Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Beoordelingen synodebesluiten M/V en ambt

Beoordelingen synodebesluiten M/V en ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 46
LaagsteHoogste 

Hieronder vindt u verwijzingen naar beoordelingen van de synodebesluiten rond M/V en ambt van de GKv Synode Meppel, m.n. van critici.

Aan het eind van dit artikel is een overzicht van alle beoordelingen per schrijver. O.a. van Dolf te Velde, Cornelis van Dam, Gerrit Veldman en D.J. Bolt.

De besluiten van de GKv synode vindt u hier, de begeleidende brief vindt u hier.

UPDATE 09-09-2017 Gerrit Veldman: preken en profeteren is niet helemaal hetzelfde.

Gerrit Veldman toont aan dat preken niet helemaal gelijk is aan profeteren. Want profeteren houdt ook in het rechtstreeks een boodschap van God krijgen. Wel heeft het overeenkomsten: uitleggen, namens God spreken en met gezag spreken. 
Paulus maakt verschil tussen profeteren en onderwijzen. Vrouwen kunnen wel via openbaring een boodschap van God krijgen die ze ook mogen doorgeven. Maar die moet vervolgens wel eerst worden beoordeeld en getoetst of het ook daadwerkelijk een boodschap van God is. Volgens Paulus mogen alleen de mannen met gezag Gods Woord uitleggen en toepassen.
Verder: profetie hoort bij de 'onvolwassen' fase van een kerk. Daarna heeft de kerk profetie niet meer nodig.

Zie uitgebreide samenvatting op werkenaaneenheid.nl 09-09-2017 Gerrit Veldman: Preken en profeteren – is dat hetzelfde?

UPDATE 26-08-2017 Ds. Jan Haveman beoordeelt belangrijkste vrouwenbesluiten GKv synode Meppel 2017

GKv ds. Jan Haveman heeft de belangrijkste vrouwenbesluiten beoordeeld die de Generale Synode Meppel 2017 heeft genomen. Hij stelt zijn kerkenraad te Emmen voor om geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen tot de eerstkomende Generale Synode (2020) en om revisie te vragen bij die synode. Een citaat:

En het wordt mijn inziens nog stuitender, dat er voor een totaal nieuwe ziens- en handelwijze gekozen wordt: nl aangezien er verschillende uitleg van Schriftgegevens bestaat, is er geen onbetwistbare grond meer om – in het onderhavige onderwerp – vrouwen categorisch uit te sluiten … omdat de exegese van deze teksten daarvoor te zeer omstreden zijn.
Dit is een, voor mij in elk geval, compleet nieuwe manier van Bijbeluitleg en toepassing.
Wat mij betreft is die ook volstrekt kwalijk. Het maakt namelijk duidelijk dat je, op basis van de Schrift, geen gezaghebbende uitspraken meer kunt doen.

Zie werkenaaneenheid.nl 26-08-2017 Een beoordeling van de vrouwenbesluiten van GKv GS Meppel 2017 door ds. Jan Haveman.

UPDATE 25-08-2017 Prof. C. van Dam: Nederlands besluit over het vrouwelijk ambt van ouderling gewogen en te licht bevonden.

Prof.dr. Cornelis van Dam (CanRC) beoordeelt het besluit van de GS GKv Meppel 2017 om het ambt van ouderling open te stellen voor vrouwen.

Zijn conclusie is:

We krijgen de indruk dat de Synode Meppel besloten had het ouderlingenambt voor de vrouw open te stellen als gevolg van de druk vanuit kerken die beïnvloed zijn door de huidige egalitaire cultuur. Zij hebben daarom naar Bijbelse gronden gezocht om dat te laten gebeuren.
De Synode kwam er tenslotte toe zich aan strohalmen vast te klampen, iets wat iedere onbevooroordeelde lezer van de Schrift uit het bovengenoemde bewijs kan opmaken. Bovendien is de klaarblijkelijke weigering van de Synode om het volle gewicht van het duidelijke apostolische onderwijs over de vereisten voor mannelijk ouderlingschap in de kerk (1 Tim. 3 en Titus 1) mee te laten wegen in het besluitvormingsproces onredelijk, een weigering die niet te verdedigen is.
De Synode kwam er tenslotte toe vrouwen voor het ambt van ouderling aan te bevelen, wat in strijd is met de duidelijke leer van de Schrift.

