Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Ds. H.W. van Egmond en H.G. Gunnink missen het spreken vanuit het gezag van de Schriften

Ds. H.W. van Egmond en H.G. Gunnink missen het spreken vanuit het gezag van de Schriften

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 17
LaagsteHoogste 

De predikanten ds. H.W. van Egmond (GKv) en ds. H.G. Gunnink (GKv) hebben een artikel gepubliceerd op eeninwaarheid.info d.d. 12 november 2016: 'Pijnpunten: verdoven of genezen?'. Zij bespreken daarin kritisch het rapport “Pijnpunten rond vrouw en ambt” dat geschreven is door het GKv deputaatschap M/V en ambt.

Na bespreking van het deputatenrapport concluderen zij dat deputaten er op gericht zijn om de kerkelijke eenheid te bewaren. De beide predikanten wijzen er nadrukkelijk op dat:

de eenheid in de Gereformeerd Kerken rust niet op het accepteren van wederzijdse meningen c.q. principes. Deze kerkelijke eenheid staat vast op de Schrift en de belijdenis.

Zij schrijven dat de Schriftplaatsen in het rapport worden overbelicht vanuit de tegenwoordige cultuur. Terwijl geen confrontatie plaatsvindt met

de uitspraken van de synode van 1978 waar tot het vrouwenkiesrecht is besloten. Het rapport van deputaten die tot dat kiesrecht adviseerden hebben daar uitdrukkelijk vastgesteld dat de Schrift geen ruimte geeft tot het passief kiesrecht voor de vrouw. ‘Pijnpunten’ zegt hier niets over. Zo versterkt dit rapport onze overtuiging dat deputaten mensen willen dienen om samen te kunnen blijven wonen in het huis van de GKv. Echter het wonen in het huis van de Here betekent dat we de Here eren en naar zijn Woord luisteren, opdat we van zijn genade mogen leven en in Christus Jezus van onze zonde zijn verzoend.

En na lezing van het deputatenrapport voelen beide predikanten, naast de twee pijnpunten die deputaten constateren, een ander pijnpunt. De pijn die ze met nadruk willen benoemen:

we hebben zo weinig horen spreken vanuit het gezag van de Schriften! Veelmeer werd o.i. het spreken van de Schrift genuanceerd; omgebogen en herlezen in het licht van de huidige cultuur en samenleving.

Als deputaten vanuit het gezag van de Schriften hadden gesproken - schrijven zij - dan is er een weg om beide 'pijnpunten' te genezen. Maar nu

zijn ze verdoofd door de roes van het gelijk van het eigen gevoelen, de eigen mening.

Dat is wel heel heftig. En die constatering leidt hen dan ook tot de vraag: Waarheen?

We staan voor de GS van 2017. Daar zal een besluit genomen worden over wat deputaten in hun laatste rapport zullen voorstellen. Wanneer de GS hun lijn volgt zal de pijn van een eenzijdig lezen van de Schrift niet zijn weggenomen. En dan neemt de pijn toe over de koers van de Gereformeerde Kerken.

Alle respect voor deze predikanten. Toch heb ik wat de laatste zinnen betreft een puntje van kritiek. Want de GS zal een besluit nemen over het voorstel van deputaten, maar ze zullen niet het Schriftgebruik van deze deputaten veroordelen. Terwijl dat - in het kader van dit onderwerp - juist het allergrootste pijnpunt is binnen de GKv. Deze manier van Schriftgebruik wordt al jarenlang geleerd en getolereerd binnen de GKv. Kijk alleen maar naar het vorige deputatenrapport dat ook voorstelde om uit te spreken dat de vrouwen mochten dienen in de kerkelijke ambten. Ook daar werd door die synode de wijze van argumentatie en schriftgebruik getolereerd. Nee, de generale synode heeft dat rapport niet overgenomen, maar we hebben nergens gelezen dat die wijze van Schriftgebruik hartgrondig werd verworpen door die kerken. En dat zal ook niet gebeuren op de eerstvolgende synode. Want anders ontstaat er een forse breuk en we weten allemaal dat men alles op alles zet om breuken te voorkomen. Dat is ook duidelijk te zien aan de strategie van deputaatschap M/V en ambt door eerst een pijnpuntenrapport te publiceren.
Omdat de GKv deze wijze van schriftgebruik al jaren leert en tolereert - we denken daarbij ook aan de 'nieuwe hermeneutiek' - en deze tolerantie - voor zover we weten - niet geagendeerd is op de eerstvolgende synode, zal de oorzaak van de pijn van een eenzijdig lezen van de Schrift ook niet kunnen worden weggenomen door die synode. De infectie is al zo ver uitgezaaid, dat er m.i. geen genezing op natuurlijke wijze meer mogelijk is. Langer wachten zonder drastisch ingrijpen veroorzaakt alleen maar exponentieel meer infecties  totdat er bijna niets gezonds meer is overgebleven.

Ik zeg hier niet wat er wel gedaan moet worden. Ieder draagt zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar neem alstublieft mee in uw overwegingen dat er door te lang wachten onherstelbare schade kan worden veroorzaakt aan delen van het lichaam die nu nog gezond zijn. Die nu nog te redden zijn.

JT

Bronnen:

12-11-2016 eeninwaarheid.info - Pijnpunten: verdoven of genezen?

08-07-2016 http://mv.gkv.nl/mv-en-ambt/ - (PDF) 1e Rapport M/V en ambt – pijnpunten rond vrouw en ambt

.

Laatst aangepast op maandag 30 januari 2017 13:56  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]