Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Vrouwen mogen ook dominee worden in de GKv, "Gods Woord is vogelvrij verklaard"

Vrouwen mogen ook dominee worden in de GKv, "Gods Woord is vogelvrij verklaard"

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 33
LaagsteHoogste 

Een historisch besluit! Met 21 stemmen voor, 10 tegen en 1 onthouding is vanmiddag, vrijdag 16 juni 2017, het ambt van predikant opengesteld voor de vrouwen in de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Op 17 juni besloot de synode dat elke kerk mag kiezen of en zo ja op welke wijze en wanneer ze dat in praktijk brengt. De volledige besluiten worden definitief afgerond op een zitting d.d. 29 juni 2017. De synode besloot 29 juni om een deputaatschap 'M/V de kerk' in het leven te roepen dat plaatselijke kerken en classes -zo zij dat wensen- gaat informeren en adviseren. En het moderamen stuurt een brief naar de kerken waarin zij informeert over het vrouwenbesluit en de kerken verzoekt hoe samen de weg te vinden in deze gekozen richting.

In deze bijdrage:

 • Verwijzingen naar verslaglegging op eeninwaarheid.info over de besluitvorming op de GKv GS.
 • Highlights in deze bijdrage
 • Verwijzingen en citaten van schrijvers die tegen de (motivatie van de) vrouw in het ambt zijn (in chronologische volgorde). Stand t/m 10 juli 2017.

NB: Toegevoegd: een update van 26-07-2017 van Ewout Klei over de ontwikkelingen binnen de GKv na het GKv-vrouwenbesluit en het ICRC-schorsingsbesluit.

Gedetailleerde verslagen door D.J. Bolt van eeninwaarheid.info van de besluitvorming op GKv GS 15 t/m 29 juni 2017 vindt u hier:

Highlights in dit artikel:

Artikelen en berichten over en nav de bespreking en de besluiten op de Generale Synode vanaf vrijdag 16 juni 's middags over (m.n.) vrouwelijke dominees (van jong naar oud):

Hieronder publiceer ik voornamelijk de schrijvers die tegen de (motivatie van de) vrouw in het ambt zijn. Op de voorstanders hoop ik later in een apart artikel terug te komen.

UPDATE 26-07-2017

Ewout Klei is politiek historicus, tekstschrijver en theoloog. Hij promoveerde in 2011 aan de Theologische Universiteit Kampen op de geschiedenis van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). In hetzelfde jaar verliet hij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Ook in dat jaar heeft hij de D66 Thema-afdeling Levensbeschouwing opgericht. In 2013 voelde hij zich verbonden met de Remonstrantse Broederschap. In 2014 heeft hij als auteur en redacteur meegewerkt aan het boek Vrij gemaakt?. Dit boek gaat over dertigers die opgroeiden in de vrijgemaakt-gereformeerde zuil. 
Klei kent dus van binnenuit de GKv en is in 2011 een heel andere richting ingeslagen. Momenteel is hij columnist en journalist bij Jalta. Daar schreef hij op 20 juli 2017 het artikel ‘MAAR DE VROUW IS DOOR DE VERLEIDING IN OVERTREDING GEVALLEN’. Met als ondertitel: Hoe de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakten) in rap tempo hun orthodoxie verliezen. Naar aanleiding van het vrouwenbesluit van de GKv en de schorsing op de ICRC. Een paar citaten:

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben de orthodoxie verlaten. De Bijbel moet je óf helemaal letterlijk nemen, dus ook de passages die je niet zo leuk vindt, óf je maakt een ‘eigenwillig’ geloof. Het is ‘alles of niets’. Als je de vrouw in het ambt accepteert dan ligt de weg open naar het homohuwelijk en het relativeren van het exclusivisme van het christelijke geloof, namelijk dat er alleen redding is voor de uitverkoren die in Jezus Christus geloven en dat de rest van de mensheid voor eeuwig zal branden in de hel. De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben kortom een wissel omgezet waardoor ze het pad van de vrijzinnigheid zijn ingeslagen, net als de Gereformeerde Kerken (synodaal) waar ze zich in 1944 van hebben afgescheiden/vrijgemaakt.

(...)

Twee verontruste emeritus-predikanten in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Hilbert Gunnink en Henk van Egmond, denken er over na om zich los te maken van hun kerkverband. De kerkelijke weg en bezwaarschriften indienen duurt te lang, omdat die bezwaren pas op de synode van 2020 zullen worden behandeld. Voor die tijd zijn er al lang vrouwelijke predikanten op de preekstoel, waarmee verontruste predikanten zouden moeten samenwerken in classisverband, wat tot gewetensconflicten kan leiden.

(...)

Een echte kerkscheuring zoals in 1944, toen zo’n 90.000 verontruste gereformeerden de Gereformeerde Kerken (synodaal) verlieten en een eigen kerkgenootschap begonnen die de voortzetting van de ware kerk zou zijn, dat gaat nu waarschijnlijk dus niet gebeuren. In ieder geval niet op die grote schaal.

(...)

Sowieso hebben de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) met hun vrouwenbesluit een cruciale wissel omgezet, waarmee ze een richting zijn ingeslagen waar de vroegere generaties vrijgemaakten het absoluut mee oneens zouden zijn geweest. Je kunt de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakten) misschien nog niet als vrijzinnig typeren, dan moeten ze ook het homohuwelijk accepteren en het dogma van de letterlijkheid van de Bijbel afwijzen, maar 100% orthodox zijn ze in ieder geval niet meer.

Mijn voorspelling, als historicus moet je hier uiteraard wel voorzichtig in zijn, is dat de vrijgemaakten de komende jaren meer wissels zullen omzetten. De oproep van het Reformatorisch Dagblad tot inkeer is aan dovemansoren gericht, want de huidige generatie vrijgemaakten wil gewoon dat vrouwen ook dominee kunnen worden. Dat vonden ze 15 jaar geleden al. Maar nu heeft deze generatie de macht in de kerk gekregen en trekken traditionele vrijgemaakten aan het kortste eind.

COMMENTAAR: Begin jaren 90 verschenen in de GKv twee tegenovergestelde week/maand bladen: Reformanda en Bij de Tijd. Reformanda wilde terug naar Schrift en Belijdenis, Bij de Tijd richtte zich op meer aanpassing aan de moderne tijd. Bij de Tijd heeft die strijd overduidelijk gewonnen binnen de GKv. In de loop van de jaren 90 jaren is een begin gemaakt met het omzetten van wissels. En in de loop van de tijd zijn steeds meer wissels omgezet. Dat de GKv zich nu op een heel ander spoor bevindt hoeft ons niet te verbazen. Je kunt in ieder geval nu niet meer zeggen dat de GKv nog staat op Schrift en Belijdenis. En dat proces heeft niet plaatsgevonden van vandaag op morgen. Ze zijn al heel wat jaren geleden vertrokken van het orthodoxe station en hebben onderweg steeds grotere en onomkeerbare wissels omgezet. Nu bewegen zij zich in steeds snellere vaart richting vrijzinnigheid. We hopen dat er nog velen zijn binnen de GKv die dit gaan zien en de GKv zo spoedig mogelijk in een diepe crisis brengen zodat alle kerkleden worden gedwongen te kiezen voor de weg van de (even in ouderwetse taal gesproken) zaligheid of de weg van de rampzaligheid.

UPDATE 10-07-2017

Een zeer actuele preek over 1 Tim 2:8-15 van dr. Wes Bredenhof "Men and Women in the Church — Sermon on 1 Timothy 2:8-15" - citaat begin:

Beloved congregation of Christ,

Recently, at Synod Meppel, our sister churches in the Netherlands decided to admit women to all the offices of the church.  So, effective immediately in the Reformed Churches in the Netherlands, women can serve as ministers, elders, and deacons.  They were warned not to make this decision.  Amongst others, the Free Reformed Churches of Australia warned the Dutch not to go in this direction.  We warned them because this direction is contrary to the Word of God.  Sadly, they didn’t listen to our warnings.  Next year, we have a Synod in Bunbury and it will be the responsibility of that synod to break the relationship with the RCN.  It’s very sad, especially for those who of us who’ve come from the Netherlands and still have family and friends there.