Bron: werkenaaneenheid.nl 25-08-2017 Prof.dr. C. van Dam: Nederlands besluit over de vrouw in het ambt van ouderling: Gewogen en te licht bevonden.Volgens Gerrit Veldman zegt Titus 2 - over ‘oudere-oudste vrouwen’ - niets over de mogelijkheid dat vrouwen ouderling worden.

De GKv-synode heeft het over ‘oudere-oudste vrouwen’ in de gronden voor het besluit om vrouwen toe te laten als ouderling. (Zie besluit 5, grond 3).
Gerrit Veldman snapt niets van deze argumentatie, het is hem een raadsel hoe deze passage uit Titus 2 terecht is gekomen in de gronden van het synodebesluit. En hij vraagt zich daarbij af:

 • Wat bedoelt de synode met de term ‘oudere-oudsten’?
 • En wat heeft deze oproep van Paulus nu te maken met de vraag of vrouwen ouderling mogen worden?

Hij gelooft er helemaal niets van dat Paulus in Titus 2 doelde op personen met een specifieke leidinggevende taak. Hij toont dat aan door te wijzen op de betekenis in het Nieuwe Testament van het woord 'presbutus' en uit het verband van de tekst. Maar Paulus geeft toch juist de oudere vrouwen een onderwijzende taak? Inderdaad - zegt Veldman - maar daarbij vallen twee dingen op:

 • Die taak is niet gericht op heel de gemeente, maar beperkt tot alleen de jongere vrouwen. Hen moeten ze leren hoe ze een goede christenvrouw moeten zijn.
 • En een belangrijk onderdeel daarvan is dat jongere vrouwen moeten leren zich te schikken onder hun man.

Deze passage in Titus 2 lijkt hem eerder bedoeld

als aansporing om als vrouw (maar natuurlijk ook als man) zonder duidelijk omschreven functie verantwoordelijkheid te nemen in de gemeente. Helemaal als je al wat ouder bent…

Hij concludeert dan ook:

Kortom, deze aanwijzingen van Paulus zijn op geen enkele manier te gebruiken als argument voor gelijke posities en taken voor mannen en vrouwen. Integendeel! Je krijgt volgens mij veel meer de indruk dat Paulus met deze aanwijzingen juist het verschil wil onderstrepen. En daarom zijn ze ook prima te rijmen met Paulus’ woorden in 1 Timotheüs 2:12, waar hij vrouwen juist verbiedt om onderwijs te geven.

Bron: gerritveldman.nl 05-08-2017 Oudere vrouwen of vrouwelijke oudsten?.

 


Volgens Gerrit Veldman was Mirjam NIET net als haar broers geroepen om het volk te besturen

De GKv-synode zei dat Mirjam - de oudere zus van Mozes en Aäron - net als haar broers geroepen was om het volk te besturen. Dit noemde de synode zelfs in de gronden onder het besluit om het ouderlingenambt open te stellen voor vrouwen. Zie besluit 5, gronden 1 en 2.

Veldman legt op zijn weblog uit waarom Mirjam niet net als haar broers was geroepen om het volk te besturen - ik citeer:

In de eerste plaats lijkt het me nogal gewaagd om zulke verregaande consequenties te verbinden aan één enkele tekst. Een tekst die bovendien helemaal niet de bedoeling heeft om iets te zeggen over de positie van Mirjam.

(...)

Uit niets blijkt dat haar profetische taak meer inhield dan het zingen van dit ene lied bij deze speciale gelegenheid. Al valt dat ook niet uit te sluiten.

Maar wat zien we hier verder? Twee opvallende dingen:

 • Mirjam neemt niet het initiatief. Ze reageert met haar lied op Mozes.
 • Mirjam leidt met haar lied niet het hele volk. Ze leidt alleen de vrouwen.

Kortom, hier blijkt niet dat Mirjam samen met haar broers in een gelijke positie het volk leidde. Als Mirjam al een leidende positie had, dan was dat onder Mozes en alleen over de vrouwen.

Dat er van een gelijke positie geen sprake was, blijkt bovendien heel duidelijk uit Numeri 12.

