Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Meer dan een synodebesluit - ds. E. Heres

Meer dan een synodebesluit - ds. E. Heres

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 42
LaagsteHoogste 

Alles lijkt af te hangen van een synodebesluit over de openstelling van de ambten voor de vrouwen in de kerk
Er gaat in deze tijd veel aandacht uit naar synodes en de te verwachten synodebesluiten.
Dan denk ik aan de synodes van de GKV en van de CGK die in deze tijd vergaderen.
De synode van de GKV is eind vorige week begonnen. We lezen de interviews met de verkozen preses, dr. M.H. Oosterhuis. Uit zijn mond tekent het Reformatorisch Dagblad op:

‘Er liggen cruciale dossiers op tafel. Zo moet er duidelijkheid komen over een nieuw rapport dat ingaat op de vraag of vrouwen mogen dienen in de ambten’.

Sprekend over de ‘vermaanbrieven’ die de buitenlandse zusterkerken van de GKV gestuurd hebben, zegt de nieuwe preses:

‘We komen wat dat betreft op een kruispunt richting een nieuwe fase in de kerkhistorie’.

Woorden die erop duiden dat hij er rekening mee houdt dat er besluiten worden genomen die kunnen leiden tot het verbreken van zusterkerkrelaties met enkele buitenlandse zusterkerken.
De zaak van de vrouwelijke ambtsdragers trekt veel aandacht naar zich toe.  Het lijkt er op dat de spanning rond een te nemen besluit toeneemt. Je merkt het aan de ‘ingezondens’ en andere artikelen in de krant en aan reacties op websites. Vooruitschuiven van een besluit zoals de synode van Ede gedaan heeft, lijkt niet meer mogelijk te zijn.

‘Het zou schadelijk zijn voor het klimaat in de kerken als het nu niet tot besluiten zou komen’,

zegt preses ds. Oosterhuis.  
Telkens wordt er op gewezen dat een besluit altijd, hoe dan ook, ‘pijn’ zal geven, hetzij bij de voorstanders, hetzij bij de tegenstanders. Er zijn tegenstanders van het openstellen van alle ambten die zeggen: Als de synode dit besluit neemt, dan vertrek ik uit de GKV.  
En zo lijkt alles af te hangen van een synodebesluit inzake de openstelling van de ambten voor de vrouwen in de kerk.

Het tornen is het grote probleem
Gaat hier dan niet om een cruciaal besluit? Jazeker!
Het is alleen maar te hopen dat de verontruste broeders en zusters in de GKV hun aandacht niet alleen maar focussen op dit ene besluit over vrouwelijke ambtsdragers.
Het is in principe mogelijk dat deze synode bepaalde besluiten nog net niet neemt.
Zou dat dan betekenen dat verontruste GKV-ers, die graag gewoon gereformeerd willen blijven, weer gerust kunnen ademhalen?   Nee, beslist niet.
Want het al of niet nemen van dit besluit is slechts het topje van de ijsberg. Vrouwelijke predikanten en ouderlingen, dat trekt de aandacht. Dat valt op tot ver in het buitenland.
Maar wat onder de oppervlakte al heel lang aanwezig is, daar lijkt veel minder aandacht voor te zijn.  En dat is het tornen aan het gezag van de Heilige Schrift. De zaak van de vrouwelijke ambtsdragers is een uitvloeisel van dat tornen.  Maar het tornen zélf is het grote probleem.
Om in de beeldspraak te blijven: Het blijft voor veel mensen misschien onder de oppervlakte, maar tornen aan het gezag van de Heilige Schrift, dát is de ijsberg waar het kerkschip op stuk vaart.

Een vermeende onduidelijkheid aan het kerkvolk opgedrongen!
Tweeduizend jaar heeft de kerk van Christus gebogen voor het gezag van wat de HERE in Zijn Woord zegt over het verschil in positie en taak van man en vrouw in de kerk. Bijbelgedeelten als 1 Timotheüs 2:8 – 15 spreken heel duidelijke taal. Vandaag zeggen vooraanstaande leden van de GKV: Wat de woorden van Paulus precies betekenen voor onze tijd is niet duidelijk.  Ik citeer uit de gronden onder één van de voorgestelde besluiten:

 

‘Het lijkt alsof deze passages de enige verhindering vormen om vrouwen toe te laten tot de ambten, terwijl de teksten niet hebben beoogd dat te zeggen’.