It’s also sad because the ways of thinking that led to this decision tempt us as well.  It would be so easy to follow the Dutch direction on this.  What the Bible says about women is offensive to modern ears.  Western society has seen three waves of feminism and it’s taken our world in a radically different direction to the Bible.  It would be tempting to find some interpretation of the Bible that allows us to look more attractive to those influenced by feminism.  The Dutch seem to have found that interpretation and you might be wondering if perhaps they got it right.

UPDATE 08-07-2017

Johan van Veen (GKv) schrijft over wat te doen na de vrouwenbesluiten door de Generale Synode van de GKv - Een kerk op dwaalwegen - citaat slot:

Dat brengt me bij een belangrijk element in de overwegingen over wat ‘bezwaarde’ leden van de GKV te doen staat. We zijn als leden van de kerk voor elkaar verantwoordelijk. Die verantwoordelijkheid betreft in de eerste plaats onze eigen gemeente. Maar ze beperkt zich daar niet toe. Als kerken zijn we niet alleen formeel met elkaar verbonden, maar in de eerste plaats geestelijk. Kerken hebben zich vrijwillig tot een kerkverband aaneengesloten, omdat ze op hetzelfde geestelijke fundament staan. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de drie formulieren van eenheid – die uitdrukking is veelzeggend. Van die verantwoordelijkheid mogen we ons niet gemakkelijk afmaken, bijvoorbeeld door nu direct maar de uitgang van de kerk op te zoeken.

Maar verantwoordelijkheid heeft ook een andere kant, die je misschien voor de duidelijkheid aansprakelijkheid zou kunnen noemen. Gereformeerde kerken zijn niet van bovenaf, maar van onderop georganiseerd. Leden van gemeenten hebben daarmee de mogelijkheid de leer en de manier waarop de Schrift in prediking en pastoraat gehanteerd wordt, langs de kerkelijke weg aan de orde te stellen. De logische consequentie is dat ze daarmee ook aangesproken kunnen worden op wat de kerk leert en welke besluiten kerkelijke vergaderingen nemen. En daar wringt de schoen. Want als kerklid moet ik me de vraag stellen of, en zo ja, hoe lang en op welke punten ik op de kerkelijke leer en praktijk aangesproken wil worden. Beslissend is daarbij niet, of ik er zelf gelukkig mee ben, maar of ze in het licht van de Schrift en de belijdenis te verantwoorden zijn. Er kan een moment komen dat de last van die aansprakelijkheid te zwaar wordt.

De spanning tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zal vooral gevoeld worden door diegenen die vanwege hun ambt – predikant of ouderling – geroepen zijn geestelijk leiding te geven aan de gemeente. Maar ook wie geen ambt bekleedt, zal die spanning ervaren. Bovendien: de eerste verantwoordelijkheid van iedere gelovige is die voor zijn eigen geestelijk welbevinden. Dat kan ernstig geschaad worden wanneer men te lang meeloopt met een kerkelijke gemeenschap die zich op dwaalwegen begeeft.

Het eigen geestelijk welbevinden
kan ernstig geschaad worden
wanneer men te lang meeloopt
met een kerkelijke gemeenschap
die zich op dwaalwegen begeeft.

Jelte Numan (FRCA) schrijft op Defence of the Truth over het beroep op Gal. 3 en Joh. 13 door GKv ds. Jos Douma - Women in office and the (mis)use of Bible texts - citaten:

In this article, I’d like to respond to an ND interview[ii] with Rev Jos Douma[iii], because he (wrongly) appeals to Galatians 3 to support women in office, and to John 13 to let love cover ‘different views’.

(...)

We need to be alert to the misuse of Bible texts. Using Galatians 3 to support women in office is to rip this text out of its context and to ignore other Bible passages that speak very clearly about the church offices being restricted to men, and how this headship is linked to Adam and Christ. It is common to use texts about love to minimise and devalue the truth of God’s Word. This is offensive to God, the author of the truth – His Word – and to Jesus Christ, the incarnate Word (John 1:14). Satan is the liar from the beginning (John 8:44) and is adept at using Bible texts to promote the lie – even when he tempted Jesus (Luke 4:9-11). Truth and love must characterise our  life, but never one at the cost of the other.

UPDATE 04-07-2017

Moderamen GKv Synode stuurt kerken brief met toelichting op besluiten m/v en ambt. Inclusief verwijzing naar de brief naar de kerken d.d. 04-07-2017 en de besluiten met de gronden. En een overzicht van beantwoording vragen van afgevaardigden inzake rapport Samen dienen M/V en ambt.

Prof.dr. Cornelis van Dam (CanRC) schrijft op Een in Waarheid d.d. 04-07-2017 het artikel 'Onze zusterkerken openen alle kerkelijke ambten voor de vrouw' - citaten:

Hoe moeten we dit alles zien? Het is van belang om ons te realiseren dat het probleem niet in de eerste plaats het besluit van het toelaten van vrouwen tot de ambten is. Dat besluit is een symptoom van een dieper, onderliggend probleem. De synode heeft de nieuwe manier van de Schrift lezen omhelsd; een manier die hen in slavernij brengt, in dit geval de slavernij van de huidige, heersende gelijkheidscultuur. Er ligt een bittere ironie in dat dit aangaan van slaafse banden in het 500ste jaar van de herdenking van de grote Reformatie plaatsvindt. De Reformatie die de kerken vrij heeft gemaakt van dit soort gevangenschap door te verklaren dat de Schrift alléén (sola Scriptura) de onfeilbare regel voor geloof en levenspraktijk van de kerk is.

(...)

Consequenties

Het besluit om vrouwen toe te staan in alle kerkelijke ambten te dienen zal enorme consequenties hebben. Hoewel gezegd werd dat kerken tegen dit besluit in beroep kunnen gaan indien zij er niet blij mee zijn, is zulk commentaar zinloos omdat de Synode tegelijk heeft besloten dat de kerken vrij zijn om het besluit onmiddellijk uit te voeren. Als de Synode had besloten de implementatie van haar besluit tot na de volgende synode uit te stellen om kerken het recht van appel te gunnen, dan zou zo'n appel zin hebben. Maar waar eenmaal de kerken vrouwen al in het ambt hebben bevestigd, zal er geen ommekeer meer zijn. Met andere woorden, dit besluit is definitief en zal niet in de nabijgelegen toekomst worden herzien.

(...)

Ter afsluiting. Moge de belangrijkste consequentie van dit besluit zijn dat velen zich vrijmaken van het onbijbelse juk dat de Synode Meppel hun heeft opgelegd. Dat zij zich mogen richten naar Gods duidelijke Woord en zich daardoor laten inspireren, aangemoedigd door Zijn werk in de zestiende-eeuwse Reformatie. Dat zij het principe van het sola Scriptura mogen vasthouden, de Schrift alleen is de onfeilbare regel voor geloof en levenspraktijk van de kerk.

Moge de belangrijkste consequentie van dit besluit zijn
dat velen zich vrijmaken
van het onbijbelse juk
dat de Synode Meppel hun heeft opgelegd.

DGK Ds. M.A. Sneep schrijft op Een in Waarheid d.d. 04-07-2017 het artikel 'Verkeerde wissels en Christus’ spoor' - citaten:

De trein van de GKv bevindt zich op zeer gevaarlijk spoor en dreigt al langere tijd te ontsporen. Als zij al niet ontspoord is. Met alle gevaren voor de passagiers die zich in de trein bevinden. Er zijn inmiddels meerdere reizigers die de trein verlaten hebben.

(...)