(...)

dan zul je uit de geschiedenis toch in elk geval de conclusie moeten trekken dat Mirjam niet gelijk stond aan haar broers. Zij had duidelijk geen leidende of bestuurlijke functie. Ze was niet geroepen zoals Mozes, die als enige rechtstreeks contact met God had, ‘van mond tot mond’. En zelfs niet zoals Aäron, de hogepriester. Anders had ze geen reden gehad voor dit protest. Dat ze zo’n positie toch wil, zonder daar door God toe geroepen te zijn – dát wordt haar zwaar aangerekend.

Maar Micha 6:4 zegt toch dat God hen alle drie zond om voor het volk uit te gaan?

Je kunt er moeilijk meer in lezen dan dat God ook Aäron en Mirjam gebruikt heeft om, onder Mozes leiding, het volk door de woestijn te leiden. Maar als grond voor het openstellen van kerkelijke ambten voor vrouwen is deze tekst veel te mager. Hooguit zou je er een speciaal, ondergeschikt ambt, zonder gezag over mannen en enkel gericht op vrouwen, op kunnen baseren.

Bron: gerritveldman.nl 29-07-2017 De roeping van Mirjam.

 


Gerrit Veldman: Debora beter niet als argument voor vrouw in ambt

Volgens Gerrit Veldman staat er niet in de Bijbel dat Debora over Israël regeerde. (Nav besluit 5 grond 1 en besluit 3 grond 1). Hij motiveert dat in een artikel op zijn weblog d.d. 22-07-2017. Een paar citaten:

Een van de richters of rechters. Eén vrouw in een rijtje van elf mannen. Uitzondering of niet, er was in het Oude Testament dan toch maar een vrouw die met Gods goedkeuring de leiding had over Israël. Blijkbaar kan dat dus, dat een vrouw met gezag de leiding neemt over Gods volk. Ook over de mannen. En daarom is het niet zo vreemd dat zij genoemd wordt als argument om vrouwen toe te laten tot de ambten in de kerk. Ook in de gronden onder het besluit van de GKV-synode om vrouwen toe te laten als ouderling.

(...)

Maar nergens wordt dus verteld dat Debora optrad voor heel het volk. Nergens wordt verteld dat zij gezag had over het volk. Dat ze het volk regeerde of aanvoerde. Nee, die ene keer dat er een leider voor heel het volk nodig is, roept ze Barak bij zich. En dan niet op eigen gezag of initiatief. Niet omdat zij hem iets te zeggen heeft. Nee, omdat ze een bevel van God voor hem heeft.

(...)

Debora als argument voor vrouwen in het ambt? Oké, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die mijn uitleg niet accepteren. Die vinden dat ik er te veel in lees. Maar laten zij op z’n minst erkennen dat je er ook te veel in leest als je deze geschiedenis andersom wilt uitleggen.

Debora als argument voor de vrouw in het ambt? Beter van niet dus.

Bron: gerritveldman.nl 22-07-2017 Het gezag van Debora, het ongeloof van Barak en de les van Jaël.

 


D.J. Bolt - Impressie synodebesluiten M/V

D.J. Bolt schrijft op eeninwaarheid (15-07-2017) een impressie over de historische synodebesluiten m.b.t. de vrouw in het ambt.

Een paar citaten:

En toen begon het grote synodale/deputaten geknutsel. Want in plaats dat de synode besloot, net als haar voorgangster in Ede, dat de deputaten onvoldoende vanuit de Schrift bewezen hadden dat de ambten opengesteld moesten worden, startte de synode zélf aan het exegetisch wikken, wegen en schiften van Bijbelteksten. Hier een kilootje meer en daar een onsje minder, als het maar meer 'draagvlak' kon opleveren onder de afgevaardigden.

En over Mirjam als grond om het ouderlingenambt open te stellen voor de vrouw:

Als er dus een conclusie uit déze tekst(en) mag worden getrokken dan is het deze: vrouw grijp niet naar het regeerambt!

Over de zwijgteksten (besluit 3, grond 5):

In gewone taal: er zijn zoveel verschillende ideeën over wat er staat in deze Bijbelteksten dat je ze maar moet vergeten. En dus: daar gáán de hoofdstukken 1Tim. 2, 1Kor. 11, 1Kor. 14, Titus 1, je kunt er niets mee.
En dat echoot door in het besluit voor vrouwelijke predikanten en preken door vrouwen:

(...)

