Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Meppel '17 De begeleidende brief van GS bij de M/V en ambt besluiten

De begeleidende brief van GS bij de M/V en ambt besluiten

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 5
LaagsteHoogste 

Van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Meppel 2017

Aan alle kerkenraden en alle classes
van de Gereformeerde Kerken

Almelo, 4 juli 2017
Betreft: Besluiten MV en ambt
Kenmerk: 25-MVEA-170704

Geachte broeders en zusters,

De synode heeft het moderamen gevraagd om de besluiten rond man, vrouw en ambt bij de kerken toe te lichten door onderstaande brief.
In deze brief vertellen we het één en ander over de achtergrond van de genomen besluiten. Ook beschrijven we hoe we als GS tot besluitvorming zijn gekomen. Ten slotte maken we duidelijk dat de kerken nu aan zet zijn. We spreken onze hoop uit dat we met Gods hulp samen onze weg kunnen vinden.

Voorgeschiedenis
In 2005 (Generale Synode van Amersfoort-Centrum) kwam het thema ‘Vrouwen in de kerk’ voor het eerst op de tafel van de synode terecht.
Aanleiding was een brief van de kerkenraad van de GKv Voorthuizen - Barneveld. Daarin stelde de kerkenraad aan de orde dat het thema ‘vrouw en ambt’ in het contact met de Nederlands-Gereformeerden vragen met zich meebracht die “door ons ook niet op eenvoudige wijze te voorzien zijn van Bijbelse antwoorden”. Verder signaleerde deze kerkenraad: “We hebben te maken met een langzamerhand gegroeide praktijk van zusters die hun gaven in de gemeente inzetten zonder dat er een duidelijke Bijbelse verantwoording aanwezig is. Bij nadere studie duiken al snel ingewikkelde exegetische en hermeneutische vraagstukken op; het is een taak die onze krachten te boven gaat. Bovendien denken wij dat deze zaak het plaatselijk belang overstijgt.”
De GS besloot toen op voorstel van de PS Gelderland een deputaatschap ‘vrouwen in de kerk’ in te stellen met de opdracht:

  • door middel van een probleemanalyse, vooral op basis van empirisch onderzoek, met medewerking van de Theologische Universiteit, in kaart te brengen welke vragen en problemen de kerken signaleren rond het thema ‘vrouwen in de kerk’;
  • een plan van aanpak te maken dat beschrijft op welke wijze we kunnen komen tot een goed onderbouwd schriftuurlijk antwoord op de vragen en problemen die uit het onderzoek naar voren komen.

Dat was het begin van het proces dat leidde tot de besluitvorming nu, anno 2017.

We vermelden kort de tussenstappen.

  • In 2008 verscheen een eerste rapport, dat veel basisinformatie bevatte. Op basis van literatuurstudie en empirisch onderzoek constateerden deputaten dat er meerdere argumentatielijnen rond dit thema speelden en dat de opvattingen hierover binnen de kerken verschilden. Het toenmalige deputaatschap stelde voor om via theoretische studie en ook via onderlinge gesprekken in de kerken dit thema blijvend te agenderen.
  • Het volgende deputaatschap (2011) publiceerde een handreiking en rapporteerde over het gebruik hiervan in de gemeenten. Daarnaast verscheen het boek Als vrouwen het woord doen van Myriam Klinker-de Klerck, 2011; deze theoretische studie was verricht in opdracht van het deputaatschap. Een nieuw deputaatschap werd benoemd dat een traject richting besluitvorming zou voorbereiden.

In 2014 concludeerde de meerderheid van deze deputaten dat de visie dat naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen, past binnen de bandbreedte van wat als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden bestempeld. De discussie op de synode richtte zich met name op cultuur, hermeneutiek en ambt. De synode stemde niet in met de onderbouwing die de deputaten hadden gegeven van hun conclusie maar besloot tegelijk dat “de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen vrij bespreekbaar moet zijn zolang er vanuit de Schrift geargumenteerd wordt”. De synode stelde twee nieuwe deputaatschappen in, één voor het gesprek in de kerken en een studiedeputaatschap.

