Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Wat is gereformeerd? Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 10
LaagsteHoogste 

.

Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham Miller, 'A Day’s March Nearer Home'. Miller was een Presbyteriaanse predikant die heel veel jaren heeft gediend in de Presbyterian Church of Australia. Zijn vader, ook een Presbyteriaanse dominee, was heel strikt in zijn geloof over wie mag worden toegelaten tot de Tafel van de HEERE. Graham Miller deelde de visie van zijn vader. De redacteur van deze autobiografie, Ian Murray - ook een Presbyteriaanse predikant - voegde hier de volgende verklarende voetnoot aan toe:

Het moet duidelijk zijn dat in Presbyteriaanse kerken het Heilig Avondmaal alleen openstond voor belijdende leden. Alleen als de kerkelijke tucht minder werd onderhouden of helemaal verdwenen was, werd toelating tot de Tafel van de HEERE overgelaten aan het oordeel van de individuele gelovige. Historisch gezien hebben de Presbyteriaanse kerken nooit een 'open avondmaalstafel' gekend (pag. 216).

Dr. Bredenhof schrijft daarop:

Dit kan een verrassende verklaring zijn voor sommigen. Hier wordt verteld dat een open Avondsmaalstafel zeker niet eigen is aan confessioneel Presbyterianisme - alsof dit automatisch voortvloeit of geeist wordt door de Westminster Standards. Historisch gezien was deze praktijk onbekend, volgens Murray.

Ik heb ten minste twee voorbeelden gevonden die Murray's claim lijken te bevestigen. De eerste is een boekje van Ds. W.J. McKnight, pastor van de First Reformed Presbyterian Church in Boston, MA. Dit (ongedateerde) boekje is getiteld 'Concerning Close Communion: An Investigation'. McKnight betoogt dat toegang tot het Heilig Avondmaal moet worden beperkt tot belijdende leden die een goede naam hebben in de kerk waar het avondmaal wordt gevierd. Ik heb gehoord dat dit de praktijk is van de Reformed Presbyterian Church in North America (RPCNA) tot 1977. Na 1977 stapte de RPCNA over naar 'sessions-controlled communion': toegang tot de avondmaalstafel wordt door de kerkenraad alleen verleend aan hen die zich verbonden weten met Christus in geloof en leven.

Een tweede voorbeeld kwam ik tegen in Hamilton, Ontario. Deze stad heeft een jaarlijks "Open Doors" evenement waar belangrijke historische gebouwen open worden gesteld voor het publiek. Eens was onze familie in de gelegenheid om rond te kijken in de MacNab Street Presbyterian Church. Deze kerk hoorde eens bij de Free Church of Scotland (nu een zusterkerk van de Canadian Reformed Churches), maar werd uiteindelijk opgenomen in het fusieproces met de Presbyterian Church of Canada. Binnenin deze kerk is een fascinerend kleine museum van avondmaalstokens (penningen/fiches). In historisch Schots Presbyterianisme was het kenmerkend dat het Avondmaal één keer per jaar werd gevierd. Voordat dit plaatsvond, bezochten de ouderlingen alle belijdende leden om zich te verzekeren van hun geestelijke conditie. Als zij trouw wandelden met de HEERE, kregen ze een token, die hen toegang gaf tot het sacrament. Geen token, geen toegang.

De toegang tot het Avondmaal van de HEERE was een belangrijk discussiepunt tussen de Canadian Reformed Churches (CanRC) en de Orthodox Presbyterian Church (OPC) in de aanloop naar de totstandkoming van een zusterkerkrelatie in 2001. Uiteindelijk werd een akkoord gesloten over dit punt. Zowel de  CanRC als de OPC kwamen overeen dat de ouderlingen toezicht houden op het Heilig Avondmaal. Dat geldt ook voor de toegang. U kunt hier de engelse overeenkomst vinden. Ik kan hier ook aan toevoegen dat zowel de OPC als de CanRC samen "verwierpen de legitimiteit van de pluriformiteit van de kerk". (art. 45 van de Acta van de Synode 2001 - zie dit document). Dat was ook een punt van discussie.

En nu volgt de belangrijkste les uit bovenstaande:

Een van de netelige kwesties in de geschiedenis is causaliteit: de relatie van oorzaak en gevolg. Als het gaat over de kerkgeschiedenis: wat was de oorzaak van de ontwikkeling van een bepaalde praktijk? We moeten voorzichtig zijn met simplistische verklaringen. Het werkt niet om de schuld van een open (of beperkt open) Heilig Avondmaal op de een of andere wijze te wijten aan de Westminster Standards. Historisch gezien hebben Presbyteriaanse kerken die nauw vasthielden aan de Westminster Standards een beperkt of zelfs gesloten visie op de toegang tot het Heilig Avondmaal gehandhaafd. Men zou kunnen stellen, en dat is ook gebeurd, dat de Westminster Standards eigenlijk die visie vereist. Maar nee, wanneer wij een open Avondmaal aantreffen (of alleen met een "mondelinge waarschuwing"), gaan wij op op zoek naar iets met een andere verklaring. Iain Murray wijt het aan een afnemend respect voor kerkelijke tucht. Misschien op sommige plaatsen op sommige momenten. Maar misschien zijn er andere verklaringen voor andere plaatsen en tijden. Wat ook de verklaring mag zijn, de bronnen voor terugkeer naar een goed toezicht op het Heilig Avondmaal zijn aanwezig in het Presbyterianisme zelf.