Dat voor ogen houdend hoop en bid ik of de HEERE eenheid wil geven met al Zijn passagiers die trouw willen zijn en blijven aan Gods onfeilbaar Woord. Veel reizigers zijn zoekend om het juiste kerkelijke spoor te vinden. Wat zou het goed zijn als we samen onze weg zouden vervolgen. Misschien voelt u zich te midden van alle kerkelijke moeiten een vermoeide reiziger. Dat dan mogen deze woorden van psalm 84 voor u tot bemoediging mag zijn:

Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen.
Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken.
Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.
HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore, o God van Jakob.

GKv ds. Bart van Egmond, ds. Henk Room en dr. Dolf te Velde schrijven in het Reformatorisch Dagblad d.d. 04-07-2017 'Synode GKV gaat veel te snel met vrouw in ambt'. Ook gepubliceerd d.d. 05-07-2017 op de website van dr. Te Velde 'Hoe nu verder in de GKv?' en op 8 juli gepubliceerd in de Gereformeerde Kerkbode Groningen - Fryslan - Drenthe, en een samenvattend artikel als advertentie geplaatst in het ND - citaten:

Wat stelt het nog voor om Bijbels-gereformeerd te zijn?

Verankerd

Dit laatste punt weegt voor ons zo zwaar dat we hier serieus werk van willen maken. De beslissing om zusters tot de ambten van ouderling en predikant toe te laten, is niet alleen een praktische kwestie waar je je uiteindelijk in kunt schikken. Deze beslissing raakt aan onze omgang met de Heilige Schrift en heeft met tal van andere elementen uit ons belijden te maken.

(...)

We zullen ons dus moeten verantwoorden als wij afwijken van wat die kerk altijd in de Schrift gelezen heeft.

Over die trouw aan het Woord van God in verbondenheid met de kerk van alle tijden zal wat ons betreft het gesprek rond de m/v-besluiten moeten gaan. Wij willen daar in de nabije toekomst aan bijdragen. Onze kerken hebben onderling afgesproken dat besluiten getoetst moeten worden aan Gods Woord. Zo kunnen wij bewaard worden voor overhaaste keuzes, en nemen we het Bijbelse en gereformeerde karakter van de kerk serieus.

(...)

Om werkelijk de vrede en de eenheid als kerk te bewaren, is liefdevol gesprek als eerste nodig. Daarnaast zullen er ook praktische afspraken moeten komen om gewetens en overtuigingen te beschermen. Wij zijn voornemens ons, samen met anderen, daarvoor gericht in te zetten.

Tweets Dolf te Velde 03-07-2017

Rake analyse door @jmarinusdejong: "Wat dat betreft is het verhaal van de emancipatie een diep liberaal-seculiere verhaalconstructie met niet de Schepper van hemel en aarde in het centrum, maar de mensen.  Voorzover dit verhaal meeklinkt bij juichkreten rondom het besluit van de synode, juich ik niet mee. Dan deel ik de bezwaren van hen die treuren om een kerk met een verzwakt evangelie."

Hij verwijst naar een artikel in het ND van Marinus de Jong d.d. 03-07-2016 'Mentaliteit kan gevaar zijn voor de kerk'.

Op 03-07-2017 tweette GKv ds. Jan Haveman te Emmen "@synodegkv (#NDnl): blijven bezinnen op vraag hoe recht gedaan kan wrdn ad verschillen m/v - hierbij mijn bijdrage" en verwijst naar een pdf op zijn weblog: mv-3-preken-1.pdf. Hij introduceert deze verzameling preken:

Hierbij 3 preken over m/v in de kerk. Ik heb deze preken gehouden in januari en april 2016 in Emmen. De laatste twee preken zijn echter al ouder, en eerder al gehouden in Roodeschool en Hattem en hier en daar ook gebruikt voor een spreekbeurt over dit thema.
Bij deze preken hoort een ppp. Deze is bij mij aan te vragen. Ook als u de preek wilt gebruiken voor in een dienst wordt u verzocht dit even aan mij door te geven.

UPDATE 03-07-2017

Uit de nieuwsbrief van Een in Waarheid d.d. 01-07-2017 citeer ik het bericht met de op 07-07 en 10-07 ontvangen correcties van ds. Gunnink:

En nu?
Bijeenkomst voor hen die de synodebesluiten van 15-17 juni niet kunnen aanvaarden. Bijeenkomst op Deo volente 12 juli, 20.00 uur, in de Maranathakerk (PKN), Grotestraat 33, 9781 HB in Bedum. (Dus niet in Zuidwolde en ook niet in de Martyriakerk in Bedum, zoals eerder gemeld.)

Di. H.G. Gunnink en H.W. van Egmond.

Een reactie op een interview in het ND d.d. 01-07-2017 met synodepreses ds. M.H. Oosterhuis door Bastiaan de Roos: Dominee Oosterhuis heeft gesproken - citaat slot:

De GKv-besluiten rond de vrouw in het ambt stemmen verdrietig.
Vanwege de koersbepaling.
Vanwege de implicaties voor het leer- en Schriftgezag.
Het is te hopen dat velen stappen gaan zetten om zich om te keren. Naar God toe.
Trouwens – al Gods kinderen maken die beweging regelmatig. Dagelijks zelfs.

UPDATE 01-07-2017

Tweet dr. Dolf te Velde n.a.v. een interview met synodevoorzitter Oosterhuis in het Reformatorisch Dagblad d.d. 01-07-2017:

Volgens synodevoorzitter Oosterhuis "hebben we geleefd bij een schijnwaarheid".

Een citaat uit bovengenoemd interview met preses Oosterhuis:

Buitenlandse zusterkerken verbreken mogelijk de banden met de GKV. Is het ‘vrouwenbesluit’ dat waard?

„De Australische en Canadese kerken zijn we misschien kwijt als zusterkerk." (…)

Johan van Veen op Facebook d.d. 01-07-2017 nav bovengenoemd interview:

"Er zijn nu verschillende visies mogelijk. Zijn de kerken de weg kwijt?"
"We hebben heel lang geleefd bij de schijnzekerheid dat de Bijbel klip en klaar was over dit thema. De synode doet niets anders dan een stap terug zetten en erkennen dat het ingewikkelder ligt. Je mag elkaar niet binden aan iets waarover geen nadrukkelijke zekerheid bestaat. Je mag de ander niet binden aan jouw Bijbeluitleg. Juist dat past bij hoe wij als vrijgemaakte kerken zijn ontstaan."

Dit is in feite een rookgordijn. De synode zette geen stap terug omdat er geen zekerheid over de kwestie is. Als de synode dat echt zou vinden - wat op zichzelf ook een standpunt is - had ze geen besluit moeten nemen. Ze had ook kunnen uitspreken dat er eerst nog maar eens grondig gestudeerd en doorgesproken zou moeten worden, alvorens het onderwerp op synodaal niveau opnieuw te behandelen.
"Je mag de ander niet binden aan jouw bijbeluitleg". Maar toen de GS uitsprak dat er geen bijbelse gronden zijn om vrouwen van de ambten uit te sluiten, werd wel een bepaalde bijbeluitleg afgewezen. Ik heb eerder betoogd dat de besluiten van de GS in feite leeruitspraken zijn en dat wordt hier bevestigd. Zou Oosterhuis dat echt niet door hebben?

Reactie van Jan Wesseling op Johan Van Veen:

Mee eens, Johan. Wie bindt nu eigenlijk wie aan zijn eigen bijbeluitleg?? En wie propageert nu eigenlijk een 'schijnzekerheid'? De terminologie is misleidend en keert de zaken om, want dit is overduidelijk geen stap terug. Klap op de vuurpijl vind ik het laatste besluit dat de kerken zich moeten gaan bezinnen op de ongelijkheid van man en vrouw en hoe daaraan gevolg te geven in het gemeenteleven...terwijl de synode op het vlak van de ambten al een decreet heeft uitgevaardigd. Lijkt me de omgekeerde volgorde....