Is dat geen manipulatie van Schriftgegevens? Neutraliseren wat tegendraads is met het oog op een vurig voorgestaan resultaat? De prijs zal hoog blijken te zijn. Want eenmaal op deze weg komt van het een het ander.
Het Bijbeltje wordt steeds dunner en past tenslotte in een borstzakje.

Over twee lijnen waarvan de vorige synode had gesproken (man en vrouw wel gelijkwaardig maar ook verschil in verantwoordlijkheid):

Ondanks alle pogingen van een handvol synodeleden om nog iets van 'de twee lijnen' te redden, het lukte niet. De slogan was: we denken complementair ('aanvullend verschillend) maar wedoen egalitair ('volstrekt gelijk'). Karl Barth zou zijn vingers er bij hebben afgelikt, zo'n prachtige dialectische paradox …

Bron: eeninwaarheid.info D.J. Bolt 15-07-2017 GS Meppel – Impressie 07 / 'Het moet niet gekker worden'

 


Gerrit Veldman: beroep op Junia geen zin

De GKv synode noemt Junia als grond om het ouderlingenambt open te stellen voor vrouwen. Gerrit Veldman (historicus) beantwoordt daarover 3 vragen:

 1. Was Junia wel een vrouw?
 2. Was Junia wel een apostel?
 3. Is een apostel hier wel een apostel?

Zijn conclusie is in een artikel op zijn weblog d.d. 14-07-2017 'Was Junia een vrouwelijke apostel?':

Er zijn volgens mij dus zeker drie redenen waarom een beroep op Junia als vrouwelijke ambtsdrager geen enkele zin heeft. Haar vrouw zijn en vooral haar apostelschap zijn zo dubieus dat deze passage als basis voor voor een dergelijke stelling slechts drijfzand te bieden heeft. In gronden onder een synodebesluit hoort zij dus niet thuis. Dat zij daar toch staat, maakt op z’n minst een knullige indruk.

Aanvullend: ds. C. van Dijk heeft dit ook betoogd op de synode, maar het moest blijven staan! Dat schreef hij op Facebook onder de aankondiging van bovenstaand artikel.

 


Dolf te Velde: ongehoord om zwijgteksten uit te schakelen

Dr. Dolf te Velde schrijft op 10-07-2017 Een eerste blogpost met inhoudelijke bespreking van synodebesluiten 'M/V en ambt': Ambt M/V: Besluit en gronden (1). Zeer uitgebreid gaat hij in op de synodebesluiten en de gronden. Een uitgebreid citaat van het slot van zijn artikel (het gaat hier over grond 5 van besluit 3):

 

Exegese geweigerd

Het meest problematisch is wat mij betreft de wijze waarop grond 5 omgaat met “die plaatsen in de Schrift, waar sprake is van een apostolisch voorschrift inzake zwijgen, resp. niet leren of gezag oefenen door vrouwen”. Terzijde merk ik op dat de precieze Bijbelplaatsen 1 Kor. 14:34-36 en 1 Tim. 2:11-15 niet worden genoemd, terwijl ze overduidelijk wel bedoeld zijn.

In de tot nu toe geldende visie speelden deze twee teksten een belangrijke rol, omdat Paulus hier (a) expliciete en concrete aanwijzingen geeft over het gedrag van vrouwen in de (samenkomsten van) de gemeente, en (b) daarbij verwijst naar meer fundamentele zaken zoals ‘de wet’ (in 1 Kor. 14) en de geschiedenis van schepping en zondeval uit Genesis 2 en 3 (in 1 Tim. 2). Nu heb ik eerder al betoogd dat het niet gezond is als deze twee teksten geïsoleerd worden beschouwd. Dan zijn ze op een gegeven moment de laatste ‘lastige’ teksten waar we omheen proberen te komen. Opvallend is dat het deputatenrapport ‘Samen dienen’ er ook inderdaad omheen ging, zonder er een eigen exegese van te bieden.

De synode doet in grond 5 hetzelfde. Zij constateert dat de exegese van deze Schriftplaatsen ‘te zeer omstreden’ is, en schakelt ze daarom uit van de bezinning. Ik vind dit een ongehoorde stap. Wanneer op een aangelegen punt het kerkelijk beleid gewijzigd wordt, zal er toch tenminste een verantwoording moeten komen van de redenen waarom wij nu tot een andere overtuiging komen. Daarin zal duidelijk gemaakt moeten worden waarom de tot nu toe gehanteerde Bijbelse gronden niet deugen, en hoe we die betreffende Schriftgegevens dan wel moeten verstaan. De synode weigert eenvoudigweg die verantwoording te geven.