Schriftwoorden die gedurende heel de geschiedenis van de kerk als duidelijk en helder zijn ontvangen en aanvaard, worden nu in de mist van de onduidelijkheid gezet.
Hoe krijgt men het voor elkaar om die mist te doen opkomen? Nou door het opzetten van ingewikkelde hermeneutische constructies. Het deputatenrapport doet een poging om in het Bijbelse spreken over de vrouw ‘vier lagen’ aan te wijzen. Het voert voor een kort kerkbladartikel te ver om dat breed aan te wijzen. Ieder kan het lezen op de website van de GKV-synode. Via een gekunstelde redeneerlijn (ik ontkom er niet aan zulke typeringen te gebruiken) wordt geconcludeerd dat er in het Nieuwe Testament een dubbele lijn is: de genadige lijn en de cultuurbepaalde lijn (pagina 15 van het rapport).

‘Het lijkt er op dat beide lijnen (nog) niet samenkomen tot een duidelijke normatieve trend’. ‘Daardoor worstelen we nog steeds met passages bij Paulus die moeilijk te harmoniëren zijn’.

Hier wordt een vermeende onduidelijkheid van de Schrift aan het kerkvolk opgedrongen!  Maar het is een onduidelijkheid die theologen uitgevonden hebben met spitsvondig geredeneer.
Zou de Heilige Geest gedurende twee millennia de kerk dom gehouden hebben op zo’n ‘cruciaal’ punt als de positie en de taak van mannen en vrouwen?

Het grootste probleem is het onderliggende probleem
Nogmaals, het grootste probleem is níet het topje van de ijsberg. Het onderliggende probleem is het grootst.  De GKV is een kerkverband geworden waar ruimte is gekomen voor het afscheid  nemen van de betrouwbare norm van Gods geopenbaarde Woord. De grote vraag is niet meer: ‘Wat zegt de Schrift?’  De grote vraag is geworden: ‘Wat zeggen wij óver de Schrift’. Theologische wetenschappers eigenen zich het recht toe om te beslissen over de cultuur- en tijdgebondenheid van de Schrift.  Het is niet meer: ‘De HERE leert ons heel duidelijk in 1 Timotheus 2’.  Nee het is nu: Wij hebben ónze reconstructie gemaakt via een gelaagde Schriftlezing en daardoor worstelen wij met ‘passages bij Paulus’, die ‘moeilijk te harmoniëren’ zijn.   
Zo wordt er gecapituleerd voor de geest van de tijd en aan de schapen van Christus wordt duidelijke Openbaring van God afgenomen.

Verschillende waarschuwingen richting GKv
Het is opmerkelijk dat er van verschillende kerkelijke zijde waarschuwingen klinken richting de GKV.  In het Reformatorisch Dagblad van dinsdag 31 jan. jl. lazen we een helder artikel van drs. Jaap de Heer (lid van CGK Dordrecht-Centrum). Hij wijst er op dat binnen de GKV op verschillende punten het Schriftgezag in geding is. Met name in de Kamper theologiebeoefening. Jaap de Heer waarschuwt voor ‘Schriftuitleg die de grenzen van het Schriftgezag overschrijdt’. Hij stelt de vraag: ‘Zou het kunnen dat de grote plaats die onze cultuur krijgt bij het lezen van de Bijbel leidt tot een ander Schriftverstaan?’

Ondermijning Schriftgezag geen halt toe geroepen
Inderdaad, dat andere Schriftverstaan is het grote probleem van de GKV. Het komt echt niet pas aan het licht bij het synodebesluit dat nú genomen moet worden.   Ook als de Synode van Meppel de voorstellen om de ambten open te stellen (nog) niet zou aannemen, dan blíjft het grote probleem. Want het kwaad van de ondermijning van het Schriftgezag wordt geen halt toe geroepen. Predikanten en andere theologen die spreken en schrijven in de lijn van het deputatenrapport wordt geen strobreed in de weg gelegd.  Waar zijn de kerkenraden die op de ketting springen? Waar zijn de meerdere vergaderingen die dwalingen veroordelen?  
Velen hebben zich in de afgelopen jaren van Christuswege geroepen gezien om te breken met het kerkverband van de GKV. Zullen er nog verontruste broeders en zusters zijn in de GKV, die beseffen dat er al lange tijd veel méér aan de hand is dan alleen een synodebesluit over vrouwelijke ambtsdragers? Laten wij het hopen en de HERE er om bidden.
Van een zinkend (kerk)schip moet je, als het nog kan, op tijd af zien te komen. Het is genade van God als je die ontsnapping nog gegeven wordt.

E. Heres

 


Bovenstaand artikel (d.d. 2 februari 2017) is gepubliceerd door ds. E. Heres (DGK) in het kerkblad van DGK Dalfsen e.o.

De tussenkopjes zijn door mij toegevoegd - JT

Laatst aangepast op woensdag 12 april 2017 11:48  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]