Brief van Bestuur Woord en Wereld en Redactie Nader Bekeken d.d. 28 juni 2017 (NB: ondertekend door Pieter Boonstra in de functie van hoofdredacteur van de redactie) gepubliceerd op de site van Woord en Wereld:

Geachte broeder/zuster,

Zoals bekend heeft de GKv-synode besloten alle ambten ook voor vrouwen open te stellen. Als bestuur van de Stichting Woord & Wereld en als redactie van het blad Nader Bekeken hebben wij ons in een gezamenlijke vergadering hierop beraden. Wij vragen ons ernstig af of dit besluit niet met het Woord van God als geheel in strijd komt. Ook vragen wij ons af of dit besluit slechts een symptoom is van een nog dieper liggend vraagstuk. Verder beraden we ons als bestuur en redactie ook op wat in deze situatie kerkelijk wijs is.

De synode heeft helaas ook besloten dat plaatselijke gemeenten dit besluit meteen mogen uitvoeren. Dat levert zeer onwenselijke gevolgen op voor gemeenten afzonderlijk en het kerkverband als geheel.

Wij vrezen dat dit gemeenteleden ertoe kan brengen om verontrusting en bezwaar om te zetten in de daad van vertrek. We zoeken daarom verbinding met bezwaarden en verontrusten om in deze situatie zo mogelijk gezamenlijk op te trekken.

We wensen allen geduld en wijsheid toe, en dringen aan op ruimte om ons te bezinnen op kerkelijk handelen. Het is voor ons een zaak van voortdurend gebed om wijsheid.

De definitieve versie van de besluitteksten met de gronden was nog niet beschikbaar en de tijd na het synodebesluit was te kort om al in het juli/augustusnummer van Nader Bekeken dieper op de diverse aspecten in te gaan. Vanaf het septembernummer hopen we daarmee te beginnen.

Op 1 juli is in het ND en op 5 juli in het RD een advertentie geplaatst door het bestuur van Woord en Wereld met de volgende inhoud:

Als bestuur van Woord en Wereld hebben we met verdriet kennis genomen van het besluit van onze synode om alle ambten open te stellen voor de vrouw.

Wij zijn van mening dat dit besluit overhaast is en ons kerkelijk samenleven plaatselijk en landelijk op een onverstandige manier onder druk zet.

Verder maken we ons grote zorgen over de wijze van omgaan met de heilige Schrift in het synodebesluit. In de komende tijd hopen we in het blad Nader Bekeken hierop verder in te gaan.

Ook zullen we met anderen zoeken naar een manier waarop we in de praktijk van ons kerkelijk leven met de nieuwe situatie moeten omgaan.

Stemverklaring ds. Kees van Dijk te Ommen op de GS van de GKv d.d. 29 juni 2017, gepubliceerd op de site van Woord en Wereld:

Ds. Kees van Dijk te Ommen-NO (redactielid van Nader Bekeken) was op de synode aanwezig bij de behandeling van het thema Man/Vrouw en Ambt. Hij verving bij de besprekingen ds. Frans Wisselink, die deputaat was voor dat onderwerp.
Aan het eind van de behandeling van alle voorstellen nam hij op donderdag 29 juni afscheid van de synode met de volgende stemverklaring:

Voor mij is na deze besluiten het einde gekomen van mijn aanwezigheid op de generale synode. Ik heb het ervaren als een intensieve en ten slotte intens verdrietige periode.

Ik ben zeer teleurgesteld over de genomen besluiten. Ik zal mij ervoor inzetten dat ze weer uit de kerken worden weggenomen. Al heb ik er weinig hoop op. En wat dan?
We hebben niet op eenstemmigheid gewacht of zelfs maar gekoerst. We hebben gekozen voor een plurale weg, waarbij het duidelijk is dat er beperkt ruimte is ‘voor wie nog niet zover is’.

Gods Woord is als een onontwarbare knoop van verschillende lijnen voorgesteld. Dat wij die lijnen hebben te ontwarren tot we de stem van de ene God weer duidelijk horen, hebben we niet meer gezien als een mogelijkheid of zelfs maar de taak van de synode.

We zijn keihard voor de troepen uitgelopen en hebben in mijn ogen het contact met de werkelijkheid van de gemeentelijke praktijk verloren. We laten veel kerken in ontreddering achter.

Ik heb een sfeer van broederschap en vriendschap beleefd tijdens de synode. Niet slechts met de broeders die het met me eens waren. Ook met anderen die soms heftig anders dachten. Dat maakt ook dat ik deze periode als zeer verdrietig heb ervaren. Het zijn mijn geliefde broeders die dwalen en de dwaling sanctioneren.

Het spreken over verbondenheid in Christus die boven de onenigheid uitgaat, verwart mij zeer. Ik ervaar het niet als bevrijdend, wat verbondenheid in Christus toch zou moeten zijn, maar juist als beklemmend. Ik wil mij liever uit deze knuffel vrijmaken.

De besluiten van de generale synode kenmerken zich niet door bescheidenheid. Om de eenheid met het kleine genootschap van de NGK te faciliteren hebben we de CGK in de steek gelaten. En hebben we de breuk met de kerken in het buitenland voor lief genomen.
Dat kan ik niet anders zien dan als klein-vaderlands gedoe dat ons losmaakt van het niveau van de wereldkerk.

Het gebrek aan bescheidenheid blijkt eens te meer als we de generale synode van Meppel vandaag in de krant vergeleken zien worden met het apostelconvent uit Handelingen 15. Het moet niet gekker worden. De beslissing van de apostelen, met hun bijzondere ambt, wordt vergeleken met ons samenzijn hier. Het gebrekkige schriftbewijs onder onze besluiten wordt vergeleken met hun spreken met apostolisch gezag. Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht.
Broeders, het heeft ons goed gedacht ons los te zingen van het apostolisch leergezag. En daarmee van de apostolische wereldkerk.

Broeders, ik hoop dat u tijd krijgt om te overdenken wat er op deze synode werkelijk gebeurd is. En dat u tot bezinning komt en tot bekering. Opdat de eenheid in de kerken terugkomt.

Jelte Numan (FRCA) op Defence of the Truth d.d. 01-07-2017 'To leave the GKv (RCN)' - quote:

In BCF 28 we confess that everyone is duty bound to join the church of our Lord Jesus Christ which, says article 29, can easily be identified by it marks. By refusing to heed the Scriptural admonitions directed to it by both its own members and other sister-church federations the GKv shows itself to be a false church because it “assigns more authority to itself and its ordinances than to the Word of God” (BCF 29). Believers should leave the GKv and consider joining De Gereformeerde Kerken (DGK), a bond of churches which, as far as I can see, shows the marks of the true church and whose members liberated themselves from the GKv after it resolutely refused to repent from unscriptural doctrines and practices.

UPDATE 30-06-2017

Tweets dr. Dolf te Velde d.d. 30-06-2017

Heeft iets wonderlijks: plaatselijke kerken vrijlaten bij invoeren M/V-besluit, maar wel 'deputaten begeleiding' aanstellen. Vertrouw je dan toch niet op de overtuigingskracht van je besluiten?

Reformatorisch Dagblad 29-06-2017 Moderamen synode GKv schrijft brief over besluit vrouwelijke ambtsdragers - citaat over ds. C. van Dijk:

Een kritische noot kwam nog van ds. C. van Dijk (Ommen) die als plaatsvervangend lid van de synode voor het laatst aanwezig was. Hij had de indruk had dat er procedureel zaken verkeerd waren gegaan, met name in de voorbereiding op het besluit over vrouwelijke ambtsdragers. Bovendien is er naar zijn indruk te eenzijdig aangestuurd op een besluit om voor vrouwelijke ambtsdragers te stemmen en worden verdedigers van het nee-standpunt in de hoek gezet. Uiteindelijk zijn de GKV een plurale kerk geworden, die niet meer eenstemmig tot besluiten komt, zo concludeerde hij. „Het heeft ons goedgedacht ons los te zingen van het leer- en Schriftgezag. Ik hoop dat u tot bezinning en bekering komt, en dat zo de eenheid in de kerken terug mag komen.”

