Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Referaat ds. H.G. Gunnink d.d. 12 juli 2017

Referaat ds. H.G. Gunnink d.d. 12 juli 2017

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 88
LaagsteHoogste 

Voorlichting, bijeenkomst Bedum (Maranathakerk, Grotestraat)

De bijgevoegde presentatie is zakelijk van opzet. Daarom is het belangrijk om geen moment te vergeten, dat het gaat over voluit Geestelijke zaken:

 • ook nu spreekt God de Heilige Geest Zijn levende Woorden tot ons;
 • ook nu geldt dat de Heere, Jezus Christus, Zijn gemeente wil onderwijzen om te onderhouden alles wat Hij bevolen heeft, ook wat betreft de regering van Zijn gemeente.

Het gaat dus om hartelijke onderwerping aan en eerbied voor God en Zijn Woord.
Moge God de Heilige Geest ons dat geven, moge Hij ons verstand verlichten!

De generale synode van de GKv heeft in elk geval twee o.i. onaanvaardbare besluiten genomen. Het ene besluit kan en mag gevolgen hebben vanaf het moment van besluiten, het is ogenblikkelijk rechtsgeldig, het andere is met uitwerking op termijn.

 • Besluit M/V en ambt: De ambten van diaken, ouderling en predikant open te stellen voor vrouwen. En ook het preekconsent beschikbaar te maken voor vrouwen.
  Aan de kerken zelf wordt overgelaten of en op welke manier zij dat openstellen willen doen. Het openstellen is mogelijk vanaf het nemen van het besluit, zie de K.O., artikel F 72.2 “Een besluit treedt direct in werking, tenzij het besluit zelf een andere termijn vermeldt.”
 • Voorlopig besluit NGK: De Generale Synode van de GKv heeft zaterdag 17 juni 2017 een grote stap gezet in het proces naar kerkelijke eenheid van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de GKv.
  Vervolgens kwam een amendement op besluit 4 aan de orde, dat beoogde in het najaar een gezamenlijke vergadering van de GS van de GKv en de Landelijke Vergadering te beleggen om het streven naar eenheid tussen de beide kerken van een nieuwe dimensie te voorzien en dat dan ook concreet naar elkaar toe uit te spreken. Een ruime meerderheid stemde in met het amendement (19 voor, 1 onthouding, 12 tegen).

Beide besluiten gaan o.i. in tegen de Schrift:

 • de doorgaande lijn van de Schriften inzake de door de HEERE gegeven opdrachten aan mannen en vrouwen laten zien, dat de mannen de taak hebben om leiding te geven, en om in de bijzondere ambten te dienen, zie de aanstelling door de Heere Jezus van de mannelijke apostelen, via hen de mannelijke oudsten en de mannelijke diakenen; zie ook de zgn. zwijgteksten.
 • de kerk is geroepen om zich te houden aan de gezonde / heilzame (NBV) leer, en daarbij is er het verbod er niet aan toe en er niet van af te doen, zie 1 Timotheüs 6:3; 2 Timotheüs 1:13; Titus 2:1; e.a.p. De binding aan de belijdenis is niet ‘geborgd’ binnen GKv en NGK.

Beide besluiten gaan in tegen de belijdenis, zie artikel 30 NGB, “Wij geloven dat deze ware kerk geestelijk geregeerd moet worden op de wijze die onze Heere ons in Zijn Woord geleerd heeft. Er moeten dienaren of herders zijn, om Gods Woord te prediken en de sacramenten te bedienen, ook opzieners en diakenen, om met de herders een raad van de kerk te vormen. Op die manier moeten zij de ware godsdienst onderhouden en zorgen dat de ware leer voortgang heeft, dat de overtreders op geestelijke wijze gestraft en in toom gehouden worden, en dat de armen en zij die in moeite verkeren, geholpen en getroost worden, naarmate zij het nodig hebben.
Op deze wijze zal alles in de kerk in goede orde geschieden, wanneer personen gekozen worden die trouw zijn, OVEREENKOMSTIG DE REGEL DIE DE APOSTEL PAULUS DAARVOOR GEEFT IN DE BRIEF AAN TIMOTHEÜS.
Zie ook artikel 29 NGB, “… Kortom, dat men zich richt naar het zuivere Woord van God, ALLES WAT DAARMEE IN STRIJD IS, VERWERPT EN Jezus Christus erkent als het enig Hoofd.

Bovengenoemde besluiten zijn door ‘de kerken in vergadering bijeen ter generale synode te Meppel, 2017’ genomen. Dat betekent dat elke kerkeraad verplicht is zich erover te buigen om deze besluiten AL DAN NIET te aanvaarden en zo AL DAN NIET te effectuëren.

 • Bij NIET aanvaarden van deze besluiten door de kerkeraad ter plaatse is de eerste mogelijkheid, dat de kerkeraad aan de gemeente duidelijk maakt, wat de kerkeraad heeft besloten; vervolgens aan de gemeente voorlichting ter zake geeft; en daarna de gemeente voorgaat op de weg van vrijmaking van deze synodebesluiten met de consequenties daarvan: afscheiding van het verband van de GKv.
 • Bij NIET aanvaarden van deze besluiten door de kerkeraad ter plaatse líjkt de tweede mogelijkheid, dat de kerkeraad aan de gemeente duidelijk maakt, wat de kerkeraad heeft besloten; vervolgens aan de gemeente voorlichting ter zake geeft; en bij de eerstkomende synode (2020) revisie vraagt (herziening van de besluiten), en in 2017 nog niet overgaat tot vrijmaking van de synodebesluiten en tot afscheiding, maar nu wel besluit om zich vrij te maken en zich af te scheiden bij verwerpen van het verzoek tot revisie..

