Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Dr. Pieter Boonstra over Zonen & dochters profeteren: bijbelteksten buitenspel

Dr. Pieter Boonstra over Zonen & dochters profeteren: bijbelteksten buitenspel

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 21
LaagsteHoogste 

De suggestie die gewekt wordt op het congres en in het boek Zonen & dochters profeteren is dat het volkómen Bijbels is om vrouwen toe te laten tot alle ambten. Bovendien wordt indringend gewaarschuwd dat de tijd van vandaag niet de doorslag mag geven. Vervolgens wordt geclaimd: en als het mag dan móet het ook.
Dr. P. Boonstra (GKv) toont duidelijk aan in zijn Kroniek in Nader Bekeken december 2016 dat hier wordt geprobeerd om de teksten van Paulus buitenspel te zetten en dat bepaalde gedeelten uit het, door de Geest geïnspireerde, Woord worden ‘overruled’ door de gebeurtenissen van hier en nu.

Bijbelteksten buitenspel gezet en

geschiedenis krijgt soort openbaringskarakter

Op het congres en in het boek constateerde hij dat er twee claims werden gelegd:

 1. het is volkómen bijbels dat vrouwen mógen toegelaten worden tot alle ambten!
 2. het is nu de tijd, het móet nu ook!

Boonstra gaat na in deze kroniek wat de grondslag is van de eerste claim en welke bijbelse argumenten er zijn die dit ‘móeten’ verantwoorden.
Hij constateert dat de argumentatie via drie lijnen loopt:

 1. ‘Zonen en dochters profeteren’ (nav Hand. 2) wil dus zeggen: mannen en vrouwen mogen preken.
 2. de ontwikkeling in  de maatschappij – waar sprake is van een gelijkstellen van het functioneren van vrouwen en mannen – wordt positief geduid.
 3. In datgene wat de cultuur te zien geeft, wordt aangemerkt dat de Geest aan het werk is.
  Citaat uit het boek: ‘Het openstellen van alle ambten en bedieningen voor vrouwen is geen toegeven aan de tijdgeest, maar de vrucht van het luisteren naar de Geest van de tijd die in Jeruzalem begon, toen die Geest honderdtwintig mannen én vrouwen vervulde en allen deed spreken van de grote daden van God.’

Boonstra noemt de volgende bezwaren tegen deze argumentatie:

 1. a. Profeteren en preken worden helemaal aan elkaar gelijkgesteld, terwijl die relatie veel complexer ligt
  b. Bovendien moeten profetieën ook nog worden getoetst en Paulus staat het beoordelen van de profetie niet toe aan de vrouw. En preken ligt dichter aan tegen het beoordelen van profetie.
 2. Om het ‘moeten’ te verantwoorden, blijken gegevens uit de cultuur doorslaggevend te zijn. Dat is frappant, te meer omdat men eerder aangaf geen argumenten uit de tijd van vandaag de doorslag te willen laten geven. Datgene wat in de maatschappij te zien is, fungeert als norm voor datgene wat in de kerk moet gebeuren.
 3. a. De gebeurtenissen in het hier en nu worden geduid als het werk van de Geest, en vervolgens wordt dit zo zwaar geladen dat met die bril Gods Woord gelezen wordt en bepaalde gedeelten uit dat, door de Geest geïnspireerde, Woord worden ‘overruled’.
  b. In de teksten (zoals 1 Timoteüs 2 en 1 Korintiërs 14) klinkt een duidelijk verbod. En dit heeft absoluut gezag omdat 1) Paulus een beroep doet op de schepping en de zondeval en 2) in 1 Korintiërs 14 zegt Paulus, dat ‘wat ik u schrijf een bevel van de Heer is’ (vs. 37; nergens in het boek wordt verwezen naar deze tekst!). Boonstra vindt het onbegrijpelijk dat men dan nog zegt dat vrouwen mogen preken, tenzij je jezelf boven het Woord stelt.

Gegevens cultuur blijken doorslaggevend te zijn

Boonstra constateert dat er sprake is van inconsequenties:

 1. Om nu ruimte te creëren voor de vrouw moet je een bevel van de Here naast je neerleggen door je bóven dat Woord te plaatsen, zodat ook vrouwen vervolgens de gemeente de ‘bevelen van de Here’ kunnen voorhouden en de gemeente kunnen oproepen om aan God gehoorzaam te zijn.
 2. Het ‘moeten’ van de vrouw in alle ambten wordt verantwoord vanuit de cultuur en de maatschappelijke ontwikkelingen, die vervolgens geestelijk worden geduid. Maar waarom spreekt onze cultuur dan niet ook een partij mee als het gaat om het fenomeen van de preek zelf? Want is dat fenomeen niet hopeloos uit de tijd? (...) Daarnaast zijn er in onze tijd nog zo veel meer tendensen te zien; ontwikkelingen en nieuwe situaties. Wie bepaalt dan wanneer dit gekoppeld moet worden aan het werk van de Geest?

een bevel van de Here naast je neerleggen
door je bóven dat Woord te plaatsen

Boonstra concludeert dat via verschillende argumentatielijnen geprobeerd wordt om de teksten van Paulus buitenspel te zetten.

Op het congres was geen ruimte voor een echt debat. De zaak was al beklonken. Toch geeft hij de hoop niet op voor een echt debat waarin argumenten werkelijk gewogen worden. Daarin moeten dan wel twee vragen worden beantwoord:

 1. Kunnen we elkaar nog vinden op de basis van datgene wat de Geest ons zegt in de Bijbel? Of waait er een andere geest? Wij zullen elkaar er rekenschap van moeten geven hoe wij de Bijbel lezen.
 2. Zijn we bereid, wanneer we er met elkaar niet een-twee-drie uitkomen de regel van Paulus in Romeinen 14 en 1 Korintiërs 10 te volgen? Deze regel van Paulus toegepast op dit onderwerp betekent, dat zij die voor hun geweten kunnen verantwoorden dat ze tegen een woord van Paulus ingaan, rekening moeten houden met hen die dat niet kunnen. Dat is toch de bijbelse norm?

Kunnen we elkaar nog vinden
op de basis van datgene wat de Geest ons zegt in de Bijbel?

Of waait er een andere geest?

JT

Bron: woordenwereld.nl/naderbekeken Nader Bekeken Kroniek - december 2016 - Pieter Boonstra - (PDF) Zonen en dochters profeteren?.

N.a.v. boek Maaike Harmsen, Almatine Leene, Henk Folkers, Maarten Verkerk (red.), Zonen en dochters profeteren. Man-vrouw-kerk, Zoetermeer, 2016.

Pieter Boonstra (1969) studeerde theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg) en is predikant van de GKV-gemeente Bussum-Huizen. Daarvoor diende hij de GKV-gemeente te De Lier. Hij is in oktober 2016 gepromoveerd aan de Protestantse Theologische Universiteit In zijn proefschrift staat de vraag centraal hoe de predikant omgaat met de Bijbeltekst in de preek.

Op de website van Nader Bekeken kunt u het artikel van de maand van alle nummers van Nader Bekeken downloaden. Bovendien kunt u gratis de nummers van Nader Bekeken downloaden die ouder zijn dan 1 jaar.

Laatst aangepast op donderdag 02 maart 2017 20:16  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]