"Het heeft ons goedgedacht ons los te zingen van het leer- en Schriftgezag"

UPDATE 29-06-2017

Tweet Nader Bekeken 29-06-2017: Met ingang van het septembernummer zal ingegaan worden op hoe nu verder met de synodebesluiten rond m/v en op achtergronden en schriftgezag.

Rev. Ken Wieske (CanRC) reageert op artikel dr. Wes Bredenhof (zie update 28-06-2017) op Facebook: "If you do not stand firmly on the solid foundation of Scripture, you have nothing of value to share with the world."
Vert.: Als je niet stevig staat op de solide basis van de bijbel, heb je niets van waarde om te delen met de wereld.

UPDATE 28-06-2017

MUST-READ ! Dr. Wes Bredenhof (FRCA) heeft op zijn weblog een artikel gepubliceerd d.d. 29-06-2017: 'A Missiological Reflection on the RCN and Women in Office' - (De Nederlandse vertaling vindt u op Een in Waarheid d.d. 04-07-2017 'Een missiologische reflectie over de GKv en de vrouw in het ambt'. Ik citeer alleen het eind:

A colleague who serves as a missionary in Brazil has been reading a book by Nancy Pearcey, Total Truth.  On Facebook he posted this excerpt from the book:

It is a common assumption that, in order to survive, churches must accommodate to the age.  But in fact, the opposite is true: in every historical period, the religious groups that grow most rapidly are those that set believers at odds with the surrounding culture.  As a general principle, the higher a group’s tension with mainstream society, the higher its growth rate.

My colleague noted that the RCN’s compromise on women in office is inevitably going to relegate them to decline and insignificance.   History demonstrates that this is correct.  In church after church, chasing after relevance by accommodating Scripture to the culture has led to vapid, weak, and puerile churches.  These are churches that do next to nothing for the advance of the gospel anymore.  In North America and elsewhere, churches that have gone down this path end up meeting on Sundays with a few old ladies – and no mission work at all.  Women in office will eventually spell the end of mission.

It is counter-intuitive to think it.  Fallen human nature thinks that relevance must be the way to missionary success.  But mission is the way of the cross, and the cross turns human thinking upside down.  The cross is foolishness – no one would think that God would save through something so offensive, and yet he does.  Some missiologists might think that God will give us success through pandering to the world and its feminist ideology.  But the Scriptures teach us to expect God’s blessing when we are faithful to the Word, despite the fact that it grossly offends the world.

With all my heart, I deeply lament the decision of Synod Meppel.  It grieves me enormously when I see churches that were once faithful taking this unfaithful path.  One of the saddest things is what it is going to do to the missionary witness of the RCN.  This is going to be a tremendous set-back when it comes to the advance of the gospel.  Satan laughs as God’s Word is twisted in the name of mission and being relevant to the culture.  And while I grieve, I am sure that our Lord Jesus Christ is grieving even more.  The church entrusted to take his Word to the world has betrayed it.  That’s a tragedy of the highest order.

The church entrusted to take his Word to the world has betrayed it. 
That’s a tragedy of the highest order.

Een boekbespreking door CGK prof.dr. H.J. Selderhuis in het RD d.d. 27-06-2017: Rubriek prof. Selderhuis: Dienstbare vrouwen in de gemeente - citaten:

Bij alle rep en roer over het besluit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt om alle ambten open te stellen voor vrouwen, werd hier en daar dankbaarheid uitgesproken dat vrouwen nu eindelijk vorm kunnen geven aan hun roeping.

Een merkwaardige gedachte. Alsof je alleen maar kunt dienen als je ambtsdrager bent. Dat dit heel anders ligt, is mooi te lezen in de preken die de Engelse prediker Spurgeon hield over vrouwen uit het Nieuwe Testament. Deze preken zijn opnieuw uitgegeven en bevatten prachtige handreikingen die zo in praktijk gebracht kunnen worden, zelfs zonder dat je daar een synode voor nodig hebt.

(...)

De rolverdeling tussen man en vrouw in de zestiende eeuw was meer gelijkmatig dan in de tijd daarna. Niet voor niets hielden reformatorische vrouwen als ze gingen trouwen hun eigen achternaam aan. Niet pas door ons is ontdekt dat de vrouw een gelijkwaardige plaats in kerk en maatschappij toekomt.

Nieuw vandaag is wel de gedachte dat gelijkwaardigheid ook gelijkheid in zou moeten houden. Voor die visie krijg je de eerste twintig eeuwen kerkgeschiedenis echter niet mee.

UPDATE 27-06-2017

Een artikel van rev. George van Popta d.d. 22-06-2017 Are the CanRC only ten or twenty years behind the GKv? - Quotes:

Our sister churches in the Netherlands, GKN-Liberated (GKv), recently decided at their General Synod to open the offices of minister, elder, and deacon to the sisters of their congregations. This unfortunate decision will do irreparable damage to their relationships with many of their sister churches worldwide. The GKv is a member church of the International Conference of Reformed Churches (ICRC); I cannot imagine that many of the other member churches will be content to let the GKv retain the privileges of membership.

(...)

Are the Canadian Reformed Churches (CanRC) going to follow the GKv in this?

(...)

Although I have no crystal ball, I think the answer to those questions is No. I say that with some confidence because of which churches we associate with here at home, in North America. Not a one of the twelve other NAPARC churches ordains women. At least one of them (URCNA) formed largely because of the issue, and others (OPC and RCUS) have fought the fight against a liberal hermeneutic on several fronts and, by the grace of God, prevailed for the truth.

Possibly we have an advantage that the GKv does not have. We are in a circle of churches that maintains an explicitly Reformed hermeneutic, a circle that I do not think the GKv has on the European continent.

Let us, as CanRC, be cautious about the company we keep, and let us stay in step with our NAPARC associates.

Samengevat:

Ds. George van Popta, emeritus predikant in de Canades Gereformeerde Kerken (CanRC), schrijft naar aanleiding van het besluit van de GKv om alle bijzondere ambten, predikant ouderling en diaken, te openen voor de vrouw. Hij schrijft dat dit ongelukkig besluit onherstelbare schade toebrengt aan de relatie met veel zusterkerken wereldwijd. Hij kan zich ook niet voorstellen dat veel van de ICRC (International Conference of Reformed Churches) leden gelukkig zullen zijn met het GKv vrouwenbesluit. Een aantal buitenlandse kerken hebben zich juist afgescheiden vanwege de openstelling van alle bijzondere ambten voor de vrouw.

Maar, vraagt hij zich af, zullen de Canadese Gereformeerde Kerken (CanRC) hun zusterkerk (praktisch gezien: moederkerk) volgen? Lopen ze nog maar 10 of 20 jaar achter op de GKv? Historisch gezien waren er nauwe banden met de GKv. Alhoewel hij geen kristallen bal heeft, durft hij het aan om deze vraag te beantwoorden met Nee. Want zij zijn verbonden met een aantal kerken in de NAPARC (North American Presbyterian and Reformed Council). En binnen die organisatie heeft niet één van de andere kerkverbanden de vrouw in het ambt. Eén van hen is met name vanwege deze kwestie ontstaan en twee andere kerkverbanden hebben gestreden tegen een liberale hermeneutiek en de waarheid overwonnen door Gods genade. De Canadese Gereformeerde bevinden zich dus in een kring van kerken die vasthouden aan een expliciet Gereformeerde hermeneutiek. Hij denkt dat de GKv zo'n kring mist op het europese continent.

Hij besluit zijn artikel met "Laat ons, als CanRC, er op letten in welk gezelschap wij verkeren en laten we in de pas lopen met onze NAPARC partners.