  • In juli 2016 heeft het studiedeputaatschap (Man/vrouw en ambt) een eerste rapport gepubliceerd waarin de pijnpunten rond vrouw en ambt zijn beschreven en waarin nadrukkelijk is ingegaan op twee lijnen die in de Bijbel zichtbaar zijn: Er is een lijn zichtbaar die vrouwelijke inbreng afremt, maar er is ook een lijn zichtbaar die deze inbreng juist aanvaardt. Doen we de Schrift tekort als we vrouwen niet of juist wel de ruimte geven? Met dit rapport wilde het deputaatschap de kerken oproepen om een geestelijk proces te starten van zoeken naar een gezamenlijke koers voor dit vraagstuk. Hierin is samengewerkt met het deputaatschap Man/Vrouw in de kerk, dat de rol van vrouwen in de plaatselijke kerken inventariseerde en het proces in de kerken begeleidde door middel van gespreksavonden in plaatselijke gemeenten en regionale bezinningsavonden.
  • In het tweede rapport ‘Samen dienen’ verwoordde het deputaatschap MVEA zijn bevindingen over: de Bijbel over vrouwen, de Bijbel over ambten, de ontwikkeling van het ambt, de praktijk in onze kerken en de inzichten uit binnenlandse en buitenlandse zusterkerken.

Waarom is dit onderwerp actueel?
De GS Meppel 2017 is in haar besprekingen zich steeds bewust geweest van m.n. de urgentie van de vraag die al in 2005 officieel op de tafel van de synode lag. Die urgentie is door deputaten Man/Vrouw in de kerk in 2016 onderstreept.
Er is een gegroeide praktijk van toenemende inzet van onze zusters en hun gaven in de gemeente in allerlei taken. Zusters voeren in pastoraat, leidinggeven en onderwijs taken uit die vroeger alleen door ambtsdragers werden uitgeoefend. Dit roept een spanningsveld op tussen de ambtsleer en de praktijk in de gemeente. Hoe is de inzet van vrouwen in de gemeenten bijbels onderbouwd en te verantwoorden? 
Tegelijk stond de synodeafgevaardigden voortdurend voor ogen dat er verschil van mening is over dit thema.
Dat is de situatie waarin we ons bevinden als kerken, we proefden het in de diverse ingezonden brieven vanuit de kerken, we kwamen het tegen in ontmoetingen met afgevaardigden van zusterkerken uit de wereld tijdens de zgn. ‘buitenlanddagen’ en wij hebben in onze vergaderingen geworsteld met diezelfde verschillen van inzicht.
Er is binnen en buiten de vergadering gesproken over ambtsleer, hermeneutiek, de ‘zwijgteksten’ en de verschillende rollen van mannen en vrouwen.
Alternatieve besluiten zijn overwogen.
Zo is bijvoorbeeld de mogelijkheid overwogen om het ambt van diaken open te stellen voor vrouwen en dat ambt tevens breder op te vatten dan in onze huidige praktijk gebruikelijk is; tevens zouden vrouwen preekbevoegdheid kunnen ontvangen; het ambt van ouderling (met eindverantwoordelijkheid in de gemeente) zou dan voorbehouden zijn aan mannen.
De synode heeft besloten de kerken allereerst op te roepen om zorgvuldige vormen te vinden voor het optreden van mannen en vrouwen in niet-ambtelijke diensten. Zie besluit 2. 
Dit geeft vorm aan waardering en erkenning van door de Geest gegeven mogelijkheden aan vrouwen, die zij op vele manieren in de gemeenten inzetten.
Verder heeft de synode uitgesproken dat er Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot het ambt van diaken, ouderling en predikant. De besluitteksten verwoorden dat náást de visie dat (bepaalde) ambten aan mannen zijn voorbehouden op grond van Schriftuurlijke argumentatie, er óók ruimte is voor de visie dat vrouwen tot deze ambten kunnen worden geroepen. Zie besluit 3. We hebben niet gemakkelijk willen berusten in de verschillende duidingen van de teksten. Een inhoudelijke afweging over wat de Bijbel zegt, is daaraan voorafgegaan en vond zijn plek in de gronden bij deze besluiten. Zie besluit 3, 4, 5 en 6.
Op een aantal punten konden we het onderling eens worden, maar er was ook blijvend verschil van inzicht, met name voor wat betreft het roepen van vrouwen tot het ambt van ouderling en predikant. Dit verschil van inzicht weerspiegelt de situatie in de kerken.

