Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Nader Bekeken: advies GS GKv: niet verder dan niet geëffectueerde synodebesluiten M/V

Nader Bekeken: advies GS GKv: niet verder dan niet geëffectueerde synodebesluiten M/V

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 14
LaagsteHoogste 

Deputaten M/V en ambt stellen voor om alle ambten open te stellen voor vrouwen in het deputatenrapport 'Samen dienen'. Ds. Joop Schreuder adviseert daarentegen de huidige Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt):

De synode zou er goed aan doen om in elk geval niet verder te gaan dan principebesluiten die nog niet geëffectueerd worden, maar pas op z’n vroegst ingaan als ook een volgende synode daar in grote meerderheid mee instemt.

Het zou een ramp zijn, volgens ds. Schreuder, als deze synode besluiten neemt waartegen op een volgende synode beroep moet worden aangetekend:

Als nu vrouwen worden benoemd als ouderling en als vrouwen aangesteld worden als predikant, en een volgende synode komt op besluiten terug, in wat voor onmogelijke situatie zijn we dan verzeild geraakt?

Hij schrijft dit in het Themanummer van Nader Bekeken over M/V en kerk, dat a.s. vrijdag 24 februari verschijnt. De voorstellen van deputaten om nu besluiten te gaan nemen worden ook heilloos genoemd omdat:

  • er heftige emoties komen in de plaatselijke kerken waar kerkenraden heel veel tijd in moeten steken en ten koste gaat van pastorale taken;
  • deputaten de waarschuwing van buitenlandse zusterkerken - dat de GKv bezig zijn de bijbelse koers kwijt te raken - wel érg makkelijk naast zich neerleggen;
  • deputaten niet kunnen volstaan met te zeggen 'dat is niet wat we beogen' op de constatering dat het te nemen M/V besluit pijn kan veroorzaken en tot een breuk kan leiden met buitenlandse zusterkerken en in de gemeenten.

In het themanummer staan drie artikelen van ds. Schreuder:

  • Het bijbelse spoor mogen we niet veranderen
  • Wat is het bijbelse spoor?
  • In welk spoor nu verder?

Hierboven heb ik geciteerd uit het derde artikel. Schreuder begint zijn artikelenreeks met een beoordeling van het deputatenrapport 'Samen dienen'. Hoe staat ds. Schreuder in deze kwestie? Ik citeer:

Ook ik ben blij met het feit dat vrouwen zich veel meer kunnen ontplooien dan in vroegere tijden. Ik ben daar positief over. Maar uit respect voor het Woord van God moet ik blijven zeggen dat het vrouwen niet toegestaan is om taken te vervullen die kunnen worden getypeerd als ‘geestelijk leiding geven aan de (hele) gemeente’. Ik ben van mening dat deputaten belangrijke bijbelse gegevens onvoldoende hebben gewogen.

Volgens hem verdwijnt één lijn uit beeld bij deputaten:

Wat opvalt, is dat deputaten steeds wél met waardering kunnen spreken over de onderlinge gelijkwaardigheid. Maar over het onderscheid tussen man en vrouw spreken zij steeds minimaliserend.

(...)

Dat heeft als ernstige consequentie dat we in wat Paulus met apostolisch gezag schrijft over het óngelijke van man en vrouw, in teksten als 1 Korintiërs 11 en Efeziërs 5, geen boodschap voor ons vandaag meer kunnen horen.

Toenemende gelijkheid van mannen en vrouwen in onze samenleving wordt door deputaten gezien als doorwerking van het evangelie. Zo verdwijnt buiten beeld wat de Bijbel zegt over onderscheid in positie tussen man en vrouw. Die andere manier van bijbellezen beperkt zich niet tot de zogenaamde zwijgteksten:

Het nieuwe is hier dat wat ons in de Bijbel, zowel in Oude als in Nieuwe Testament, wordt voorgehouden als opdracht van God, via een redenering tóch niet als blijvende opdracht aan ons wordt erkend.

Vervolgens worden enkele punten genoemd wat we in de Bijbel lezen over het verschil dat God maakt tussen man en vrouw. En hoe moet je dan het verschil in tijd taxeren tussen de Bijbel en vandaag?

Dat wij dit onderscheid tussen man en vrouw moeilijk vinden, als kinderen van onze tijd, is iets om eerlijk vast te stellen. Maar in plaats van de bijbelwoorden zó te buigen dat ze passen in onze culturele kaders, is het opdracht om onze cultuur onder de kritiek te laten blijven van Gods spreken in zijn opdrachten aan man en vrouw.

Wat ontbreekt er in het deputatenrapport?

de weging van wat God zegt over de relatie man-vrouw in het begin. Dat dáár, als alles nog goed is, al naast de gelijkwaardigheid ook het verschil in verantwoordelijkheid geldt, had voor deputaten het signaal moeten zijn dat ze geen lijn van bevrijding mogen construeren die steeds verder voert, tot aan het geven van eindverantwoordelijkheid aan vrouwen in de kerk.

Tot zover een samenvatting van de artikelen van ds. Schreuder. De overige artikelen in het themanummer over M/V en kerk worden verzorgd door de predikanten Egbert Brink, Pieter Boonstra, Pieter Niemeijer, Gijs Zomer, Sipke Alserda en Perry Storm. Ds. Pieter Boonstra noemt het M/V rapport een fundamentele koerswijziging. Hij toont aan dat de vier 'lagen' in het rapport een reconstructie geven die niet overeenkomt met het gereformeerde uitgangspunt dat onze interpretatie van de Bijbel altijd is onderworpen aan de leer van de apostelen.

Kort commentaar: de grootste ramp
Het is wel voorstelbaar dat hier wordt gepleit voor principebesluiten die nog niet worden geëffectueerd. Maar veel belangrijker is dat hiermee het werkelijke probleem niet wordt aangepakt.  De grootste ramp is niet de onrust binnen de GKv of dat er breuken worden geslagen. De grootste ramp is ten eerste het kwaad van het ondermijnen van het Schriftgezag binnen de GKv1 en ten tweede dat hiervoor ruimte wordt gegeven binnen de GKv en ten derde dat het ondermijnen van het Schriftgezag onvoldoende is geweerd binnen de GKv. Heel concreet: gaat ook2 dit rapport van deputaten M/V en ambt tegen Schrift en Belijdenis in, of niet? Zo ja - en die indruk wordt nu gewekt in Nader Bekeken -, is er ruimte binnen de GKv om tegen Schrift en Belijdenis in te gaan? En tolereert men, eventueel met behoud van gevoelen, die ruimte? Jammer dat in de artikelen van ds. Schreuder die punten ontbreken. Als deze cruciale vragen worden ontweken door de tegenstanders van de vrouw-in-het-ambt, dan hoeft m.i. de GKv-synode niet te vrezen voor grote binnenlandse breuken als zij deze kwestie overlaat aan de plaatselijke kerken.

JT

Noten:

1Zie werkenaaneenheid.nl ds. E. Heres 07-02-2017 Meer dan een synodebesluit

2Zie ook het rapport van deputaten M/V aan de vorige synode en reacties in rubriek GS Ede '14 - 'Vrouw in ambt'

Bronnen:

woordenwereld.nl artikelen Joop Schreuder Nader Bekeken febr. 2017 (PDF:) Thema M/V

woordenwereld.nl inhoudsopgave themanummer M/V en kerk febr. 2017: Bijbels spoor.

Laatst aangepast op dinsdag 20 juni 2017 10:13  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]