Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Meppel '17 Ds. Rob Visser over twee opvallende argumenten in de vrouw-in-ambt discussie

Ds. Rob Visser over twee opvallende argumenten in de vrouw-in-ambt discussie

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 12
LaagsteHoogste 

GKN Ds. Rob Visser weegt en bespreekt op zijn website evangelie-voor-elke-dag.nl nog twee opvallende argumenten die gaan over het uitleggen van de Bijbel in de discussie over de vrouw in het ambt:

 1. dat het in 1 Timotheus 2:12 niet gaat om de vrouw in het algemeen maar om vrouwen die zich gezag willen toe-eigenen.
 2. dat Paulus hier schrijft dat vrouwen niet mogen leren en geen gezag over mannen mogen hebben  omdat de vrouwen in die tijd heel weinig kennis hadden.

Argument 1. Alleen vrouwen die zich gezag willen toe-eigenen mogen geen gezag uitoefenen

In 1 Timotheus 2:12 staat geschreven:

Maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden.

Ds. Visser schrijft over dit argument:

Het zou Paulus er niet om gaan dat de vrouw geen gezag als lerend ambtsdrager zou mogen uitoefenen maar ze mag het zichzelf niet toe-eigenen. Voor deze uitleg wordt dan een beroep gedaan op het Griekse woord authentein dat in deze tekst gebruikt wordt.  De vraag is wat dit woord betekent.

(...)

Is het zo dat je uit het woord authentein dat hier gebruikt wordt kunt halen dat het in 1 Tim 2 alleen om vrouwen gaat die mannen willen domineren of in ieder geval zich macht aanmatigen om mannen te kunnen overheersen?

Wanneer we gaan kijken naar het gebruik van dit woord in de Griekse taal, moet je je echt in veel bochten wringen om dat te kunnen volhouden.

En waarom?

 1. dit woord is een zeldzaam woord in het Grieks. Het werd niet gebruikt in literaire teksten, wel in de meer eenvoudige vorm van de taal.
 2. christelijke schrijvers gebruiken meerdere keren dit woord om uit te drukken dat God of Jezus gezag hebben en uitoefenen. Daarom kan het woord authentein van zichzelf geen negatieve of aanmatigende betekenis hebben.

In 'Zonen en dochters profeteren' wordt betoogd dat de betekenis van authentein niet positief kan zijn. Zij gronden zich op een studie van Prof Westfall die een heel omstreden taaltheorie aanhangt.  Ds. Visser schrijft daarentegen:

Als je dan teruggaat naar een groot deel van de teksten waarin dit woord gebruikt wordt, kan dit niet zo zijn. Dan moet je heel geforceerd gaan lezen. Een negatieve betekenis kan dit woord krijgen in het verband waarin het gebruikt wordt. Dan komt het negatieve uit de rest van de tekst.

en

Het wordt ook in een bepaalde tijdsvorm van dit werkwoord gebruikt met als betekenis  je gezag aanmatigen maar die tijdsvorm wordt nu juist in 1 Tim 2:12  niet gebruikt!

Argument 2: Vrouwen hadden heel weinig kennis, daarom niet onderwijzen en geen gezag

Visser haalt het deputatenrapport 'Samen dienen' aan waarin gesproken wordt over de onkundigheid van vrouwen in die tijd. Hij citeert uit dat rapport o.a.:

Het is aan ieder toegestaan te profeteren en te spreken, maar niet zomaar, daarvoor is kennis en inzicht nodig en zonder onderwijs is het niet verstandig te spreken.

Deputaten schrijven dat de zwijgteksten niet alleen gelden voor vrouwen, maar voor zowel mannen als vrouwen die onvoldoende kennis en inzicht hebben.

Visser brengt daartegen in:

 1. er waren zeker in de kerken vrouwen die ook in de ogen van de samenleving kennis en inzicht hadden. (Priscilla, Lydia, aanzienlijke Griekse vrouwen)
 2. ook niet alle mannen konden ambtsdrager worden, alleen als ze voldeden aan bepaalde voorwaarden (1 Tim 3 en Titus 1:5-9)
 3. mannen hoefden ook niet eerst een bepaalde opleiding te volgen; er waren zelfs niet vele aanzienlijken (1 Kor 1:26-29)
 4. vrouwen worden juist ingeschakeld bij het onderwijs (Titus 1:3-5)
 5. het argument van onvoldoende kennis en inzicht wordt ook niet gebruikt in Efeze 5 als het gaat om het hoofd zijn van de man in het huwelijk.
 6. heel vreemd is dat dit argument een duidelijke plaats krijgt, terwijl de grond die Paulus aanvoert onder leiding van de Heilige Geest - namelijk de volgorde bij de schepping - bijna niet naar voren komt in dit rapport.

en concludeert:

Wat Paulus duidelijk zegt onder leiding van de Geest wordt heel weinig in rekening gebracht terwijl een gezochte reden  veel meer naar voren komt. Zo wordt de Schrift in zijn duidelijkheid onduidelijk gemaakt! Die onduidelijkheid is dan in het rapport weer een reden om niet zoveel in onze tijd met 1 Tim 2 en 1 Korinthe 14 te kunnen.  Heel vreemd!

Het is duidelijk dat ons op deze manier niet de weg gewezen wordt die de Geest ons juist wel wijst.

Volgende week gaat Visser in op wat ds. Matthijs Haak heeft geschreven over het rapport 'Samen dienen'.

JT

Bron: evangelie-voor-elke-dag.nl 30-11-2016 ds. Rob Visser - Aanmatigende of onkundige vrouwen - discussie vrouw in het ambt.

Voor meer algemene lijnen in het actuele gesprek over de vrouw in het ambt door ds. Visser zie werkenaaneenheid.nl 12-11-2016 GKN ds. Rob Visser - Zonen en dochters profeteren .

Laatst aangepast op donderdag 02 maart 2017 20:14  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]