Kernnoties

Ik denk dat het zo gemakkelijk niet gaat. Ik besef evengoed als veel van mijn collega-theologen dat de exegetische vragen rond Paulus’ voorschriften niet 1-2-3 zijn op te lossen. Voor mij betekent dit echter niet dat ik ze dan maar terzijde schuif, maar dat ik probeer de kernnoties die Paulus in zijn uitspraken verwerkt zo op te pakken dat ik inzichtelijk kan maken waarom ze voor hem blijkbaar gewicht hebben, en welke consequenties de verschillende interpretaties hebben. Dan kan ik alsnog kiezen voor de ene of de andere lijn, maar dan maak ik in ieder geval voor mezelf en anderen expliciet hoe ik de apostolische woorden versta en hoe ik ze meeneem naar vandaag.

In een van de volgende bijdragen wil ik hier nog meer gedetailleerd op ingaan. Voor nu beperk ik me tot de vaststelling dat het zeer onbevredigend is om de ‘zwijgteksten’ het zwijgen op te leggen, alleen vanwege het feit (of is het een gecreëerd feit?) dat wij niet tot een eenduidige uitleg kunnen komen. Als we die eis bij elk theologisch of kerkelijk onderwerp zouden stellen waarbij de uitleg van Bijbelteksten in geding is, dan zouden we niet ver komen.


Samenvattend de publicaties per persoon:

Dr. Dolf te Velde

 • 10-07-2017 Ambt M/V: Besluit en gronden (1) - citaat slot (over besluit 3, grond 5):
  "In een van de volgende bijdragen wil ik hier nog meer gedetailleerd op ingaan. Voor nu beperk ik me tot de vaststelling dat het zeer onbevredigend is om de ‘zwijgteksten’ het zwijgen op te leggen, alleen vanwege het feit (of is het een gecreëerd feit?) dat wij niet tot een eenduidige uitleg kunnen komen. Als we die eis bij elk theologisch of kerkelijk onderwerp zouden stellen waarbij de uitleg van Bijbelteksten in geding is, dan zouden we niet ver komen."

Gerrit Veldman

 • 09-09-2017 Preken en profeteren – is dat hetzelfde?
  Er zijn overeenkomsten en verschillen. Terwijl de synode de indruk wekt dat het gelijk is.
  Vrouwen kunnen wel rechtstreeks een boodschap van God krijgen, maar mogen Gods Woord niet publiekelijk en met gezag uitleggen en toepassen. Bovendien hoort profetie bij het 'onvolwassen' zijn van de kerk (onvoldoende kennis of als Gods Woord onvoldoende beschikbaar is).
 • 05-08-2017 Oudere vrouwen of vrouwelijke oudsten? Volgens Gerrit Veldman zegt Titus 2 over vrouwelijke oudsten niets over de mogelijkheid dat vrouwen ouderling worden. (nav besluit 5 grond 3.)
  "Kortom, deze aanwijzingen van Paulus zijn op geen enkele manier te gebruiken als argument voor gelijke posities en taken voor mannen en vrouwen. Integendeel! Je krijgt volgens mij veel meer de indruk erop dat Paulus met deze aanwijzingen juist het verschil wil onderstrepen."
 • 29-07-2017 De roeping van Mirjam. Volgens Gerrit Veldman was Mirjam NIET net als haar broers geroepen om het volk te besturen (nav besluit 5 gronden 1 en 2)
  "Je kunt er moeilijk meer in lezen dan dat God ook Aäron en Mirjam gebruikt heeft om, onder Mozes leiding, het volk door de woestijn te leiden. Maar als grond voor het openstellen van kerkelijke ambten voor vrouwen is deze tekst veel te mager. Hooguit zou je er een speciaal, ondergeschikt ambt, zonder gezag over mannen en enkel gericht op vrouwen, op kunnen baseren."
 • 22-07-2017 Het gezag van Debora, het ongeloof van Barak en de les van Jaël. (nav besluit 5 grond 1 en besluit 3 grond 1)- Volgens Gerrit Veldman staat er niet in de Bijbel dat Debora over Israël regeerde.
  "Maar nergens wordt dus verteld dat Debora optrad voor heel het volk. Nergens wordt verteld dat zij gezag had over het volk. Dat ze het volk regeerde of aanvoerde. Nee, die ene keer dat er een leider voor heel het volk nodig is, roept ze Barak bij zich. En dan niet op eigen gezag of initiatief. Niet omdat zij hem iets te zeggen heeft. Nee, omdat ze een bevel van God voor hem heeft."
 • 14-07-2017 Was Junia een vrouwelijke apostel? - over of Junia wel een vrouw en apostel was en of een apostel hier ook een apostel is. (nav besluit 5, grond 4) - citaat conclusie:
  "Er zijn volgens mij dus zeker drie redenen waarom een beroep op Junia als vrouwelijke ambtsdrager geen enkele zin heeft. Haar vrouw zijn en vooral haar apostelschap zijn zo dubieus dat deze passage als basis voor voor een dergelijke stelling slechts drijfzand te bieden heeft. In gronden onder een synodebesluit hoort zij dus niet thuis. Dat zij daar toch staat, maakt op z’n minst een knullige indruk."

