenda op pag. 113 - 132 en het persbericht (dag 4). Wellicht publiceren we hierover nog iets uitgebreider binnenkort n.a.v. het contact dat we met deze broeder onderhouden.
Dezelfde broeder heeft ook per brief bij de synode (pag. 133) aangedrongen op voortzetting van gesprekken met de Canadian Reformed Churches.

Voorstel wijziging art. 4 NGB
Op deze synode dient ook een voorstel om art. 4 van de NGB iets aan te passen (agenda 566 pag's pag. 89). Het betreft kleine wijzigingen in de opsomming van de bijbelboeken van het O.T. en het N.T. Bijvoorbeeld: in artikel 4 staat bij hen (en ook in onze Nederlandse vertaling): de Psalmen van David. Het voorstel is om de woorden "van David" te verwijderen.

Wie zijn de URCNA?
Leden van de URCNA hebben zich in 1996 afgescheiden van de Christian Reformed Church in North America (CRCNA) met als belangrijkste oorzaken: verschillende kwesties in verband met het gezag van de Bijbel, inclusief het toelaten van de vrouw in het ambt van ouderling/predikant.
De URCNA hebben als grondslag de Drie Formulieren van Eenheid. Zij hebben ong. 23.300 leden en 112 kerken (gem. 208 leden per kerk). Ter vergelijking: De CanRC hebben ong. 17.700 leden en 55 kerken (gem. 322 leden per kerk).

Bronnen:
Alle persberichten van de URCNA synode 2016 vindt u hier - en/of hier. De agenda vindt u hier (566 pag's) en een overzicht/leidraad vindt u hier (16 pag's). In het overzicht leest u wat de hoogtepunten zijn in de agenda.

Laatst aangepast op woensdag 14 december 2016 22:59  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]