NB. Revisie aanvragen kan alleen door kerkeraden en niet door gemeenteleden.
NB. Zie artikel 72.4 “Als een kerkeraad van oordeel is dat een besluit van de generale synode in strijd is met het Woord van God of de kerkorde en hij om die reden dat besluit niet kan uitvoeren, is hij gehouden tot het instellen van revisie volgens art. F81 met kennisgeving aan de classis. Met het oog op de gemeente kan de classis in de tussentijd adviezen of aanwijzingen geven.”
Vgl. artikel 81.2 “Kerkeraad en classis kunnen revisie verzoeken met betrekking tot elk besluit van de generale synode.”

O.i. is het blijven in het kerkverband via het vragen van revisie een onbegaanbare weg. Niet zozeer, omdat de kans op slagen niet aanwezig lijkt – hoe kun je op een besluit als dit, dat ogenblikkelijk mag worden ingevoerd, nog terugkomen? Maar vooral omdat de kerkeraad en de gemeente dan gedurende de drie jaar tot de volgende synode te maken hebben met de gevolgen van het in werking zijn van de besluiten.

 • Wil de raad gedurende drie jaar doorgaan binnen een verband waar de dwaling wordt geleerd, gepraktiseerd en gepropageerd?
 • Hoe valt er dan onderwijzend en vermanend te spreken?
 • Welke Woordverkondiging wil men accepteren?
 • Wat moet de inhoud van de gebeden zijn: danken voor de zusters in de ambten, of bidden om bekering van deze dwaling?
 • Wie mag voorgaan? Alleen tegenstanders of ook voorstanders van de vrouw in de ambten?
 • Hoe gaat het met de catechisaties en het toezicht daarop?
 • Wie worden er kandidaat gesteld voor de ambten?
 • Hoe wil men het afgeven van attestaties, het gemeenteleden aanbevelen in de zorg van trouwe / ontrouwe herder realiseren?
 • Hoe wil men classicaal werken?
 • Enz.

Het zijn niet alleen deze twee besluiten die het ons onmogelijk maken om de weg te gaan van het vragen van revisie.
Er zijn ook andere zaken binnen de GKv die ons meer en meer in de moeite gebracht hebben:

 • het gezag van de Heilige Schriften, o.m. ter zake van Genesis 1-3,
 • kerkdiensten met hun liturgische aangelegenheden en de catechismusprediking,
 • de visie op de kerk,
 • het ‘feel-good-denken’ en ‘feel-good-preken’,
 • het accepteren van samenleven los van het huwelijk, van homoseksuele relaties,
 • het niet uitoefenen van de tucht, vgl. bijvoorbeeld het ‘Appel’ op de synode van 2014

Bij WEL ratificeren / aanvaarden van de synodebesluiten zal de kerkeraad (met de gemeente onder zijn opzicht en tucht) binnen het GKv-verband blijven. Maar dan gaat de kerkeraad in tegen het Woord van de HEERE. Dat zal gemeenteleden er toe brengen om in actie te komen. Daarbij zijn er o.i. twee mogelijkheden

 • Er is een ouderling / Er zijn meerdere ouderlingen die het besluit van de kerkeraad verwerpen en aan de raad bekend maken dat hij / zij op grond van het Woord van de HEERE niet mee mag / mogen gaan op de weg van de kerkeraad. Hij zal / Zij zullen daarna de gemeente oproepen hem / hen te volgen in vrijmaking van on-Schriftuurlijke synodebesluiten en zo tot afscheiding overgaan.
 • Er is geen ouderling die zich wil vrijmaken van de on-Schriftuurlijke synodebesluiten. Dan heeft elk gemeentelid het recht en de plicht om de kerkeraad te wijzen op het verkeerde van zijn handelwijze, namelijk het toestaan van afwijking van Schrift en belijdenis. Daarbij dient dat gemeentelid / die gemeenteleden de kerkeraad dan te verzoeken om het besluit van ratificatie / aanvaarding te herzien om alsnog over te gaan tot afwijzing van de on-Schriftuurlijke besluiten.

Wanneer de kerkeraad niet ingaat op het verzoek van het gemeentelid / de gemeenteleden, zal het gemeentelid /zullen de gemeenteleden de andere gemeenteleden mogen en moeten benaderen om samen met hem / haar / hen van achter de ontrouwe kerkeraad weg te gaan.

Gemeenten die zich hebben vrijgemaakt van on-Schriftuurlijke synodebesluiten en zich hebben afgescheiden onder leiding van één of meer ouderlingen, of gemeenteleden, zonder de leiding van een ouderling, hebben allereerst de roeping om -zo mogelijk in eigen plaats, maar anders in een genabuurde plaats-, te komen tot het beleggen van gereformeerde erediensten. Vervolgens om contact te zoeken en te onderhouden met andere gemeenten die daadwerkelijk gemeente willen zijn op de basis van Schrift en belijdenis om gezamenlijk op te trekken in een verband van kerken.

Kortom, laten we gereformeerd blijven.

 


 

Bijlage:

(Download:) Presentatie in PowerPoint

Zie ook:

07-07-2017 werkenaaneenheid.nl - Vergadering Gunnink/Van Egmond in Bedum, NIET in Zuidwolde.

12-07-2017 Youtube - RD - interview met ds. Gunnink - Ds. H. G. Gunnink over bezwaren tegen synodebesluiten GKV

Laatst aangepast op donderdag 20 juli 2017 17:10  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]