Kerken nu aan zet
Vervolgens heeft de synode besloten ruimte te geven aan de plaatselijke kerken om zelf te bepalen of en zo ja op welke wijze en wanneer ze in de lijn van deze besluiten willen handelen. Zie besluit 7.
Het is nu aan de kerken de synodebesluiten te bespreken en om te gaan met wat er in de gemeente leeft. Is er draagvlak in de gemeente voor openstelling van de ambten voor zusters? Voelen vrouwelijke gemeenteleden zich geroepen tot een ambt? Hoe hier verder praktisch mee om te gaan? Het is nodig dat de bezinning en het gesprek over dit thema niet ophouden. Dat heeft de synode willen vastleggen in besluit 8.
Om dit proces van bezinning, gesprek en besluitvorming te faciliteren besloot de synode opnieuw een deputaatschap Man/Vrouw in de kerk in te stellen om gemeenten en classes te ondersteunen, om te onderzoeken wat er leeft in de kerken na de onderhavige besluitvorming en om hierover te rapporteren aan de volgende synode. Zie besluit 10.

Bede
De synode is zich ervan bewust, dat de besluiten die zij genomen heeft over de vervulling van de ambten door vrouwen, in de kerken verschillend worden ontvangen. Al sinds jaren bestaat er over dit onderwerp verschil van inzicht in onze kerken. Dat kan een echt gesprek tussen broers en zussen belemmeren.
Daarom doet de synode een dringend beroep op de kerken en haar leden om de besluiten die zij heeft genomen en de bijbehorende gronden bij een geopende bijbel voor Gods aangezicht zorgvuldig te overwegen.
Intussen is de synode zich bewust dat ook deze benadering van haar besluiten niet als vanzelf tot overeenstemming zal leiden over het onderwerp van de openstelling van de ambten voor vrouwen. Als gevolg daarvan groeit er van gemeente tot gemeente een verschillende praktijk ten aanzien van de vervulling van de ambten.

Met het oog daarop wil de synode een appel doen op de kerken en haar leden om elkaar, ook bij verschil van mening op dit punt, te blijven aanvaarden (Rom. 15:7). Laten we gehoor geven aan het appel van de apostel Paulus om de eenheid die de Geest ons in Christus geeft, te bewaren door de samenbindende kracht van de vrede (Ef. 4:3). Laten we beseffen dat wij nu nog in een wazige spiegel kijken en dat ons kennen nog beperkt is (1 Kor. 13:12). En laten we samen met alle heiligen de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte trachten te begrijpen en de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat, opdat wij mogen volstromen met Gods volkomenheid (Ef. 3:18, 19). Totdat wij eenmaal allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus (Ef. 4:13).

‘Vrede zij met de broeders en zusters, en liefde en geloof, van God de Vader, en van Jezus Christus, de Heer.
Genade en onvergankelijkheid zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben.’ (Ef. 6:23, 24)

in Christus verbonden,
namens de generale synode,

ds. Frans Wisselink
scriba II

 

Bijlage: synodebesluiten MV en ambt

 


Bron: gkv.nl Moderamen stuurt kerken brief met toelichting op besluiten m/v en ambt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst aangepast op maandag 10 juli 2017 18:53  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]