Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Weblog Over wedergeboorte, uitverkiezing en het verbond

Over wedergeboorte, uitverkiezing en het verbond

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 8
LaagsteHoogste 

Update 03-08-2016: vanaf Onze wil

Ik heb wel eens de indruk dat er een bepaalde spanning wordt ervaren tussen het denken vanuit de uitverkiezing en het denken vanuit het verbond. Van de uitverkiezing moet je afblijven, maar het verhaal over het verbond is begrijpelijk. De uitverkiezing is verborgen, het verbondswerk publiek - kan dan gezegd worden. Maar uit Gods Woord leren we - voor zover ons dat is geopenbaard en wij moeten weten om behouden te worden - wel over de uitverkiezing en ook over hoe God zich verbindt aan mensen. Begonnen wordt met de wedergeboorte. Toen ons leven begon zijn we zo'n negen maanden later geboren als zondige mensen, vanwege de zondeval van de eerste Adam. Omdat God helemaal nieuwe mensen van ons wil maken doet Hij ons opnieuw geboren worden op een heel bijzondere wijze.

Volstrekt bovennatuurlijk
De wedergeboorte, die God uitvoert in de uitverkorenen, is een volstrekt bovennatuurlijke werking, vergelijkbaar met de krachten bij de schepping en de opwekking van de doden. Zeer krachtig en tegelijkertijd zeer liefdevol, wonderbaarlijk, verborgen en onuitsprekelijk.

De mens draagt geen enkel steentje bij
God werkt deze nieuwe geboorte tot in het diepst van de mens niet door alleen te laten preken of een appel op ons te doen. Nee, die mens is zelfs niet eens in staat om tegen dit werk van God in te gaan! Het is namelijk volstrekt zeker dat die mens met kracht wordt wedergeboren en metterdaad gaat geloven. De mens draagt daar geen enkel steentje aan bij.

Puur alleen Gods werk
Ik 'zie' sommigen al denken: mogen we dat wel zo zeggen? Mogen we zo vanuit de uitverkiezing redeneren? Moeten we niet alleen van het verbond uitgaan dat God met ons heeft gesloten waarbij de mens ook iets moet doen, een 'tegenprestatie' moet leveren? Daar kom ik later nog wel even op terug, want zo ongenuanceerd - dat de mens een tegenprestatie moet leveren - ligt dat helemaal niet. Maar hoe dan ook: we weten zeker dat de mens na de zondeval niet in staat is om zelf te beslissen over zijn bekering en wedergeboorte. Het is niet zo dat God het geloof aanbiedt en de mens zelf beslist of hij het aanneemt of verwerpt. Zelfs niet dat God de kracht geeft om te geloven en dat de mens daarmee moet instemmen. Nee, dit alles is alleen maar Gods werk ! Het kan, vanwege de zondeval, ook alleen maar Gods werk zijn!! Alle roem, van welk mens dan ook, is volledig uitgesloten!!!

Onze wil
Als God de bekering in de mens realiseert, brengt Hij de wil zover en geeft deze zoveel kracht, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En wanneer de wil is vernieuwd, wordt hij door God geleid en bewogen en doordat God de wil in beweging brengt, werkt hij ook zelf! Daarom kan worden gezegd dat de mens zelf gelooft en zich bekeert door de genade, die hij heeft ontvangen. God vernietigt niet de wil met zijn eigenschappen en dwingt de mens niet tegen wil en dank. Hij werkt niet in ons alsof wij robots waren. Alsof God een computerprogramma heeft gedownload in willoze mensen en wij nu niets anders meer zouden kunnen of willen dan dat programma uitvoeren. Maar Hij maakt de wil levend, geneest, herstelt hem en buigt hem liefdevol en krachtig. En dan begint een gewillige en oprechte gehoorzaamheid de overhand te krijgen. Dat is de geestelijke vernieuwing en de echte vrijheid van onze wil.
Hoe dit alles precies werkt kunnen we niet volledig begrijpen. Maar de gelovigen vinden rust in de zekerheid en ervaring dat zij door deze genade van God van harte geloven en hun Verlosser liefhebben.

Hoe gaan we daarmee om?
Hoe gaan we nu concreet met bovenstaande wetenschap om met geloof en bekering? Moeten we eerst uit zien te vinden of we wel uitverkoren zijn of wedergeboren, en zijn we er dan? Hebben we dan pas volledige zekerheid dat we worden behouden? Of moeten we eerst van binnen iets voelen om zeker te worden? Of moeten we eerst de vruchten ervan zien en dan pas zeker weten dat we uitverkoren zijn? Of is er nog een andere weg?

Wel of niet geopenbaard
Voor elke gereformeerde zal vast staan dat de Heilige Schrift voldoende leert wat de mens moet geloven om behouden te worden. Zijn Woord is duidelijk en volkomen over wat voor ons in dit leven nodig is tot zijn eer en tot behoud van de zijnen. In dat Woord staat gelukkig ook hoe God heel concreet met mensen omgaat, in welke weg Hij mensen wil behouden. Wat we zeker weten wordt in elk geval begrensd door wat God Zelf ons heeft geopenbaard in Zijn Woord.

De volgende keer gaan we verder over die weg die God met ons gaat. Voor zover ons dat is geopenbaard.

JT

NB: Dit artikel is in bewerking. Bronnen volgen later.

Laatst aangepast op woensdag 23 augustus 2017 11:57  

Plaats reactie

Plaatsings en reactiebeleid
Ik beloof niet dat ik altijd op uw reacties reageer, maar streef er wel naar om eventuele reacties te verwerken in dit of een volgend artikel. Ik behoud me het recht voor om naar mijn oordeel ongezonde of ergere reacties te verwijderen. U kunt natuurlijk ook reageren via het Contactformulier.
Zichtbaar worden gemaakt: de naam en een link op de naam met een eventueel opgegeven website (te beginnen met http://). Het e-mail adres wordt niet gepubliceerd.


Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]