Tot zover het artikel van dr. Bredenhof.

Van zo'n simplistische redenering/verklaring is o.i. meerdere malen sprake in het meerderheidsrapport over de Westminster van DGK deputaten BBK (2014). Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) van De Gereformeerde Kerken (DGK) hadden van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 als opdracht meegekregen om grondig studie te verrichten naar de Westminster Confessie (in samenhang met de Westminster catechismus), met name m.b.t. de Schriftuurlijkheid van de kerkvisie en de verbondsvisie in deze geschriften. Dit resulteerde in een meerderheids- en minderheidsrapport. Het meerderheidsrapport stelde voor om de Westminster Standards niet te aanvaarden en om van de betreffende kerken te eisen om (onderdelen van) de Westminster te vervangen door (onderdelen van) de Drie formulieren van eenheid. Gelukkig is dit niet overgenomen door de Generale Synode Groningen 2014.
Ik citeer uit dit meerderheidsrapport in verband met het 'open avondmaal' de oorzaak-gevolg relaties die daarin staan vermeld (pag. 105):

De praktijk van een voor niet-kerkleden openstaande avondmaalsviering in presbyteriaanse kerken die de WC belijden, zoals de Orthodox Presbyterian Church, vloeit - gezien de door deze kerken aangevoerde argumentatie - voort uit het opvoeren van de onzichtbare kerk zoals in hoofdstuk 25 WC verwoord (zie de brief van deputaten BBK van DGK aan de CanRC synode van Carman 2013).

en op pag.107 ('dit' = pluriformiteit en “denominationalisme” volgens deputaten als gevolg van de leer van de onzichtbare kerk en het "meer of minder zuiver" zijn van de kerkleden):

Ook baant dit de weg naar openstellen van avondmaal en zelfs kansels voor leden van andere kerken (‘lack of fencing Lord’s Supper’). Men zal zich ook minder druk maken over de binding aan de aangenomen belijdenis van de kerk (‘lack of confessional membership’).

en op pag. 111:

Bij een dergelijk primair uitgaan van de uitverkiezing raakt het appelerende van Gods Woord om toe te nemen in de gemeenschap met Christus, om onder Christus te strijden, om in gemeenschap met Hem te leven, en om met Hem mee te werken aan zijn kerkvergaderend werk, sterk op de achtergrond.
We zien de doorwerking ervan in presbyteriaanse kerken in het tolereren van dwaalleer (zoals baptisme), in de losse binding aan de kerkelijke belijdenis (“lack of confessional membership”), in het erkennen van allerlei andere kerkelijke gemeenschappen (pluriformiteit, denominationalisme, NAPARC lidmaatschap), en in het openstellen van het avondmaal voor niet-leden (“lack of fencing the Lord’s Table”).

en in overweging 3. bij een voorstelbesluit om de Westminster Standards in ongewijzigde vorm niet te aanvaarden als gemeenschappelijke grondslag voor het aangaan van buitenlandse betrekkingen.:

Met betrekking tot presbyteriaanse kerken is meermaals een onschriftuurlijke praktijk m.b.t. pluriforme interkerkelijkheid en open avondmaalsviering opgemerkt (GS Mariënberg 2005, art. 25.J. inzake de PCEA, brief van deputaten BBK aan GS Carman (CanRC) 2013 inzake OPC).
Het verband tussen deze praktijken en verschillen van de Westminster Standards t.o.v. de Drie Formulieren van Eenheid, is onder de aandacht gebracht in de contacten tussen CanRC en de OPC, bij afscheidingen van de OPC in het verleden (Blue Bell en Tri-County gemeenten), en door de vrijmaking in 2007 van onze zusterkerk the Liberated Reformed Church at Abbotsford.