UPDATE 26-06-2017

Een aantal artikelen van B. de Roos (DGK):

 • Bedenkelijke besluittekst (23-06-2017) - citaat:
  Het noemen van Debora’s naam in de synodale besluittekst met betrekking tot de vrouwelijke ouderling vind ik een zwaktebod.
 • Slappe grond (22-06-2017) - citaat:
  Als u het mij vraagt, zeg ik: ik heb synodes wel eens sterkere argumenten zien gebruiken om bepaalde besluiten te motiveren.
 • Bij een capitulatie (19-06-2017) - citaat:
  De generale synode van de GKv heeft, als u het mij vraagt, wederom voor de wereld gecapituleerd.

UPDATE 24-06-2017

Uitgebreide verslagen door D.J. Bolt van eeninwaarheid.info van de besluitvorming op GKv GS 15 en 16 juni 2017:

UPDATE 23-06-2017 (Bron:theologieplus.net - Dolf te Velde):

Van het secretariaat van de Generale Synode ontving ik de complete tekst van de genomen besluiten over ‘M/V en ambt’. Daarbij werd aangetekend dat de besluiten nog niet volledig zijn. Enkele besluiten m.b.t. de ‘afhechting’ van dit onderwerp moeten nog worden genomen, en als ik het goed begrijp, wordt ook de ‘consistentie’ van de besluiten onderling nog eens bekeken. Een vervolgzitting staat voor 29 juni gepland.

Update 22-06-2017:

En een paar artikelen uit Zuid-Afrika van ds. Slabbert Le Cornu (Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika) op zijn website Pro Regno:

Tweets dr. Dolf te Velde (@DolfteVelde) 22-06-2017:

Weigering om een concrete exegese te geven, en in plaats daarvan alleen hypothetische mogelijkheid te opperen,was belangrijke reden voor de veroordeling van dr. J.G. Geelkerken in 1926.

En daarmee wil hij zeggen:

Dat het vrij makkelijk is om te stellen dat een bijbelgedeelte "ook wel anders" kan worden uitgelegd. Maar pas als je een positieve exegese levert, leg je je kaarten op tafel en geef je verantwoording.

nd.nl 22-06-2017 Rinie van Reenen • hersteld-hervormd predikant in Oldebroek-‘t Harde - Vrijgemaakten, keer van deze heilloze weg terug - citaat:

Het vrijgemaakte synodebesluit over man, vrouw en ambt grijpt andere kerken van gereformeerd belijden aan.

De kogel is door de kerk: de vrouw mag het ambt aanvaarden binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (ND 16 en 17 juni). Deze besluiten hebben mij diep geraakt. En dat geldt voor velen binnen de Hersteld Hervormde Kerk en in andere kerken van gereformeerde confessie – wellicht meer dan de synode vermoedt.
Weliswaar zijn er weinig directe contacten, maar er is ook onder bevindelijk-gereformeerde predikanten waardering voor exegetische inzichten en confessionele binding in vrijgemaakt-gereformeerde kring. We zien met verdriet verschuivingen daarin optreden, waarvan het huidige besluit een droe …

Weblog ds. Jan Holtslag (Hervormde Gemeente) 21-06-2017 Een weg tussen orthodoxie en vrijzinnigheid - citaat:

Het doel moet dus niet zijn om het christelijke geloof samen op te kunnen laten lopen met de hedendaagse opvattingen. Dan krijg je iets als: Ik geloof, maar verder vind ik alles hetzelfde als jij. Het is niet de wereld die mijn opvattingen bepaalt, maar de Bijbel. Wat meer nog de God die door Zijn Woord spreekt. Hierom moet ik niet streven om het christelijke geloof compatibel te maken aan 2017. Het staat er eerder haaks op. Mijn doel is om gelijk te worden aan Jezus die de Deur is naar God en naar Zijn Koninkrijk dat niet van deze wereld is. Deze Weg is begaanbaar.

Update 21-06-2017:

Gisteren, 20 juni, verscheen in het ND een artikel van GKv ds. Jos Douma getiteld "Man, vrouw, ambt en de vrede van Jezus" in verband met het GKv synodebesluit over de vrouw in het ambt. U vindt hier het volledige artikel op zijn weblog. Ik hoop daar later nog eens op terug te kunnen komen. Nu beperk ik mij alleen tot een citaat in Douma's artikel uit een boek van McLaren: ‘The Great Spiritual Migration’:

Wat ik geloof dat kan en moet gebeuren is dat tienduizenden kerkgemeenschappen wat ik noem ‘scholen’ of ‘studio’s’ van de liefde zullen worden. Dat is de toekomst waar ik naar verlang en waaraan ik gepassioneerd ben toegewijd. Ik ben niet geïnteresseerd in de denominatie, de muzikale stijl of de liturgische smaak van kerkgemeenschappen. Het maakt me niet uit of ze wekelijk in een kathedraal, maandelijks in een bar, jaarlijks in een retraitecentrum of dagelijks online samenkomen. Het maakt me niet uit of ze groot of klein zijn, formeel of alledaags, hip of niet-hip. Het maakt me niet uit of de stijl van de eredienst traditioneel of eigentijds of wat dan ook maar is. Wat mij uitmaakt is dit: of ze de mensen leren een leven van liefde te leiden, vanuit het hart, voor God, voor alle mensen (geen uitzonderingen), en voor heel de schepping.

Op 22 mei jl. verscheen over een ander boek van deze McLaren een boekbespreking door dr. J. Hoek in het RD: 'Een nieuw christendom. Tien vragen die het geloof veranderen'. Het artikel heeft als titel 'Brian D. McLaren bepleit fundamentele breuk met twintig eeuwen kerkgeschiedenis'. Ik citeer dr. J. Hoek:

Wat de auteur in zijn zoektocht opmerkt, bevat zeker mooie elementen en treffende interpretaties van Bijbelgedeelten. Maar telkens stuit de lezer erop dat niet de Bijbel, zeker niet heel de Bijbel, de hoogste autoriteit is voor McLaren. Dat is veeleer zijn eigen ”grote verhaal” dat hij selectief uit de Bijbel destilleert. Nu is selectiviteit een gevaar voor elke Bijbellezer, maar hier wordt helaas van de nood een deugd gemaakt.

Het boek belooft een radicale reformatie, maar behelst per saldo een radicale deviatie.

Bovenstaande twee artikelen laten m.i. heel duidelijk zien wat er mis is binnen de GKv. Het grote probleem is niet vooral de vrouw in het ambt, maar wie de hoogste autoriteit heeft gekregen! Waarbij de Bijbel (structureel) selectief wordt ingezet waar dat past binnen de grote persoonlijke verhalen van mensen. Wat waar is, is dan niet zo relevant meer. Persoonlijke liefde en persoonlijk vrede stichten hebben een veel belangrijker plaats gekregen.
Tenslotte: ds. Jos Douma zegt heel treffend over de GKv na het vrouwenbesluit:

we zijn een kerkverband geworden waarin we leven met verschillen van inzicht over (wat we ervaren hebben of nog ervaren als) fundamentele thema’s.

Ja, de GKv is nu voor het oog van de hele wereld meer dan overduidelijk een pluralistische kerk geworden. In zo'n plurale kerk omarmt men het dogma dat er vele waarheden zijn. Alles wordt relatief. Vrijblijvendheid is troef. Bedenk wel hoe groot het gevaar is van pluralisme: pluralisme is een jaloers god. Pluralisme overrulet alle andere dogma's !!