D.J. Bolt

 • 15-07-2017 GS Meppel – Impressie 07 / 'Het moet niet gekker worden' Over
  - de 'gezamenlijke' brief van de synode-leden naar de kerken;
  - dat de synode zélf exegetisch ging wikken, wegen en schiften van Bijbelteksten;
  - dat verwijzing naar Mirjam - genoemd in besluit 5 grond 1 en 2 (ook in besluit 3 grond 1) - had moeten concluderen: vrouw grijp niet naar het regeerambt!
  - dat volgens de synode de zwijgteksten in ieder geval niet opgevat kunnen worden als absoluut verbod voor (s)preken in de eredienst;
  - dat van de twee lijnen van de vorige synode er in de besluitteksten bewust maar een lijn is overgebleven;
  - dat de synode in 1923 over het vrouwenkiesrecht als grond had: óf het is naar Gods Woord, óf het is er mee in strijd! En dan ook daarna handelen.
  - dat A.L.Th. de Bruijne in een ingezonden in het ND (8 juli 2017) schreef dat de onderbouwing nergens op leek.

Prof.dr. Cornelis van Dam

 • 25-08-2017 Nederlands besluit over de vrouw in het ambt van ouderling: Gewogen en te licht bevonden - over besluit 5 om vrouwen te roepen tot ambt van ouderling.
  "We krijgen de indruk dat de Synode Meppel besloten had het ouderlingenambt voor de vrouw open te stellen als gevolg van de druk vanuit kerken die beïnvloed zijn door de huidige egalitaire cultuur. Zij hebben daarom naar Bijbelse gronden gezocht om dat te laten gebeuren.De Synode kwam er tenslotte toe zich aan strohalmen vast te klampen, iets wat iedere onbevooroordeelde lezer van de Schrift uit het bovengenoemde bewijs kan opmaken. Bovendien is de klaarblijkelijke weigering van de Synode om het volle gewicht van het duidelijke apostolische onderwijs over de vereisten voor mannelijk ouderlingschap in de kerk (1 Tim. 3 en Titus 1) mee te laten wegen in het besluitvormingsproces onredelijk, een weigering die niet te verdedigen is.De Synode kwam er tenslotte toe vrouwen voor het ambt van ouderling aan te bevelen, wat in strijd is met de duidelijke leer van de Schrift."

Ds. Jan Haveman

 • 26-08-2017 Een beoordeling van de vrouwenbesluiten van GKv GS Meppel 2017 door ds. Jan Haveman. Over de belangrijkste vrouwenbesluiten.
  "En het wordt mijn inziens nog stuitender, dat er voor een totaal nieuwe ziens- en handelwijze gekozen wordt: nl aangezien er verschillende uitleg van Schriftgegevens bestaat, is er geen onbetwistbare grond meer om – in het onderhavige onderwerp – vrouwen categorisch uit te sluiten … omdat de exegese van deze teksten daarvoor te zeer omstreden zijn.
  Dit is een, voor mij in elk geval, compleet nieuwe manier van Bijbeluitleg en toepassing.
  Wat mij betreft is die ook volstrekt kwalijk. Het maakt namelijk duidelijk dat je, op basis van de Schrift, geen gezaghebbende uitspraken meer kunt doen. "
Laatst aangepast op zaterdag 09 september 2017 20:52  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]