Deze oorzaak-gevolg relaties worden in het meerderheidsrapport telkens speculatief verondersteld, er is geen enkel grondig onderzoek geweest dat heeft aangetoond dat een (beperkt) open avondmaalspraktijk een automatisch, vanzelfsprekend voortvloeisel is van de leer van de Westminster Standards en/of van het Presbyterianisme. We sluiten ons dan ook helemaal aan bij de woorden van dr. Bredenhof die we nogmaals aanhalen (vetgedrukt door mij):

Een van de netelige kwesties in de geschiedenis is causaliteit: de relatie van oorzaak en gevolg. Als het gaat over de kerkgeschiedenis: wat was de oorzaak van de ontwikkeling van een bepaalde praktijk? We moeten voorzichtig zijn met simplistische verklaringen. Het werkt niet om de schuld van een open (of beperkt open) Heilig Avondmaal op de een of andere wijze te wijten aan de Westminster Standards. Historisch gezien hebben Presbyteriaanse kerken die nauw vasthielden aan de Westminster Standards een beperkt of zelfs gesloten visie op de toegang tot het Heilig Avondmaal gehandhaafd. Men zou kunnen stellen, en dat is ook gebeurd, dat de Westminster Standards eigenlijk die visie vereist. Maar nee, wanneer wij een open Avondmaal aantreffen (of alleen met een "mondelinge waarschuwing"), gaan wij op zoek naar iets met een andere verklaring. Iain Murray wijt het aan een afnemend respect voor kerkelijke tucht. Misschien op sommige plaatsen op sommige momenten. Maar misschien zijn er andere verklaringen voor andere plaatsen en tijden. Wat ook de verklaring mag zijn, de bronnen voor terugkeer naar een goed toezicht op het Heilig Avondmaal zijn aanwezig in het Presbyterianisme zelf.

JT

Bronnen:

yinkahdinay.wordpress.com 27-06-2016 dr. Wes Bredenhof - Presbyterianism and Admission to the Lord’s Supper.

gereformeerde-kerken-hersteld.nl 24-07-2014 PDF: Rapport Deputaten voor betrekkingen buitenlandse kerken.
(Geen van de gedane voorstellen uit zowel het meerderheids als het minderheidsrapport zijn overgenomen door de DGK Synode Groningen 2014. Ze dienen alleen maar als studierapporten bij contacten met buitenlandse kerken die deze geloofsbelijdenissen hebben. In de gronden wordt dan ook uitdrukkelijk genoemd dat in de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland met buitenlandse kerken het hebben van de Westminster Standards als belijdenisgeschriften nooit als een onoverkomelijk bezwaar is gezien. En dat in contacten met 'Westminster-kerken' eerst en vooral duidelijk moeten worden of de kerkelijke praktijk overeenkomstig Gods Woord is. Bij positieve constatering hiervan is verder gesprek mogelijk over inhoudelijke verschillen tussen de onderscheiden belijdenissen. Acta GS Groningen 2014-2015 art. 6.01. Het besluit staat op pag. 45.) Hieronder de locatie van het meerderheids- en minderheidsrapport:

  • pag. 79-114 Meerderheidsrapport Westminster
  • pag. 115-125 Minderheidsrapport Westminster. De deputaat die het minderheidsrapport heeft geschreven stelde voor om niet over te gaan tot een besluit, maar deputaten BBK verder te laten studeren.

Op een website van de Liberated Reformed Church at Abbotsford (zusterkerk van DGK) is niet het evenwichtige minderheidsrapport gepubliceerd; er is jammer genoeg alleen (eenzijdig) de engelse vertaling van het meerderheidsrapport opgenomen, alsof dat het enige rapport is geweest over de Westminster. Bovendien wordt nergens op die website aangegeven dat het meerderheidsrapport en/of de daarop gebaseerde voorstellen uit het meerderheidsrapport (Hoofdstuk 8 'De conclusies en aanbevelingen' is niet gepubliceerd op hun website) niet zijn overgenomen. Het in het engels vertaalde meerderheidsrapport vindt u hier:

calltoreform.com 10-08-2015 The Research Report on the Westminster Standards to Synod Groningen‏ 2014of the DGK (hersteld).

Een van de netelige kwesties in de geschiedenis is het oorzakelijk verband. Als het gaat om de kerkgeschiedenis, wat de oorzaak van een bepaalde praktijk te ontwikkelen? We moeten voorzichtig met simplistische verklaringen te zijn. Om een ​​open (of meer open) Avondmaal een of andere manier op de Westminster Standards de schuld is niet van plan om te werken. Historisch gezien hebben presbyteriaanse kerken nauw vast te houden aan de Westminster Standards een beperkt of zelfs gesloten oog op de toelating gehandhaafd. Men zou kunnen stellen, en is betoogd, dat de Westminster Standards eigenlijk nodig dat standpunt. Nee, wanneer we tegenkomen Avondmaal een open Lord's (of één met slechts een "mondelinge waarschuwing"), zijn wij op zoek naar iets dat een andere verklaring heeft. Iain Murray kerfstok het tot afnemende respect voor kerkelijke tucht. Misschien op sommige plaatsen op sommige momenten. Maar misschien zijn er andere verklaringen voor andere plaatsen en tijden. Wat ook de verklaringen kunnen zijn, waar het nodig is, de middelen voor de terugkeer naar een goed toezicht van het Heilig Avondmaal aanwezig in Presbyterianism zelf zijn.
Laatst aangepast op zaterdag 02 juli 2016 16:59  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]