Update 20-06-2017:

Facebook rev. Dean Anderson 18-06-2017

We zullen vandaag bidden voor broeders en zusters in de GKv die nu echt kiezen moeten. Het Gereformeerd kerkverband is helaas deze week overleden. Wat kan je anders zeggen - wanneer cultuur boven Bijbel met zo veel klem gaat heersen. De Here Jezus vraagt ons Hem te volgen ook al betekent dat het verlaten van vertrouwde omgevingen (Mt. 16:24-26; 19:29)

(Dr. Anderson heeft op zijn website ook aangetoond waarom het regeerambt voor de vrouw gesloten blijft naar de visie van Christus' afgezant Paulus (PDF - 3 pag's):

Facebook Piet Houtman 20-06-2017

Ongetwijfeld heeft kerkelijk uiteengaan veel uiterst pijnlijke kanten. Hoewel betrokkenen zich ook wel eens bevrijd voelden. Maar wonden helen. En is het uiteindelijk erger dan verdeeldheid binnen één huis in modaliteiten, in beperkte (CGK) of vérgaande vorm (PKN), en zoals bijvoorbeeld ook in de RKK? Zeker als je ingestemd hebt met het synodebesluit is het vrij makkelijk om nu tot eenheid op te roepen. Wat we nu moeten doen - want inderdaad, eindeloos pappen en nathouden is alleen maar frustrerend - is de ernst van de zaak m/v en ambt afwegen tegen de eenheid die we hébben. Die afweging is met de kreet 'eenheid' niet gedaan, net zo min als met andere krasse kreten.

Weblog ds. Rob Visser 20-06-2017 Verdriet en Verlangen Over de besluiten rond vrouw in het ambt in de GKV - citaten:

Wanneer je let op de gronden die onder de openstelling van het ambt van ouderling  voor de vrouw genoemd worden, krijg je de indruk dat er erg creatief met de Bijbel omgegaan wordt.

(...)

De Bijbel wordt op deze manier een soort puzzelboek waaruit iedereen de dingen kan halen die je nodig hebt om eigen ideeën en eigen cultuur te kunnen rechtvaardigen.  Hier zie je gebeuren waar de Geest in 2 Petrus 1:19 tegen waarschuwt. Dan komen er de eigenmachtige uitleggingen van de Bijbel die meer gedreven worden door eigen cultuur en ideeën dan door het Woord van God zelf.

(...)

Wat kunnen dingen in het kerkelijke leven en ook besluiten je een pijn doen.  Juist dan is er ook het verlangen. Niet maar het verlangen naar het verleden. We moeten niet maar conservatief of behoudend willen zijn. We moeten positief in diepe liefde en gehoorzaamheid in de wereld van 2017 christen en echt kerk van Christus willen zijn. Waarbij niet het verleden en ook niet de geest van de tijd beslissend is maar het Woord van de HERE!  Dat laat mij verlangen naar eenheid met allen die in ons land in liefde en gehoorzaamheid aan het Woord van God en de belijdenis van de kerk, die daarmee in overeenstemming is,  willen leven. Dan zucht ik want dan zie ik nog zoveel menselijke obstakels en toch leert dat me bidden. HERE werk in onze tijd toch het wonder van de 21e eeuw.  HERE ik verlang niet  naar een grote GKN maar naar een kerk waar Gods kinderen zich in liefdevolle onderworpenheid  aan Uw Woord vinden en zo samen kerk zijn. Niet mijn kerk maar Uw Kerk! Breng Uw kinderen die in liefde voor uw onfeilbare Woord leven en zo kerk willen zijn bij elkaar. Leer ons dan af om eigen gewoonten boven of naast uw Woord te stellen.

Weblog The Tulip Institute (Michel van der Hoek) 19-06-2017 The GKV’s Major Leap off the Cliff. Quotes:

Since moving to the United States in 2002, however, I have witnessed from a distance the rapid march towards a new hermeneutic and ecclesiology heavily infused with postmodern views of culture.

(...)

Sadly, by doing so they are also on the fast track to making themselves irrelevant to God’s Kingdom. For all the fairy tales the GKV synod has been telling itself and its membership, this step will merely allow them to join forces with other churches that are non-entities in Dutch culture. The offense of Christianity is the cross of Christ, not a church’s views on the role of women.

(...)

When you start appointing theologians to your seminary who reject the historicity of Genesis, you’re already well on your way down that second path.

I will continue to pray for the good people in the GKV but my perspective on the denomination is now forever changed. The bond of fellowship has been severed. It is hard for me to contemplate the grief over the next few months and years as churches and families are torn apart. And all for what? The GKV sold its soul for the sake of ‘relevance.’ Within a very few years, it will not be distinguishable from any PKN congregation and it will join that denomination in its rapid downward dwindle into cultural irrelevance, in the same way that other once great denominations became little more than debating clubs and political action committees for progressive causes (women’s rights, gay rights, environmentalism, socialism). I just don’t understand.

UPDATE 24-07-2017: article 30-06-2017 Michel van der Hoek: COUNTERARGUMENT: HARSH JUDGMENT ON GKV NOT APPROPRIATE - quote:

Clearly, my language was too forceful and emotional. To claim that the GKV sold its soul for the sake of relevance was unwarranted, and for this I offer heartfelt repentance. The decision damages the integrity of the gospel within that denomination but does not obliterate it. I do believe it places the denomination across a dividing line from me that will probably prevent me worshiping there in future but I did not want to imply – or should not have implied – that, at this point, the denomination had already committed theological seppuku. My friend asks, correctly, “What about the Holy Spirit?” The Spirit will not let Himself be overruled by erring pastors and elders.

Facebook Kim Batteau 16-06-2017:

Yesterday and today the Reformed Churches in The Netherlands' General Synod made the decision to allow women to the church offices of deacon, elder, and minister.

I, on the other hand, agree with these words from the Testimony to our Time of Westminster Seminary California (2010):

CONCERNING THE ORDINATION OF WOMEN

We believe:
That men and women equally bear the image of God and are to serve him with all their gifts according to his specific callings to them.
That from creation, men were given authority and ultimate leadership in the family and in the covenant community.
That Christ, as he makes clear in his Word, does not call women to the authoritative offices of teaching elder (minister) and ruling elder in the church and therefore the church may not ordain them to these offices.
That the purpose of spiritual gifts given to men and women in Christ is not self-fulfillment but service to others, to the end that God receives all the glory.

RD 16-06-2017 Albert-Jan Regterschot - Analyse: Andere uitleg Schriftgegevens basis GKV-besluit - citaat:

Het op een andere manier beoordelen van gegevens uit de Bijbel vormt een basis onder het besluit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) om de ambten in de kerk te open te stellen voor vrouwen.

Facebook 17-06-2017 Rev. Fikret Böcek:

This certainly is not a biblically conditioned decision but a culturally conditioned one.
Women's ordination to ministerial office does not have the clear warrant of Scripture.
Why not just encourage women's diaconal services and recognize their service without ordaining them?
You are setting a very liberal and self destructive model for the churches who are watching you from outside of Netherlands.
You decide to show 'love' at the expense of obedience. Friendship with the world is enmity with God. Christ did not call us for making everybody feel equal. Ordination to ministry is not about equality. Humanist worldview teaches equality. We are Christians, not humanists.
Paul is forbidding women to be ordained as deacons, elders, pastors or teachers. He is not prohibiting or banning them from teaching in other appropriate conditions and circumstances.
May our Lord and Savior help GKV to obey His Word instead of the words of other humans.

Rev. Fikret Böcek
The Protestant Church of Smyrna, Turkey

Update 19-06-2017:

Facebook 16-06-2017 GKv ds. Kim Batteau: Mee eens: Ds. D. S. Dreschler (Hardenberg-Heemse): „Dit besluit gaat in tegen de uitleg van Gods Woord. Vijfentwintig jaar geleden reageerden we afwijzend op vergelijkbare ontwikkelingen in andere kerken. Gods Woord is niet veranderd.”

Facebook 18-06-2017 CanRC rev. George van Popta: Sadly, it will prove to divide the GKv from almost all their sister churches in the ICRC.

Trouw column Stevo Akkerman 19 juni 2017 Bestaat de vrijgemaakte traditie nog wel? - citaat:

In de kolommen van het Nederlands Dagblad werd zaterdag angstig de vraag opgeworpen of voor- en tegenstanders van ‘de vrouw in het ambt’ wel in staat zullen zijn ‘elkaar vast te houden’, aangezien de vrijgemaakte traditie daarin niet echt voorziet. Maar bestaat die traditie nog wel? Godsdienstsocioloog Dekker zei in 2013 al dat de vrijgemaakten dertig jaar achterlopen op de gewone gereformeerden en uiteindelijk op hetzelfde punt zullen uitkomen. Misschien zien we daarvan nu een teken. Voor de generatie van mijn ouders betekent het dat de kerk die hun hele leven heeft bepaalt hen langzaam maar zeker verlaat. Ik vind dat niet erg, maar wel tragisch.

Facebook GKv ds. Jan Haveman 19 juni 2017 (refererend aan artikel Stevo Akkerman): M/v als splijtzwam in de #GKV - ik vind dat niet alleen tragisch maar ook erg, heel erg

Facebook 17-06-2017 FRCA rev. Stephen 't Hart: Ken, what you've written is so important to reflect on. This is more troubling than "an alternative view to what the Bible says about women in the special offices." What this is, is elevating yourself above what God has clearly revealed as His truth. And when you do that, sooner rather than later you will lose the gospel itself.

Artikel RD: 16-06-2017 Ds. P. D. J. Buijs (preses GS CGK): Teleurstellend besluit GKV over vrouw in ambt - citaat:

De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) gaf donderdag en vrijdag groen licht aan vrouwelijke diakenen, ouderlingen en predikanten. Ds. P. D. J. Buijs, preses van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), spreekt van een „teleurstellend” besluit. „Ik had echt gehoopt op een andere uitkomst. We zijn allebei kerken die willen staan op de grondslag van Schrift en belijdenis. Nu is er sprake van een ingrijpend verschil in de interpretatie van de Schrift.”

Update 17-06-2017:

Artikel RD: GKV omhelzen NGK na ‘vrouwenbesluit’

Eline Kuijper‏ @E_Kuijper 16:08 Idee om vrouwenbesluit pas na volgende synode, in 2020 te effectueren is dus definitief van tafel. Synode #gkv laat het aan lokale kerken.

Eline Kuijper‏ @E_Kuijper 16:07 Nu besloten op synode #gkv: vrouwelijke dominees mogen, elke kerk mag kiezen of en zo ja op welke wijze en wanneer ze dat in praktijk brengt

Peter de Graaf‏ @pgraaf 13:41 Als antwoord op @synodegkv - deze synode voelt als trein die bocht om gaat zonder dat alle karretjes al zijn aangehaakt. ik vrees impact die groter wordt dan ons lief is

Weblog dr. Dolf te Velde d.d. 17-06-2017: Ambt M/V: en nu? Citaat:

Ter synode gaf ouderling Jan Jarig van der Tol in een stemverklaring te kennen dat “Gods Woord vogelvrij is geworden” in de GKv. Predikant Dick Dreschler zegt het zo: “Dit besluit gaat in tegen de uitleg van Gods Woord. Vijfentwintig jaar geleden reageerden we afwijzend op vergelijkbare ontwikkelingen in andere kerken. Gods Woord is niet veranderd.”

nd.nl 17-06-2017 Gerard ter Horst Nieuwsanalyse: De echte uitdaging in de GKv is samen verder gaan. Citaat:

Een historisch besluit is het zeker, dat de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt donderdag nam: vrouwen mogen ouderling (en diaken) worden en daarmee het ‘regeerambt’ bekleden. Het laat op bestuurlijk niveau een omwenteling van 180 graden zien, en dat in amper zes jaar. Want wie het vrijgemaakte debat over de positie van vrouwen in de kerk heeft gevolgd, valt op hoe snel deze omslag zich voltrok.

Een weblog van pastor dr. Wes Bredenhof (FRCA) d.d. 16-06-2017: How the Mighty Have Fallen (vert.: Hoe de machtigen zijn gevallen) Citaat:

After the fall of the mighty CRCNA, many post-mortem analyses have been essayed.  Most of them, including mine, lay the blame at the foot of developments regarding the authority of Scripture tracing back to the 1960s.  Over the coming days, similar analyses will be written about the RCN.  It’s a familiar story and it illustrates man’s wickedness in departing from God’s Word.  It’s not “Reformation” when you scorn the Scriptures and have women office bearers — it’s deformation.  I’ve seen the story already play out twice in my short lifetime.  I pray I won’t see it a third time.  I pray that we will have learned something from the sad fall of these two federations of churches that were once faithful and mighty in the LORD.

Therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall.

Update 16-06-2017

Gert Meijer‏ @gapert 17:36 al denk ik dat Gods levende stem meer recht gedaan wordt met  #vrouwinambt #GKv ik sta niet te juichen omdat velen die stem anders  aanhoren

Eline Kuijper‏ @E_Kuijper 17:01 Nu voorstel: besluiten in twee fasen doorvoeren. In 2017 vrouwelijke diakenen en vrouwen die mogen preken. In 2020 ook dominee en ouderling.

Eline Kuijper‏ @E_Kuijper 16:56 Avelien Haan: 'Er is geen juichstemming, we voelen het verdriet van mensen die vinden dat de Bijbel geen recht wordt gedaan. Dat doet pijn.'

Eline Kuijper‏ @E_Kuijper 16:50 Komt hier en daar voor dat ouderlingen avondmaal bedienen en ambtsdragers bevestigen, mag officieel niet. (Aldus Kornelis Harmannij).

Eline Kuijper‏ @E_Kuijper 16:40 Voorzitter Oosterhuis wil eerlijk in de spiegel kijken die Van der Tol voorhoudt en dankt hem voor woorden, ook al is hij het oneens.

Jan Haveman‏ @HaveJan 16:38 het is wel weer typisch vrijgemaakt: alles of niks... had liever een gulden middenweg bewandeld...

Eline Kuijper‏ @E_Kuijper 16:37 Beladen moment op synode #gkv nu. Even geschorst. Voor- en tegenstanders staan met elkaar te praten en kijken elkaar respectvol (m.i.) aan.

Ernst Leeftink‏ @ds_Ernst 16:34 Bij anderen in de #GKV is hierdoor juist een #grafstemming ontstaan - eerste signalen 'ik vertrek' worden al op social media gehoord

Frouk Alice Weijs‏ @FroukAlice 16:37 Als antwoord op @synodegkv Wij nemen met pijn in ons hart afscheid van de GKV.

Eline Kuijper‏ @E_Kuijper 16:28 Sfeer is respectvol, ondanks feit dat er geen unaniem besluit is genomen.Voorzitter Oosterhuis spreekt emotioneel gebed uit, oa voor eenheid

Facebook Wes Bredenhof 16:22 So, that's that. The Reformed Churches in the Netherlands have capitulated to the spirit of the age by deciding to have women in office. Very sad!
Vertaald: Zo, dat is dat. De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben gecapituleerd voor de tijdgeest door te besluiten om de vrouwen in de ambten toe te laten. Zeer triest !

Arjan Witzier‏ @arjanwitzier 16:21 Besluiten CGK-synode, besluiten GKV-synode... Het maakt het onderlinge samenleven binnen de CGK er in ieder geval niet eenvoudiger op... :-(

Eline Kuijper‏ @E_Kuijper 16:17 Ouderling Jan Jarig van der Tol heeft zich verzet: 'Gods woord is vogelvrij verklaard in onze kerk.'

synode GKv‏ @synodegkv 16:16 Over het predikambt open voor vrouwen: open gesteld. 21 voor, 1 onthouding, 10 tegen.

Eline Kuijper‏ @E_Kuijper 16:15 De kogel is door de kerk: vrouwen mogen ook dominee worden. #gkv @ndnl 10 tegen. 1 stemt niet. aangenomen.

synode GKv‏ @synodegkv 16:14 Ook aan vrouwen kan preekconsent worden verleend. Het is weer een volgende stap. Nu nog de vraag of dat ook in het ambt van predikant kan.

Laatst aangepast op woensdag 26 juli 2017 16:43  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]